Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 20

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Fråga från Rickard Wall (SD) om Värtabanan.

  Av fredrik.lindahl den 17 september 2015
  0

  Fråga från Rickard Wall (SD) om Värtabanan.

  Bakgrund:

  Landstinget har på ett tidigt stadium funderat och planerat för kollektivtrafikförsörjningen av de framväxande områdena i den nordöstra delen av Stockholms innerstad, och då framför allt för Hagastaden, Albano-området och Norra Djurgårdsstaden. En gång i tiden lär man ha haft tankar på att låta spårvagnen gå i en båge genom/norr om Gasklocksområdet för att sedan fortsätta västerut. Aktuellt idag är låta buss (tex en förlängning av linje 201) trafikera sträckan från Ropsten och vidare västerut. Gemensamt för dessa trafikeringsuppslag är att de löper något sånär parallellt med den existerande Värtabanan – som för närvarande endast trafikeras med ett dussintal godståg per dygn.

  Trafikverket – och dessförinnan Banverket – har sedan ett antal år tillbaka i tiden varit öppen för persontrafik på Värtabanan. Dock krävs att den idag huvudsakligen enspåriga järnvägen byggs ut till en tvåspårig. Hittills har emellertid ingen kommersiell aktör varit intresserad av att starta upp trafik på Värtanbanan – sannolikt skulle en sådan inte vara företagsekonomiskt bärkraftig. För Landstinget som har ett kollektivförsörjningsansvar är utgångsläget ett annat.

  I ett liggande förslag till detaljplan för Hagastaden tänker man sig ge Värtabanan utrymme för endast ett spår ut på stambanan. Två spår kräver att en yttre vägg på ett P-hus flyttas några meter norrut. Här är det alltså ont om tid innan fönstret för eventuell framtida persontrafik på Värtabanan stängs. Vad gäller markexploatering och liknande utmed järnvägens sträckning i övrigt tycks tidsramarna för planeringen inte vara snävare än för andra jämförbara projekt.

  I sitt Tjänsteutlåtande av den 13 aug 2015 (TN 2015 2015-0627) skriver Trafikförvaltningen om ovan-stående problemställning bla: ”Trafikförvaltningen bedömer det ändå som intressant att bevaka möjligheten att i framtiden trafikera Värtabanan med persontrafik”.

  Fråga till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons:

  Avser Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons att med anledning av Trafikförvaltningens försiktigt positiva svar nyligen på en Skrivelse från Sverigedemokraterna till Trafiknämnden i frågan ta några initiativ för att bevara de fysiska möjligheterna för att driva persontrafik på Värtanbanan i framtiden?

   

 • Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om de kostnader som följer i EU-migranternas spår.

  Av fredrik.lindahl den 17 september 2015
  0

  Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om de kostnader som följer i EU-migranternas spår.

  Sedan den fria rörligheten inom EU på allvar slagit igenom så har vi nu snart en EU-migrant (tiggare) i varje gathörn. Vi inom SD anser att signalpolitiken som regering, riksdag, landsting och kommuner sänder ut till hela världen är: ”Kom hit, vi betalar”. Du behöver inte ens vara den du påstår att du är – vi garanterar att vi inte bryr oss. I övriga europeiska länders ögon framstår Sverige som den ”humanitära stormakten” där man öppnar hjärtat men stänger av hjärnan. I landet där mentaliteten är allt åt alla, så blundas det från det politiskt korrekt etablissemangets sida som på fullt allvar verkar tro att pengar växer på träd och samhällets resurser är oändliga.

  Vad kostar tandvård och sjukvård för utlänningar som vistas illegalt i Stockholms läns landsting? Vet man hur många sådana utlänningar det finns i Stockholms läns landsting? Vi undrar, rör det sig om hundratals, tusentals eller tiotusentals?

  Det är i dagsläget omöjligt för Alliansen i landstinget med den nu förda rikspolitiken att ta fram en hållbar budget för SLL. Vi Sverigedemokrater ser en möjlighet att få en delfinansiering till stånd. Det kan ske genom att SLL exempelvis fakturerar Rumäniens ambassad. EU har inte snålat med att tilldela resurser till Rumänien för att avhjälpa romernas situation, närmare bestämt 32 miljarder kronor.

  Vi föreslår därför:

  att Stockholms läns landsting och landstingsstyrelsen utreder möjligheten att fakturera Rumäniens ambassad för de kostnader som dess medborgare belastar Stockholms län landsting.

  2015-09-15

  Per Carlberg                                   Dan Kareliusson                               Ulf Landström

  Arnold Boström                             Monica Tedestam Berglöw         Lotta Nordfeldt

 • Interpellation av Rickard Wall (SD) om planerade elbussprojekt

  Av fredrik.lindahl den 17 september 2015
  0

  Interpellation av Rickard Wall (SD) om planerade elbussprojekt

  Under senare tid tycks trafikering med eldrivna bussar kommit lite grand i ropet inom Stockholms läns landsting. Ett tecken på detta är elbusslinje 73 mellan Ropsten och Karolinska som startades upp i mars 2015. Ett annat exempel är idéerna om att trafikera den så kallade Stockholmsbågen – trafik mellan Haninge och Täby via den blivande Förbifarten – med elbussar. Så rapporterades i alla fall tex i Stockholmstidningen i somras. Sverigedemokraterna är inte motståndare till en elektrifiering av busstrafiken – snarare tvärtom. Dock ställer vi oss bakom Trafikförvaltningens resonemang om ” … att en övergång till eldriven busstrafik genomförs med fokus på kostnadseffektivitet, snarare än ett snabbt införande”, Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande av 2015-05-05, SL 2014-2911, sid 1(5).

  I Bussmagasinet från den 14 april 2015 (http://www.bussmagasinet.se/2015/04/elbussar-i-innerstan-storsta-insatsen-for-stockholmsmiljon) säger Socialdemokraterna: ” … det vore bra om vi kunde dela den ekonomiska risken med staten … ”. En sådan ansats leder lätt till samhällsekonomisk suboptimering, men under rådande förutsättningar kan det vara en second-best väg att gå för Stockholms läns landsting. Här kan man tänka sig ett batteri med åtgärder från SLL:s sida – medfinansiering via alla tänkbara kanaler men sådana åtgärder som att se över dagens energi-beskattning av elbussar (en fråga som förvisso inte ligger inom landstingets kompetensområde, men landstinget är ju likväl oförhindrat att göra sin röst hörd i frågan).

  Med anledning av ovanstående vill jag fråga Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  1. Avser Trafiklandstingsrådet att vidta några särskilda åtgärder för att förbättra utfallet för SLL:s ekonomi för pågående – och eventuellt också kommande – elbussprojekt som vi driver?
  2. Har Trafiklandstingsrådet några andra tankar gällande elbuss i Stockholms län som han vill delge fullmäktige?

  Stockholm den 9 september 2015

  Rickard Wall (SD)

 • Alla nyanlända bör genomgå hälsokontroll

  Av fredrik.lindahl den 7 september 2015
  0

  I takt med att allt fler nyanlända invandrare ifrån olika länder kommer till Sverige påträffas numera personer som är smittade eller har insjuknat i sjukdomar som tidigare var okända eller utrotade i Sverige. Antalet fall av tuberkulos, som är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen, har ökat och var så många som 684 nya fall 2014. Under det första halvåret 2015 har antalet fall ökat med 6 procent, 342 fall, jämfört med första halvåret 2014 enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Av dessa fall var 89 procent födda utomlands. Det finns även rapporter om att flera barn på en förskola har drabbats av tuberkulos.

  Vi sverigedemokrater vill därför införa en obligatorisk hälsoundersökning för nyanlända. Detta för att bekämpa smittspridning och för att hjälpa de som har en smittsam sjukdom. Inom ramen för det svenska flyktingmottagandet ingår i dag ett erbjudande om hälsoundersökning. Det är landstingen som har till uppdrag att kontakta och erbjuda de nyanlända hälsoundersökning. Staten ersätter därefter landstingen för kostnaderna. I dagsläget är det helt frivilligt att välja att genomgå hälsokontrollen. Dessvärre är det långt ifrån alla, endast drygt 50 procent, som genomgår denna hälsokontroll. Eftersom hälsoundersökningen är frivillig leder det till att exempelvis skolor inte har någon rätt att kräva hälsokontroll och därmed inte kan upptäcka eller beivra smittspridning vilket är oerhört beklagligt.

  Läs hela insändaren på SvD.se

 • Sverigedemokraterna avgjorde viktig budgetfråga i Stockholms läns landsting

  Av fredrik.lindahl den 18 juni 2015
  0

  slaccess

   

  Sverigedemokraterna lyckades med sin vågmästarroll göra avgörande skillnad i vårens budgetförhandlingar i Stockholms läns landsting. Det har sedan tidigare uppmärksammats att Sverigedemokraterna tillsammans med de rödgröna stoppade Alliansens föreslagna höjning av priset på månadskort i kollektivtrafiken. Utöver detta förmådde Sverigedemokraterna också Alliansen att dra tillbaka sitt ursprungliga förslag om att ta ut en avgift på 1000 kronor för den som behöver hyra en elrullstol av landstinget. Sverigedemokraternas gruppledare Dan Kareliusson kommenterar:

  – Vi har förståelse för att landstinget behöver intäkter, men vi kan i det här läget inte stödja ytterligare pålagor för vanligt folk. Sverigedemokraterna väljer istället att frigöra resurser genom bland annat smartare kollektivtrafiksatsningar som dessutom blir bättre för resenärerna, samt rationalisering av den omfattande tolkverksamheten.

  – Sverigedemokraternas budget präglas av rationalitet sett exempelvis till att vi förordar flexibla busslösningar framför dyra och stelbenta spårbundna projekt. Det är också tydligt att vi motsätter oss kostnadshöjningar för vanligt folk, framförallt innan vi verkställt betydande rationaliseringar och besparingar på det invandringsrelaterade området.

  Fortsättning på ovanstående text finns i vårt pressmeddelande: SDs pressmeddelande angående landstingsbudgeten