Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 19

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • SKLs valkongress 2015

  Av fredrik.lindahl den 14 april 2015
  0

  SKL gruppen

  Den 24:e mars höll Sveriges kommuner och landsting, SKL, valkongress tillsammans med totalt 451 ombud från hela Sverige. Sverigedemokraterna som kraftigt gick framåt i valet 2014 fick totalt 37 stycken ombud, varav SD i Stockholms län fick 6 st ombud av dessa. Till SKL:s styrelse valde kongressen in Sverigedemokraternas Michael Rosenberg (Helsingborgs stad) som ordinarie tillsammans med sin ersättare Jenny Nordahl (Landstinget Dalarna)

  skl länet 2

  Per Carlberg, Fredrik Lindahl, Dan Kareliusson (SD Stockholms län/stad)

 • Interpellation av Ulf Landström angående säkerheten för ståendes busspassagerare.

  Av hakanborg den 3 mars 2015
  0

  Interpellation av Ulf Landström (SD) till Kristoffer Tamsons (M) om säkerhet och risker för stående busspassagerare.

   

  Numera gäller att alla bilpassagerare enligt lag ska ha säkerhetsbälte. Även en del bussar har numer säkerhetsbälte. Vissa förare uppmanar sina passagerare att använda dessa.

  När det gäller ståendes busspassagerare förefaller det tekniskt sett svårt att ordna skydd. Därför vill jag ställa följande fråga för att få ett grepp om vilka risker dessa utsätts för.

  -Finns det några studier eller liknande när det gäller riskerna för stående busspassagerare och vilket är det förväntade skadeutfallet om en buss kör av motorvägen 90 km/h bland stående busspassagerare?
  -Vilken policy gäller idag för SL:s bussar för stående passagerare samt hur är försäkringsskyddet utformat dessa?
  -Vilka åtgärder är Alliansen beredda att vidta för att höja säkerheten för de stående busspassagerarna?

  Ulf Landström

  Landstingsledamot Stockholms läns landsting

  Stockholm den 2015-02-25

   

   

 • Motion av Per Carlberg m.fl. om införskaffande av s.k. Jumbolans

  Av henrikmellstrom den 19 februari 2015
  0

  Motion av Per Carlberg m.fl. om införskaffande av s.k. Jumbolans.

  Sjuktransporterna mellan sjukhusen inom Stockholms län sker i landstingets regi vilket kräver att ett flertal av landstingets ambulanser och personalresurser avsätts för denna uppgift.

  I andra landsting, som exempelvis Västra Götaland, har man införskaffat så kallade Jumbolanser som ett led i att effektivisera transporterna mellan ett flertal sjukhus i de aktuella upptagningsområdena. Detta ger ett antal positiva effekter såsom att ett antal ambulanser kan kopplas bort från transporter mellan sjukhus/vårdinrättningar och istället användas till akuta ärenden. Vidare är det också miljömässigt fördelaktigare på grund av färre antal transporter och det innebär också ett billigare alternativ än taxi och ambulans.

  De jumbolanser som idag används i Västra Götaland, har 32 platser för sittande, 3 platser för liggande samt mellan 3-6 platser för rullstolsbundna.

  En jumbolans har också fördel i och med att den kan användas till annat än endast sjuktransporter; exempelvis som en rullande röntgen eller blodbuss. Andra alternativa användningsområden är som en mobil vårdcentral för att minska trycket på akutmottagningarna och därmed underlätta för äldre och barnfamiljer som då slipper arrangera transport till vårdinrättningar. Jumbolansen skulle även fungera som en värdefull resurs vid katastrofsituationer.

  Med den bakgrunden föreslår vi

  att

  Hälso- och Sjukvårdsnämnden utreder möjligheten att införskaffa så kallade Jumbolanser till Stockholms läns landsting.

  Stockholm den 17 februari 2015

  Per Carlberg SD                          Dan Kareliusson SD                   Fredrik Lindahl SD

 • Fråga av Dan Kareliusson (SD) till finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M)

  Av henrikmellstrom den 19 februari 2015
  0

  Fråga av Dan Kareliusson (SD) till finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M):

  Stockholm stads Slussenprojekt är ett omfattande infrastrukturprojekt med en kostnadsberäkning på minst nio miljarder kronor. I dagsläget troligen ännu mer. Den av staden tillsatta oberoende expertgruppen för granskning av hela projektet är nu klar med sitt arbete. En politisk utvärdering pågår.

  Stockholms läns landsting är också involverat i projektet genom ansvaret för en trafiklösning för Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner. En omprövning av Bergterminalen leder troligen till att det projektet helt upphör.

  Med anledning av förändrade förutsättningar för den planerade bussterminalen och trafiktillfarten anser vi att landstinget ska återuppta förhandlingarna med Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner om en ny permanent lösning av bussterminalen.

  Eftersom det är möjligt att med förändrade förutsättningar spara mycket pengar vänder jag mig till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl med följande fråga:

  är Torbjörn Rosdahl beredd att förhandla om förutsättningarna för Stockholms läns landsting och lyfta Slussenprojektet till landstingsfullmäktige för ny prövning?

  Stockholm den 16 februari 2015

  Dan Kareliusson SD

 • Interpellation av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda – Södersjukhuset

  Av henrikmellstrom den 19 februari 2015
  0

  Interpellation av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda – Södersjukhuset

  Trafikförvaltningen presenterade den 6 maj 2013 rapporten Utredning om Båtpendling i Stockholm (TN2-2013-00848). Denna rapport innehåller bland annat en samhällsekonomisk kalkyl för linjen Ulvsunda – Södersjukhuset. Enligt rapportens Bilaga 1, sid 1(3), skulle årlig nytta uppgå till 11,5 milj kr och kostnaden till 52 milj kr. Där beräknas också nyttokostnadskvoten nytta/kostnad: 11,5/52 ≈ 0,22.

  Under det vidare beredningsarbetet i ärendet konstaterar man, bland annat i Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande TN 2014-0055 av den 10 feb 2014, att ” … kommersiell trafikering i den utsträckning som planeras av landstinget inte är görlig”, men med allmän trafikplikt på linjen föreslås Landstinget ” … därmed åta sig att under en tidsperiod tillhandahålla länets invånare och besökare pendelbåtstrafik Ulvsunda – Södersjukhuset”, sid 3(5). Det är lätt att från det ovan sagda förstå att trafikeringen av linjen skulle vara en utomordentligt dålig företagsekonomisk affär – precis som det beräknats vara enligt den samhällsekonomiska kalkylen.

  Icke desto mindre beslutade Trafiknämnden den 11 mars 2014 att med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet fastställa allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik Ulvsunda – Södersjukhuset under perioden den 1 juli 2015 – den 30 juni 2021, och nu i sommar ska alltså trafiken dras igång. Orsaken till varför man beslutade om allmän trafikplikt tycks inte sträcka sig längre än till att denna, och även andra, pendelbåtslinjer innebär att intentioner och mål i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och liknande dokument verkställs. Argumenten måste dock bedömas som svaga för att motivera hur man har gått från den kraftigt olönsamma samhällsekonomiska kalkylen över den samhällsekonomiska analysen/utvärderingen till den positiva samlade samhälls-ekonomiska bedömningen – som ju närmast per definition ett politiskt beslut av det här slaget innebär.

  Beslutet att trafikera pendelbåtslinjen Ulvsunda – Södersjukhuset togs under förra mandatperioden av de då styrande, men verkställs under innevarande mandatperiod av de nu styrande. Dessutom finns indikationer på att man inte utesluter att under de kommande åren starta upp nya linjer med pendelbåt som uppvisar ungefär motsvarande kraftig samhällsekonomisk kalkylmässig olönsamhet.

  Med anledning av ovanstående vill jag fråga det ansvariga Trafiklandsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  1. Vilken roll spelar den samhällsekonomiska kalkylen för Trafiklandstingsrådets överväganden?

  2. Ställer sig Trafiklandsrådet bakom beslutet att trafikera Ulvsunda – Södersjukhuset med pendelbåt, och i så fall hur motiverar Trafiklandstingsrådet övergången från olönsamheten enligt den samhällsekonomiska kalkylen till lönsamhet enligt den samlade ekonomiska bedömningen?

  3. Avser Trafiklandstingsrådet att verka för att ytterligare olönsamma pendelbåtslinjer enligt den samhällsekonomiska kalkylen startas upp?

  Stockholm den 12 februari 2015

  Rickard Wall SD