Vår politik | Sverigedemokraterna i Stockholms landsting

Vår politik

Motioner

2018-06-12 Motion av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum.
2018-06-12 Motion av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om kameraövervakning på infartsparkeringar i landstingets regi
2018-06-12 Motion av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om informationskampanj om fuskåkande i kollektivtrafiken.
2018-03-13 Motion av Per Carlberg (SD) om att främja det lokalhistoriska arvet.
2017-10-12 Motion av Per Carlberg (SD) om att upphöra med omskärelse/ könsstympning av minderåriga pojkar inom Stockholms läns landsting.
2017-06-13 Motion av Mats Arkhem (SD) och Per Carlberg (SD) om en nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation.
2017-06-13 Motion av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.
2017-05-09
Motion av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att SLL ska ta över PoD i egen regi.

2017-03-14 Motion av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att införa ambulansbåt på prov.
2017-02-14 Motion av Lotta Nordfeldt (SD) om samvetsfrihet för barnmorskor.
2016-12-13
Motion av Ulf Landström (SD) och Lotta Nordfeldt (SD) om att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter.
2016-11-15 Motion av Dan Kareliusson (SD) m.fl. om att utreda möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik.
2016-09-13 Motion av Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända asylsökande/flyktingar.
2016-03-15 Motion av Henrik Vinge (SD) m.fl. om att införa tiggeriförbud.
2016-02-16 Motion av Ulf Landström (SD) m.fl. om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting.
2016-02-16 Motion av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter.
2015-10-20 Motion av Ulf Landström (SD) m.fl. om att underlätta personalrekryteringen.
2015-09-15 Motion av Per Carlberg (SD) m.fl. om de kostnader som följer i EU-migranternas spår.
2015-02-17 Motion av Per Carlberg (SD) m.fl. om införskaffande av s.k. Jumbolans.

Interpellationer

2018-05-08 Interpellation av Henrik Vinge (SD) om skyddsutrustning till ambulanspersonalen.
2018-05-08 Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till berört landstingsråd ang. diabetesvård.
2018-02-13 Interpellation av Mats Arkhem (SD) om tryggheten i kollektivtrafiken
2018-02-13 Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till berört landstingsråd angående patientsäkerhet i samband med s.k. reservnummer.
2017-11-02
 Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till berört landstingsråd om läkemedelsförsäkringen

2017-10-12 Interpellation av Per Carlberg (SD) till berört landstingsråd om säkerheten inom biljettkontrollverksamheten.
2017-09-06 Interpellation av Per Carlberg (SD) till Forsknings- och personallandstingsrådet Peter Carpelan(M) ang. det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser.
2017-03-09 Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink(L) om vad SLL gör för att uppmuntra landstingsanställda att lämna blod.
2017-02-09 Interpellation av Ulf Landström (SD) till till miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming (C): om hur kommer RUFS att behandla dieselförbud och elbussar.
2016-12-13
Interpellation av Per Carlberg (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): angående spridning av tuberkulos bland allmänhet och vårdpersonal.
2016-02-16 Interpellation av Henrik Vinge (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): om hennes påstående att invandringen är ekonomiskt lönsam för Stockholms läns landsting.
2015-10-09 Interpellation av Per Carlberg (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): om nolltolerans gentemot oskuldskontroller.
2015-09-09 Interpellation av Rickard Wall (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): om planerade elbussprojekt.
2015-05-11 Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L): om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting
.
2015-05-07 Interpellation av Per Carlberg (SD) till Forsknings- och personallandstingsråd Peter Carpelan (M): angående Berga naturbruksgymnasium
.
2015-05-06 Interpellation av Per Carlberg (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): om de ambulerande läkarbilarna
.
2015-04-28 Interpellation av Ulf Landström (SD) till landstingsråd Gustav Hemming (C): ang. havsvattennivåer och dess miljöpåverkan
.
2015-02-25 Interpellation av Ulf Landström (SD) till Kristoffer Tamsons (M): angående säkerheten för ståendes busspassagerare.
2015-02-12  Interpellation av Rickard Wall (SD) till trafiklandsrådet Kristoffer Tamsons (M): om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda – Södersjukhuset.
2015-02-09 Interpellation av Dan Kareliusson (SD) till Anna Starbrink (L): om följdverkan i sjukvården beroende på den stora årliga inflyttningen till länet.

Frågor

2018-06-12 Fråga av Per Carlberg (SD) till berört landstingsråd angående säkerheten för biljettkontrollanter och ordningsvakter.
2018-06-12 Fråga av Per Carlberg (SD) om kompetensförsörjning av busschaufförer inom Stockholms läns landsting.
2018-05-08 Fråga av Henrik Vinge (SD) till berört landstingsråd angående skyddsutrustning till ambulanspersonal.
2018-05-08 Fråga av Dan Kareliusson (SD) till berört landstingsråd angående utvecklingen av E-hälsa inom landstinget.
2017-05-09 Enkel fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till Anna Starbrink (L) ang. föräldrars villighet att vaccinera sina barn.
2017-02-14
Fråga av Dan Kareliusson (SD) till till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L): angående hennes påstående om registrering vid länets vårdinrättningar.

2016-12-13
Fråga av Per Carlberg (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): angående säkerheten ut på de äldre tunnelbanevagnarna.

2016-11-15 Fråga av Per Carlberg (SD) till Marie Ljungberg Schött (M): ang. obligatorisk fyrhjulsdrift på ambulanser.
2016-11-15 Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till Anna Starbrink (L): ang. biblars bortplockande på sjukhus.
2016-09-13 Fråga av Ulf Landström (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): om planka.nu olaglig försäkringsverksamhet.
2016-09-13 Fråga av Ulf Landström (SD) till miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C): Planeringsinstrument för att förbättra situationen i utanförskapsområden.
2016-09-13 Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L): Att förenkla hälsokontrollerna av nyanlända.
2016-05-17 Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L): Subventionering av tandvård för fattigpensionärer.
2016-05-17 Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist(M): Tjänstemannautredning Sabbatsberg.
2016-03-15 Fråga av Dan Kareliusson (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Ett avskaffande av kommunernas rätt att införa naturreservat.
2016-02-16 Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Införandet av tiggeriförbud.
2015-10-20 Fråga av Rickard Wall (SD) till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Förlängning av den blå linjen.
2015-09-10 Fråga av Per Carlberg (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Borttagande av reklam efter hot av ligister.
2015-09-09 Fråga av Rickard Wall (SD) till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Om Värtabanan.
2015-02-16 Fråga av Dan Kareliusson (SD) till finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M): Angående ekonomin kring Slussenprojektet.

Budget

Sverigedemokraternas budget 2018 – Stockholms läns landsting.
Sverigedemokraternas budget 2017 – Stockholms läns landsting.
Sverigedemokraternas budget 2016 – Stockholms läns landsting.

Regionpolitiskt program

Sverigedemokraternas regionpolitiska program för Stockholms län.