Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 7

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Stockholms läns landsting

gabriel.kroon@sll.se
072 538 95 20

 

 

 

 • Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – September 2017

  Av leonidyurkovskiy den 18 september 2017
  0  Landstingsfullmäktige – 2017-09-12

  Det första landstingsfullmäktigesammanträdet efter sommaruppehållet har nu ägt rum. Som vanligt fick Sverigedemokraterna spela en avgörande roll och som vanligt lyftes många intressanta diskussioner, bland annat fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa, markörhundar för cancerdiagnostik och en motion om ambulansbåtar.

  Fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa
  Psykisk ohälsa är ett stort problem i Sverige och det är ett problem som växer bland barn och ungdomar. Detta visar bland annat Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om skolbarns hälsovanor, Socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa bland unga och även en studie baserad på Stockholms läns landstings vårdregister. Med dessa alarmerande slutsatser är det tydligt att större insatser krävs för att förbättra situationen för länets barn och ungdomar.

  Därför valde Sverigedemokraterna att stötta den motion som Socialdemokraterna presenterade i Stockholms läns landsting som just berör detta växande problem. Motionen handlar om att inrätta fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa och är helt i linje med Sverigedemokraternas satsning på 50 miljoner kronor till just barn- och ungdomspsykiatrin.

  Förslaget löd konkret:

  • att Stockholms läns landsting ges i uppdrag att utreda hur landstinget tillsammans med kommunerna i länet kan starta liknande verksamheter som Horisonten barn och unga
  • att särskilt prioritera etablering av liknande verksamheter som Horisonten barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

  Sverigedemokraterna har stöttat detta förslag genom hela den parlamentariska processen och det är glädjande att motionen blev bifallen i landstingsfullmäktige tack vare oss.

  Små socialdemokratiska lögner 
  När motionen om fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa gick igenom tack vare Sverigedemokraterna, bestämde sig det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Dag Larsson att i en lokaltidning låta förvånad och förklara hur detta var första gången som Sverigedemokraterna röstade ja till ett av deras förslag, han skriver: ”Det är första gången vi får genom en motion med SD:s hjälp. Vi har inga diskussioner med SD överhuvudtaget, men vi är glada att förslaget gick igenom, eftersom vi ser ett stort behov.

  Antingen ljuger Dag Larsson medvetet eller så har han ett extremt dåligt minne. Exempelvis fick han själv igenom en motion den 15 november 2016 om att utreda kostnaden för slopad avgift som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården. Även den motionen gick igenom tack vare Sverigedemokraterna.

  Motion om markörhundar för cancerdiagnostik
  Överlevnadsgraden för många cancerformer har ökat men lungcancer är undantaget, idag har vi stora brister för speciellt lungcancerdiagnostik i tidigt skede. Enligt cancerfondens rapport för 2017 dör åtta av tio lungcancerpatienter i sin sjukdom. I detta läge är det därför av största vikt att alla möjligheter till att kunna förbättra lungcancerdiagnostiseringen utforskas.

  En möjlighet som inte har utforskats tillräckligt är det faktum att bröst – såväl som lungcancer visar ett mönster av biokemiska markörer i utandningsluften som går att skilja från kontrollpatienters mönster. Kemisk analys av utandningsluften har inte visat sig fungera men däremot har hundar med korrekt träning visat sig kunna identifiera dessa markörer. Då utbildning av hundar inte kan patenteras finns det dock litet ekonomiskt intresse i att stötta utvecklingen från privat håll, och därför har Stockholms läns landsting en given roll att spela i att utreda möjligheterna för markörhundar.

  Sverigedemokraternas förslag var således:

  • att landstingsfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med markörhundar skulle kunna organiseras samt kostnaden för densamma.

  Landstingsrådsberedningen valde dessvärre att avslå motionen med motiveringen att det finns risk för överdiagnostik som leder till ökad belastning på sjukvården utan att man kunnat påvisa någon minskning av mortaliteten i lungcancer. Samt att det är svårt att hitta och träna hundar för uppdraget.

  Motionen lämnades in av Dan Kareliusson (SD), Per Carlberg (SD) och Arnold Boström (SD)

  Motion om samvetsfrihet för barnmorskor
  Lotta Nordfeldt lyfte genom sin motion frågan om samvetsfrihet för barnmorskor inom Stockholms läns landsting. I det här fallet innebär det att barnmorskor av religiösa eller ideologiska skäl kan avstå från att utföra abort. Motionens syfte är att bidra med en pusselbit i det stora pusslet av personalbrist inom vården. Förlossningsvården saknar i dagsläget barnmorskor och alla förslag är relevanta att diskutera.

  Motionen blev snabbt mycket kontroversiell, framförallt för att meningsmotståndare valde att direkt dra parallellen till inskränkt aborträtt, vilket motionen rent sakligt inte alls berör. Lotta Nordfeldt understryker tvärt om att ingen kvinna nekas abort i Stockholms län men många kvinnor nekas barnmorskor. Det finns brist på barnmorskor inom förlossningsvården men inte specifikt för utförandet av aborter, ett möjligt alternativ blir således att inrätta en tjänst som endast berör förlossningen. Tittar man på situationen idag är det 59 % av alla barnmorskor som aldrig assisterar vid abort, alltså finns möjligheten för att dela upp den nuvarande tjänsten i två kategorier som i många andra länder.

  Lotta Nordfeldt motion bestod av följande två förslag:

  • att Stockholms läns landsting undersöker möjligheten att införa två olika typer av barnmorsketjänster inom SLL (en med samvetsfrihet och en utan samvetsfrihet)
  • att de som åberopar samvetsfrihet ska kunna arbeta/söka tjänst i förlossnings- och mödravård.

  Efter en lång debatt blev motionen avslagen men debatten fortsätter utanför landstingssalen, läs mer om Lotta Nordfeldts förslag här: dn.se/sthlm/sd-vill-ha-samvetsfrihet-for-barnmorskor/ 

  Stöd till motion om hemgångsteam
  Idag upplever många sjuka äldre osäkerhet vid hemgång till ordinärt boende efter vård. Alltför ofta följs inte vården upp på rätt sätt efter utskrivning och detta leder till att många sjuka äldre måste göra återkommande besök på akutmottagningar och inom slutenvården, vilket naturligtvis kan vara en stor belastning. Där finns möjligheter för förbättring med ett så kallat hemgångsteam.

  Metoden går ut på att landstingets vårdgivare tillsammans med kommunens utförare, med gemensamma krafter och god samordning av resurser möter upp brukaren och är ett stöd i övergången från sjukhus till hemtjänst. Målgruppen är personer över 65 år som genom sjukdom eller trauma hamnat inom slutenvården och är utskrivningsklara, och som bedöms ha ett stort omsorgsbehov men framförallt en uttalad oro inför hemgång till ordinärt boende.

  Metoden kan innebära en bättre vårdupplevelse för många äldre och därför valde Sverigedemokraterna att stötta Socialdemokraternas motion som just handlar om att starta en verksamhet med hemgångsteam inom Stockholms läns landsting. Motionens förslag till beslut var:

  • att Stockholms läns landsting tar initiativet till att starta teamverksamhet för en trygg och säker hemgång i samarbete med fler kommuner i Stockholms län.

  Motionen hade bifallits med Sverigedemokraternas stöd men dessvärre vek sig Miljöpartiet för alliansens vilja och det resulterade i att motionen blev avslagen. Detta är inte första gången som miljöpartiet i Stockholms läns landsting överger principer och av väldigt vaga anledningar röstar emot sitt eget block.

  Interpellation om bättre möjligheter för bloddonation
  Vi sverigedemokrater lägger ett stort värde i att så många medborgare som möjligt värnar om våra gemensamma intressen. Ett sätt att bidra är exempelvis genom att donera blod. För att underlätta detta kan företag och organisationer låta sina medarbetare lämna blod på betald arbetstid. Det är glädjande att så många företag har insett detta men tyvärr når landstingets medarbetare inte upp till samma nivåer som många privata företag när det gäller att donera blod.

  En undersökning från Blodcentralen i Stockholms läns landsting visar att idag ger endast var femte blodgivare blod på arbetstid, och av dem vet en tredjedel inte ens om deras arbetsgivare tillåter besök på Blodcentralen under arbetstid eller inte. Faktum är att ingen av kommunerna i Stockholms län har en uttalad eller dokumenterad policy om blodgivning på arbetstid, det har inte Stockholms läns landsting heller.

  Samtidigt är behovet av blod stort. Varje dag används 100 liter blod i länet vid blödningar vid operationer, olycksfall, förlossningar eller som del i behandling av svår sjukdom hos såväl nyfödda som hos den äldre befolkningen, ändå är bara tre av hundra stockholmare blodgivare. Att låta sina anställda ge blod på arbetstid är alltså ett sätt att bidra till att Stockholm får behålla ett stabilt blodlager.

  Sverigedemokraternas Lotta Nordfeldt ställde därför följande frågor till Forskning- och personallandstingsrådet Peter Carpelan:

  • Vad avser SLL göra för att underlätta för landstingets medarbetare att ge blod?
  • Kommer SLL att ta fram en tydlig policy rörande blodgivning på arbetstid året om?
  • Vad avser Peter Carpelan att vidtaga för åtgärder för att säkerställa att Stockholms läns landsting blir självförsörjande på blod och därmed slippa köpa blod från utlandet?

  Peter Carpelan svarade att detta var en angelägen och viktig fråga men att det inte finns någon ambition från landstinget att ta fram en policy som berör bloddonation. Carpelan menar även på att varje avdelning inom landstinget själv får avgöra vad deras personal får och inte får göra.

  Motion om att införa ambulansbåt
  Stockholms skärgård är utspridd över ett stort geografiskt område med ca 14 000 fastboende invånare som under framförallt sommarmånaderna mångdubblas när turismen i skärgården ökar. Den nuvarande ambulansverksamheten i skärgården förlitar sig i stort på sjöräddningssällskapets ideella verksamhet och ett bra väder för helikopternas tillgänglighet. Dessutom kommer helikoptern som var placerad i Mölnvik att flyttas till Norrtälje vilket försvårar situationen ytterligare.

  Därför vill Sverigedemokraterna sätta en ambulansbåt på prov inom Stockholms skärgård. Sverigedemokraterna föreslår att en ambulansbåt placerad i Stavsnäs, Värmdö kommun som ett mycket bra komplement till ambulanshelikoptern då den av olika anledningar inte finns tillgänglig för uppdrag i Stockholms skärgård. Båtens basplacering medför hög tillgänglighet i både norra och södra skärgården men framförallt i mellersta skärgårdsbandet då demografiska uppgifter redovisade i en utredning av SLL visar på att skärgårdsbefolkningen till stor del är koncentrerad i det området.

  För övrigt anser vi att en ambulansbåtsverksamhet skulle kunna vara en mycket attraktiv arbetsplats och kunna locka tillbaka ambulanssjukvårdare och specialistutbildade sjuksköterskor som valt att lämna ambulansverksamheten. Genom att exempelvis införa rotationsmöjligheter skulle även den vägburna ambulanssjukvården kunna dra nytta av detta personaltillskott. Det borde även bland befintlig personal finnas kompetens för att framföra vissa typer av båtmodeller (utifrån utbildning från bland annat försvarsmakten) som skulle kunna användas som ambulansbåt.

  Motionen som Sverigedemokraternas Per Carlberg och Dan Kareliusson lämnade in hade följande att-satser:

  • att på prov införa ambulansbåt med utgångspunkt från Stavsnäs i Värmdö kommun under perioden maj till och med september
  • att om provverksamhet utfaller väl överväga att införa verksamheten permanent.

  Motionen avslogs dessvärre med hänvisning till en utredning som gjordes inför upphandling av den prehospitala sjukvården för åren 2017-2025. Utredningen kom fram till att en eller flera ambulansbåtar i Stockholms skärgård inte är lämpligt främst utifrån skärgårdens geografiska utformning och kostnader jämfört med befintlig ambulanshelikopterverksamhet. Detta är dock något som Sverigedemokraterna i förväg bemötte i motionen.

  Tryck här för att läsa motionen i sin helhet.

  Följ oss på Facebook! 

  På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

  Gilla oss på Facebook
  Besök vår hemsida
  E-post
  2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
  Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

  Box 22550, 104 22 Stockholm
  Hantverkargatan 45
  08 – 737 51 11

   

 • Interpellation angående det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser.

  Av leonidyurkovskiy den 14 september 2017
  0

  Det råder nya bistra tider i Sverige med skjutningar, attacker på blåljuspersonal och kriminella som stormar akutmottagningarnas väntrum med mera. Det här var någonting otänkbart för bara några år sedan. Nu 2017 är det en realitet. Forskare pekar på att våldet i Sverige, vad gäller skjutningar och granatattacker, nu ligger på samma nivå som Mexico.

  Vi känner tyvärr igen mönstret. Det som sker i Stockholm idag har redan skett i Malmö igår. I Malmö har man sedan en tid tillbaka rutiner i samband med skjutningar. Där spärrar polisen av området kring akutmottagningen vid MAS när någon blivit skjuten, just för att den skjutnes vänner och familj inte ska kunna ta över akutmottagningens väntrum och skrämma de patienter och den personal som finns där.

  I vårt län har situationen på sistone eskalerat och var tionde anställd på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vittnar om våld och hot på arbetsplatsen. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt.

  Trots alla rapporter om hur våldet och hoten mer och mer tar sig in på våra akutmottagningar och även drabbar ambulanspersonal ute på fältet, ägnar sig vissa åt relativisering och försöker påskina att situationen inte är så allvarlig. För den som jobbar i de utsatta arbetsmiljöerna ter sig sådana resonemang som direkt hånfulla och verklighetsfrånvända.

  Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga forsknings- och personallandstingsrådet följande:

  1. Vad kommer landstinget att göra för att säkerställa tryggheten för personalen och patienterna på akutmottagningarnas väntrum?
  2. Har landstinget en dialog med regeringen om den ohållbara situationen, där kriminella brer ut sig och förstör för skötsamma medborgare och landstingspersonal?
  3. Har SLL besökt Malmö och MAS för att se över deras rutiner vid skjutningar?
  4. Kan SLL garantera säkerheten för patienter och personal på länets akutmottagningar?

   

  Per Carlberg

  Sverigedemokraterna

 • Motion om nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation

  Av leonidyurkovskiy den 12 september 2017
  0

  Tullinge är en kommundel som befinner sig i en expansiv fas och detta ställer följaktligen ökade krav på infrastrukturen. I dagsläget har Tullinge station endast en entré, vid den södra delen av perrongen. Samtidigt expanderar kommundelen även norrut vilket resulterar i att allt fler Tullingebor hamnar i ett ofördelaktigt läge i förhållande till kollektivtrafiken.

  Eftersom att Citybanan nu är i drift med fler tåg, skip stop-turer och fler som får möjlighet att resa med pendeltåg blir behovet av en ökad kapacitet vid stationerna större. Situationen förvärras i och med att entrén vid Tullinge station redan nu är överbelastad. Om en nordlig entré inte byggs kommer en ombyggnad av den befintliga södra entrén krävas vilket skulle göra renoveringarna från 2015 och 2017 förgäves, och samtidigt utan alla fördelar som en nordlig entré skulle medföra.

  Den sydliga entrén upplevs vara otillräcklig av berörda resenärer och det är tydligt att Tullinge station är i behov av ytterligare en entré. En nordlig entré skulle avlasta den nuvarande entrén markant och ett stort men också snabbt växande antal Tullingebor skulle få en underlättad vardag.

  Vi är medvetna om den avgörande roll som trafikverket spelar i frågor som denna och därför anser vi att en utredning som innefattar kontakt med trafikverket är mest lämplig.

  Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  att Trafiknämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för en nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation.

   

   

  Mats Arkhem                                                                                 Per Carlberg

  Sverigedemokraterna                                                                  Sverigedemokraterna

 • Motion av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.

  Av leonidyurkovskiy den 16 augusti 2017
  0

  Det finns idag ett antal fasta blodcentralen i Stockholms län samt blodbussar som besöker cirka 200 platser i länet. Varje år samlas det in runt 40 000 liter blod från omkring 47 000 blodgivare.

  Varje dag används 100 liter blod i länet vid blödningar vid operationer, olycksfall, förlossningar eller som del i behandlingar av svåra sjukdomar hos såväl nyfödda som till den äldre befolkningen men det är dessvärre endast tre av hundra stockholmare som är blodgivare. Som nämnts ovan har Stockholms län cirka 47 000 blodgivare men för att möta behovet skulle det behövas ytterligare cirka 20 000.

  En undersökning som Blodcentralen i Stockholms läns landsting låtit genomföra visar att nästan två tredjedelar av de tillfrågade blodgivarna tycker att arbetsgivare ska tillåta blodgivning under arbetstid. Vid tidpunkten för undersökning var det endast en femtedel av blodgivarna som gav blod under arbetstid medan 35 procent uppgav att det skulle underlätta om de fick tillåtelse från arbetsgivaren att göra så.

  Tid är ofta en kritisk faktor för stressade storstadsbor och vi är övertygade om att fler skulle välja att ge blod om Stockholms läns landsting tillät blodgivning på arbetstid året om. En man kan lämna blod vid fyra tillfällen per år medan en kvinna kan göra detta vid tre tillfällen. Detta är således ingen frånvaro som bör påverka arbetet nämnvärt men däremot skulle vinsterna för sjukvården och därmed Stockholms läns landsting vara betydande.

  Att låta sina anställda ge blod på betald arbetstid är ett sätt att bidra till ett välfungerande samhälle och det är glädjande att så många företag insett detta och det är dags att även Stockholms läns landsting gör allt för att uppmuntra till detta. Det skulle bidra till att landstinget får behålla ett stabilt blodlager och förhoppningsvis bli självförsörjande på blod och slipper köpa blod från andra regioner/landsting och ibland utlandet.

  91 procent av de företag som tillåter blodgivning under arbetstid uppmuntrat aktivt de anställda att ge blod men i Stockholms läns landsting saknas det en uttalad och dokumenterad policy kring detta.

  Med anledning av ovanstående så föreslår vi:

  att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en tydlig policy för Stockholms läns landsting som uppmuntrar och beviljar blodgivning under arbetstid året om för landstingets anställda.

   

   

  Lotta Nordfeldt                                                                              Per Carlberg

  SD                                                                                                       SD

 • Nyhetsbrev – juni 2017

  Av leonidyurkovskiy den 25 juni 2017
  0  Landstingsfullmäktige – Budgetförhandlingarna 2017

  Budgetförhandlingarna kan ses som årets höjdpunkt för landstingspolitiken. Inget annat sammanträde inom landstinget behandlar så pass många ärenden och gör anspråk på så mycket tid som budgetförhandlingarna. Sverigedemokraterna spelade en avgörande roll i sammanträdet.

  Nej till införandet av vårdval reumatologi.
  Införande av vårdval innebär att ett vårdområde (exempelvis reumatologi eller hudsjukvård) styckas av från den landstingsdrivna vården och görs till föremål för lagen om valfrihetssystem. Det betyder att privata vårdbolag får fri etableringsrätt inom området. Genom vårdvalet kommer vård som tidigare drevs av landstinget att istället drivas av privata vårdbolag. Patienten kan välja hos vilket av bolagen inom vårdvalet han eller hon vill få vård, och kostnaderna betalas av landstinget.

  En biverkning av vårdvalet är att det är omöjligt att styra den geografiska spridningen av vårdgivare, detta kan bidra till en överetablering av privata vårdgivare i ekonomiskt starka områden, vilket i sin tur kan leda till en sämre jämlikhet inom vården.

  Utöver ovanstående har Reumatikerförbundet även följande att tillägga: ”För reumatologin är riskerna än större för en utveckling mot en oetisk prioritering, eftersom det är så stora pengar inblandade och eftersom det är en brist på reumatologer i hela landet. Det blir lätt frestande för en vårdentreprenör att satsa på att ta emot patienter som bara har behov av korta besök – och utan komplicerade behov av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och teamvård – och där man nu får möjlighet att förskriva dyra läkemedel utan att behöva prioritera mellan olika behov.”

  När det gäller vårdvalet är det generellt sett bra att fler aktörer får möjlighet att agera och att konkurrensen ökar, men innan landstinget ger tillstånd för att driva ett nytt vårdval måste kontrollen vara minutiös. Det ska inte råda någon som helst tveksamhet om att vårdkvalitén inte kompromissas på grund av allt för optimistiska kalkyler och dåliga kontrakt. Uppföljningen är också essentiell för att kontrollera att den alternativa aktören faktiskt fullföljer sitt uppdrag.

  Vi har inhämtat en hel del information och vi stöder inte vårdval inom reumatologin, så vi kommer att rösta för att behålla vården i egen regi. Vi har tagit till oss av synpunkter från professionen där det finns ett kompakt motstånd mot förslaget och vi tycker att det väger tungt.” – Sverigedemokraternas gruppledare i Stockholms läns landsting, Dan Kareliusson, innan budgetförhandlingarna.

  Reumatikerförbundet, för specialisterna i reumatologi, Svensk reumatologisk förening och för forskning och utbildning inom reumatologi, Karolinska Institutet, delar Sverigedemokraternas ställningstagande i denna fråga.

  Då övriga opposition också är av samma åsikt kunde därmed Alliansens förslag om vårdval reumatologi röstas ner i landstingsfullmäktige med siffrorna 75 mot 72.

  Personalen är vår viktigaste resurs
  Den viktigaste resursen för en fungerande sjukvård såväl nationellt som för oss i Stockholms läns landsting är personalen. Våra medarbetare som jobbar långa pass, flyttar sina planerade semestrar, avstår från raster och tvingas stressa igenom sina arbetsdagar. Vår skyldighet som politiker är att ge personalen alla de verktyg de behöver för att fortsätta utvecklas, trivas och glädjas på sina arbetsplatser.

  Tyvärr har utvecklingen de senaste åren gått i motsatt riktning. Istället för att lockas till landstinget och sjukvården väljer istället utbildad sjukvårdspersonal att söka sig till andra arbetsplatser även i grannländer där arbetsvillkoren är bättre och möjligheterna att växa i sin yrkesroll är större.

  Stockholms läns landsting måste bli en attraktiv arbetsgivare och för att möjliggöra detta vill vi Sverigedemokrater genomföra följande:

  • Rätt till heltid – om man arbetat sex månader efter att en provanställning lett till en tillsvidareanställning ska kunna söka och få en heltidsanställning.
  • Delade turer – Sverigedemokraterna vill att landstinget vid upphandling av tjänster från privata aktörer tar detta i beaktande och att delade turschema inte ska förekomma.
  • Slopad karensdag – Vårdpersonalen utsätts i hög grad för risken att själv smittas av sjukdomar. Det, i kombination med att det är extra viktigt att sjukvårdspersonal inte går till arbetet med en misstänkt infektion, gör att vårdpersonal kan ha mer sjukfrånvaro än andra yrkesgrupper. För att detta inte ska påverka vårdpersonalens inkomst vill vi att landstinget strävar efter att möjliggöra för smittad personal att vara hemma utan karensdagar.

  Därför glädjer vi oss åt att vi tillsammans med övrig opposition har fått igenom ett förslag om stärkt grundkompetens inom vård och omsorgsutbildningen.

  Sociala krav inom färdtjänsten.
  Efter många års rapportering kring dåliga villkor för taxichaufförer inom färdtjänsten kom äntligen beslutet, goda villkor inom färdtjänsten ska bli verklighet. För de som arbetar inom färdtjänsten, både inom Stockholms län och i andra delar av Sverige, har villkoren tidigare successivt pressats nedåt i upphandlingar som gått efter lägsta möjliga pris. Vissa hävdar att ersättningen har pressats till nivåer som knappt går att försörja sig på.

  Nu blir det en förändring i Stockholms län eftersom Sverigedemokraterna valde att stödja förslaget om sociala krav inom färdtjänsten. Med den knappa röstmarginalen 73-71 fick vi igenom förslaget och nu ska det ställas krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar av färdtjänst.

  Landstinget ska inte syssla med lönedumpningspolitik.

  4 miljoner extra till Patientnämnden.
  Patientnämnden fyller en viktig funktion i landstingets verksamhet som ett forum dit patienter kan vända sig när man upplevt problem i kontakten med den offentligt finansierade vården. I nämnden samlas mycket kunskap som grundar sig i de erfarenheter som inkommer och som därmed på sikt leder till en
  ökad patientsäkerhet.

  Sverigedemokraterna föreslog därför att satsa ytterligare fem miljoner kronor till Patientnämnden utöver det Alliansen budgeterade. Då övriga oppositionspartier av princip aldrig kan rösta på ett sverigedemokratiskt förslag bestämde vi oss istället för att slutändan rösta igenom ett förslag som åtminstone gav Patientnämnden ytterligare fyra miljoner kronor. För SD är det inte viktigt vem avsändaren av förslag är utan det är vem som mottager resurserna. Därför kan vi, såsom i detta fall, rösta med övrig opposition för att se till att genomföra förslag som gynnar invånarna i länet.

  Förslag att stoppa det organiserade tiggeriet i kollektivtrafiken.

  Den omfattande mängd tiggeri som finns på Centralen, kring stationer och ombord på pendeltågen är för flertalet av kollektivtrafikresenärerna ett irriterande, obehagligt och trygghetsminskade inslag. I det organiserade tiggeriets spår följer kriminalitet, människohandel, utpressning, hot, våld, prostitution och misär. De som ger pengar till tiggarna möjliggör denna brottslighet.

  Tiggeriet i Sverige kommer inte långsiktigt att bli någonting annat än en fattigdomsfälla. Regeringen vill därför att färre tiggare ska komma hit. Vi håller med om denna slutsats och tycker att som ett led i detta är en naturlig åtgärd att sluta tillhandahålla attraktiva ytor för att bedriva tiggeri.

  Det är inte ovanligt att städer totalförbjuder tiggeriet. Så har skett med framgång i bland annat Haag, Rotterdam, Amsterdam samt Köpenhamn. Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att göra insamling av pengar tillståndspliktigt enligt 14 § i ordningsstadgan. Mycket tyder på att bestämmelsen sällan efterföljs eller beivras.

  I Stockholm finns tiggare på det stora flertalet tunnelbane- och pendeltågsstationer. I en undersökning som SvD publicerat uppger 79 % av resenärerna tiggeriet som irriterande.

  I Stockholms kollektivtrafik rör sig många människor och där finns många attraktiva ytor för tiggeri. Hänsynslösa människosmugglare utnyttjar fattiga romer att använda dessa ytor för att tigga och tar sedan ut ockerhyra. Genom att tillåta detta tillhandahåller Stockholms läns landsting en stadig och därför viktig inkomstkälla för grova brottslingar och bidrar aktivt till att den internationella organiserade kriminaliteten får fotfäste och kan öka i vårt land.

  Tidigare har man ifrån representanter för landstingsstyrelsen hört invändningar om att ett tiggeriförbud skulle vara ogenomförbart på grund av att det saknar stöd i lag. Detta stämmer inte i sak. Det gick utmärkt att genomföra rökförbud i tunnelbanan. Stockholms stad lyckades göra tiggeri tillståndspliktigt på allmän plats genom att föra in en sådan bestämmelse i ordningsstadgan. Det är möjligt för Stockholms läns landsting att stoppa tiggeriet i sina lokaler.

  Av dessa anledningar la Sverigedemokraterna följande förslag:
  att uppdra åt trafiknämnden att säkerställa att SL förses med resurser för att stoppa det organiserade tiggeriet på stationer, tunnelbanevagnar och pendeltåg

  Tyvärr bifölls inte förslaget av något av de övriga partierna i landstingsfullmäktige.

  Nej till Sverigeförhandlingen.

  Sverigeförhandlingens paradnummer, höghastighetståg, har Sverigedemokraterna
  ytterst svårt att se realiserat. Kostnaderna för byggandet av höghastighetståget ter sig
  alltför höga i förhållande till samhällsnytta och ekonomisk verklighet. Den stora
  kostnaden som ett höghastighetståg innebär behövs på andra håll i Sverige.

  I och med att det dessutom ständigt görs tekniska landvinningar så som exempelvis
  elektrifierade motorvägar och autonoma, självkörande fordon samt mer miljövänliga
  bränslen för flyget riskerar ett höghastighetståg, när det väl är på plats i en
  svåröverblickbar och avlägsen framtid, vara omodernt, förlegat och utan större funktion
  för samhällsnyttan.

  Sverigeförhandlingen innebär i övrigt för Stockholms län följande:

  • Förlängning av Roslagsbanan till city.
  • Tunnelbana mellan Fridhemsplan till Älvsjö.
  • Spårväg Syd.

  Sverigedemokraterna är tveksamma till samtliga ovanstående projekt. Det av olika
  skäl men framför allt ekonomiska. Får vi verkligen mesta och bästa möjliga
  kollektivtrafik per satsad krona i dessa projekt? Sverigedemokraterna tvivlar på att så
  är fallet.

  Tyvärr bifölls inte Sverigedemokraternas förslag mot Sverigeförhandlingen.

  Nej till omskärelse utan medicinsk grund.
  Sverigedemokraterna är emot alla former av rituell könsstympning/omskärelse av personer som inte är myndiga. Manlig omskärelse innebär att en mycket känslig del av penis, förhuden skärs bort. Att skära bort denna del av förhuden handlar om ett smärtsamt oåterkalleligt ingrepp som också kan medföra allvarliga komplikationer. Det finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar i de fall medicinsk indikation saknas. Omskärelse får endast ske när medicinska skäl föreligger. Religiösa eller kulturella skäl är inte medicinska, därför anser Sverigedemokraterna att omskärelse inte ska ske inom Stockholms Läns Landsting.

  Europarådets parlamentariska församling antog 1 oktober 2013 en resolution om barnets rätt till fysisk integritet där omskärelse på icke-medicinsk grund också tagits med. Barnombudsmannen, Vårdförbundet, Barnkirurgerna, Barnläkarna och Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik är alla emot manlig könsstympning/omskärelse. Medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet ska alltid beaktas.

  Av den anledningen lade Sverigedemokraterna två förslag som löd:
  att avtalet med externa aktörer om upphandling av omskärelse snarast sägs upp
  att inga avtal ska förnyas med externa aktörer om upphandling av omskärelse.

  Sverigedemokraternas budgetalternativ
  I Sverigedemokraternas budgetalternativ finner ni bland annat:

  • 100 miljoner mer än Alliansen till psykiatri.
  • Bryta upp Sverigeförhandlingen kring tunnelbanan, Roslagsbanan och Spårväg Syd.
  • Ambulansbåt i Stockholms skärgård.
  • 60 miljoner mer än Alliansen till förlossning och geriatrik.
  • Utreda möjligheten att fakturera utländska ambassader för vård given till deras medborgare.

  Följ oss på Facebook! 

  På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

  Gilla oss på Facebook
  Besök vår hemsida
  E-post
  2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
  Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

  Box 22550, 104 22 Stockholm
  Hantverkargatan 45
  08 – 737 51 11