Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 8

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Stockholms läns landsting

gabriel.kroon@sll.se
072 538 95 20

 

 

 

 • Det är vi som är vårdpartiet

  Av leonidyurkovskiy den 18 maj 2017
  0

  Vi är det riktiga vårdpartiet!

  Pressen på sjukvården är idag högre än någonsin tidigare. Väntetiderna har aldrig varit längre, och vårdköerna är idag de längsta i Europa.

  Där politikerna har svikit har sjukvårdspersonalen gjort sitt bästa för att täcka upp. Med långa nattskift, avbrutna semestrar och uteblivna raster har de pressats till sitt yttersta. Hade det inte varit för dessa hjältar hade vården havererat långt tidigare.

  Nu måste samhället börja att ge tillbaka, och vi kommer att gå i täten för att åter göra den svenska sjukvården till en av världens bästa. Och även om det kommer att ta lång tid och kräva hårt arbete, med tuffa beslut och andra prioriteringar, så kommer vi att lyckas. Det finns helt enkelt inga andra alternativ.

 • Motion av Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända asylsökande/flyktingar.

  Av leonidyurkovskiy den 10 maj 2017
  0

  Stockholms Läns Landsting                                                                                                                       Motion 2016-09-13

  Motion av Lotta Nordfeldt och Ulf Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända asylsökande/flyktingar.

  I dag utför Sveriges landsting hälsokontroller på nyanlända flyktingar och asylsökande samt papperslösa. Dessa hälsokontroller är frivilliga. Trots stora insatser så gör endast 40-50% dessa viktiga kontroller. Viktiga för dem själva och viktiga för att inte ta in och sprida sjukdomar i Sverige och dess population.

  I dag är dessa hälsokontroller väldigt omfattande och tar stor tid i anspråk samt kräver tolk. Hälsosamtalen går även in på personernas psykiska hälsa och tidigare anamnes. Hälsokontrollerna innefattar även hälsosamtal där man informerar om den svenska sjukvården samt ger information om Folktandvården som de kan få ta del av för 50 kr. Dessa hälsosamtal kräver oftast tolk.

  Genom förenklade undersökningar, som bör vara obligatoriska, såsom blodprov samt spatumprov (test för TBC), så frigörs tid till att klara av fler undersökningar samt att låta sjuksköterskor hantera provtagningen i stället för läkare. På så sätt frigör man läkarkompetens till annat.

  Övrig kontroll av psykisk hälsa, information om vård och tandvård etc. bör vara en frivillig sak.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
  att Stockholms läns landsting uppdrar till landstingsstyrelsen att utreda möjligheten att förenkla en del i hälsokontrollerna.

   

  Stockholm 13 september 2016
  Lotta Nordfeldt                                                                                 Ulf Landström

 • Motion av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson SD om att SLL ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) i egen regi.

  Av leonidyurkovskiy den 9 maj 2017
  0

  Den prehospitala vården i Stockholms län (SLL) har under de senaste tio åren utvecklat snabbt från att vara en ren transportorganisation till att bli en första linjens akutsjukvård. Kompetensen inom verksamheten har höjts avsevärt, utrustning förbättrats och förstärkts, riktlinjer vidareutvecklats samt flera direktstyrningsspår för olika patientgrupper har tillkommit under åren. Kravet på en obruten vårdkedja har ökat avsevärt genom den utveckling som skett och sker inom den prehospitala vården nationellt men även inom SLL. Tyvärr har inte prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) tillnärmelsevis alls utvecklats i samma takt.

  SOS-Alarm har genom åren varit den aktör som i de flesta län haft avtal om driften av Prioritering- och Dirigering av de prehospitala resurserna. Under de senaste åren har dock en förändring skett och i ett antal än har SOS-A valts bort. Förstudien ”Ambulansdirigering – upphandling eller egen regi” i landstingen Sörmland, Västmanland och Uppsala har kommit fram till att SOS-A inte är tillräckligt följsamma när det gäller landstingens vilja att utveckla den prehospitala vården och därmed också PoD-tjänsten.

  Samma förstudie visar även att SOS-A inte följer de krav som finns från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt Socialstyrelsen som säger att samtliga sjukvårdärenden som inkommer till PoD-tjänsten skall bedömas av legitimerad sjuksköterska. SOS-A använder dessutom ett eget beslutstöd som inte är lämpat för verksamheten. Det är utformat för att användas för icke-sjukvårdsutbildad personal. Det har visat sig att SOS-A inte är intresserad av att gå ifrån detta index och införa ett för verksamheten mer lämpligt beslutstöd.

  Ambulansdirigeringen behöver utvecklas till att vara den första länken i sjukvården och precis som ambulanssjukvården anses vara en integrerad del av sjukvården. Att ha en larmcentral som enbart dirigerar ambulanser är inte tidsenligt. En larmcentral borde i stället användas som ett nav för sjukvården med kunskap om och möjligheter till styrning av patienter och ledning av sjukvårdens resurser, både i vardagen och i krissituationer.

  Framgångsfaktorn är att ha fler upplärda sjuksköterskor än som behövs. För att få ekonomi i det krävs att det finns möjligheter till tjänstgöring inom andra verksamheter eller att ha andra uppgifter. Vid egen dirigering möjliggörs att ha personal cirkulerandes mellan larmcentralen och den övriga akutsjukvården inom landstinget.

  Genom att driva PoD-tjänsten i landstingets egen regi kan man säkerställa denna nödvändiga utveckling. Det finns goda exempel från Sjukvårdens Larmcentral i Västerås och Uppsala där man ser en betydande fördel i tillgången till bland annat direktstyrning av patienter till andra vårdnivåer än ambulanssjukvård. Erfarenhet från Västmanland och Uppsala visar även på att handläggningstiden för 112-samtal som gäller ambulans kortats sedan dessa landsting tagit över driften. Man kan även se en betydande minskning av antalet ambulansuppdrag som i sin tur bidrar till minskade kostnader.

   

  Med anledning av ovanstående så föreslår vi:

  att Stockholms läns landsting verkar för att införa PoD-tjänst i egen regi enligt modell Sjukvårdens Larmcentral

  att införa aktiv rotationstjänstgöring mellan landstingens akutsjukvårdsverksamhet och PoD-tjänsten om SLL startar drift av PoD-tjänsten i egen regi.

   

  Per Carlberg                                                                              Dan Kareliusson

  SD                                                                                                          SD

 • Enkel fråga av Lotta Nordfeldt till Anna Starbrink ang. föräldrars villighet att vaccinera sina barn

  Av leonidyurkovskiy den 8 maj 2017
  0

  Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) angående att öka viljan bland föräldrar att vaccinera sina barn.

  I Tensta och Rinkeby vaccineras nu så få barn att det finns risk för dödliga epidemier av polio och difteri inom ett år om vaccinationsmotståndet fortsätter. Föräldrar är rädda att vaccinationssprutor ska ge deras barn autism. Denna vaccination ges vid ett års ålder och den motverkar stelkramp, difteri, polio, kikhosta och Haemophilus influenzae.

  Mässling är en annan mycket smittsam barnsjukdom. 15 procent drabbas av följdsjukdomar som öroninflammation, lunginflammation och diarré. I ett fall av 1 000 kan sjukdomen orsaka dödlig hjärninflammation.

  Alla erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) då barnet är 18 månader. I riket är vaccinationstäckningen cirka 97 procent. I Stockholms län 95,6 procent.

  I vissa delar av Järna är vaccinationsgraden cirka fem procent. Ett mässlingsutbrott med 23 fall inträffade i Järna 2012.

  Med anledning av ovanstående frågar jag därför Anna Starbrink:

  Avser hälso- och sjukvårdslandstingsrådet vidta några åtgärder för att öka villigheten bland föräldrar att vaccinera sina barn?

   

  Lotta Nordfeldt
  SD