Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 7

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Fråga om kompetensförsörjning av busschaufförer inom Stockholms läns landsting.

  Av leonidyurkovskiy den 11 juni 2018
  0

  Kollektivtrafiken är en essentiell del i en fungerande region och bussen spelar i sin tur en nyckelroll i en fungerande kollektivtrafik. Dessvärre har det rått stor brist på busschaufförer runt om i landet och inte minst har Stockholm haft svårigheter med personalrekryteringen.

  Med anledning av det ovanstående vill jag därför fråga berört landstingsråd följande:

  Har landstinget en konkret plan för att säkra kompetensförsörjningen av busschaufförer inom Stockholms läns landsting?

   

  Per Carlberg

  Sverigedemokraterna

 • Motion om informationskampanj om fuskåkande i kollektivtrafiken

  Av leonidyurkovskiy den 11 juni 2018
  0

  Plankning och fuskåkande är ett omfattande problem inom Stockholms kollektivtrafik. Trafikförvaltningens lägesrapport för 2017 visar att fusket i SL-trafiken bedöms uppgå till 3,1 procent och innebär ett intäktsbortfall på ca 254 miljoner kronor.

  De pengarna skulle kunna användas till att förbättra kollektivtrafiken med exempelvis ökad service, ökad turtäthet och mer trygghetspersonal. Utöver detta skulle biljettpriserna kunna hållas på en lägre nivå. Fuskåkandet innebär alltså en stor förlust för landstinget och Stockholms läns skattebetalare.

  Utöver de ekonomiska konsekvenserna anser Sverigedemokraterna att fuskåkandet medför en skada för samhällskontraktet, det vill säga vårt gemensamma ansvar. Vi anser att alla ska göra rätt för sig och att betala för att åka i kollektivtrafiken ska vara en självklarhet. När fuskåkande förekommer tvingas personer som gör rätt för sig att betala för de som väljer att inte respektera sina medresenärer och våra gemensamma regler.

  Sverigedemokraterna anser att en omfattande informationskampanj som belyser problemen med plankning/fuskåkande skulle medföra ökad medvetenheten och förståelse för dess konsekvenser samt i längden bidra till dess minskning.  Kampanjen kan förslagsvis utföras i stil med SL:s övriga informationskampanjer som är kopplade till landstingets verksamhet.

  Vi har ett gemensamt ansvar för en fungerande och säker kollektivtrafik i Stockholms län. Därför har vi ett gemensamt ansvar för att aktivt motarbeta plankning och fuskåkande.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  att landstinget ger berörd instans i uppdrag att genomföra en informationskampanj om de ekonomiska konsekvenserna av plankning/fuskåkning i kollektivtrafiken.

   

  Per Carlberg                                                                  Sebastian Lindqvist

  Sverigedemokraterna                                                    Sverigedemokraterna

 • Sverigedemokraterna lanserar regionpolitiskt program för Stockholms län

  Av leonidyurkovskiy den 29 maj 2018
  0

  Sverigedemokraternas regionalpolitiska program är ett resultat av fyra års arbete i Stockholms läns landsting och är ett inriktningsprogram för kommande mandatperioden.

  Programmet belyser aktuella problem och åtgärder i Stockholms läns landstings uppdrag och verkar som politisk grund i utformningen av vår regionala politik i Stockholmsregionen.

  Programmet är indelat i fyra ämnesområden och berör ett flertal underpunkter:
  -Hälso- och sjukvården i Stockholms län: sjukvårdpersonalens trygghet, NKS – Nya Karolinska Solna och Gamla Karolinska.
  -Kollektivtrafik: en fungerande kollektivtrafik, plankare, tiggeriet, trygghet i kollektivtrafiken och färdtjänst.
  -Regionalpolitik som berör bland annat byggnation, trängselskatt, infartsparkeringar, länets flygplatser och Österleden.
  -Kultur: kulturen inom sjukvården och främjandet av det lokalhistoriska arvet.

  Tryck här för att läsa programmet i sin helhet.   

  Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss på 08 – 737 51 11 samt sll@sd.se

 • Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting – Maj 2018

  Av leonidyurkovskiy den 14 maj 2018
  0
   

  Bästa/bäste medlem, nedan följer lite nyheter från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Vi skickar ut detta nyhetsbrev efter varje landstingsfullmäktigesammanträde med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
  Vi önskar er en trevlig läsning och en trevlig helg.


  Landstingsfullmäktige 2018-05-08

  Årets tredje fullmäktigesammanträde har nu ägt rum och denna gång behandlades den omdiskuterade årsredovisningen för Stockholms läns landsting, nästan hundra anföranden hölls på denna punkt. På sammanträdet lyfte vi även två frågor om E-hälsa och skyddsutrustning för ambulanspersonal. Utöver det har Sverigedemokraterna besökt gamla karolinska och utfört en lyckad kampanj på sociala medier. 

  Landstingets årsredovisning 2017

  Under detta landstingsfullmäktige diskuterades årsredovisningen för 2017. Moderaternas finanslandstingsråd Irene Svenonius presenterade årsredovisningen och en väldigt lång debatt följde. Av årsredovisningen kan man kan dra slutsatsen att Stockholms läns landsting är en starkt expanderande region på alla områden. Stora investeringar har därför gjorts och görs fortlöpande. Befolkningen ökade med 39 000 invånare vilket kräver en långsiktig och noggrann planering för medborgarnas bästa. Men precis som förra året är Sverigedemokraterna mycket tveksamma till att se den snabbt växande befolkningen i Stockholms län som något enbart positivt och drivande. Redan idag råder det en stor belastning på landstingets verksamhet och med den nuvarande befolkningsökningen är det viktigt att också förutse ytterligare komplikationer som kommer till följd.

  Vi kan konstatera att mycket skulle se annorlunda ut med Sverigedemokraternas politik i landstinget.
  Vår vice gruppledare Per Carlberg framförde partiets mening under själva sammanträdet och lyfte bland annat följande:

  Olika ekonomiska beslut fattade av de övriga partierna har haft stora konsekvenser för landstinget och skattebetalarna. Ett exempel är naturligtvis Nya Karolinska Solna som har blivit ett betydligt dyrare projekt än vad det hade behövt vara. Där kan man ifrågasätta kostnaderna men även ställa frågan: till vem sjukhuset är byggt? Som specialiserat universitetssjukhus som dessutom är tänkt att erbjuda vård för hela norra Europa, borde sjukhuset kanske falla under statlig administration.

  Ett annat exempel är Sverigeförhandlingen, som är en rikstäckande plan för bland annat höghastighetståg. Det är ett mycket dyrt projekt vars kostnad är tänkt att uppgå till ca 230 miljarder kronor och vi anser att dessa resurser behövs på andra håll i Sverige. Dessutom görs ständiga tekniska landvinningar så som exempelvis elektrifierade motorvägar och autonoma, självkörande fordon. Detta i kombination med att flyget får mer miljövänliga bränslen, riskerar att höghastighetståget, när det väl är på plats i en svåröverskådlig och avlägsen framtid, blir omodernt, förlegat och utan större funktion för samhällsnyttan.

  Naturligtvis finns det även moment som fungerar väl inom Stockholms läns landsting och om dessa kan ni läsa nedan.


  Läs en sammanfattning av årsredovisningen här
   

  Fråga om skyddsutrustning till ambulanspersonal
  För ungefär ett år sedan i landstingsfullmäktige presenterade Sverigedemokraternas Henrik Vinge sin motion om att införa så kallade taktiska enheter. Förslaget innebar att akutsjukvårdare ska få den utrustning som behövs för att ingripa i en het zon. Att personal bland annat ska bli utrustad med kravallhjälm, skottsäker väst och benskydd för att säkert kunna utföra sitt arbete i en farlig och tyvärr, allt mer vanlig miljö.

  Tisdagen den 25 oktober 2016 röstade Moderaterna för att avslå vårt förslag i landstingsstyrelsen, och sedan detsamma i landstingsfullmäktige den 14 februari 2017. Idag är de tillbaka med ”ett eget förslag” som överraskande nog handlar om att ambulansens medarbetare ska få skyddsutrustning.

  Vi ser naturligtvis positivt på att vår politik får genomslag och att personalens förutsättningar förbättras men vi vill också se att detta inte endast är tomma löften från Alliansens sida, därför ställde Henrik Vinge följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött:
  Kommer skyddsutrustning för ambulanspersonal att finnas på plats före valet?

  Sjukvårdslandstingsrådets svarade och tyckte att Sverigedemokraternas förslag om att införa taktiska enheter var en helt annan sak från att erbjuda skyddsutrustning till personalen (trots att motionstexten klart och tydligt beskriver att vårt förslag just handlade om skyddsutrustning). Sedan menade hon att ambulanspersonalen inte ska behöva skydda sig själva och att det istället ska vara polisens jobb.

  Henrik Vinge påpekade att det inte var svar på hans fråga och lämnade över ordet till Sjukvårdslandstingsrådet igen. Då svarade hon att det idag finns direktiv som säger att landstingets ambulanspersonal ska ha tillgång till ändamålsenliga kläder och tillräckligt skydd. För att försöka svara på frågan mer konkret sa hon sedan att skyddsvästar borde finnas tillgängliga innan valet om nu personalen vill det.

  Sverigedemokraterna kommer inte att släppa frågan om ambulanspersonalens trygghetdärför återkommer vi med en interpellation som berör samma ämne och utreder frågan på djupet.

  Besök på Gamla karolinska 
  I april var Sverigedemokraterna på besök i Gamla Karolinska sjukhuset där ett öppet möte anordnades angående den eventuella försäljningen av just Gamla karolinska. Vi var det enda politiska partiet från Stockholms läns landsting men även utan de övriga partiernas närvaro framfördes många intressanta synpunkter.

  Sammanträdet stärkte våra tvivel kring försäljningen av Gamla Karolinska, med informationen vi har idag blir det allt mer uppenbart att en försäljning skulle vara ett misstag till beslut och med stor sannolikhet lägga grunden för stora problem i framtiden. Här följer några goda argument:

  • Byggnaden kommer behövas i framtiden. Stockholms län växer och med det även kraven på sjukvården. Hittills har verksamheten på Karolinska sjukhuset växt ända från början och det finns inga tecken på att den inte kommer växa även i framtiden.
  • Byggnaden skulle kunna förbättra personalens arbetsmiljö. Den idag bristfälliga administrativa verksamheten skulle kunna flyttas till Gamla Karolinska som på flera sätt redan är en välanpassad byggnad.
  • Utan Gamla Karolinska bortprioriteras bassjukvården till förmån för den relativt smala specialistsjukvården. Bassjukvården är essentiell och för att Karolinska ska vara ett universitetssjukhus behöver även studenterna ha möjlighet att praktisera inom bassjukvården.

  Vi vill tacka alla som deltog på mötet och bidrog till en intressant och givande diskussion.

  Uttalande om ny styrelse för Nya Karolinska
  I april presenterades en ny styrelse för Nya Karolinska Solna efter att varenda person i den gamla styrelsen avgick. Detta i sin tur efter att bland annat höga konsultkostnader och jävsituationer lyftes fram medialt. Sverigedemokraternas gruppledare i landstinget kommenterade det hela och följande är ett extrakt från Dagens Nyheters artikel om ämnet:
  Dan Kareliusson, gruppledare för SD i landstinget, välkomnar beskedet om att styrelsen för Karolinska byts ut.
  – Det kanske var ett bra beslut av dem. När det varit så mycket, oavsett om de har gjort ett bra jobb, det tror jag att de gjort, är det för mycket belastning på styrningen av Karolinska som varit.

  Vilka kompetenser bör finnas i styrelsen?

  – Det är viktigt att lyssna till professionen, personalen och anpassa hela verksamheten så att de känner att de har del i den och inflytande. Där har det brustit hela tiden från landstingets sida, säger han.

  Fråga om utvecklingen av E-hälsa

  E-hälsa innebär att digitala verktyg och information används för att uppnå och bibehålla hälsa. Det kan i praktiken innebära tidsbokning via nätet, virtuella läkarbesök, e-recept och olika applikationer på mobiltelefonen som bevakar fysisk aktivitet.

  Förra året fick vi information om att Alliansen skulle inkomma med en redovisning av planeringen och utvecklingen av E-hälsoverksamheten. Nu har vi kommit långt in i det nya året och någon sådan redovisning har vi inte fått ta del av. Vi undrar hur det ligger till med landstingets E-hälsa, har den utvecklats eller finns utvecklingen bara på ett planeringsstadium? Därför frågade Sverigedemokraternas gruppledare Dan Kareliusson innovationslandstingsrådet Daniel Forslund följande:
  Sker någon utveckling av E-hälsan inom Stockholms läns landsting?

  Svaret från innovationslandstingsrådet blev att utvecklingen går framåt, som exempel gav han att användningen av 1177-vårdguiden har ökat, att fler vårdenheter erbjuder webbokningar till följd av att landstinget ställer krav på digitalisering, samt att appen ”Alltid Öppet” som bland annat låter en patient ha videosamtal med läkare, nu finns tillgänglig.

  Dan Kareliusson svarade att det var var glädjande att utvecklingen går framåt men han poängterade också man ännu inte har sett någon avlastande effekt på primärvården till följd av E-hälsosatsningarna samt att den nya tekniken riskerar att medföra en överkonsumtion av vården som i sin tur drabbar skattebetalarna. Man ska heller inte underskatta vikten av verklig personkontakt mellan patient och läkare, något som kan kompromissas till följd av fokus på just E-hälsa, enligt Dan Kareliusson. Daniel Forslund menade då att E-hälsan på längre sikt förmodligen kommer att avlasta mer och höll sedan med om att mer forskning i området behövs för att säkra den personliga kontakten mellan patient och läkare.

  Vår kulturpolitik – succé på sociala medier
  Idag kan vi runt om i Stockholms kollektivtrafik se SL:s ”konstväxling” där exempelvis minimalistiskt ritade bilder på kvinnor med synligt mens återfinns. Just de bilderna finns i Slussen som är Stockholms näst populäraste knutpunkt för kollektivtrafik och konsten man väljer att framföra där visas för ca 138 000 människor varje dag. Många av dessa människor är turister/besökare och då man kan fråga sig: vilken bild vill vi ge av Stockholm?

  Sverigedemokraterna vill istället se konst som tilltalar allmänheten och strävar efter mer än normkritik, därför lämnade vi in en motion som går ut på att främja det lokalhistoriska arvet och där konsten kommer att spela en stor roll. Vi följde upp motionen med ett Facebook-inlägg som slog igenom rejält. Förutom att nå ut till nästan 90 000 stockholmare fick vi även medial uppmärksamhet i bland annat Dagens Nyheter och Sveriges Radio.

  På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL  

  Gilla oss på Facebook
  Besök vår hemsida
  E-post
  2018 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
  Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

  Box 22550, 104 22 Stockholm
  Hantverkargatan 45
  08 – 737 51 11

 • Interpellation om skyddsutrustning till ambulanspersonalen

  Av leonidyurkovskiy den 8 maj 2018
  0

  Ambulansmän- och kvinnor arbetar i en farlig miljö och upplever många stressande situationer. När det väl gäller förlitar vi oss på att dessa människor vågar, orkar och kan utföra ett av Sveriges viktigaste arbeten. Många av oss har dessa människor att tacka för sina liv.

  De senaste åren har tillvaron hårdnat och vi har nåtts av rapporter om en kraftigt försämrad arbetsmiljö. I vissa stadsdelar tvingas ambulanser poliseskort innan de kan ta sig fram till en utryckningsplats.

  Ambulansförbundets dåvarande ordförande Henrik Johansson har sagt följande till tidningen Dagens Medicin.

  Nu har det varit så många incidenter. Det har varit allt från skjutningar till folk med machete och folk som slår sönder ambulanser eller försöker att ge sig på ambulanspersonal.”[1]

  Till Aftonbladet har han sagt följande:

  Det handlar om ambulanspersonal som blivit beskjutna, personal som blivit jagade med kniv och yxa. Vi ser också en oroande tendens att många kollegor som utsätts för hot och våld inte vill vittna inför domstol.”[2]

  För de flesta svenskar är det omöjligt att förstå varför man skulle vilja skada ambulanspersonal eller försvåra deras arbete. Fenomenet är koncentrerat till de allra mest invandrartäta förorterna.

  Det finns starka skäl att vara kritisk mot de riksdagspolitiker som ansvarslöst låtit det mångkulturella projektet pågå år efter år. Kommuner och landsting har begränsade möjligheter att reda ut dess negativa följdverkningar. I väntan på nationella åtgärder behöver Stockholms läns landsting i vart fall på kort sikt se till att alla invånare, svenskar såväl som invandrare, får den vård de behöver. Vi måste också så långt det är möjligt med de medel som står oss till buds värna säkerheten för de som arbetar inom ambulanssjukvården.

  Sverigedemokraterna har därför sedan tidigare föreslagit att frågan om skyddsutrustning för ambulanspersonalen ska utredas.

  Under våren har bland annat Svenska Dagbladet rapporterat om att numera förespråkar även Moderaterna ett sådant förslag.[3] Enligt uppgifter i samma artikel har landstingsdirektören fått ett uppdrag med anledning av detta. Även Socialdemokraterna och Centerpartiet uppges vara positiva.[4]

   

  Med bakgrund i ovan nämnda vill jag därför fråga berört landstingsråd följande:

  Hur är processen kring förslaget om skyddsutrustning tänkt se ut?

  Hur är uppdraget till landstingsdirektören utformat?

  Vilka åtgärder är planerade?

   

  Henrik Vinge

  Sverigedemokraterna

  [1] https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/11/11/ambulansfack-vill-ha-militarutrustning/
  [2] https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/plus/article22192052.ab
  [3] https://www.svd.se/m-vill-ge-ambulanspersonal-skyddsvastar-och-kameror
  [4] https://www.svd.se/s-kan-stodja-forslag-om-skyddsvastar-i-ambulanser