Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 3

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Fråga av angående säkerheten för biljettkontrollanter och ordningsvakter

  Av leonidyurkovskiy den 11 juni 2018
  0

  Den senaste tiden har vi i media kunnat ta del om rapportering att SL:s trygghetscentral har gjort bedömningen att Rinkeby och Tenstas tunnelbanestationer utgör ett s.k. ”sällsynt säkerhetsläge” vilket innebär att SL:s personal inte kan utföra sina arbetsuppgifter utan polisiärt stöd. Ytterligare två tunnelbanestationer försätts regelbundet i samma säkerhetsläge; Rissne och Hjulsta.

  Med anledning av det ovanstående vill jag därför fråga berört landstingsråd följande:

  Finns det en åtgärdsplan för att säkerställa personalens säkerhet på dessa stationer utan att behöva förlita på polisiärt stöd?

   

  Per Carlberg

  Sverigedemokraterna

 • Motion om kameraövervakning på infartsparkeringar i landstingets regi

  Av leonidyurkovskiy den 11 juni 2018
  0

  Parkeringsplatser är ofta mål för kriminalitet. 2017 var ett rekordår i bildelsstölder och 4208 incidenter rapporterades in under året enligt statistik från branschorganisationen Larmtjänst. Sverigedemokraterna anser att landstinget kan utöka det brottsförebyggande arbetet med mer omfattande kameraövervakning på de infartsparkeringar som landstinget idag ansvarar för.

  Vi har goda belägg för kameraövervakningens effektivitet när det gäller brottsprevention. Hösten 2007 genomförde Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en metaanalys som omfattade 41 studier om kameraövervakningens brottsförebyggande effekter. När studierna vägdes samman syntes en signifikant minskning i de kameraövervakade försöksområdena och framförallt på parkeringsplatser och i kollektivtrafik.

  Infartsparkeringar är en viktig del i det regionala trafiksystemet och inte minst för att möjliggöra ett smidigt byte från bil till kollektivtrafik. Länets invånare ska inte känna oro inför att parkera sin bil, i synnerhet inte på de platser som de själva medfinansierar med skattepengar.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  att Stockholms läns landsting utreder möjligheterna till utökad kameraövervakning på infartsparkeringar i landstingets regi.

   

   

  Per Carlberg                                                                  Sebastian Lindqvist

  Sverigedemokraterna                                                    Sverigedemokraterna

 • Motion om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum

  Av leonidyurkovskiy den 11 juni 2018
  0

  Mångkulturellt centrum är en stiftelse baserad i Botkyrka kommun. Stiftelsen är delfinansierad av Stockholms läns landsting som årligen bidrar med 1 400 000 kronor.

  Sverigedemokraterna anser att landstingets finansiering av mångkulturellt centrum ska upphöra då stiftelsen aktivt arbetar för att främja mångkultur framför svensk kultur och även har en tydlig agenda som vilar på vänsterideologiska grunder. Exempel på det förstnämnda är bland annat beskrivningen som Mångkulturellt centrum själva anger på sin sida, nämligen att ”Mångkulturellt centrum verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migrationsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det svenska kulturarvet” samt diverse informationsblad där man bland annat uppmanar till att ”öka betydelsen av diversifierad normalitet”. Exempel på det sistnämnda är bland annat stiftelsens medverkan i högskolekurser i normkritik för pedagoger.

  Utöver det redan nämnda har Mångkulturellt centrum i samarbete med det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen under 2017 placerat ut en stor väggmålning som avbildar tre grovt kriminella personer.

  Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  att Stockholms läns landsting upphör all finansiering av Mångkulturellt centrum.

   

   

  Per Carlberg                                                                  Sebastian Lindqvist
  Sverigedemokraterna                                                    Sverigedemokraterna

 • Fråga om kompetensförsörjning av busschaufförer inom Stockholms läns landsting.

  Av leonidyurkovskiy den 11 juni 2018
  0

  Kollektivtrafiken är en essentiell del i en fungerande region och bussen spelar i sin tur en nyckelroll i en fungerande kollektivtrafik. Dessvärre har det rått stor brist på busschaufförer runt om i landet och inte minst har Stockholm haft svårigheter med personalrekryteringen.

  Med anledning av det ovanstående vill jag därför fråga berört landstingsråd följande:

  Har landstinget en konkret plan för att säkra kompetensförsörjningen av busschaufförer inom Stockholms läns landsting?

   

  Per Carlberg

  Sverigedemokraterna

 • Motion om informationskampanj om fuskåkande i kollektivtrafiken

  Av leonidyurkovskiy den 11 juni 2018
  0

  Plankning och fuskåkande är ett omfattande problem inom Stockholms kollektivtrafik. Trafikförvaltningens lägesrapport för 2017 visar att fusket i SL-trafiken bedöms uppgå till 3,1 procent och innebär ett intäktsbortfall på ca 254 miljoner kronor.

  De pengarna skulle kunna användas till att förbättra kollektivtrafiken med exempelvis ökad service, ökad turtäthet och mer trygghetspersonal. Utöver detta skulle biljettpriserna kunna hållas på en lägre nivå. Fuskåkandet innebär alltså en stor förlust för landstinget och Stockholms läns skattebetalare.

  Utöver de ekonomiska konsekvenserna anser Sverigedemokraterna att fuskåkandet medför en skada för samhällskontraktet, det vill säga vårt gemensamma ansvar. Vi anser att alla ska göra rätt för sig och att betala för att åka i kollektivtrafiken ska vara en självklarhet. När fuskåkande förekommer tvingas personer som gör rätt för sig att betala för de som väljer att inte respektera sina medresenärer och våra gemensamma regler.

  Sverigedemokraterna anser att en omfattande informationskampanj som belyser problemen med plankning/fuskåkande skulle medföra ökad medvetenheten och förståelse för dess konsekvenser samt i längden bidra till dess minskning.  Kampanjen kan förslagsvis utföras i stil med SL:s övriga informationskampanjer som är kopplade till landstingets verksamhet.

  Vi har ett gemensamt ansvar för en fungerande och säker kollektivtrafik i Stockholms län. Därför har vi ett gemensamt ansvar för att aktivt motarbeta plankning och fuskåkande.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  att landstinget ger berörd instans i uppdrag att genomföra en informationskampanj om de ekonomiska konsekvenserna av plankning/fuskåkning i kollektivtrafiken.

   

  Per Carlberg                                                                  Sebastian Lindqvist

  Sverigedemokraterna                                                    Sverigedemokraterna