Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 7

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Interpellation om säkerheten inom biljettkontrollverksamheten

  Av leonidyurkovskiy den 13 oktober 2017
  0

  SL har utökat och kommer fortsätta att utöka antalet biljettkontrollanter inom kollektivtrafiken, detta ser Sverigedemokraterna som mycket positivt och de utökade biljettkontrollerna har visats sig ge betydande effekt i de områdena där de har implementerats.

  Ett problem som har uppstått är dock att biljettkontrollanter blir utsatta för hot och våld, i synnerhet över röda linjen. Detta har resulterat i att polisens närvaro har blivit nödvändig för att återuppta biljettkontrollerna, något som trafikförvaltningen känner till och som även har uppmärksammats i lokal media.

  Det är glädjande att man nyttjar polisens stöd istället för att överge vissa områden till de grovt kriminella individerna, men det är på lång sikt inte rimligt att SL:s personal ska behöva polisens insatser för att utföra sitt vardagliga arbete. Sverigedemokraterna ser naturligtvis väldigt positivt på faktumet att polisen nu lyckas gripa illegala invandrare inom Stockholms län i och med sin närvaro inom kollektivtrafiken men däremot anser vi inte att detta ska behöva möjliggöras med biljettkontrollanternas otrygghet som anledning.

  Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till berört landstingsråd:

  Har Stockholms läns landsting en handlingsplan för att långsiktigt försäkra god arbetsmiljö och säkerhet för personal som verkar för SL?

   

  Per Carlberg

  Sverigedemokraterna

 • Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – September 2017

  Av leonidyurkovskiy den 18 september 2017
  0  Landstingsfullmäktige – 2017-09-12

  Det första landstingsfullmäktigesammanträdet efter sommaruppehållet har nu ägt rum. Som vanligt fick Sverigedemokraterna spela en avgörande roll och som vanligt lyftes många intressanta diskussioner, bland annat fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa, markörhundar för cancerdiagnostik och en motion om ambulansbåtar.

  Fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa
  Psykisk ohälsa är ett stort problem i Sverige och det är ett problem som växer bland barn och ungdomar. Detta visar bland annat Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om skolbarns hälsovanor, Socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa bland unga och även en studie baserad på Stockholms läns landstings vårdregister. Med dessa alarmerande slutsatser är det tydligt att större insatser krävs för att förbättra situationen för länets barn och ungdomar.

  Därför valde Sverigedemokraterna att stötta den motion som Socialdemokraterna presenterade i Stockholms läns landsting som just berör detta växande problem. Motionen handlar om att inrätta fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa och är helt i linje med Sverigedemokraternas satsning på 50 miljoner kronor till just barn- och ungdomspsykiatrin.

  Förslaget löd konkret:

  • att Stockholms läns landsting ges i uppdrag att utreda hur landstinget tillsammans med kommunerna i länet kan starta liknande verksamheter som Horisonten barn och unga
  • att särskilt prioritera etablering av liknande verksamheter som Horisonten barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

  Sverigedemokraterna har stöttat detta förslag genom hela den parlamentariska processen och det är glädjande att motionen blev bifallen i landstingsfullmäktige tack vare oss.

  Små socialdemokratiska lögner 
  När motionen om fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa gick igenom tack vare Sverigedemokraterna, bestämde sig det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Dag Larsson att i en lokaltidning låta förvånad och förklara hur detta var första gången som Sverigedemokraterna röstade ja till ett av deras förslag, han skriver: ”Det är första gången vi får genom en motion med SD:s hjälp. Vi har inga diskussioner med SD överhuvudtaget, men vi är glada att förslaget gick igenom, eftersom vi ser ett stort behov.

  Antingen ljuger Dag Larsson medvetet eller så har han ett extremt dåligt minne. Exempelvis fick han själv igenom en motion den 15 november 2016 om att utreda kostnaden för slopad avgift som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården. Även den motionen gick igenom tack vare Sverigedemokraterna.

  Motion om markörhundar för cancerdiagnostik
  Överlevnadsgraden för många cancerformer har ökat men lungcancer är undantaget, idag har vi stora brister för speciellt lungcancerdiagnostik i tidigt skede. Enligt cancerfondens rapport för 2017 dör åtta av tio lungcancerpatienter i sin sjukdom. I detta läge är det därför av största vikt att alla möjligheter till att kunna förbättra lungcancerdiagnostiseringen utforskas.

  En möjlighet som inte har utforskats tillräckligt är det faktum att bröst – såväl som lungcancer visar ett mönster av biokemiska markörer i utandningsluften som går att skilja från kontrollpatienters mönster. Kemisk analys av utandningsluften har inte visat sig fungera men däremot har hundar med korrekt träning visat sig kunna identifiera dessa markörer. Då utbildning av hundar inte kan patenteras finns det dock litet ekonomiskt intresse i att stötta utvecklingen från privat håll, och därför har Stockholms läns landsting en given roll att spela i att utreda möjligheterna för markörhundar.

  Sverigedemokraternas förslag var således:

  • att landstingsfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med markörhundar skulle kunna organiseras samt kostnaden för densamma.

  Landstingsrådsberedningen valde dessvärre att avslå motionen med motiveringen att det finns risk för överdiagnostik som leder till ökad belastning på sjukvården utan att man kunnat påvisa någon minskning av mortaliteten i lungcancer. Samt att det är svårt att hitta och träna hundar för uppdraget.

  Motionen lämnades in av Dan Kareliusson (SD), Per Carlberg (SD) och Arnold Boström (SD)

  Motion om samvetsfrihet för barnmorskor
  Lotta Nordfeldt lyfte genom sin motion frågan om samvetsfrihet för barnmorskor inom Stockholms läns landsting. I det här fallet innebär det att barnmorskor av religiösa eller ideologiska skäl kan avstå från att utföra abort. Motionens syfte är att bidra med en pusselbit i det stora pusslet av personalbrist inom vården. Förlossningsvården saknar i dagsläget barnmorskor och alla förslag är relevanta att diskutera.

  Motionen blev snabbt mycket kontroversiell, framförallt för att meningsmotståndare valde att direkt dra parallellen till inskränkt aborträtt, vilket motionen rent sakligt inte alls berör. Lotta Nordfeldt understryker tvärt om att ingen kvinna nekas abort i Stockholms län men många kvinnor nekas barnmorskor. Det finns brist på barnmorskor inom förlossningsvården men inte specifikt för utförandet av aborter, ett möjligt alternativ blir således att inrätta en tjänst som endast berör förlossningen. Tittar man på situationen idag är det 59 % av alla barnmorskor som aldrig assisterar vid abort, alltså finns möjligheten för att dela upp den nuvarande tjänsten i två kategorier som i många andra länder.

  Lotta Nordfeldt motion bestod av följande två förslag:

  • att Stockholms läns landsting undersöker möjligheten att införa två olika typer av barnmorsketjänster inom SLL (en med samvetsfrihet och en utan samvetsfrihet)
  • att de som åberopar samvetsfrihet ska kunna arbeta/söka tjänst i förlossnings- och mödravård.

  Efter en lång debatt blev motionen avslagen men debatten fortsätter utanför landstingssalen, läs mer om Lotta Nordfeldts förslag här: dn.se/sthlm/sd-vill-ha-samvetsfrihet-for-barnmorskor/ 

  Stöd till motion om hemgångsteam
  Idag upplever många sjuka äldre osäkerhet vid hemgång till ordinärt boende efter vård. Alltför ofta följs inte vården upp på rätt sätt efter utskrivning och detta leder till att många sjuka äldre måste göra återkommande besök på akutmottagningar och inom slutenvården, vilket naturligtvis kan vara en stor belastning. Där finns möjligheter för förbättring med ett så kallat hemgångsteam.

  Metoden går ut på att landstingets vårdgivare tillsammans med kommunens utförare, med gemensamma krafter och god samordning av resurser möter upp brukaren och är ett stöd i övergången från sjukhus till hemtjänst. Målgruppen är personer över 65 år som genom sjukdom eller trauma hamnat inom slutenvården och är utskrivningsklara, och som bedöms ha ett stort omsorgsbehov men framförallt en uttalad oro inför hemgång till ordinärt boende.

  Metoden kan innebära en bättre vårdupplevelse för många äldre och därför valde Sverigedemokraterna att stötta Socialdemokraternas motion som just handlar om att starta en verksamhet med hemgångsteam inom Stockholms läns landsting. Motionens förslag till beslut var:

  • att Stockholms läns landsting tar initiativet till att starta teamverksamhet för en trygg och säker hemgång i samarbete med fler kommuner i Stockholms län.

  Motionen hade bifallits med Sverigedemokraternas stöd men dessvärre vek sig Miljöpartiet för alliansens vilja och det resulterade i att motionen blev avslagen. Detta är inte första gången som miljöpartiet i Stockholms läns landsting överger principer och av väldigt vaga anledningar röstar emot sitt eget block.

  Interpellation om bättre möjligheter för bloddonation
  Vi sverigedemokrater lägger ett stort värde i att så många medborgare som möjligt värnar om våra gemensamma intressen. Ett sätt att bidra är exempelvis genom att donera blod. För att underlätta detta kan företag och organisationer låta sina medarbetare lämna blod på betald arbetstid. Det är glädjande att så många företag har insett detta men tyvärr når landstingets medarbetare inte upp till samma nivåer som många privata företag när det gäller att donera blod.

  En undersökning från Blodcentralen i Stockholms läns landsting visar att idag ger endast var femte blodgivare blod på arbetstid, och av dem vet en tredjedel inte ens om deras arbetsgivare tillåter besök på Blodcentralen under arbetstid eller inte. Faktum är att ingen av kommunerna i Stockholms län har en uttalad eller dokumenterad policy om blodgivning på arbetstid, det har inte Stockholms läns landsting heller.

  Samtidigt är behovet av blod stort. Varje dag används 100 liter blod i länet vid blödningar vid operationer, olycksfall, förlossningar eller som del i behandling av svår sjukdom hos såväl nyfödda som hos den äldre befolkningen, ändå är bara tre av hundra stockholmare blodgivare. Att låta sina anställda ge blod på arbetstid är alltså ett sätt att bidra till att Stockholm får behålla ett stabilt blodlager.

  Sverigedemokraternas Lotta Nordfeldt ställde därför följande frågor till Forskning- och personallandstingsrådet Peter Carpelan:

  • Vad avser SLL göra för att underlätta för landstingets medarbetare att ge blod?
  • Kommer SLL att ta fram en tydlig policy rörande blodgivning på arbetstid året om?
  • Vad avser Peter Carpelan att vidtaga för åtgärder för att säkerställa att Stockholms läns landsting blir självförsörjande på blod och därmed slippa köpa blod från utlandet?

  Peter Carpelan svarade att detta var en angelägen och viktig fråga men att det inte finns någon ambition från landstinget att ta fram en policy som berör bloddonation. Carpelan menar även på att varje avdelning inom landstinget själv får avgöra vad deras personal får och inte får göra.

  Motion om att införa ambulansbåt
  Stockholms skärgård är utspridd över ett stort geografiskt område med ca 14 000 fastboende invånare som under framförallt sommarmånaderna mångdubblas när turismen i skärgården ökar. Den nuvarande ambulansverksamheten i skärgården förlitar sig i stort på sjöräddningssällskapets ideella verksamhet och ett bra väder för helikopternas tillgänglighet. Dessutom kommer helikoptern som var placerad i Mölnvik att flyttas till Norrtälje vilket försvårar situationen ytterligare.

  Därför vill Sverigedemokraterna sätta en ambulansbåt på prov inom Stockholms skärgård. Sverigedemokraterna föreslår att en ambulansbåt placerad i Stavsnäs, Värmdö kommun som ett mycket bra komplement till ambulanshelikoptern då den av olika anledningar inte finns tillgänglig för uppdrag i Stockholms skärgård. Båtens basplacering medför hög tillgänglighet i både norra och södra skärgården men framförallt i mellersta skärgårdsbandet då demografiska uppgifter redovisade i en utredning av SLL visar på att skärgårdsbefolkningen till stor del är koncentrerad i det området.

  För övrigt anser vi att en ambulansbåtsverksamhet skulle kunna vara en mycket attraktiv arbetsplats och kunna locka tillbaka ambulanssjukvårdare och specialistutbildade sjuksköterskor som valt att lämna ambulansverksamheten. Genom att exempelvis införa rotationsmöjligheter skulle även den vägburna ambulanssjukvården kunna dra nytta av detta personaltillskott. Det borde även bland befintlig personal finnas kompetens för att framföra vissa typer av båtmodeller (utifrån utbildning från bland annat försvarsmakten) som skulle kunna användas som ambulansbåt.

  Motionen som Sverigedemokraternas Per Carlberg och Dan Kareliusson lämnade in hade följande att-satser:

  • att på prov införa ambulansbåt med utgångspunkt från Stavsnäs i Värmdö kommun under perioden maj till och med september
  • att om provverksamhet utfaller väl överväga att införa verksamheten permanent.

  Motionen avslogs dessvärre med hänvisning till en utredning som gjordes inför upphandling av den prehospitala sjukvården för åren 2017-2025. Utredningen kom fram till att en eller flera ambulansbåtar i Stockholms skärgård inte är lämpligt främst utifrån skärgårdens geografiska utformning och kostnader jämfört med befintlig ambulanshelikopterverksamhet. Detta är dock något som Sverigedemokraterna i förväg bemötte i motionen.

  Tryck här för att läsa motionen i sin helhet.

  Följ oss på Facebook! 

  På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

  Gilla oss på Facebook
  Besök vår hemsida
  E-post
  2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
  Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

  Box 22550, 104 22 Stockholm
  Hantverkargatan 45
  08 – 737 51 11

   

 • Interpellation angående det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser.

  Av leonidyurkovskiy den 14 september 2017
  0

  Det råder nya bistra tider i Sverige med skjutningar, attacker på blåljuspersonal och kriminella som stormar akutmottagningarnas väntrum med mera. Det här var någonting otänkbart för bara några år sedan. Nu 2017 är det en realitet. Forskare pekar på att våldet i Sverige, vad gäller skjutningar och granatattacker, nu ligger på samma nivå som Mexico.

  Vi känner tyvärr igen mönstret. Det som sker i Stockholm idag har redan skett i Malmö igår. I Malmö har man sedan en tid tillbaka rutiner i samband med skjutningar. Där spärrar polisen av området kring akutmottagningen vid MAS när någon blivit skjuten, just för att den skjutnes vänner och familj inte ska kunna ta över akutmottagningens väntrum och skrämma de patienter och den personal som finns där.

  I vårt län har situationen på sistone eskalerat och var tionde anställd på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vittnar om våld och hot på arbetsplatsen. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt.

  Trots alla rapporter om hur våldet och hoten mer och mer tar sig in på våra akutmottagningar och även drabbar ambulanspersonal ute på fältet, ägnar sig vissa åt relativisering och försöker påskina att situationen inte är så allvarlig. För den som jobbar i de utsatta arbetsmiljöerna ter sig sådana resonemang som direkt hånfulla och verklighetsfrånvända.

  Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga forsknings- och personallandstingsrådet följande:

  1. Vad kommer landstinget att göra för att säkerställa tryggheten för personalen och patienterna på akutmottagningarnas väntrum?
  2. Har landstinget en dialog med regeringen om den ohållbara situationen, där kriminella brer ut sig och förstör för skötsamma medborgare och landstingspersonal?
  3. Har SLL besökt Malmö och MAS för att se över deras rutiner vid skjutningar?
  4. Kan SLL garantera säkerheten för patienter och personal på länets akutmottagningar?

   

  Per Carlberg

  Sverigedemokraterna

 • Motion om nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation

  Av leonidyurkovskiy den 12 september 2017
  0

  Tullinge är en kommundel som befinner sig i en expansiv fas och detta ställer följaktligen ökade krav på infrastrukturen. I dagsläget har Tullinge station endast en entré, vid den södra delen av perrongen. Samtidigt expanderar kommundelen även norrut vilket resulterar i att allt fler Tullingebor hamnar i ett ofördelaktigt läge i förhållande till kollektivtrafiken.

  Eftersom att Citybanan nu är i drift med fler tåg, skip stop-turer och fler som får möjlighet att resa med pendeltåg blir behovet av en ökad kapacitet vid stationerna större. Situationen förvärras i och med att entrén vid Tullinge station redan nu är överbelastad. Om en nordlig entré inte byggs kommer en ombyggnad av den befintliga södra entrén krävas vilket skulle göra renoveringarna från 2015 och 2017 förgäves, och samtidigt utan alla fördelar som en nordlig entré skulle medföra.

  Den sydliga entrén upplevs vara otillräcklig av berörda resenärer och det är tydligt att Tullinge station är i behov av ytterligare en entré. En nordlig entré skulle avlasta den nuvarande entrén markant och ett stort men också snabbt växande antal Tullingebor skulle få en underlättad vardag.

  Vi är medvetna om den avgörande roll som trafikverket spelar i frågor som denna och därför anser vi att en utredning som innefattar kontakt med trafikverket är mest lämplig.

  Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  att Trafiknämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för en nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation.

   

   

  Mats Arkhem                                                                                 Per Carlberg

  Sverigedemokraterna                                                                  Sverigedemokraterna

 • Motion av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.

  Av leonidyurkovskiy den 16 augusti 2017
  0

  Det finns idag ett antal fasta blodcentralen i Stockholms län samt blodbussar som besöker cirka 200 platser i länet. Varje år samlas det in runt 40 000 liter blod från omkring 47 000 blodgivare.

  Varje dag används 100 liter blod i länet vid blödningar vid operationer, olycksfall, förlossningar eller som del i behandlingar av svåra sjukdomar hos såväl nyfödda som till den äldre befolkningen men det är dessvärre endast tre av hundra stockholmare som är blodgivare. Som nämnts ovan har Stockholms län cirka 47 000 blodgivare men för att möta behovet skulle det behövas ytterligare cirka 20 000.

  En undersökning som Blodcentralen i Stockholms läns landsting låtit genomföra visar att nästan två tredjedelar av de tillfrågade blodgivarna tycker att arbetsgivare ska tillåta blodgivning under arbetstid. Vid tidpunkten för undersökning var det endast en femtedel av blodgivarna som gav blod under arbetstid medan 35 procent uppgav att det skulle underlätta om de fick tillåtelse från arbetsgivaren att göra så.

  Tid är ofta en kritisk faktor för stressade storstadsbor och vi är övertygade om att fler skulle välja att ge blod om Stockholms läns landsting tillät blodgivning på arbetstid året om. En man kan lämna blod vid fyra tillfällen per år medan en kvinna kan göra detta vid tre tillfällen. Detta är således ingen frånvaro som bör påverka arbetet nämnvärt men däremot skulle vinsterna för sjukvården och därmed Stockholms läns landsting vara betydande.

  Att låta sina anställda ge blod på betald arbetstid är ett sätt att bidra till ett välfungerande samhälle och det är glädjande att så många företag insett detta och det är dags att även Stockholms läns landsting gör allt för att uppmuntra till detta. Det skulle bidra till att landstinget får behålla ett stabilt blodlager och förhoppningsvis bli självförsörjande på blod och slipper köpa blod från andra regioner/landsting och ibland utlandet.

  91 procent av de företag som tillåter blodgivning under arbetstid uppmuntrat aktivt de anställda att ge blod men i Stockholms läns landsting saknas det en uttalad och dokumenterad policy kring detta.

  Med anledning av ovanstående så föreslår vi:

  att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en tydlig policy för Stockholms läns landsting som uppmuntrar och beviljar blodgivning under arbetstid året om för landstingets anställda.

   

   

  Lotta Nordfeldt                                                                              Per Carlberg

  SD                                                                                                       SD