Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 7

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Interpellation om läkemedelsförsäkringen

  Av leonidyurkovskiy den 3 november 2017
  0

  De flesta läkemedel som distribueras på apotek i Stockholms läns landsting täcks av den så kallade läkemedelsförsäkringen. Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB för att få sin sak prövad. Om utredningen konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning. Årligen lämnar cirka 1 000 personer in anmälan om läkemedelsskada.

  Många gånger när en patient ska hämta sitt receptbelagda läkemedel så erbjuds patienten ett billigare, likvärdigt alternativ – ett så kallat generiskt utbyte. Den läkemedelsförsäkrade medicin kan då bytas ut mot en som saknar läkemedelsförsäkring och detta sker utan att man upplyses om den eventuella avsaknaden av försäkring.

  Den information patienten kan få i form av en broschyr ”Ett tryggt byte på apotek-likvärdigt läkemedel till lägst pris” informerar bara om att det generiska bytet är likvärdigt och likaså informerar apotekspersonalen bara om att läkemedlen är likvärdiga.

  Naturligtvis kan man som patient alltid avböja det generiska bytet/den billigare föreslagna medicinen men då får man själv stå för mellanskillnaden i kostnad. I en sådan situation bör patienten få ett tydligare val. Byter man bort en försäkrad medicin mot en oförsäkrad? Då kanske patienten tycker det är värt att betala mellanskillnaden.

  Det optimala skulle dock vara att generiskt utbyte inte får ske från ett försäkrat läkemedel till ett oförsäkrat.  En annan problematik är att vissa läkemedelsföretag avstår från att teckna läkemedelsförsäkringen vilket ger dem en ekonomisk konkurrenssituation på patienternas bekostnad.

  Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till berört landstingsråd:

  Avser Stockholms läns landsting genomföra några åtgärder för att verka för att patienten får information då försäkrad receptbelagd medicin byts bort mot en medicin som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen?

   

  Lotta Nordfeldt

  Sverigedemokraterna

 • Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – Oktober 2017

  Av leonidyurkovskiy den 25 oktober 2017
  0

  Nyhetsbrevet skickades ut den 20/10 2017  Landstingsfullmäktige – 2017-10-17

  Denna gång var det väldigt få beslutsärenden i ett fullmäktigesammanträde som för det mesta bestod av interpellationer. En av punkterna på dagordningen var Sverigedemokraternas interpellation om det eskalerande våldet i Stockholms län. Samtidigt hölls en manifestation utanför landstingshuset om den försämrade kvaliteten inom färdtjänsten och dessutom blev Sveriges dyraste sjukhus nyligen färdigt.

  Dialog med de Synskadades Riksförbund och DHR om färdtjänstfrågan.
  Under förmiddagen höll de Synskadades Riksförbund en manifestation som berörde frågan om; enligt deltagarna på manifestationen har färdtjänstens verksamhet försämrats markant under den senaste tiden och många menar på att man inte kan lita på färdtjänsten och att bilarna inte kommer i tid.

  Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons anser att problemen med färdtjänsten i stort beror på den allmänna trafiksituationen i Stockholm. Samtidigt hävdar deltagare på manifestationen att de får kalla på vanlig taxi som nödlösning och att trafikproblemen då inte verkar finnas längre.

  I samband med manifestationen deltog Sverigedemokraternas vice gruppledare och ansvarig för trafikfrågor Per Carlberg i en diskussion med representanter för de synskadade. De menar på att monopolsituationen ligger bakom problemen, då det i princip är ett enda företag med låga ersättningsnivåer för chaufförerna som utgör all färdtjänst i Stockholms län. Vi lyssnade på deras synpunkter och vi delar problembeskrivningen i mångt och mycket, det blir något som vi tar med oss i vårt trafikpolitiska arbete.

  I våras vann vi tillsammans med de rödgröna en omröstning i landstingsfullmäktige som innebar att krav på kollektivavtalsliknande villkor ska gälla för förarna inom färdtjänsten, just för att förbättra situationen. Dock blev förändringen tyvärr aldrig av då den borgerliga alliansen i trafiknämnden kort därpå röstade igenom en förlängning av nuvarande avtal. Frågan ska naturligtvis fortsätta att drivas.

  Interpellation om det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser.

  Det råder nya bistra tider i Sverige med skjutningar, attacker på blåljuspersonal och kriminella som stormar akutmottagningarnas väntrum. Dessa företeelser var någonting otänkbart för bara några år sedan, 2017 är det en realitet.

  Det som idag sker i Malmö sker imorgon i Stockholm och i Malmö har man sedan en tid tillbaka rutiner i samband med skjutningar vid sjukhus. Där spärrar polisen av området kring akutmottagningen när någon blivit skjuten, just för att offrets vänner och familj inte ska kunna ta över akutmottagningens väntrum och skrämma de patienter och den personal som finns där.

  I vårt län har situationen på sistone eskalerat och var tionde anställd på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vittnar om våld och hot på arbetsplatsen. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt.

  Trots alla rapporter om hur våldet och hoten mer och mer tar sig in på våra akutmottagningar och även drabbar ambulanspersonal ute på fältet, ägnar sig vissa åt relativisering och försöker påskina att situationen inte är så allvarlig. För den som jobbar i de utsatta arbetsmiljöerna ter sig sådana resonemang som direkt hånfulla och verklighetsfrånvända.

  Med anledning av ovanstående ställde vice gruppledare för SD i landstinget Per Carlberg följande frågor:

  • Vad kommer landstinget att göra för att säkerställa tryggheten för personalen och patienterna på akutmottagningarnas väntrum?
  • Har landstinget en dialog med regeringen om den ohållbara situationen, där kriminella brer ut sig och förstör för skötsamma medborgare och landstingspersonal?
  • Har SLL besökt Malmö och MAS för att se över deras rutiner vid skjutningar?
  • Kan SLL garantera säkerheten för patienter och personal på länets akutmottagningar?

  Moderaternas sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött svarade att hon ser mycket allvarligt på det eskalerande våldet, att förebygga hot- och våld inom landstinget har högsta prioritet. Dock menade hon på att det är en omöjlighet att lämna några garantier för att hotfulla situationer aldrig kommer uppstå. Hon påpekade att landstinget är en del av den negativa samhällsutvecklingen där hotbilder är mer komplexa och oförutsägbara. Ett steg i rätt riktning är att chefer och säkerhetschefer inom vården fortsätter att utveckla verktyg och metoder för att förebygga och utveckla det samarbete som inletts med polismyndigheten. Ytterst är detta dock en fråga för staten menade hon.

  Som vanligt kan man konstatera fagra ord från de styrande i landstinget men rent konkret sker inte mycket. Sverigedemokraterna som varnat för denna utveckling i många år kommer fortsätta ta upp och lyfta fram frågan om såväl landstingets personal som övriga medborgare säkerhet och trygghet.

  Nya Karolinska Solna färdigbyggt
  Karolinska sjukhuset invigdes år 1940. Nästan 80 år senare, anses sjukhuset vara omodernt och dessutom utspritt på ett 40-tal byggnader inom ett stort område som ungefär motsvarar Gamla Stan. Detta är bakgrunden till det omtalade och omdebatterad projektet Nya Karolinska Solna(NKS), Sveriges dyraste sjukhus, som nu är färdigt.

  Sjukhuset är tänkt att ha ett tydligare fokus på specialiserad och högspecialiserad sjukvård. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten. NKS ska vara nordens mest moderna sjukhus, det är ett ambitiöst projekt som har fått stor kritik under hela processen.

  Projektet var redan från början väldigt kostsamt och skulle genomföras för 14,5 miljarder kronor, men därefter har ytterligare beslut tagits som att sjukhuset ska ha eget tillagningskök, fler vårdplatser och upprustade fastigheter intill. Sedan tillkommer kostnader för medicinteknisk utrustning som i regel upphandlas så sent som möjligt för att få tillgång till den senaste teknologin. Med tilläggsavtal, medicinteknisk utrustning och övriga bygginvesteringar blir kostnaden för NKS 22,8 miljarder kronor.


  Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting besökte NKS under konstruktionen

  Vad får då patienten för pengarna? Sjukhuset ska ha 550 vårdplatser i huvudbyggnaden, 79 vårdplatser i behandlingsbyggnaden samt 100 dagvårdsplatser. Patienterna får enkelrum med egen dusch och toalett, i duschrummet finns också en spoldesinfektor vilket innebär att exempelvis bäcken som tidigare burits ut i korridoren nu kan rengöras inne på rummet. Den som är patient på NKS kommer att kunna ha en anhörig på plats med sig, en extrasäng finns i varje enkelrum. Sjukhuset utrustas med 36 operationssalar och åtta strålbehandlingsrum. Sjukhuset är även byggt för att hålla i 100 år och för att kunna vara flexibelt och förändras i takt med den medicinska utvecklingen. Till exempel kan ny utrustning lyftas in genom perspektivfönster i änden på korridorerna.

  Beslutet om att bygga det nya sjukhuset togs innan Sverigedemokraterna hade mandat i landstingsfullmäktige, vi hoppas verkligen att NKS är värt pengarna och ger goda resultat.

  Följ oss på Facebook! 

  På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

  Gilla oss på Facebook

  Besök vår hemsida

  E-post

  2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
  Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
  Hantverkargatan 45
  08 – 737 51 11

   

 • Motion om att upphöra med omskärelse/könsstympning av minderåriga pojkar inom Stockholms läns landsting

  Av leonidyurkovskiy den 13 oktober 2017
  0

  Omskärelse av pojkar utan medicinsk indikation förekommer av kulturella eller rituella skäl. Stockholms läns landsting har valt att erbjuda omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder och tusentals omskärelser utförs varje år inom Stockholms län.

  Europarådets parlamentariska församling antog 1 oktober 2013 en resolution om barnets rätt till fysisk integritet där omskärelse på icke-medicinsk grund tagits med. Barnombudsmannen, Vårdförbundet, Barnkirurgerna, Barnläkarna och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik är alla emot manlig könsstympning/omskärelse. Medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet ska alltid beaktas.

  Operationen innebär ett oåterkalleligt avlägsnande av frisk vävnad från barns kroppar. Barnen som utsätts har inte möjlighet att värja sig eller invände gentemot sina föräldrars beslut. Det är inte rimligt att Stockholms läns landsting sponsrar denna typ av rena övergrepp på och mot barn.

  Alla former av rituell könsstympning/omskärelse av person bör först ske när en myndig person kan ge sitt medgivande och det bör då också helt bekostas av personen ifråga. Manlig omskärelse innebär att en mycket känslig del av penis, förhuden skärs bort. Att skära bort denna del av förhuden handlar om ett smärtsamt oåterkalleligt ingrepp som också kan medföra allvarliga komplikationer. I Sverige finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar i de fall medicinsk indikation saknas. Omskärelse får endast ske när medicinska skäl föreligger. Religiösa eller kulturella skäl är inte medicinska, därför ska omskärelse inte ske inom Stockholms läns landsting av personer under 18 år.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår jag därför:

  att Stockholms läns landsting snarast möjligt upphör med könsstympning/omskärelse av minderåriga barn både i sin verksamhet och av inhyrd aktör.
  att i de fall Stockholms läns landsting beslutar att erbjuda omskärelse till myndiga personer ska detta endast ske till självkostnadspris.

   

  Per Carlberg

  Sverigedemokraterna

 • Interpellation om säkerheten inom biljettkontrollverksamheten

  Av leonidyurkovskiy den 13 oktober 2017
  0

  SL har utökat och kommer fortsätta att utöka antalet biljettkontrollanter inom kollektivtrafiken, detta ser Sverigedemokraterna som mycket positivt och de utökade biljettkontrollerna har visats sig ge betydande effekt i de områdena där de har implementerats.

  Ett problem som har uppstått är dock att biljettkontrollanter blir utsatta för hot och våld, i synnerhet över röda linjen. Detta har resulterat i att polisens närvaro har blivit nödvändig för att återuppta biljettkontrollerna, något som trafikförvaltningen känner till och som även har uppmärksammats i lokal media.

  Det är glädjande att man nyttjar polisens stöd istället för att överge vissa områden till de grovt kriminella individerna, men det är på lång sikt inte rimligt att SL:s personal ska behöva polisens insatser för att utföra sitt vardagliga arbete. Sverigedemokraterna ser naturligtvis väldigt positivt på faktumet att polisen nu lyckas gripa illegala invandrare inom Stockholms län i och med sin närvaro inom kollektivtrafiken men däremot anser vi inte att detta ska behöva möjliggöras med biljettkontrollanternas otrygghet som anledning.

  Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till berört landstingsråd:

  Har Stockholms läns landsting en handlingsplan för att långsiktigt försäkra god arbetsmiljö och säkerhet för personal som verkar för SL?

   

  Per Carlberg

  Sverigedemokraterna

 • Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – September 2017

  Av leonidyurkovskiy den 18 september 2017
  0  Landstingsfullmäktige – 2017-09-12

  Det första landstingsfullmäktigesammanträdet efter sommaruppehållet har nu ägt rum. Som vanligt fick Sverigedemokraterna spela en avgörande roll och som vanligt lyftes många intressanta diskussioner, bland annat fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa, markörhundar för cancerdiagnostik och en motion om ambulansbåtar.

  Fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa
  Psykisk ohälsa är ett stort problem i Sverige och det är ett problem som växer bland barn och ungdomar. Detta visar bland annat Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om skolbarns hälsovanor, Socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa bland unga och även en studie baserad på Stockholms läns landstings vårdregister. Med dessa alarmerande slutsatser är det tydligt att större insatser krävs för att förbättra situationen för länets barn och ungdomar.

  Därför valde Sverigedemokraterna att stötta den motion som Socialdemokraterna presenterade i Stockholms läns landsting som just berör detta växande problem. Motionen handlar om att inrätta fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa och är helt i linje med Sverigedemokraternas satsning på 50 miljoner kronor till just barn- och ungdomspsykiatrin.

  Förslaget löd konkret:

  • att Stockholms läns landsting ges i uppdrag att utreda hur landstinget tillsammans med kommunerna i länet kan starta liknande verksamheter som Horisonten barn och unga
  • att särskilt prioritera etablering av liknande verksamheter som Horisonten barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

  Sverigedemokraterna har stöttat detta förslag genom hela den parlamentariska processen och det är glädjande att motionen blev bifallen i landstingsfullmäktige tack vare oss.

  Små socialdemokratiska lögner 
  När motionen om fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa gick igenom tack vare Sverigedemokraterna, bestämde sig det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Dag Larsson att i en lokaltidning låta förvånad och förklara hur detta var första gången som Sverigedemokraterna röstade ja till ett av deras förslag, han skriver: ”Det är första gången vi får genom en motion med SD:s hjälp. Vi har inga diskussioner med SD överhuvudtaget, men vi är glada att förslaget gick igenom, eftersom vi ser ett stort behov.

  Antingen ljuger Dag Larsson medvetet eller så har han ett extremt dåligt minne. Exempelvis fick han själv igenom en motion den 15 november 2016 om att utreda kostnaden för slopad avgift som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården. Även den motionen gick igenom tack vare Sverigedemokraterna.

  Motion om markörhundar för cancerdiagnostik
  Överlevnadsgraden för många cancerformer har ökat men lungcancer är undantaget, idag har vi stora brister för speciellt lungcancerdiagnostik i tidigt skede. Enligt cancerfondens rapport för 2017 dör åtta av tio lungcancerpatienter i sin sjukdom. I detta läge är det därför av största vikt att alla möjligheter till att kunna förbättra lungcancerdiagnostiseringen utforskas.

  En möjlighet som inte har utforskats tillräckligt är det faktum att bröst – såväl som lungcancer visar ett mönster av biokemiska markörer i utandningsluften som går att skilja från kontrollpatienters mönster. Kemisk analys av utandningsluften har inte visat sig fungera men däremot har hundar med korrekt träning visat sig kunna identifiera dessa markörer. Då utbildning av hundar inte kan patenteras finns det dock litet ekonomiskt intresse i att stötta utvecklingen från privat håll, och därför har Stockholms läns landsting en given roll att spela i att utreda möjligheterna för markörhundar.

  Sverigedemokraternas förslag var således:

  • att landstingsfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med markörhundar skulle kunna organiseras samt kostnaden för densamma.

  Landstingsrådsberedningen valde dessvärre att avslå motionen med motiveringen att det finns risk för överdiagnostik som leder till ökad belastning på sjukvården utan att man kunnat påvisa någon minskning av mortaliteten i lungcancer. Samt att det är svårt att hitta och träna hundar för uppdraget.

  Motionen lämnades in av Dan Kareliusson (SD), Per Carlberg (SD) och Arnold Boström (SD)

  Motion om samvetsfrihet för barnmorskor
  Lotta Nordfeldt lyfte genom sin motion frågan om samvetsfrihet för barnmorskor inom Stockholms läns landsting. I det här fallet innebär det att barnmorskor av religiösa eller ideologiska skäl kan avstå från att utföra abort. Motionens syfte är att bidra med en pusselbit i det stora pusslet av personalbrist inom vården. Förlossningsvården saknar i dagsläget barnmorskor och alla förslag är relevanta att diskutera.

  Motionen blev snabbt mycket kontroversiell, framförallt för att meningsmotståndare valde att direkt dra parallellen till inskränkt aborträtt, vilket motionen rent sakligt inte alls berör. Lotta Nordfeldt understryker tvärt om att ingen kvinna nekas abort i Stockholms län men många kvinnor nekas barnmorskor. Det finns brist på barnmorskor inom förlossningsvården men inte specifikt för utförandet av aborter, ett möjligt alternativ blir således att inrätta en tjänst som endast berör förlossningen. Tittar man på situationen idag är det 59 % av alla barnmorskor som aldrig assisterar vid abort, alltså finns möjligheten för att dela upp den nuvarande tjänsten i två kategorier som i många andra länder.

  Lotta Nordfeldt motion bestod av följande två förslag:

  • att Stockholms läns landsting undersöker möjligheten att införa två olika typer av barnmorsketjänster inom SLL (en med samvetsfrihet och en utan samvetsfrihet)
  • att de som åberopar samvetsfrihet ska kunna arbeta/söka tjänst i förlossnings- och mödravård.

  Efter en lång debatt blev motionen avslagen men debatten fortsätter utanför landstingssalen, läs mer om Lotta Nordfeldts förslag här: dn.se/sthlm/sd-vill-ha-samvetsfrihet-for-barnmorskor/ 

  Stöd till motion om hemgångsteam
  Idag upplever många sjuka äldre osäkerhet vid hemgång till ordinärt boende efter vård. Alltför ofta följs inte vården upp på rätt sätt efter utskrivning och detta leder till att många sjuka äldre måste göra återkommande besök på akutmottagningar och inom slutenvården, vilket naturligtvis kan vara en stor belastning. Där finns möjligheter för förbättring med ett så kallat hemgångsteam.

  Metoden går ut på att landstingets vårdgivare tillsammans med kommunens utförare, med gemensamma krafter och god samordning av resurser möter upp brukaren och är ett stöd i övergången från sjukhus till hemtjänst. Målgruppen är personer över 65 år som genom sjukdom eller trauma hamnat inom slutenvården och är utskrivningsklara, och som bedöms ha ett stort omsorgsbehov men framförallt en uttalad oro inför hemgång till ordinärt boende.

  Metoden kan innebära en bättre vårdupplevelse för många äldre och därför valde Sverigedemokraterna att stötta Socialdemokraternas motion som just handlar om att starta en verksamhet med hemgångsteam inom Stockholms läns landsting. Motionens förslag till beslut var:

  • att Stockholms läns landsting tar initiativet till att starta teamverksamhet för en trygg och säker hemgång i samarbete med fler kommuner i Stockholms län.

  Motionen hade bifallits med Sverigedemokraternas stöd men dessvärre vek sig Miljöpartiet för alliansens vilja och det resulterade i att motionen blev avslagen. Detta är inte första gången som miljöpartiet i Stockholms läns landsting överger principer och av väldigt vaga anledningar röstar emot sitt eget block.

  Interpellation om bättre möjligheter för bloddonation
  Vi sverigedemokrater lägger ett stort värde i att så många medborgare som möjligt värnar om våra gemensamma intressen. Ett sätt att bidra är exempelvis genom att donera blod. För att underlätta detta kan företag och organisationer låta sina medarbetare lämna blod på betald arbetstid. Det är glädjande att så många företag har insett detta men tyvärr når landstingets medarbetare inte upp till samma nivåer som många privata företag när det gäller att donera blod.

  En undersökning från Blodcentralen i Stockholms läns landsting visar att idag ger endast var femte blodgivare blod på arbetstid, och av dem vet en tredjedel inte ens om deras arbetsgivare tillåter besök på Blodcentralen under arbetstid eller inte. Faktum är att ingen av kommunerna i Stockholms län har en uttalad eller dokumenterad policy om blodgivning på arbetstid, det har inte Stockholms läns landsting heller.

  Samtidigt är behovet av blod stort. Varje dag används 100 liter blod i länet vid blödningar vid operationer, olycksfall, förlossningar eller som del i behandling av svår sjukdom hos såväl nyfödda som hos den äldre befolkningen, ändå är bara tre av hundra stockholmare blodgivare. Att låta sina anställda ge blod på arbetstid är alltså ett sätt att bidra till att Stockholm får behålla ett stabilt blodlager.

  Sverigedemokraternas Lotta Nordfeldt ställde därför följande frågor till Forskning- och personallandstingsrådet Peter Carpelan:

  • Vad avser SLL göra för att underlätta för landstingets medarbetare att ge blod?
  • Kommer SLL att ta fram en tydlig policy rörande blodgivning på arbetstid året om?
  • Vad avser Peter Carpelan att vidtaga för åtgärder för att säkerställa att Stockholms läns landsting blir självförsörjande på blod och därmed slippa köpa blod från utlandet?

  Peter Carpelan svarade att detta var en angelägen och viktig fråga men att det inte finns någon ambition från landstinget att ta fram en policy som berör bloddonation. Carpelan menar även på att varje avdelning inom landstinget själv får avgöra vad deras personal får och inte får göra.

  Motion om att införa ambulansbåt
  Stockholms skärgård är utspridd över ett stort geografiskt område med ca 14 000 fastboende invånare som under framförallt sommarmånaderna mångdubblas när turismen i skärgården ökar. Den nuvarande ambulansverksamheten i skärgården förlitar sig i stort på sjöräddningssällskapets ideella verksamhet och ett bra väder för helikopternas tillgänglighet. Dessutom kommer helikoptern som var placerad i Mölnvik att flyttas till Norrtälje vilket försvårar situationen ytterligare.

  Därför vill Sverigedemokraterna sätta en ambulansbåt på prov inom Stockholms skärgård. Sverigedemokraterna föreslår att en ambulansbåt placerad i Stavsnäs, Värmdö kommun som ett mycket bra komplement till ambulanshelikoptern då den av olika anledningar inte finns tillgänglig för uppdrag i Stockholms skärgård. Båtens basplacering medför hög tillgänglighet i både norra och södra skärgården men framförallt i mellersta skärgårdsbandet då demografiska uppgifter redovisade i en utredning av SLL visar på att skärgårdsbefolkningen till stor del är koncentrerad i det området.

  För övrigt anser vi att en ambulansbåtsverksamhet skulle kunna vara en mycket attraktiv arbetsplats och kunna locka tillbaka ambulanssjukvårdare och specialistutbildade sjuksköterskor som valt att lämna ambulansverksamheten. Genom att exempelvis införa rotationsmöjligheter skulle även den vägburna ambulanssjukvården kunna dra nytta av detta personaltillskott. Det borde även bland befintlig personal finnas kompetens för att framföra vissa typer av båtmodeller (utifrån utbildning från bland annat försvarsmakten) som skulle kunna användas som ambulansbåt.

  Motionen som Sverigedemokraternas Per Carlberg och Dan Kareliusson lämnade in hade följande att-satser:

  • att på prov införa ambulansbåt med utgångspunkt från Stavsnäs i Värmdö kommun under perioden maj till och med september
  • att om provverksamhet utfaller väl överväga att införa verksamheten permanent.

  Motionen avslogs dessvärre med hänvisning till en utredning som gjordes inför upphandling av den prehospitala sjukvården för åren 2017-2025. Utredningen kom fram till att en eller flera ambulansbåtar i Stockholms skärgård inte är lämpligt främst utifrån skärgårdens geografiska utformning och kostnader jämfört med befintlig ambulanshelikopterverksamhet. Detta är dock något som Sverigedemokraterna i förväg bemötte i motionen.

  Tryck här för att läsa motionen i sin helhet.

  Följ oss på Facebook! 

  På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

  Gilla oss på Facebook
  Besök vår hemsida
  E-post
  2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
  Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

  Box 22550, 104 22 Stockholm
  Hantverkargatan 45
  08 – 737 51 11