Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 6

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – December 2017

  Av leonidyurkovskiy den 13 december 2017
  0

   

  Bästa/bäste medlem, nedan följer lite nyheter från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Vi skickar ut detta nyhetsbrev efter varje landstingsfullmäktigesammanträde med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
  Vi önskar er en trevlig läsning och en trevlig helg.


  Landstingsfullmäktige 2017-12-05

  Årets sista fullmäktigesammanträde blev storskaligt med hela 60 punkter på dagordningen, där bland annat två sverigedemokratiska motioner behandlades och ämnen som landstingets upphandlingar och sexistisk reklam diskuterades.

  Motion om att Stockholms läns landsting ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten 

  Den prehospitala vården i Stockholms län har under de senaste tio åren utvecklats snabbt från att vara en ren transportorganisation till att bli en första linjens akutsjukvård. Kompetensen inom verksamheten har höjts avsevärt, utrustningen har förbättrats och förstärkts, riktlinjerna har vidareutvecklats och flera direktstyrningsspår för olika patientgrupper har tillkommit under åren. Kravet på en obruten vårdkedja har ökat avsevärt genom den utveckling som skett och sker inom den prehospitala vården nationellt men även inom landstinget. Tyvärr har inte prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) alls utvecklats i samma takt.

  SOS-Alarm har genom åren varit den aktör som i de flesta län haft avtal om driften av prioritering- och dirigering av de prehospitala resurserna. Under de senaste åren har dock en förändring skett och i ett antal län har SOS-Alarm valts bort. En förstudierapport i Sörmlands, Västmanlands och Uppsalas landsting kom fram till att SOS-Alarm inte är tillräckligt följsamma när det gäller landstingens vilja att utveckla den prehospitala vården och därmed också prioriterings- och dirigeringstjänsten.

  Ambulansdirigeringen behöver utvecklas till att vara den första länken i sjukvården och precis som ambulanssjukvården anses vara en integrerad del av sjukvården. Att ha en larmcentral som enbart dirigerar ambulanser är inte tidsenligt. En larmcentral borde i stället användas som ett nav för sjukvården med kunskap om och möjligheter till styrning av patienter och ledning av sjukvårdens resurser, både i vardagen och i krissituationer. Genom att driva PoD-tjänsten i landstingets egen regi kan man säkerställa denna nödvändiga utveckling.

  Därför föreslog Sverigedemokraternas Per Carlberg och Dan Kareliusson i sin motion:

  • att Stockholms läns landsting verkar för att införa PoD-tjänst i egen regi enligt modell Sjukvårdens Larmcentral
  • att införa aktiv rotationstjänstgöring mellan landstingens akutsjukvårdsverksamhet och PoD-tjänsten om SLL startar drift av PoD-tjänsten i egen regi.

  Marie Ljungberg Schött bemötte motionen och menade på att SOS-Alarm gör mycket mer än att svara på anrop om ambulans, att de har kontakt med räddningstjänst och polis samt att de är en del av den svenska krisberedskapen, vilket enligt Schött inte landstinget skulle vara kapabelt till. Slutligen konstaterade hon att de är nöjda med 112 och SOS-Alarm efter att ha utfört en egen utredning på om man ska driva PoD-tjänsten i egen regi eller inte och att utredningen visade att det skulle vara möjligt men svårt och opraktiskt. Motionen ansågs därför tyvärr vara besvarad

  Per Carlberg förklarade bristen i det påståendet, se kommentaren här:

  Motion om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.

  En uppföljning av Lotta Nordfeldts (SD) tidigare interpellation som behandlades av landstingsfullmäktige i september. Då svarade forskning- och personallandstingsrådet Peter Carpelan att detta var en angelägen och viktig fråga men att det inte finns någon ambition från landstinget att ta fram en policy som berör bloddonation. Carpelan menade även på att varje avdelning inom landstinget själv får avgöra vad deras personal får och inte får göra.

  I motionen lyfte Sverigedemokraterna två huvudsakliga argument, nämligen den stora bristen på blod som tvingar oss att köpa från andra regioner och landsting samt Blodcentralens undersökning som visar på eterfrågan för arbetsgivare att tillåta bloddonation under arbetstid.

  Motionens konkreta förslag löd:

  • att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en tydlig policy för Stockholms läns landsting som uppmuntrar och beviljar blodgivning under arbetstid året om för landstingets anställda.

  Precis som i september var det Peter Carpelan som bemötte motionen och menade på att policyreglerad rättighet att donera blod under arbetstid skulle kunna inskränka på den frihet som landstingets olika verksamheter har, att viktig personal mitt i sin arbetsuppgift lämnar för att donera blod ansåg Carpelan vara problematiskt.

  Lotta Nordfeldt betonade då att en policy kan vara mer nyanserad och ställa kriterier på när och under vilka omständigheter bloddonation kan förekomma under arbetstid, exempelvis att man i förväg ska anmäla sin avsikt att donera blod under en viss tid. Tyvärr ansågs motionen ändå vara besvarad trots att landstinget i dagsläget inte har någon policy gällande bloddonation under arbetstid.

  Årets bemötandepris

  Det årliga bemötandepriset lyfter fram goda exempel och förebilder i arbetet för delaktighet, tillgänglighet och god service för människor med funktionsnedsättning. Årets pris gick till Astma- och allergiskolan på Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, som arbetar med att sprida kunskap genom Youtube-filmer och direktkontakt. Exempelvis anordnas en lägervecka i fjällen där måltiderna planeras långt i förväg och alla barn kan delta på samma villkor utan att känna oro inför sina allergier.

  Debatt om landstingets ”misslyckade” upphandlingar
  Stockholms läns landsting har skapat många tidningsrubriker och tyvärr handlar det ofta om upphandlingar som inte har gått som man har tänkt. Det senaste kända exemplet är upphandlingen av det nya signalsystemet till tunnelbanans röda linje som vi skrev om i föregående nyhetsbrev, ett fall som i denna stund har kostat landstingets skattebetalare en halv miljard kronor.

  Miljöpartiets Tomas Eriksson väckte genom sin interpellation en debatt om just landstingets misslyckade upphandlingar, han frågade om SLL har den kompetens som behövs för att kunna genomföra upphandlingar med tillfredsställande resultat. Moderaternas Irene Svenonius svarade att hon aldrig kommer att acceptera att landstingets leverantörer inte lever upp till de krav som vi ställer i våra upphandlingar och att påståendet om att landstinget gör dåliga upphandlingar får stå för Tomas Eriksson själv.

  Sverigedemokraternas Per Carlberg deltog i debatten och riktade uppmärksamhet mot den prehospitala läkartjänstupphandlingen som nyligen blev klar och menade på att varningsklockorna ringer i och med att Curera AB som vann upphandlingen skiljde sig hela 30 miljoner från resterande bolag som Falck Ambulans och Samariten. Om något verkar för bra för att vara sant är så förmodligen fallet, framtiden får visa om detta blir ännu en rubrik för Stockholms läns landsting.

  Budget för 2018 antogs

  Under detta fullmäktigesammanträde antogs budgeten som förhandlades fram i juni. Budgeten för 2018 omsluter cirka 100 miljarder kronor och under 2018 investeras totalt 17 miljarder kronor, varav 8,8 miljarder inom hälso- och sjukvård och cirka 8,2 miljarder inom kollektivtrafiken.

  Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet med hänvisning till det budgetalternativ som vi själva sammanställde där man bland annat finner:

  • 100 miljoner mer än Alliansen till psykiatri.
  • 60 miljoner mer än Alliansen till förlossning och geriatrik.
  • 30 miljoner mer än Alliansen till avancerad sjukvård i hemmet.
  • Stopp för det organiserade tiggeriet i kollektivtrafiken.
  • Ambulansbåt i Stockholms skärgård.
  • Utredning av möjligheten till att fakturera utländska ambassader för vård given till deras medborgare.

  Sverigedemokraternas Per Carlberg framförde diskussionens sista anförande och konstaterade att han ser fram emot att se olika satsningar inom sjukvården bli genomförda, men naturligtvis passade han på att poängtera hur Sverigedemokraternas inställning skiljer sig från de övriga partiernas.

  Kostnadsfri resa för asylsökande som ska på hälsoundersökning?

  Socialdemokraterna lämnade en motion där de menar på att alla asylsökande i Sverige har rätt till en hälsoundersökning och därför borde få sin resa till sådan undersökning bekostad. För trots att hälsoundersökningarna är viktiga är det få asylsökande som tar del av dem, vilket naturligtvis medför en långsiktig risk för den övriga befolkningen i Sverige. Socialdemokraterna anser att det kan vara långt för vissa asylsökande att ta sig till en hälsoundersökning och att det därför faller på landstinget att bekosta den resan om man på allvar vill öka antalet genomförda hälsoundersökningar.

  Sverigedemokraterna har en annan syn på problemet, se Lotta Nordfeldts (SD) kommentar till motionen här:

  Landstingsfullmäktige röstade avslag till motionen med Sverigedemokraternas stöd.

  Debatt kring Vänsterpartiets motion om sexistisk reklam

  Det är inte förstå gången och förmodligen inte den sista gången som de rödgröna lyfter frågan om ”sexistisk reklam” i Stockholms läns landsting. Denna gång var det två representanter från Vänsterpartiet som lyfte frågan och menar på att ”sexistiska” annonser har visats upp i tunnelbanan och på busshållplatser, att landstinget på så vis bidrar till sexualiseringen av det offentliga rummet och att detta är oerhört allvarligt. Vänsterpartiet menar på att reklamen spelar på könsfördomar och könsroller som strider mot principen om kvinnors och mäns lika värde. Exempel på vad Vänsterpartiet menar konkret saknas men deras företrädare passade på att knyta sin motion (som lämnades in i maj) till Metoo-rörelsen som i Sverige tog fart under oktober.

  Vänsterpartiet föreslog i sin motion:
  att revidera reklampolicyn med etiska riktlinjer i syfte att motverka sexistisk reklam i det offentliga rummet

  Sverigedemokraternas vice gruppledare Per Carlberg kommenterade motionen och påpekade först att något praktiskt genomförande av motionen omöjliggörs på grund av förslagets väldigt subjektiva grundfunktion, nämligen att avgöra vilken reklam som ska anses sexistisk och inte. Detta leder i slutändan till att reklam antingen godtyckligt förbjuds eller att genomförandet av motionen inte har någon verklig effekt.

  Sedan poängterade Carlberg att genomförandet av motionen skulle kunna innebära en stor förlust av reklaminkomst för SL, just för att en så stor del av reklamen skulle hindras om man utgår från en vänsterideologisk syn på sexism samt motionens problembeskrivning som är mycket svår att konkretisera vilket som tidigare sagt antingen drabbar en stor del av reklamen eller inte påverkar något alls.

  Slutligen är det som förvaltningen poängterar i sitt yttrande, att det i dagsläget redan finns ett etiskt råd som granskar reklamkampanjer av tvivelaktig karaktär samt att SL:s riktlinjer redan hindrar diskriminering och stötande innehåll i reklam i kollektivtrafiken. Detta är enligt oss en betydligt bättre väg för att fastställa ett etiskt förhållningssätt till reklam än vad Vänsterpartiets motion förespråkar.

  Exakt hur reklampolicyn ska revideras och vem som ska sätta gränsen för sexism förblir oklart, motionen ansågs vara besvarad men vi är säkra på att något av de rödgröna partierna kommer att lämna en liknande motion igen.


  Fullmäktigesammanträdet avslutades med en fin julhälsning till alla närvarande och så vill vi även avsluta detta nyhetsbrev. 2017 har varit ett väldigt händelserikt år och mer lär vänta när vi går in i valåret 2018. Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, 2018 är det dags för mer politik!


  Följ oss på Facebook! 

  På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

  Gilla oss på Facebook
  Besök vår hemsida
  E-post
  2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
  Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

  Box 22550, 104 22 Stockholm
  Hantverkargatan 45
  08 – 737 51 11

 • Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – November 2017

  Av leonidyurkovskiy den 13 november 2017
  0
   


  Landstingsfullmäktige 2017-11-07

  Detta fullmäktigesammanträde kan ses som del två av försöket till att behandla så många interpellationer som möjligt innan årets slut. Nästan hela dagordningen bestod av interpellationer där en av dem var från Sverigedemokraterna.

  Interpellation om säkerheten inom biljettkontrollverksamheten

  SL har utökat och kommer fortsätta att utöka antalet biljettkontrollanter inom kollektivtrafiken, detta ser Sverigedemokraterna som mycket positivt och de utökade biljettkontrollerna har visats sig ge betydande effekt i de områdena där de har implementerats.

  Ett problem som har uppstått är dock att biljettkontrollanter blir utsatta för hot och våld, i synnerhet över röda linjen. Detta har resulterat i att polisens närvaro har blivit nödvändig för att återuppta biljettkontrollerna, något som trafikförvaltningen känner till och som även har uppmärksammats i lokal media.

  Det är glädjande att man nyttjar polisens stöd istället för att överge vissa områden till de grovt kriminella individerna, men det är på lång sikt inte rimligt att SL:s personal ska behöva polisens insatser för att utföra sitt vardagliga arbete. Polisen lyckas nu gripa illegala invandrare inom Stockholms län i och med sin närvaro inom kollektivtrafiken vilket naturligtvis är positivt, däremot anser vi inte att detta ska behöva möjliggöras med biljettkontrollanternas otrygghet som anledning.

  Sverigedemokraternas vice gruppledare Per Carlberg ställde därför följande fråga till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons: Har Stockholms läns landsting en handlingsplan för att långsiktigt försäkra god arbetsmiljö och säkerhet för personal som verkar för SL?

  Kristoffer Tamsons delade helt och hållet Sverigedemokraternas problembeskrivning och informerade att man nu kommer upprätta en särskild handlingsplan för att förbättra situationen. Det är glädjande att vi är överens i denna fråga och det skapar bättre förutsättningar för Stockholms läns landsting att tackla det växande problemet. Vi ser fram emot att under nästa mandatperiod få ännu mer inflytande och på riktigt ta tag i problemen

  Vänsterpartiet vill ta bort spärrarna i tunnelbanan

  Vänsterpartiet är inte nöjda med spärrsystemet i Stockholms kollektivtrafik och menar på att risken för skada är för allvarlig. Vänsterpartiet frågade i en interpellation om vad man tänker göra för att få bort skadorna som är orsakas av spärrarna. De konstaterar även i sitt första anförande att de vill se en öppen spärrlinje vilket Miljöpartiet ställer sig bakom och menar att spärrarna skapar otrygghet.

  Varje dag reser 1,2 miljoner människor med tunnelbanan och under detta år har 24 personincidenter inträffat i samband med spärrsystemet, vilket är en minskning från föregående års 76 incidenter. Risken att skadas av när man passerar en spärr i Stockholms kollektivtrafik är 0.00003 %. Hur man tänker finansiera en spärrfri linje enligt Vänsterpartiets och Miljöpartiets vision förblir ett mysterium.

  Sverigedemokraternas Per Carlberg yttrade sig i frågan. Sverigedemokraterna menar att miljön och otryggheten som orsakas av stökiga resenärer är ett betydligt större problem än spärrar.

  Efter Per Carlbergs anförande svarade vänsterpartiets Micaela Kedhammar: ”Nu är jag en sådan här vänsterflummare, men jag tycker att det är mer obehagligt med poliser och ordningsvakter”. Inte ett särskilt förvånande uttalande från Vänsterpartiet anser vi.

  Landstinget säger upp kontrakt för röda linjens nya signalsystem

  Ett nytt signalsystem för röda linjen skulle ha varit färdigt redan 2014. Så blev inte fallet och nu efter tre års uppskjutningar beslutade trafiknämnden i Stockholms läns landsting att bryta avtalet med leverantören Ansaldo. En halv miljard har investerats i detta projekt och nu kräver man 300 miljoner tillbaka från det italienska företaget. Medan landstinget har förlorat allt förtroende för leverantören anser Ansaldo att kravet på återbetalning är grundlöst.

  Kapaciteten för den röda linjen ska ändå öka och landstinget ska åstadkomma det med bland annat bygget av en ny depå, upprustning av befintliga tåg och inköp av nya tåg. Det nuvarande signalsystemet förväntas fungera i minst tio år till.

  Länets befolkning ökar med 330 000 invånare fram till 2026

  Befolkningen i Stockholms län beräknas öka från dagens 2 269 000 till 2 603 000 personer fram till 2026. Det är en ökning med 15 procent. Invandringen spelar en betydande roll i denna prognos.

  Den största relativa befolkningstillväxten väntas för Sundbybergs kommun som förmodligen växer med 45 procent. Järfälla kommun väntas öka sin befolkning med 30 procent och ytterligare fyra kommuner väntas öka sin folkmängd med över 20 procent, nämligen Upplands-Bro, Värmdö, Nykvarn och Vallentuna. Danderyds kommun och Södertälje förväntas få den relativt sett minsta befolkningsökningen, 6 procent.

  Totalt planeras ett tillskott av 341 000 bostadslägenheter i länet under perioden 2017–2030 och antalet väntas bli högst i Stockholm där 109 000 bostäder planeras, Nacka där 25 000 bostäder planeras och Järfälla där 20 000 bostäder planeras.

   

   

  Följ oss på Facebook! 

  På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

   

   

   

   

  Gilla oss på Facebook
  Besök vår hemsida
  E-post

   

   

  2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
  Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
  Hantverkargatan 45
  08 – 737 51 11

   

   

   

 • Interpellation om läkemedelsförsäkringen

  Av leonidyurkovskiy den 3 november 2017
  0

  De flesta läkemedel som distribueras på apotek i Stockholms läns landsting täcks av den så kallade läkemedelsförsäkringen. Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB för att få sin sak prövad. Om utredningen konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning. Årligen lämnar cirka 1 000 personer in anmälan om läkemedelsskada.

  Många gånger när en patient ska hämta sitt receptbelagda läkemedel så erbjuds patienten ett billigare, likvärdigt alternativ – ett så kallat generiskt utbyte. Den läkemedelsförsäkrade medicin kan då bytas ut mot en som saknar läkemedelsförsäkring och detta sker utan att man upplyses om den eventuella avsaknaden av försäkring.

  Den information patienten kan få i form av en broschyr ”Ett tryggt byte på apotek-likvärdigt läkemedel till lägst pris” informerar bara om att det generiska bytet är likvärdigt och likaså informerar apotekspersonalen bara om att läkemedlen är likvärdiga.

  Naturligtvis kan man som patient alltid avböja det generiska bytet/den billigare föreslagna medicinen men då får man själv stå för mellanskillnaden i kostnad. I en sådan situation bör patienten få ett tydligare val. Byter man bort en försäkrad medicin mot en oförsäkrad? Då kanske patienten tycker det är värt att betala mellanskillnaden.

  Det optimala skulle dock vara att generiskt utbyte inte får ske från ett försäkrat läkemedel till ett oförsäkrat.  En annan problematik är att vissa läkemedelsföretag avstår från att teckna läkemedelsförsäkringen vilket ger dem en ekonomisk konkurrenssituation på patienternas bekostnad.

  Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till berört landstingsråd:

  Avser Stockholms läns landsting genomföra några åtgärder för att verka för att patienten får information då försäkrad receptbelagd medicin byts bort mot en medicin som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen?

   

  Lotta Nordfeldt

  Sverigedemokraterna

 • Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – Oktober 2017

  Av leonidyurkovskiy den 25 oktober 2017
  0

  Nyhetsbrevet skickades ut den 20/10 2017  Landstingsfullmäktige – 2017-10-17

  Denna gång var det väldigt få beslutsärenden i ett fullmäktigesammanträde som för det mesta bestod av interpellationer. En av punkterna på dagordningen var Sverigedemokraternas interpellation om det eskalerande våldet i Stockholms län. Samtidigt hölls en manifestation utanför landstingshuset om den försämrade kvaliteten inom färdtjänsten och dessutom blev Sveriges dyraste sjukhus nyligen färdigt.

  Dialog med de Synskadades Riksförbund och DHR om färdtjänstfrågan.
  Under förmiddagen höll de Synskadades Riksförbund en manifestation som berörde frågan om; enligt deltagarna på manifestationen har färdtjänstens verksamhet försämrats markant under den senaste tiden och många menar på att man inte kan lita på färdtjänsten och att bilarna inte kommer i tid.

  Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons anser att problemen med färdtjänsten i stort beror på den allmänna trafiksituationen i Stockholm. Samtidigt hävdar deltagare på manifestationen att de får kalla på vanlig taxi som nödlösning och att trafikproblemen då inte verkar finnas längre.

  I samband med manifestationen deltog Sverigedemokraternas vice gruppledare och ansvarig för trafikfrågor Per Carlberg i en diskussion med representanter för de synskadade. De menar på att monopolsituationen ligger bakom problemen, då det i princip är ett enda företag med låga ersättningsnivåer för chaufförerna som utgör all färdtjänst i Stockholms län. Vi lyssnade på deras synpunkter och vi delar problembeskrivningen i mångt och mycket, det blir något som vi tar med oss i vårt trafikpolitiska arbete.

  I våras vann vi tillsammans med de rödgröna en omröstning i landstingsfullmäktige som innebar att krav på kollektivavtalsliknande villkor ska gälla för förarna inom färdtjänsten, just för att förbättra situationen. Dock blev förändringen tyvärr aldrig av då den borgerliga alliansen i trafiknämnden kort därpå röstade igenom en förlängning av nuvarande avtal. Frågan ska naturligtvis fortsätta att drivas.

  Interpellation om det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser.

  Det råder nya bistra tider i Sverige med skjutningar, attacker på blåljuspersonal och kriminella som stormar akutmottagningarnas väntrum. Dessa företeelser var någonting otänkbart för bara några år sedan, 2017 är det en realitet.

  Det som idag sker i Malmö sker imorgon i Stockholm och i Malmö har man sedan en tid tillbaka rutiner i samband med skjutningar vid sjukhus. Där spärrar polisen av området kring akutmottagningen när någon blivit skjuten, just för att offrets vänner och familj inte ska kunna ta över akutmottagningens väntrum och skrämma de patienter och den personal som finns där.

  I vårt län har situationen på sistone eskalerat och var tionde anställd på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vittnar om våld och hot på arbetsplatsen. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt.

  Trots alla rapporter om hur våldet och hoten mer och mer tar sig in på våra akutmottagningar och även drabbar ambulanspersonal ute på fältet, ägnar sig vissa åt relativisering och försöker påskina att situationen inte är så allvarlig. För den som jobbar i de utsatta arbetsmiljöerna ter sig sådana resonemang som direkt hånfulla och verklighetsfrånvända.

  Med anledning av ovanstående ställde vice gruppledare för SD i landstinget Per Carlberg följande frågor:

  • Vad kommer landstinget att göra för att säkerställa tryggheten för personalen och patienterna på akutmottagningarnas väntrum?
  • Har landstinget en dialog med regeringen om den ohållbara situationen, där kriminella brer ut sig och förstör för skötsamma medborgare och landstingspersonal?
  • Har SLL besökt Malmö och MAS för att se över deras rutiner vid skjutningar?
  • Kan SLL garantera säkerheten för patienter och personal på länets akutmottagningar?

  Moderaternas sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött svarade att hon ser mycket allvarligt på det eskalerande våldet, att förebygga hot- och våld inom landstinget har högsta prioritet. Dock menade hon på att det är en omöjlighet att lämna några garantier för att hotfulla situationer aldrig kommer uppstå. Hon påpekade att landstinget är en del av den negativa samhällsutvecklingen där hotbilder är mer komplexa och oförutsägbara. Ett steg i rätt riktning är att chefer och säkerhetschefer inom vården fortsätter att utveckla verktyg och metoder för att förebygga och utveckla det samarbete som inletts med polismyndigheten. Ytterst är detta dock en fråga för staten menade hon.

  Som vanligt kan man konstatera fagra ord från de styrande i landstinget men rent konkret sker inte mycket. Sverigedemokraterna som varnat för denna utveckling i många år kommer fortsätta ta upp och lyfta fram frågan om såväl landstingets personal som övriga medborgare säkerhet och trygghet.

  Nya Karolinska Solna färdigbyggt
  Karolinska sjukhuset invigdes år 1940. Nästan 80 år senare, anses sjukhuset vara omodernt och dessutom utspritt på ett 40-tal byggnader inom ett stort område som ungefär motsvarar Gamla Stan. Detta är bakgrunden till det omtalade och omdebatterad projektet Nya Karolinska Solna(NKS), Sveriges dyraste sjukhus, som nu är färdigt.

  Sjukhuset är tänkt att ha ett tydligare fokus på specialiserad och högspecialiserad sjukvård. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten. NKS ska vara nordens mest moderna sjukhus, det är ett ambitiöst projekt som har fått stor kritik under hela processen.

  Projektet var redan från början väldigt kostsamt och skulle genomföras för 14,5 miljarder kronor, men därefter har ytterligare beslut tagits som att sjukhuset ska ha eget tillagningskök, fler vårdplatser och upprustade fastigheter intill. Sedan tillkommer kostnader för medicinteknisk utrustning som i regel upphandlas så sent som möjligt för att få tillgång till den senaste teknologin. Med tilläggsavtal, medicinteknisk utrustning och övriga bygginvesteringar blir kostnaden för NKS 22,8 miljarder kronor.


  Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting besökte NKS under konstruktionen

  Vad får då patienten för pengarna? Sjukhuset ska ha 550 vårdplatser i huvudbyggnaden, 79 vårdplatser i behandlingsbyggnaden samt 100 dagvårdsplatser. Patienterna får enkelrum med egen dusch och toalett, i duschrummet finns också en spoldesinfektor vilket innebär att exempelvis bäcken som tidigare burits ut i korridoren nu kan rengöras inne på rummet. Den som är patient på NKS kommer att kunna ha en anhörig på plats med sig, en extrasäng finns i varje enkelrum. Sjukhuset utrustas med 36 operationssalar och åtta strålbehandlingsrum. Sjukhuset är även byggt för att hålla i 100 år och för att kunna vara flexibelt och förändras i takt med den medicinska utvecklingen. Till exempel kan ny utrustning lyftas in genom perspektivfönster i änden på korridorerna.

  Beslutet om att bygga det nya sjukhuset togs innan Sverigedemokraterna hade mandat i landstingsfullmäktige, vi hoppas verkligen att NKS är värt pengarna och ger goda resultat.

  Följ oss på Facebook! 

  På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

  Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

  Gilla oss på Facebook

  Besök vår hemsida

  E-post

  2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
  Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
  Hantverkargatan 45
  08 – 737 51 11

   

 • Motion om att upphöra med omskärelse/könsstympning av minderåriga pojkar inom Stockholms läns landsting

  Av leonidyurkovskiy den 13 oktober 2017
  0

  Omskärelse av pojkar utan medicinsk indikation förekommer av kulturella eller rituella skäl. Stockholms läns landsting har valt att erbjuda omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder och tusentals omskärelser utförs varje år inom Stockholms län.

  Europarådets parlamentariska församling antog 1 oktober 2013 en resolution om barnets rätt till fysisk integritet där omskärelse på icke-medicinsk grund tagits med. Barnombudsmannen, Vårdförbundet, Barnkirurgerna, Barnläkarna och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik är alla emot manlig könsstympning/omskärelse. Medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet ska alltid beaktas.

  Operationen innebär ett oåterkalleligt avlägsnande av frisk vävnad från barns kroppar. Barnen som utsätts har inte möjlighet att värja sig eller invände gentemot sina föräldrars beslut. Det är inte rimligt att Stockholms läns landsting sponsrar denna typ av rena övergrepp på och mot barn.

  Alla former av rituell könsstympning/omskärelse av person bör först ske när en myndig person kan ge sitt medgivande och det bör då också helt bekostas av personen ifråga. Manlig omskärelse innebär att en mycket känslig del av penis, förhuden skärs bort. Att skära bort denna del av förhuden handlar om ett smärtsamt oåterkalleligt ingrepp som också kan medföra allvarliga komplikationer. I Sverige finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar i de fall medicinsk indikation saknas. Omskärelse får endast ske när medicinska skäl föreligger. Religiösa eller kulturella skäl är inte medicinska, därför ska omskärelse inte ske inom Stockholms läns landsting av personer under 18 år.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår jag därför:

  att Stockholms läns landsting snarast möjligt upphör med könsstympning/omskärelse av minderåriga barn både i sin verksamhet och av inhyrd aktör.
  att i de fall Stockholms läns landsting beslutar att erbjuda omskärelse till myndiga personer ska detta endast ske till självkostnadspris.

   

  Per Carlberg

  Sverigedemokraterna