Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 21

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting.

  Av henrikmellstrom den 12 maj 2015
  0

  Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting.

  På grund av kön blir flera vårdanställda bemötta på ett ytterst icke respektfullt sätt från patienter med hänvisning till sin religion och/eller kulturella bakgrund. Det kan vara alltifrån att patienter utvisa kvinnor eller män ur rummet, till att de kräver långarmad klädsel på personalen. Man hänvisar även till sin tro då man vägrar att dela rum eller efterbehandlingsrum med det motsatta könet.

  Det är hög tid att stå upp för våra demokratiska värderingar och jämställdhet samt vår svenska kultur i mötet med människor med bakgrund från andra delar av världen. Detta innebär att sjukvårdspersonal ska visa patienter och närstående respekt. I lika hög grad gäller det omvända att patienter och närstående ska visa respekt gentemot personalen inom vården. Hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen kräver att alla ska behandlas med respekt. Vidare slår HSL (1982:763) fast att man kan ha önskemål om vården, men inte krav av diskriminerande karaktär så som könstillhörighet, etniska ursprung, trosbekännelse eller liknande.

  Så länge man väljer att ta del av den offentligt finansierade vården måste man acceptera att läkaren inte alltid kan vara en medelålders man utan i nästan häften av fallen kan vara en kvinna.

  Att fritt få praktisera sin religion ska på inga sätt få inskränka på andra människors lika rätt inför lagen eller rätten till jämlik och jämställd behandling.

  Med den bakgrunden vill jag därför fråga Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink följande:

  • tillmötesgår Stockholms läns landsting vårdtagares krav på specifikt kön, klädsel, med hänvisning till religion eller kultur?
  • om Stockholms läns landsting tillmötesgår sådana krav som ovan nämnts, står då vårdgivaren för samtliga merkostnader i samband med vårdtillfället?
  • Om Stockholms läns landsting INTE tillmötesgår krav på kön och klädsel med hänvisning till sin religion eller kultur; hur säkerställer då SLL att dessa situationer inte uppstår?

   

  Stockholm den 11 maj 2015

  Lotta Nordfeldt

 • Interpellation av Per Carlberg (SD) till Forsknings- och personallandstingsråd Peter Carpelan angående Berga naturbruksgymnasium.

  Av henrikmellstrom den 12 maj 2015
  0

  Interpellation av Per Carlberg (SD) till Forsknings- och personallandstingsråd Peter Carpelan angående Berga naturbruksgymnasium.

  Efter att vi sverigedemokrater gjort ett verksamhetsbesök på Berga naturbruksgymnasium d. 30 mars i år, så kom vi hem med en hel del tankar och frågor kring hur vi kan bevara, utveckla och förbättra gymnasiet. Vi kunde på plats se vilket fantastiskt arbete som bedrivs på BNG, men vi kunde också se de problem som verksamheten står inför.

  En ladugård från sent 1800-tal som sedan en tid tillbaka är svårt drabbat av svartmögel. För att kunna vistas där så måste det högtryckspolas med jämna mellanrum för att få bort det värsta av möglet. Personal som anställs av skolan för att arbeta i ladugården avslutar ofta sin anställning inom ett år på skolan på grund av den omoderna miljön och möglet.

  Vidare så finns ytterligare upprustningsbehov, såsom rundbaneslingan för travskolan vilket är ett måste då den används i utbildningssyfte dagligen men i sitt nuvarande skick dessvärre ej går att använda sig av under regniga dagar.

  Vi sverigedemokrater tycker att naturbruksgymnasiet är värt att bevara och pengar som saknas för detta bör tilldelas denna verksamhet och att landstinget satsar fullt ut på Berga. För att skolan ska gå runt på skolpengar behövs ett elevunderlag på 200 ungdomar.

  På Berga naturbruksgymnasium utbildas nästa generation lantbrukare för Stockholms län, som i dagens globaliserade samhälle måste ses som en ovärderlig tillgång. Om skolan och elevernas kunskap tas tillvara så visar vi samtidigt att vi på fullt allvar satsar på närodlat och närproducerat i landstingets regi. Berga är framtiden för Stockholmsregionen.

  Med anledningen av detta frågar jag därför Peter Carpelan:

  • Kommer du skynda på processen för att tillskjuta medel för att bygga en ny ladugård och på så vis se till att skolans kärnverksamhet kan fortsätta bedrivas? Läget är minst sagt akut.
  • Kommer du se över möjligheten att låta något annat bolag än Locum bygga ladugården, då bolaget saknar adekvat kunskap att bygga denna typ av lantbruksbyggnader?
  • Har du för avsikt att se över de övriga anläggningarna som också är i behov av renoveringar/upprustningar t.ex. travskolans rundbana som inte går att använda i regn?

   

  Stockholm 7 maj 2015

  Per Carlberg

 • Interpellation av Per Carlberg (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink om de ambulerande läkarbilarna.

  Av henrikmellstrom den 12 maj 2015
  0

  Interpellation av Per Carlberg (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink om de ambulerande läkarbilarna.

  Då trycket på den akuta sjukvården i regionen är stor, framförallt på akutmottagningarna, har en investering gjorts i de ambulerande läkarbilarna för vård i hemmet. En upphandling genomfördes och förväntningarna var stora. Den investerade bilflottan har tyvärr inte levt upp till sin potential då de endast nått ut till knappt 4000 hembesök 2014. År 2013 gjorde dåvarande sjukvårdslandstingsrådet ett utspel och lovade att det skulle bli minst dubbelt så många hembesök av läkarbilarna.

  Vi kan idag konstatera att verkligheten ser annorlunda ut med en misslyckad upphandling (32 000 000 kr) som betalades ut i förskott istället för som mera normalt är efter utfört uppdrag och ett system som gör att de läkare som varit avsatta att köra hem till de behövande istället fått agera i annan roll än den tilltänkta. En jämförelse kan göras med Region Skåne där man under förra året hade 24 000 hembesök med ambulerande läkarbilar. Detta är siffror som Stockholms läns landsting också borde klara av.

  De ambulerande läkarbilarna ska underlätta för medborgarna att få den hjälp de behöver, framförallt äldre och barnfamiljer. Läkarbilarna kommer som en positiv bieffekt att avlasta de redan hårt ansatta akutmottagningarna i Stockholms län.

  Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga landstingsrådet Anna Starbrink följande:

  • Kommer du inför de nya upphandlingarna i höst utreda om möjligheterna för ett nytt och bättre avtal för att få fart på de ambulerande läkarbilarna för vård i hemmet?
  • Kommer du verka för att det i det nya avtalet skrivs in att betalning till vinnande anbudsgivare ske mot prestation och inte som nu ett förskott på 32 000 000 kr?
  • Kommer du verka för att det i uppdraget som ges ingå ett tillstånd att få utnyttja den så kallade bussfilen, så att läkarbilarna på ett smidigt och snabbt sätt kan ta sig fram i trafiken?
  • Kommer du verka för att landstinget se över läkarnas roll i de ambulerande läkarbilarna, så att de jobbar med just det de är ämnade för?
  • Kommer du verka för att läkarbilarna kan vara behjälpliga i samband med skrivande av dödsattester vilket skulle innebära besparingar för landstinget?
  • Kommer du verka för att läkarbilarna utrustas med blåljus, då de kan vara närmast en olycka och kan på så sätt rädda liv?

   

  Stockholm 6 maj 2015

  Per Carlberg

 • Interpellation av Ulf Landström (SD) till landstingsråd Gustav Hemming ang. havsvattennivåer och dess miljöpåverkan.

  Av henrikmellstrom den 12 maj 2015
  0

  Interpellation av Ulf Landström (SD) till landstingsråd Gustav Hemming ang. havsvattennivåer och dess miljöpåverkan.

  Hur handskas Alliansen med miljöfrågorna?

  Under senare år har miljöfrågorna tilldragit sig ett allt större intresse. Bland de viktigare frågorna är smältningen av polarisarna och glaciärer mycket uppmärksammade eftersom de medverkar till att havsvattennivåerna förväntas öka och ge upphov till stora problem om nuvarande utveckling fortsätter. FN tog fram en rapport i ämnet 2007. En del länder t ex Maldiverna riskerar att försvinna till stor del.

  För Sveriges del sker också en höjning av vattennivåerna men denna hämmas av den pågående landhöjningen. Enligt en rapport från SMHI – Faktablad nr 41 – behöver Sverige dock redan nu ta hänsyn till höjningen av vattennivåerna i samband med byggnation. Utvecklingen påverkas av t ex densitet, vindar, tidvatten etc. SMHI pekar också på att haven runt Sverige väntas stiga mer än det globala medelvärdet.

  I andra sammanhang har påpekats att Golfströmmen ser ut att försvagas och att också detta kan påverka Sveriges och landstingets situation.

  Länsstyrelsen pekar i sin rapport 2014:14 – en skrivelse till regeringen – Ett robust samhälle – Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län på att de anpassningar som krävs framstår som dramatiska och dyrbara.

  Man diskuterar t ex att Mälaren blir en havsvik om man inte gör något. Ett annat alternativ är att Mälaren succesivt höjs till samma nivå som Saltsjön. Ett tredje alternativ är att bygga barriärer och vallar i skärgården så att också Saltsjön blir en insjö.

  Landstinget har ett mycket ambitiöst och omfattande investeringsprogram framför sig. Givetvis är alla investeringar osäkra i betydelsen att dagens beslutsfattare inte vet med säkerhet hur länge som investeringarna kommer att användas. Dock förefaller det som livslängden på vitala spårinvesteringar är över ett sekel. Därför framstår det som rimligt att ta hänsyn till havsvattenhöjningarna.

  När det gäller skärgården har landstinget ett speciellt ansvar och vid en vattenhöjning på t ex 50 cm förefaller en avsevärd påverkan komma att ske på skärgården och dess bebyggelse.

  Mot bakgrund av det anförda vill jag rikta följande frågor till Gustav Hemming:

  1. I vilken omfattning deltar landstinget i statliga myndigheters arbete med att analysera effekterna av de troliga miljöförändringarna och i vilka delar av landstinget görs detta?
  2. Hur påverkas planeringen av de pågående investeringarna fysiskt och ekonomiskt?
  3. Vad i den befintliga landstingsägda strukturen kommer först att påverkas fysiskt och ekonomiskt?
  4. Anser du att Alliansen har tillräckligt fokus på de här miljöfrågorna?
  5. Hur bedömer du att landstingets verksamhet i skärgården kommer att påverkas av miljöfrågorna?

   

  Stockholm 28 april 2015

  Ulf Landström