Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 8

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Interpellation om skyddsutrustning till ambulanspersonalen

  Av leonidyurkovskiy den 8 maj 2018
  0

  Ambulansmän- och kvinnor arbetar i en farlig miljö och upplever många stressande situationer. När det väl gäller förlitar vi oss på att dessa människor vågar, orkar och kan utföra ett av Sveriges viktigaste arbeten. Många av oss har dessa människor att tacka för sina liv.

  De senaste åren har tillvaron hårdnat och vi har nåtts av rapporter om en kraftigt försämrad arbetsmiljö. I vissa stadsdelar tvingas ambulanser poliseskort innan de kan ta sig fram till en utryckningsplats.

  Ambulansförbundets dåvarande ordförande Henrik Johansson har sagt följande till tidningen Dagens Medicin.

  Nu har det varit så många incidenter. Det har varit allt från skjutningar till folk med machete och folk som slår sönder ambulanser eller försöker att ge sig på ambulanspersonal.”[1]

  Till Aftonbladet har han sagt följande:

  Det handlar om ambulanspersonal som blivit beskjutna, personal som blivit jagade med kniv och yxa. Vi ser också en oroande tendens att många kollegor som utsätts för hot och våld inte vill vittna inför domstol.”[2]

  För de flesta svenskar är det omöjligt att förstå varför man skulle vilja skada ambulanspersonal eller försvåra deras arbete. Fenomenet är koncentrerat till de allra mest invandrartäta förorterna.

  Det finns starka skäl att vara kritisk mot de riksdagspolitiker som ansvarslöst låtit det mångkulturella projektet pågå år efter år. Kommuner och landsting har begränsade möjligheter att reda ut dess negativa följdverkningar. I väntan på nationella åtgärder behöver Stockholms läns landsting i vart fall på kort sikt se till att alla invånare, svenskar såväl som invandrare, får den vård de behöver. Vi måste också så långt det är möjligt med de medel som står oss till buds värna säkerheten för de som arbetar inom ambulanssjukvården.

  Sverigedemokraterna har därför sedan tidigare föreslagit att frågan om skyddsutrustning för ambulanspersonalen ska utredas.

  Under våren har bland annat Svenska Dagbladet rapporterat om att numera förespråkar även Moderaterna ett sådant förslag.[3] Enligt uppgifter i samma artikel har landstingsdirektören fått ett uppdrag med anledning av detta. Även Socialdemokraterna och Centerpartiet uppges vara positiva.[4]

   

  Med bakgrund i ovan nämnda vill jag därför fråga berört landstingsråd följande:

  Hur är processen kring förslaget om skyddsutrustning tänkt se ut?

  Hur är uppdraget till landstingsdirektören utformat?

  Vilka åtgärder är planerade?

   

  Henrik Vinge

  Sverigedemokraterna

  [1] https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/11/11/ambulansfack-vill-ha-militarutrustning/
  [2] https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/plus/article22192052.ab
  [3] https://www.svd.se/m-vill-ge-ambulanspersonal-skyddsvastar-och-kameror
  [4] https://www.svd.se/s-kan-stodja-forslag-om-skyddsvastar-i-ambulanser
 • Interpellation angående diabetesvård

  Av leonidyurkovskiy den 8 maj 2018
  0

  Diabetes är en av våra större folksjukdomar. En vanlig uppskattning, enligt olika studier de senaste tio åren, är att 4 % av den svenska befolkningen har diabetes. I Stockholms län har cirka 6 % av den vuxna befolkningen diabetes.  Sjukdomen ökar och mest är det typ 2-diabetes, även kallad åldersdiabetes som ökar kraftigt, men även typ 1-diabetes ökar. Enligt de senaste uppgifterna från Nationella Diabetesregistret finns det 427 328 personer med diabetes i Sverige. Cirka 85-90 % av de som har diabetes har typ 2-diabetes vilket gör den till den vanligaste diabetessjukdomen i Sverige.

  Risken att insjukna i typ 2-diabetes ökar vid inflyttning från ett annat land och inflyttade personer insjuknar dessutom ofta tidigare än svenskfödda enligt Svenska Diabetesförbundet.

  Det är oerhört viktigt att komma in tidigt med bra behandling avseende alla riskfaktorer. Riktlinjerna förordar intensivbehandling av HbA1c från sjukdomsdebuten av diabetes typ 2 – framförallt hos patienter utan känd hjärtkärlsjukdom – eftersom det minskar risken för framtida komplikationer på såväl mikro- som makronivå.

  Att lära sig sköta sin sjukdom är A och O för att slippa följdsjukdomar som både är kostsamma för sjukvården, och plågsamma för den drabbade (bensår, amputation, förlorad syn, njursvikt, stroke, kärlsjukdom mm.)

  Tidigare kunde typ 2-diabetiker gå på dagvård på både SÖS och Danderyd samt Karolinska. Numera har de styrande i SLL stängt dagvården på SÖS och Danderyd. Nydiagnostiserade typ 2-diabetiker förväntas erbjudas vård i primärvården. Det gäller 20 000 nyupptäckta diabetiker/år men i primärvården finns sällan eller aldrig dagvård eller garanterad specialistkunskap kring diabetes.

  Patienter med nyupptäckt typ 2-diabetes inom SLL vittnar om att de fått vänta upp emot ett år innan de fått träffa en diabetes läkare.

  Med bakgrund i ovanstående vill jag därför fråga berört landstingsråd:

  Varför stänger ni ner fungerande diabetesdagvård innan primärvården mobiliserat motsvarande omhändertagande?

  Kan man som diabetiker vara säker på att bli behandlad av diabeteskunnig läkare och eller diabetessjuksköterska?

  Kommer SLL ge resurser så att diabetes typ 2-patienter kan lära sig att hantera sin sjukdom för att slippa följdsjukdomar?

   

  Lotta Nordfeldt

  Sverigedemokraterna

 • Fråga angående skyddsutrustning till ambulanspersonal

  Av leonidyurkovskiy den 8 maj 2018
  0

  Tidigare under mandatperioden har Sverigedemokraterna föreslagit att frågan om skyddsutrustning för ambulanspersonal ska utredas. Den senaste månaden har bland annat Svenska Dagbladet rapporterat att även Moderaterna förespråkar detta. Socialdemokraterna och Centerpartiet uppges också vara positiva till förslaget.

  Med anledning av det ovanstående vill jag därför fråga berört landstingsråd följande:
  Kommer skyddsutrustning för ambulanspersonal att finnas på plats före valet?

   

  Henrik Vinge

  Sverigedemokraterna

 • Fråga angående utvecklingen av E-hälsa inom landstinget

  Av leonidyurkovskiy den 8 maj 2018
  0

  I fjol fick vi här i fullmäktige information om att vi i år skulle få en redovisning av Alliansen om planeringen och utvecklingen av E-hälsa verksamheten. Nu har vi kommit långt in i det nya året och vi Sverigedemokrater har i alla fall inte fått ta del av någon information om landstingets E-hälsoutveckling. Vi frågar oss om något hänt med landstingets E-hälsa, har den utvecklats något eller finns den bara på ett planeringsstadium?

  I den privata vården har E-hälsan expanderat väldigt mycket sedan 2016 och det ses ingen minskning, tvärt om, E-hälsoerbjudanden ökar fortlöpande.

  Min fråga till berört landstingsråd är:
  Sker någon utveckling av E-hälsan inom Stockholms läns landsting?

  Dan Kareliusson

  Sverigedemokraterna

 • Moderaternas politiska kopiator är igång igen, Sverigedemokraternas politik blir realitet.

  Av leonidyurkovskiy den 6 april 2018
  0

  För ungefär ett år sedan presenterade Sverigedemokraternas Henrik Vinge sin motion om att införa så kallade taktiska enheter. Förslaget innebar att akutsjukvårdare ska få den utrustning som behövs för att ingripa i en het zon. Att personal bland annat ska bli utrustad med kravallhjälm, skottsäker väst och benskydd för att säkert kunna utföra sitt arbete i en farlig och allt mer vanlig miljö.

  Tisdagen den 25 oktober 2016 röstade Moderaterna för att avslå vårt förslag i landstingsstyrelsen, och sedan detsamma i landstingsfullmäktige den 14 februari 2017. Idag är de tillbaka med ”ett eget förslag” som överraskande nog handlar om att ambulansens medarbetare ska få skyddsutrustning. Läs mer här: https://www.svd.se/m-vill-ge-ambulanspersonal-skyddsvastar-…

  Svenska Dagbladet påpekar mycket riktigt att detta i grunden är Sverigedemokraternas politik och skriver:
  ”När Sverigedemokraterna 2016 föreslog en liknande åtgärd sågade landstingsrådsberedningen förslaget… På frågan om varför man nu ändrat sig hänvisar Irene Svenonius till vårdpersonalens oro i samband med terrordådet i Stockholm. ”

  Vi ser naturligtvis positivt på att vår politik får genomslag och att personalen förutsättningar förbättras, men det verkar tyvärr krävas en grav tragedi för att Moderaterna ska få upp ögonen och acceptera att vi hade rätt från början.

  Tryck här för att se Henrik Vinges anförande