Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 8

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Interpellation angående det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser.

  Av leonidyurkovskiy den 14 september 2017
  0

  Det råder nya bistra tider i Sverige med skjutningar, attacker på blåljuspersonal och kriminella som stormar akutmottagningarnas väntrum med mera. Det här var någonting otänkbart för bara några år sedan. Nu 2017 är det en realitet. Forskare pekar på att våldet i Sverige, vad gäller skjutningar och granatattacker, nu ligger på samma nivå som Mexico.

  Vi känner tyvärr igen mönstret. Det som sker i Stockholm idag har redan skett i Malmö igår. I Malmö har man sedan en tid tillbaka rutiner i samband med skjutningar. Där spärrar polisen av området kring akutmottagningen vid MAS när någon blivit skjuten, just för att den skjutnes vänner och familj inte ska kunna ta över akutmottagningens väntrum och skrämma de patienter och den personal som finns där.

  I vårt län har situationen på sistone eskalerat och var tionde anställd på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vittnar om våld och hot på arbetsplatsen. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt.

  Trots alla rapporter om hur våldet och hoten mer och mer tar sig in på våra akutmottagningar och även drabbar ambulanspersonal ute på fältet, ägnar sig vissa åt relativisering och försöker påskina att situationen inte är så allvarlig. För den som jobbar i de utsatta arbetsmiljöerna ter sig sådana resonemang som direkt hånfulla och verklighetsfrånvända.

  Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga forsknings- och personallandstingsrådet följande:

  1. Vad kommer landstinget att göra för att säkerställa tryggheten för personalen och patienterna på akutmottagningarnas väntrum?
  2. Har landstinget en dialog med regeringen om den ohållbara situationen, där kriminella brer ut sig och förstör för skötsamma medborgare och landstingspersonal?
  3. Har SLL besökt Malmö och MAS för att se över deras rutiner vid skjutningar?
  4. Kan SLL garantera säkerheten för patienter och personal på länets akutmottagningar?

   

  Per Carlberg

  Sverigedemokraterna

 • Motion om nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation

  Av leonidyurkovskiy den 12 september 2017
  0

  Tullinge är en kommundel som befinner sig i en expansiv fas och detta ställer följaktligen ökade krav på infrastrukturen. I dagsläget har Tullinge station endast en entré, vid den södra delen av perrongen. Samtidigt expanderar kommundelen även norrut vilket resulterar i att allt fler Tullingebor hamnar i ett ofördelaktigt läge i förhållande till kollektivtrafiken.

  Eftersom att Citybanan nu är i drift med fler tåg, skip stop-turer och fler som får möjlighet att resa med pendeltåg blir behovet av en ökad kapacitet vid stationerna större. Situationen förvärras i och med att entrén vid Tullinge station redan nu är överbelastad. Om en nordlig entré inte byggs kommer en ombyggnad av den befintliga södra entrén krävas vilket skulle göra renoveringarna från 2015 och 2017 förgäves, och samtidigt utan alla fördelar som en nordlig entré skulle medföra.

  Den sydliga entrén upplevs vara otillräcklig av berörda resenärer och det är tydligt att Tullinge station är i behov av ytterligare en entré. En nordlig entré skulle avlasta den nuvarande entrén markant och ett stort men också snabbt växande antal Tullingebor skulle få en underlättad vardag.

  Vi är medvetna om den avgörande roll som trafikverket spelar i frågor som denna och därför anser vi att en utredning som innefattar kontakt med trafikverket är mest lämplig.

  Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  att Trafiknämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för en nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation.

   

   

  Mats Arkhem                                                                                 Per Carlberg

  Sverigedemokraterna                                                                  Sverigedemokraterna

 • Motion av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.

  Av leonidyurkovskiy den 16 augusti 2017
  0

  Det finns idag ett antal fasta blodcentralen i Stockholms län samt blodbussar som besöker cirka 200 platser i länet. Varje år samlas det in runt 40 000 liter blod från omkring 47 000 blodgivare.

  Varje dag används 100 liter blod i länet vid blödningar vid operationer, olycksfall, förlossningar eller som del i behandlingar av svåra sjukdomar hos såväl nyfödda som till den äldre befolkningen men det är dessvärre endast tre av hundra stockholmare som är blodgivare. Som nämnts ovan har Stockholms län cirka 47 000 blodgivare men för att möta behovet skulle det behövas ytterligare cirka 20 000.

  En undersökning som Blodcentralen i Stockholms läns landsting låtit genomföra visar att nästan två tredjedelar av de tillfrågade blodgivarna tycker att arbetsgivare ska tillåta blodgivning under arbetstid. Vid tidpunkten för undersökning var det endast en femtedel av blodgivarna som gav blod under arbetstid medan 35 procent uppgav att det skulle underlätta om de fick tillåtelse från arbetsgivaren att göra så.

  Tid är ofta en kritisk faktor för stressade storstadsbor och vi är övertygade om att fler skulle välja att ge blod om Stockholms läns landsting tillät blodgivning på arbetstid året om. En man kan lämna blod vid fyra tillfällen per år medan en kvinna kan göra detta vid tre tillfällen. Detta är således ingen frånvaro som bör påverka arbetet nämnvärt men däremot skulle vinsterna för sjukvården och därmed Stockholms läns landsting vara betydande.

  Att låta sina anställda ge blod på betald arbetstid är ett sätt att bidra till ett välfungerande samhälle och det är glädjande att så många företag insett detta och det är dags att även Stockholms läns landsting gör allt för att uppmuntra till detta. Det skulle bidra till att landstinget får behålla ett stabilt blodlager och förhoppningsvis bli självförsörjande på blod och slipper köpa blod från andra regioner/landsting och ibland utlandet.

  91 procent av de företag som tillåter blodgivning under arbetstid uppmuntrat aktivt de anställda att ge blod men i Stockholms läns landsting saknas det en uttalad och dokumenterad policy kring detta.

  Med anledning av ovanstående så föreslår vi:

  att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en tydlig policy för Stockholms läns landsting som uppmuntrar och beviljar blodgivning under arbetstid året om för landstingets anställda.

   

   

  Lotta Nordfeldt                                                                              Per Carlberg

  SD                                                                                                       SD

 • Nyhetsbrev – juni 2017

  Av leonidyurkovskiy den 25 juni 2017
  0  Landstingsfullmäktige – Budgetförhandlingarna 2017

  Budgetförhandlingarna kan ses som årets höjdpunkt för landstingspolitiken. Inget annat sammanträde inom landstinget behandlar så pass många ärenden och gör anspråk på så mycket tid som budgetförhandlingarna. Sverigedemokraterna spelade en avgörande roll i sammanträdet.

  Nej till införandet av vårdval reumatologi.
  Införande av vårdval innebär att ett vårdområde (exempelvis reumatologi eller hudsjukvård) styckas av från den landstingsdrivna vården och görs till föremål för lagen om valfrihetssystem. Det betyder att privata vårdbolag får fri etableringsrätt inom området. Genom vårdvalet kommer vård som tidigare drevs av landstinget att istället drivas av privata vårdbolag. Patienten kan välja hos vilket av bolagen inom vårdvalet han eller hon vill få vård, och kostnaderna betalas av landstinget.

  En biverkning av vårdvalet är att det är omöjligt att styra den geografiska spridningen av vårdgivare, detta kan bidra till en överetablering av privata vårdgivare i ekonomiskt starka områden, vilket i sin tur kan leda till en sämre jämlikhet inom vården.

  Utöver ovanstående har Reumatikerförbundet även följande att tillägga: ”För reumatologin är riskerna än större för en utveckling mot en oetisk prioritering, eftersom det är så stora pengar inblandade och eftersom det är en brist på reumatologer i hela landet. Det blir lätt frestande för en vårdentreprenör att satsa på att ta emot patienter som bara har behov av korta besök – och utan komplicerade behov av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och teamvård – och där man nu får möjlighet att förskriva dyra läkemedel utan att behöva prioritera mellan olika behov.”

  När det gäller vårdvalet är det generellt sett bra att fler aktörer får möjlighet att agera och att konkurrensen ökar, men innan landstinget ger tillstånd för att driva ett nytt vårdval måste kontrollen vara minutiös. Det ska inte råda någon som helst tveksamhet om att vårdkvalitén inte kompromissas på grund av allt för optimistiska kalkyler och dåliga kontrakt. Uppföljningen är också essentiell för att kontrollera att den alternativa aktören faktiskt fullföljer sitt uppdrag.

  Vi har inhämtat en hel del information och vi stöder inte vårdval inom reumatologin, så vi kommer att rösta för att behålla vården i egen regi. Vi har tagit till oss av synpunkter från professionen där det finns ett kompakt motstånd mot förslaget och vi tycker att det väger tungt.” – Sverigedemokraternas gruppledare i Stockholms läns landsting, Dan Kareliusson, innan budgetförhandlingarna.

  Reumatikerförbundet, för specialisterna i reumatologi, Svensk reumatologisk förening och för forskning och utbildning inom reumatologi, Karolinska Institutet, delar Sverigedemokraternas ställningstagande i denna fråga.

  Då övriga opposition också är av samma åsikt kunde därmed Alliansens förslag om vårdval reumatologi röstas ner i landstingsfullmäktige med siffrorna 75 mot 72.

  Personalen är vår viktigaste resurs
  Den viktigaste resursen för en fungerande sjukvård såväl nationellt som för oss i Stockholms läns landsting är personalen. Våra medarbetare som jobbar långa pass, flyttar sina planerade semestrar, avstår från raster och tvingas stressa igenom sina arbetsdagar. Vår skyldighet som politiker är att ge personalen alla de verktyg de behöver för att fortsätta utvecklas, trivas och glädjas på sina arbetsplatser.

  Tyvärr har utvecklingen de senaste åren gått i motsatt riktning. Istället för att lockas till landstinget och sjukvården väljer istället utbildad sjukvårdspersonal att söka sig till andra arbetsplatser även i grannländer där arbetsvillkoren är bättre och möjligheterna att växa i sin yrkesroll är större.

  Stockholms läns landsting måste bli en attraktiv arbetsgivare och för att möjliggöra detta vill vi Sverigedemokrater genomföra följande:

  • Rätt till heltid – om man arbetat sex månader efter att en provanställning lett till en tillsvidareanställning ska kunna söka och få en heltidsanställning.
  • Delade turer – Sverigedemokraterna vill att landstinget vid upphandling av tjänster från privata aktörer tar detta i beaktande och att delade turschema inte ska förekomma.
  • Slopad karensdag – Vårdpersonalen utsätts i hög grad för risken att själv smittas av sjukdomar. Det, i kombination med att det är extra viktigt att sjukvårdspersonal inte går till arbetet med en misstänkt infektion, gör att vårdpersonal kan ha mer sjukfrånvaro än andra yrkesgrupper. För att detta inte ska påverka vårdpersonalens inkomst vill vi att landstinget strävar efter att möjliggöra för smittad personal att vara hemma utan karensdagar.

  Därför glädjer vi oss åt att vi tillsammans med övrig opposition har fått igenom ett förslag om stärkt grundkompetens inom vård och omsorgsutbildningen.

  Sociala krav inom färdtjänsten.
  Efter många års rapportering kring dåliga villkor för taxichaufförer inom färdtjänsten kom äntligen beslutet, goda villkor inom färdtjänsten ska bli verklighet. För de som arbetar inom färdtjänsten, både inom Stockholms län och i andra delar av Sverige, har villkoren tidigare successivt pressats nedåt i upphandlingar som gått efter lägsta möjliga pris. Vissa hävdar att ersättningen har pressats till nivåer som knappt går att försörja sig på.

  Nu blir det en förändring i Stockholms län eftersom Sverigedemokraterna valde att stödja förslaget om sociala krav inom färdtjänsten. Med den knappa röstmarginalen 73-71 fick vi igenom förslaget och nu ska det ställas krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar av färdtjänst.

  Landstinget ska inte syssla med lönedumpningspolitik.

  4 miljoner extra till Patientnämnden.
  Patientnämnden fyller en viktig funktion i landstingets verksamhet som ett forum dit patienter kan vända sig när man upplevt problem i kontakten med den offentligt finansierade vården. I nämnden samlas mycket kunskap som grundar sig i de erfarenheter som inkommer och som därmed på sikt leder till en
  ökad patientsäkerhet.

  Sverigedemokraterna föreslog därför att satsa ytterligare fem miljoner kronor till Patientnämnden utöver det Alliansen budgeterade. Då övriga oppositionspartier av princip aldrig kan rösta på ett sverigedemokratiskt förslag bestämde vi oss istället för att slutändan rösta igenom ett förslag som åtminstone gav Patientnämnden ytterligare fyra miljoner kronor. För SD är det inte viktigt vem avsändaren av förslag är utan det är vem som mottager resurserna. Därför kan vi, såsom i detta fall, rösta med övrig opposition för att se till att genomföra förslag som gynnar invånarna i länet.

  Förslag att stoppa det organiserade tiggeriet i kollektivtrafiken.

  Den omfattande mängd tiggeri som finns på Centralen, kring stationer och ombord på pendeltågen är för flertalet av kollektivtrafikresenärerna ett irriterande, obehagligt och trygghetsminskade inslag. I det organiserade tiggeriets spår följer kriminalitet, människohandel, utpressning, hot, våld, prostitution och misär. De som ger pengar till tiggarna möjliggör denna brottslighet.

  Tiggeriet i Sverige kommer inte långsiktigt att bli någonting annat än en fattigdomsfälla. Regeringen vill därför att färre tiggare ska komma hit. Vi håller med om denna slutsats och tycker att som ett led i detta är en naturlig åtgärd att sluta tillhandahålla attraktiva ytor för att bedriva tiggeri.

  Det är inte ovanligt att städer totalförbjuder tiggeriet. Så har skett med framgång i bland annat Haag, Rotterdam, Amsterdam samt Köpenhamn. Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att göra insamling av pengar tillståndspliktigt enligt 14 § i ordningsstadgan. Mycket tyder på att bestämmelsen sällan efterföljs eller beivras.

  I Stockholm finns tiggare på det stora flertalet tunnelbane- och pendeltågsstationer. I en undersökning som SvD publicerat uppger 79 % av resenärerna tiggeriet som irriterande.

  I Stockholms kollektivtrafik rör sig många människor och där finns många attraktiva ytor för tiggeri. Hänsynslösa människosmugglare utnyttjar fattiga romer att använda dessa ytor för att tigga och tar sedan ut ockerhyra. Genom att tillåta detta tillhandahåller Stockholms läns landsting en stadig och därför viktig inkomstkälla för grova brottslingar och bidrar aktivt till att den internationella organiserade kriminaliteten får fotfäste och kan öka i vårt land.

  Tidigare har man ifrån representanter för landstingsstyrelsen hört invändningar om att ett tiggeriförbud skulle vara ogenomförbart på grund av att det saknar stöd i lag. Detta stämmer inte i sak. Det gick utmärkt att genomföra rökförbud i tunnelbanan. Stockholms stad lyckades göra tiggeri tillståndspliktigt på allmän plats genom att föra in en sådan bestämmelse i ordningsstadgan. Det är möjligt för Stockholms läns landsting att stoppa tiggeriet i sina lokaler.

  Av dessa anledningar la Sverigedemokraterna följande förslag:
  att uppdra åt trafiknämnden att säkerställa att SL förses med resurser för att stoppa det organiserade tiggeriet på stationer, tunnelbanevagnar och pendeltåg

  Tyvärr bifölls inte förslaget av något av de övriga partierna i landstingsfullmäktige.

  Nej till Sverigeförhandlingen.

  Sverigeförhandlingens paradnummer, höghastighetståg, har Sverigedemokraterna
  ytterst svårt att se realiserat. Kostnaderna för byggandet av höghastighetståget ter sig
  alltför höga i förhållande till samhällsnytta och ekonomisk verklighet. Den stora
  kostnaden som ett höghastighetståg innebär behövs på andra håll i Sverige.

  I och med att det dessutom ständigt görs tekniska landvinningar så som exempelvis
  elektrifierade motorvägar och autonoma, självkörande fordon samt mer miljövänliga
  bränslen för flyget riskerar ett höghastighetståg, när det väl är på plats i en
  svåröverblickbar och avlägsen framtid, vara omodernt, förlegat och utan större funktion
  för samhällsnyttan.

  Sverigeförhandlingen innebär i övrigt för Stockholms län följande:

  • Förlängning av Roslagsbanan till city.
  • Tunnelbana mellan Fridhemsplan till Älvsjö.
  • Spårväg Syd.

  Sverigedemokraterna är tveksamma till samtliga ovanstående projekt. Det av olika
  skäl men framför allt ekonomiska. Får vi verkligen mesta och bästa möjliga
  kollektivtrafik per satsad krona i dessa projekt? Sverigedemokraterna tvivlar på att så
  är fallet.

  Tyvärr bifölls inte Sverigedemokraternas förslag mot Sverigeförhandlingen.

  Nej till omskärelse utan medicinsk grund.
  Sverigedemokraterna är emot alla former av rituell könsstympning/omskärelse av personer som inte är myndiga. Manlig omskärelse innebär att en mycket känslig del av penis, förhuden skärs bort. Att skära bort denna del av förhuden handlar om ett smärtsamt oåterkalleligt ingrepp som också kan medföra allvarliga komplikationer. Det finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar i de fall medicinsk indikation saknas. Omskärelse får endast ske när medicinska skäl föreligger. Religiösa eller kulturella skäl är inte medicinska, därför anser Sverigedemokraterna att omskärelse inte ska ske inom Stockholms Läns Landsting.

  Europarådets parlamentariska församling antog 1 oktober 2013 en resolution om barnets rätt till fysisk integritet där omskärelse på icke-medicinsk grund också tagits med. Barnombudsmannen, Vårdförbundet, Barnkirurgerna, Barnläkarna och Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik är alla emot manlig könsstympning/omskärelse. Medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet ska alltid beaktas.

  Av den anledningen lade Sverigedemokraterna två förslag som löd:
  att avtalet med externa aktörer om upphandling av omskärelse snarast sägs upp
  att inga avtal ska förnyas med externa aktörer om upphandling av omskärelse.

  Sverigedemokraternas budgetalternativ
  I Sverigedemokraternas budgetalternativ finner ni bland annat:

  • 100 miljoner mer än Alliansen till psykiatri.
  • Bryta upp Sverigeförhandlingen kring tunnelbanan, Roslagsbanan och Spårväg Syd.
  • Ambulansbåt i Stockholms skärgård.
  • 60 miljoner mer än Alliansen till förlossning och geriatrik.
  • Utreda möjligheten att fakturera utländska ambassader för vård given till deras medborgare.

  Följ oss på Facebook! 

  På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

  Gilla oss på Facebook
  Besök vår hemsida
  E-post
  2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
  Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

  Box 22550, 104 22 Stockholm
  Hantverkargatan 45
  08 – 737 51 11