Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 6

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Fråga angående skyddsutrustning till ambulanspersonal

  Av leonidyurkovskiy den 8 maj 2018
  0

  Tidigare under mandatperioden har Sverigedemokraterna föreslagit att frågan om skyddsutrustning för ambulanspersonal ska utredas. Den senaste månaden har bland annat Svenska Dagbladet rapporterat att även Moderaterna förespråkar detta. Socialdemokraterna och Centerpartiet uppges också vara positiva till förslaget.

  Med anledning av det ovanstående vill jag därför fråga berört landstingsråd följande:
  Kommer skyddsutrustning för ambulanspersonal att finnas på plats före valet?

   

  Henrik Vinge

  Sverigedemokraterna

 • Fråga angående utvecklingen av E-hälsa inom landstinget

  Av leonidyurkovskiy den 8 maj 2018
  0

  I fjol fick vi här i fullmäktige information om att vi i år skulle få en redovisning av Alliansen om planeringen och utvecklingen av E-hälsa verksamheten. Nu har vi kommit långt in i det nya året och vi Sverigedemokrater har i alla fall inte fått ta del av någon information om landstingets E-hälsoutveckling. Vi frågar oss om något hänt med landstingets E-hälsa, har den utvecklats något eller finns den bara på ett planeringsstadium?

  I den privata vården har E-hälsan expanderat väldigt mycket sedan 2016 och det ses ingen minskning, tvärt om, E-hälsoerbjudanden ökar fortlöpande.

  Min fråga till berört landstingsråd är:
  Sker någon utveckling av E-hälsan inom Stockholms läns landsting?

  Dan Kareliusson

  Sverigedemokraterna

 • Moderaternas politiska kopiator är igång igen, Sverigedemokraternas politik blir realitet.

  Av leonidyurkovskiy den 6 april 2018
  0

  För ungefär ett år sedan presenterade Sverigedemokraternas Henrik Vinge sin motion om att införa så kallade taktiska enheter. Förslaget innebar att akutsjukvårdare ska få den utrustning som behövs för att ingripa i en het zon. Att personal bland annat ska bli utrustad med kravallhjälm, skottsäker väst och benskydd för att säkert kunna utföra sitt arbete i en farlig och allt mer vanlig miljö.

  Tisdagen den 25 oktober 2016 röstade Moderaterna för att avslå vårt förslag i landstingsstyrelsen, och sedan detsamma i landstingsfullmäktige den 14 februari 2017. Idag är de tillbaka med ”ett eget förslag” som överraskande nog handlar om att ambulansens medarbetare ska få skyddsutrustning. Läs mer här: https://www.svd.se/m-vill-ge-ambulanspersonal-skyddsvastar-…

  Svenska Dagbladet påpekar mycket riktigt att detta i grunden är Sverigedemokraternas politik och skriver:
  ”När Sverigedemokraterna 2016 föreslog en liknande åtgärd sågade landstingsrådsberedningen förslaget… På frågan om varför man nu ändrat sig hänvisar Irene Svenonius till vårdpersonalens oro i samband med terrordådet i Stockholm. ”

  Vi ser naturligtvis positivt på att vår politik får genomslag och att personalen förutsättningar förbättras, men det verkar tyvärr krävas en grav tragedi för att Moderaterna ska få upp ögonen och acceptera att vi hade rätt från början.

  Tryck här för att se Henrik Vinges anförande

 • Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting – Mars 2018

  Av leonidyurkovskiy den 19 mars 2018
  0

   

  Bästa/bäste medlem, nedan följer lite nyheter från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Vi skickar ut detta nyhetsbrev efter varje landstingsfullmäktigesammanträde med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
  Vi önskar er en trevlig läsning och en trevlig helg.


  Landstingsfullmäktige 2018-03-13

  Årets andra fullmäktigesammanträde har nu ägt rum och denna gång lyfte vi frågan om tryggheten i Stockholms kollektivtrafik och kommenterade även situationen med Nya Karolinska. Utöver det har Sverigedemokraterna besökt E-hälsomyndigheten, Audika hörselklinik och SKL:s demokratidag.

  Interpellation om tryggheten i kollektivtrafiken

  Trafikförvaltningens statistik om upplevd kvalitet av kollektivtrafiken för hösten 2017 visar att 45-52 % av alla kvinnor som reser ensamma med pendeltåg och tunnelbana kvälls- och nattetid känner sig otrygga. Denna uppenbara och ytterst allvarliga brist i kollektivtrafikens miljö är fullständigt oacceptabel.

  Att verka för att kollektivtrafiken ska bli ett mer attraktivt resealternativ samtidigt som dess mest betydande konsumentgrupp i så stor utsträckning upplever otrygghet är en paradoxal situation att förhålla sig till. Frågan om trygghet för resenärer är grundläggande för att uppnå alla andra mål som involverar ett ökat kollektivt resande bland länets invånare.

  Sverigedemokraterna ansåg att det var på tiden att officiellt lyfta frågan i landstingsfullmäktige för att finna kraftfulla åtgärder så snart som möjligt och därför ställde Sverigedemokraternas Mats Arkhem följande frågor:

  • Vad är orsaken till otryggheten inom kollektivtrafiken hos Stockholms kvinnor?
  • Vilka åtgärder avser Stockholms läns landsting att vidta för att minska otryggheten inom Stockholms kollektivtrafik?
  • Vilka ekonomiska och personella resurser är Stockholms läns landsting villigt att avsätta för att skyndsamt öka tryggheten i Stockholms kollektivtrafik?

  Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) svarade genom att hålla med om Sverigedemokraternas problembeskrivning. Vi fick höra hur många ordningsvakter och annan trygghetspersonal som rör sig i kollektivtrafiken idag samt att många av felen ligger hos regeringen. Vad den upplevda otryggheten faktiskt beror på och vilka resurser som man är redo att avsätta förblir dock oklart från Alliansens sida, och statistiken kan tyvärr konstatera att de nuvarande trygghetsåtgärderna från både Alliansens och regeringens sida inte är tillräckliga.

  Sverigedemokraterna ser positivt på att andra partier till slut också inser allvaret i situationen. Nu utgår vi ifrån att Alliansen i framtiden inte ska kunna skylla på okunskap och istället vara samarbetsvilliga när vi Sverigedemokrater kommer med konkreta förslag för att lösa trygghetsproblematiken. 

  Om skandaler och problem med Nya Karolinska

  Nya Karolinska Solna har inte utan anledning blivit en av de mest omtalade landstingspolitiska frågorna i modern tid. Det har blivit nordens mest moderna men även mest kostsamma sjukhus för skattebetalarna. Projektet var redan från början väldigt dyrt och skulle genomföras för 14,5 miljarder kronor, men därefter har ytterligare beslut tagits som att sjukhuset ska ha eget tillagningskök, fler vårdplatser och upprustade fastigheter intill. Sedan tillkom kostnader för medicinteknisk utrustning som i regel upphandlas så sent som möjligt för att få tillgång till den senaste teknologin. Med tilläggsavtal, medicinteknisk utrustning och övriga bygginvesteringar blev kostnaden för NKS 22,8 miljarder kronor.

  Genom alla fördelar och problem som är kopplade till Nya Karolinska Solna hålls debatten vid liv för att de övriga partierna kontinuerligt ska kunna plocka politiska poäng. De rödgröna kritiserar Alliansens beslut och Alliansen menar på att de rödgröna är lika skylldiga till problemen som har uppstått och att situationen inte alls är så dålig som man kan tro. Sverigedemokraterna var ännu inte invalda i landstinget när beslutet om Nya Karolinska togs men vi ansåg att det var på sin plats att kommentera den oändliga diskussionen som förs i princip under varje fullmäktigesammanträde. 

  Se Sverigedemokraternas kommentar här:

  Ny huvudman för Berga naturbruksgymnasium

  Berga naturbruksgymnasium ligger i Västerhaninge och ägs av Stockholms läns landsting. Förutom en gymnasieskola är Berga även ett fullt fungerande lantbruk med tillhörande stall, ladugård, ridhus och internat. Sedan 1921 har ungdomar utbildat sig inom lantbruk på Berga, även om gårdens historia sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så.

  På Berga naturbruksgymnasium utbildas nästa generation lantbrukare för Stockholms län, som i dagens globaliserade samhälle måste ses som en ovärderlig tillgång. Om skolan och elevernas kunskap tas tillvara så visar vi även att vi på fullt allvar satsar på närodlat och närproducerat i landstingets regi. Vi tror att med rätt stöd från landstinget så kan skolan och området utvecklas till något mycket mer än enbart skola. Här finns utrymme för utveckling av exempelvis särskolan, möjlighet till rehabilitering och många fler verksamhetsområden, inte minst miljöstudier.

  Sverigedemokraterna ser Berga Naturbruksgymnasium, det enda av sitt slag i länet, som inte endast en gymnasieskola utan även som en del av vårt kulturella arv och därför yrkade vi på följande:

  • att Stockholms läns landsting fortsätter vara huvudman för Berga Naturbruksgymnasium.

  Alliansen å andra sidan, föreslog en försäljning utan några garantier för att Berga även forsättningsvis ska drivas som ett naturbruksgymnasium. Den eventuella köparen har bara skyldighet att bedriva skolverksamhet i två års tid och därefter kan köparen välja att lägga ned skolan för att istället bebygga området.

  Nu röstades tyvärr alliansens förslag igenom och vi får helt enkelt hoppas att detta inte kommer kommer att leda till naturbruksgymnasiets nedläggning.

  Interpellation om Läkemedelsförsäkringen
  Läkemedelsförsäkringen kan man vända sig till om man anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel. Dock är läkemedelsförsäkringen frivillig för olika läkemedelsföretag att ansluta sig till och därför kan man ibland bli erbjuden medicin som inte täcks av försäkringen.

  Många gånger när en patient ska hämta sitt receptbelagda läkemedel så erbjuds patienten ett billigare, likvärdigt alternativ, som dock kan sakna lakemedelsförsäkring. Detta kan ske utan att patienten informeras om just detaljen gällande försäkring. Naturligtvis kan man som patient alltid avböja bytet till den billigare föreslagna medicinen men då får man själv stå inför ett ekonomiskt val eftersom man själv får betala mellanskillnaden. I en sådan situation bör patienten få ett tydligare val: försäkrad medicin eller oförsäkrad medicin.

  Därför ställde Sverigedemokraternas Lotta Nordfeldt den högst relevanta frågan:

  • Avser Stockholms läns landsting genomföra några åtgärder för att verka för att patienten får information då försäkrad receptbelagd medicin byts bort mot en medicin som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen?

  Sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) svarade att man självklart ska bli informerad om man får ett oförsäkrat läkemedel, men samtidigt kontaterade hon följande: ”Apoteksutredningen föreslog år 2013 att apoteken skulle vara skyldiga att informera patienten när hen får ett läkemedel utan försäkring och att patienten i sådana fall kostnadsfritt skulle kunna byta till ett annat försäkrat läkemedel. Det borde inte vara något problem att hålla reda på oförsäkrade läkemedel i de datasystem som finns på apoteken. Förslaget har dock inte genomförts”. Hon tillade att man inte kan göra så mycket från landstingets håll och att hon istället vill driva opinion mot regeringen.

  Sverigedemokraterna anser att det är vårt ansvar att se till att våra invånare får rätt information och Lotta Nordfeldt informerade om att hon kommer driva frågan vidare i Sveriges Kommuner och Landsting.

  Interpellation angående patientsäkerhet i samband med s.k. reservnummer

  Det förekommer regelbundet att personer som vistas illegalt i Sverige och som tas emot inom den offentliga sjukvården inte vill uppge sin identitet. I brist på tillgång till personnummer eller annan personidentifikation får journaler i dessa fall föras med hjälp av s.k. reservnummer. Socialstyrelsen påpekar dock i sin rapport Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd från 2014 att: ”En säkrare identifiering av patienter i vården är en nödvändig förutsättning för att kunna upprätthålla patientsäkerheten. Idag finns ingen heltäckande lösning på behovet att kunna identifiera patienter i den aktuella målgruppen.”

  Idag används reservnummer för samtliga patienter för vilka identiteten inte direkt kan fastställas och som saknar identitetshandlingar vid ankomsten till en vårdinrättning. Ett problem är att många i målgruppen har flera reservnummer. Det är svårt att åstadkomma en ändamålsenlig dokumentation och möjligheten att följa upp vårdinstanser och annan vårdhistorik är i det närmaste obefintlig.

  Sverigedemokraternas Lotta Nordfeldt frågade därför:

  • Hur många patienter per år berörs av detta i Stockholms läns landsting?
  • Hur säkerställer man att patientsäkerheten upprätthålls för patienter utan personnummer inom Stockholms läns landsting?

  Sjukvårdslandstingsrådet Anna Sstarbrink svarade på frågorna och informerade att det användes 54 060 reservnummer inom vården år 2017 varav 22 702 var asylsökande med reservnummer. Dessa uppgifter avser inte antalet personer eftersom en person kan ha flera reservnummer. Patientsäkerheten säkerställs av olika rutiner där utgångspunkten är att alla som söker vård har rätt till en akut bedömning och vård. Ingen kan nekas akutvård på grund av att personen saknar legitimation eller att vårdgivaren misstänker att id-uppgifterna är falska. Om det råder tveksamheter om personens identitet upprättas en journal med reservnummer.

  Besök på Audika hörselklinik, E-hälsomyndigheten och SKL:s demokratidag

  Den 6 mars besökte Sverigedemokraterna Audika som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Där kan man genomföra hörseltest, hörselvård göra hörapparatutprovningar och arbetsplatsanpassningar. Vi fick även se moderna hörapparater och hörselhjälpmedel.

  Veckan efter besökte vi Ehälsomyndigheten som förutom att ansvara för elektroniska recept även ansvarar för den nationella läkemedelsstatistiken och leder regeringens satsningar på e-hälsa. Här fick vi höra hur man planerar att använda elektroniska tjänster för att skapa och upprätthålla hälsa.

  Strax därpå besökte vi demokratidagen som anordnades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Temat var naturligtvis årets allmänna val och konferensen besöktes bland annat av demokratiministern Alice Bah Kuhnke och valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson.

  Alla besök medförde nyttiga samtal och intressanta diskussioner som kommer dra nytta av framöver. 

  På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL  

  Gilla oss på Facebook
  Besök vår hemsida
  E-post

  2018 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
  Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

  Box 22550, 104 22 Stockholm
  Hantverkargatan 45
  08 – 737 51 11

 • Motion om att främja det lokalhistoriska arvet.

  Av leonidyurkovskiy den 13 mars 2018
  0

  Stockholm är en ständigt växande stad och region. Tillströmningen av invånare som är födda och/eller uppvuxna utanför Stockholm och dess region utgör en större del av invånartillväxten. En betydande del av de nyinflyttade till Stockholmsregionen saknar idag grundläggande kunskaper i Stockholms lokalhistoria och med det en förankring och förståelse till regionen och dess utveckling.

  Sverigedemokraterna anser att stockholmare skulle gynnas av lokalhistoriska lärdomar för att förstå dagens Stockholm. Vi anser även att Stockholms lokalhistoria ska värnas, bevaras, förädlas och ligga till grund för kommande generationers identitet och bildning.

  Sverigedemokraterna föreslår ett regionstäckande projekt vars målsättning är att de lokalhistoriska kunskaperna ökar engagemanget för historieämnet både barn och unga men även vuxna. Projektet ska ge möjlighet till fri folkbildning för både gamla och nya regioninvånare samt bidra till delaktighet och kännedom i regionens historia.

  Projektet ska genomföras i nära samarbete med Stockholms läns högskolor, historiker, forskare, studieförbund, föreningar och myndigheter vars arbete och forskning relaterar till Stockholms lokalhistoria. Det breda spektrum av deltagare i projektet ska säkerhetsställa att projektet genomsyras av engagemang, intresse och objektivitet – det vill säga fritt från politiska och ideologiska inslag.

  Projektet ska genomföras med hjälp av installationer som anknyter till relevant lokalhistoriskt inslag eller förlopp som anknyter till sin geografiska placering. Stockholms läns landsting förfogar över ett betydande antal konstutställningar, även dessa bör tas i betänkandet och i de fall det är lämpligt att ersätta dessa med installationer av lokalhistoriskt inslag.

  Presentationslösningar kan vara av varierande art där text kombineras med eventuellt bildmaterial eller att använda dagens IT-lösningar. Presentationerna ska framställas på svenska och engelska för att även vara tillgänglig för de turister som besöker Stockholm och för de som vistats tillfälligt i Stockholm. I sin utredning av lämpliga ytor bör förvaltningen även ta i beaktande reklamytorna i kollektivtrafiken som kan bli en del av projektet.

  Placeringen av kampanjmaterialet bör ske i de offentliga miljöerna och ytorna som Stockholms läns landsting förfogar över, huvudsakligen sjukhus och kollektivtrafik. Placeringen ska även ta hänsyn till antalet visningar och på så sätt säkra kampanjens höga exponering.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår jag därför:

  att kulturnämnden ges i uppdrag att sammanställa en kostnadsram för genomförandet av projektet

  att kulturnämnden ges i uppdrag sammanställa vilka ytor som kan användas för exponering av lokalhistorisk art

  att kulturnämnden ges i uppdrag att organisera och framställa presentationslösningar utifrån de i motionen nämnda premisserna

  att kulturnämnden ges i uppdrag att inventera intresse samt initiera samarbete med utomstående parter.

   

  Per Carlberg

  Sverigedemokraterna