Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 23

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Fråga av Dan Kareliusson (SD) till finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M)

  Av henrikmellstrom den 19 februari 2015
  0

  Fråga av Dan Kareliusson (SD) till finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M):

  Stockholm stads Slussenprojekt är ett omfattande infrastrukturprojekt med en kostnadsberäkning på minst nio miljarder kronor. I dagsläget troligen ännu mer. Den av staden tillsatta oberoende expertgruppen för granskning av hela projektet är nu klar med sitt arbete. En politisk utvärdering pågår.

  Stockholms läns landsting är också involverat i projektet genom ansvaret för en trafiklösning för Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner. En omprövning av Bergterminalen leder troligen till att det projektet helt upphör.

  Med anledning av förändrade förutsättningar för den planerade bussterminalen och trafiktillfarten anser vi att landstinget ska återuppta förhandlingarna med Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner om en ny permanent lösning av bussterminalen.

  Eftersom det är möjligt att med förändrade förutsättningar spara mycket pengar vänder jag mig till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl med följande fråga:

  är Torbjörn Rosdahl beredd att förhandla om förutsättningarna för Stockholms läns landsting och lyfta Slussenprojektet till landstingsfullmäktige för ny prövning?

  Stockholm den 16 februari 2015

  Dan Kareliusson SD

 • Interpellation av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda – Södersjukhuset

  Av henrikmellstrom den 19 februari 2015
  0

  Interpellation av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda – Södersjukhuset

  Trafikförvaltningen presenterade den 6 maj 2013 rapporten Utredning om Båtpendling i Stockholm (TN2-2013-00848). Denna rapport innehåller bland annat en samhällsekonomisk kalkyl för linjen Ulvsunda – Södersjukhuset. Enligt rapportens Bilaga 1, sid 1(3), skulle årlig nytta uppgå till 11,5 milj kr och kostnaden till 52 milj kr. Där beräknas också nyttokostnadskvoten nytta/kostnad: 11,5/52 ≈ 0,22.

  Under det vidare beredningsarbetet i ärendet konstaterar man, bland annat i Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande TN 2014-0055 av den 10 feb 2014, att ” … kommersiell trafikering i den utsträckning som planeras av landstinget inte är görlig”, men med allmän trafikplikt på linjen föreslås Landstinget ” … därmed åta sig att under en tidsperiod tillhandahålla länets invånare och besökare pendelbåtstrafik Ulvsunda – Södersjukhuset”, sid 3(5). Det är lätt att från det ovan sagda förstå att trafikeringen av linjen skulle vara en utomordentligt dålig företagsekonomisk affär – precis som det beräknats vara enligt den samhällsekonomiska kalkylen.

  Icke desto mindre beslutade Trafiknämnden den 11 mars 2014 att med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet fastställa allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik Ulvsunda – Södersjukhuset under perioden den 1 juli 2015 – den 30 juni 2021, och nu i sommar ska alltså trafiken dras igång. Orsaken till varför man beslutade om allmän trafikplikt tycks inte sträcka sig längre än till att denna, och även andra, pendelbåtslinjer innebär att intentioner och mål i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och liknande dokument verkställs. Argumenten måste dock bedömas som svaga för att motivera hur man har gått från den kraftigt olönsamma samhällsekonomiska kalkylen över den samhällsekonomiska analysen/utvärderingen till den positiva samlade samhälls-ekonomiska bedömningen – som ju närmast per definition ett politiskt beslut av det här slaget innebär.

  Beslutet att trafikera pendelbåtslinjen Ulvsunda – Södersjukhuset togs under förra mandatperioden av de då styrande, men verkställs under innevarande mandatperiod av de nu styrande. Dessutom finns indikationer på att man inte utesluter att under de kommande åren starta upp nya linjer med pendelbåt som uppvisar ungefär motsvarande kraftig samhällsekonomisk kalkylmässig olönsamhet.

  Med anledning av ovanstående vill jag fråga det ansvariga Trafiklandsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  1. Vilken roll spelar den samhällsekonomiska kalkylen för Trafiklandstingsrådets överväganden?

  2. Ställer sig Trafiklandsrådet bakom beslutet att trafikera Ulvsunda – Södersjukhuset med pendelbåt, och i så fall hur motiverar Trafiklandstingsrådet övergången från olönsamheten enligt den samhällsekonomiska kalkylen till lönsamhet enligt den samlade ekonomiska bedömningen?

  3. Avser Trafiklandstingsrådet att verka för att ytterligare olönsamma pendelbåtslinjer enligt den samhällsekonomiska kalkylen startas upp?

  Stockholm den 12 februari 2015

  Rickard Wall SD

 • Interpellation av Dan Kareliusson ( SD ) om följdverkan i sjukvården

  Av henrikmellstrom den 19 februari 2015
  0

  Interpellation av Dan Kareliusson ( SD ) om följdverkan i sjukvården beroende på den stora årliga inflyttningen till länet.

  Som regel ses den stora inflyttningen till länet som något mycket positivt. Uppskattningsvis handlar det om minst sextio tusen personer. En sådan tillströmning av människor ställer stora krav på kommuner och landstinget. För landstinget är det då en ökad tillströmning till de olika sjukvårdsinrättningarna inklusive förlossningsvården. Flera olika personalgrupper har informerat om att de pressas i sitt arbete av en ständigt hög eller för hög arbetssituation som oftast försvåras ytterligare av svårigheter i kommunikationen mellan personal och patient beroende på att patienterna inte kan göra sig förstådda annat än genom tolk. Detta försenar också bedömning av patientens tillstånd väsentligt och tar stor tid för personalen.

  Med anledning av personalens utsatta situation frågar jag landstingsrådet Anna Starbrink om landstingsrådet har uppmärksammat personalens problem och vilka åtgärder hon tänker vidtaga för att stödja och underlätta personalens arbete?

  Jag vill också fråga landstingsrådet hur hon möter de ökade kostnaderna tillströmningen av vårdsökande medför?

  Stockholm den 9 februari 2015

  Dan Kareliusson SD