Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 18

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Motion av Henrik Vinge (SD) m.fl. om att införa tiggeriförbud

  Av fredrik.lindahl den 17 mars 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting

  Motion 2016-03-15

  Motion av Henrik Vinge (SD) m.fl. om att införa tiggeriförbud

  Myten om att det organiserade tiggeriet inte existerar uppstod i samband med att Sverigedemokraterna påtalade problemet under valåret 2014. Den spreds i media och av övriga politiska partier. När valåret var över tog Moderaterna och Socialdemokraterna steg för att återigen medge att det organiserade tiggeriet trots allt existerar, och behöver åtgärdas. Också svensk media har rapporterat i frågan.
  DN – ”Tiggare tvingas betala för platser”
  SVT – ”Den man och kvinna som i torsdags anhölls tillsammans häktades på fredagen vid Halmstad tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för människohandel kopplat till tiggeri.”

  Kalla Fakta i Tv4 har uppmärksammat det organiserade tiggeriet i ett program med titeln ”Slav i Sverige”.
  Då och då hörs arga röster som vill hävda att det organiserade tiggeriet inte längre existerar igen. Många har säkert funderat kring hur det kan komma sig att det organiserade tiggeriets vara eller icke vara har blivit så tätt knutet till om Sverigedemokraterna nyligen lyft frågan.
  Många kan säkert le i mjugg åt tiggeriförnekarnas krumbukter, men man ska samtidigt inte glömma att under tiden politikerna träter, fortsätter internationella ligor att hänsynslöst utnyttja fattiga människor till tiggeri. Det största sveket är att låtsas som att dessa människor inte finns. I ett dokument kallat ”Fakta om tiggeri” säger polisen följande: ”Erfarenheter från Sverige och andra länder visar att det främst är personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar samt barn som löper störst risk att falla offer för människohandel för tiggeriändamål.” Den som vägrar göra någonting åt tiggerifrågan väljer samtidigt att lämna dessa människor åt sitt öde.

  I september förra året uppmanade regeringen folk att sluta ge pengar åt tiggare. Enda sättet att höja den romska befolkningens levnadsstandard är genom arbete i deras hemländer. Tiggeriet i Sverige kommer inte långsiktigt att bli någonting annat än en fattigdomsfälla. Regeringen vill därför att färre tiggare ska komma hit. Vi håller med om denna slutsats och tycker att som ett led i detta är en naturlig åtgärd att sluta tillhandahålla attraktiva ytor för att bedriva tiggeri.

  Det är inte ovanligt att städer totalförbjuder tiggeriet. Så har skett med framgång i bland annat Haag, Rotterdam, Amsterdam samt Köpenhamn. Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att göra insamling av pengar tillståndspliktigt enligt 14 § i ordningsstadgan. Mycket tyder på att bestämmelsen sällan efterföljs eller beivras.

  I Stockholm finns tiggare på det stora flertalet tunnelbane- och pendeltågsstationer. I en undersökning som SvD publicerat uppger 79 % av resenärerna tiggeriet som irriterande.

  I Stockholms kollektivtrafik rör sig många människor och där finns många attraktiva ytor för tiggeri. Hänsynslösa människosmugglare utnyttjar fattiga romer att använda dessa ytor för att tigga och tar sedan ut ockerhyra. Genom att tillåta detta tillhandahåller Stockholms läns landsting en stadig och därför viktig inkomstkälla för grova brottslingar och bidrar aktivt till att den internationella organiserade kriminaliteten får fotfäste och kan öka i vårt land.

  I ett större perspektiv är det lätt att se hur man försvårar inkluderingen av romer i Rumänien när man låter dem hamna i fattigdomsfällan som utländska tiggare.

  Tidigare har man ifrån representanter för landstingsstyrelsen hört invändningar om att ett tiggeriförbud skulle vara ogenomförbart på grund av att det saknar stöd i lag. Detta stämmer inte i sak. Det gick utmärkt att genomföra rökförbud i tunnelbanan. Stockholms stad lyckades göra tiggeri tillståndspliktigt på allmän plats genom att föra in en sådan bestämmelse i ordningsstadgan. Det är möjligt för Stockholms läns landsting att stoppa tiggeriet i sina lokaler.

  Mot bakgrund av det ovanstående föreslår vi:
  att Landstingsstyrelsen fattar beslut om att inleda en utredning dels om ett totalförbud, dels om att införa tillståndsplikt för pengainsamling inom sina lokaler.

  Stockholm den 15 mars 2016

  Henrik Vinge
  Lotta Nordfeldt
  Per Carlberg
  Fredrik Lindahl

 • Motion av Ulf Landström (SD) m.fl. om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

  Av fredrik.lindahl den 17 mars 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting

  Motion 2016-02-16
  Motion av Ulf Landström m.fl. om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

  Landstinget har för närvarande en mycket stor tillströmning av människor som inte kan prata svenska och i många fall inte heller engelska. De som kommer hit kommer från vitt skilda språkområden. Detta kommer att påverka förutsättningarna för sjukvården. Det förefaller uppenbart att behovet av duktiga tolkar kommer att öka. Detta gäller inte minst inom det statliga området t ex inom asylprövning och rättstolkning. För att förebygga bristen på tolkar krävs effektiviseringar inom främst sjukvården. I samband med upphandlingar bör en kvalitetssäkring ske att det finns tillräckligt antal tolkar och att alla tolkar kan hantera tolkning per telefon och video.

  För att kunna ställa rätt diagnoser och utforma en korrekt behandling är läkarna beroende av att kunna samtala med patienterna. Inte minst gäller detta barn och deras föräldrar. I dag sker det ofta genom att tolk tillkallas och bokas in. Det händer att patienten har krav på att tolken ska tillhöra viss religion eller kön.

  Vi sverigedemokrater vill att landstinget satsar på telefon och/eller videotolkning. Fördelarna är uppenbara:
  • Tolkarna kan jobba effektivare och slipper restider mellan olika uppdrag.
  • En telefon/video tolk kan snabbt gripa in, och inställda läkarbesök pga utebliven tolk minimeras.
  • Också när det gäller mindre vanliga språk kan en tolk ge service via telefon/video över hela landet.
  • Tolkar kan lättare utnyttjas under hela dygnet.

  Vi ser en fara i att dagens situation medför att tolkarna inte kommer att räcka till och att kostnaderna kommer att öka markant.
  Det är viktigt att föra en ansvarsfull tolkpolitik.

  Detta vill vi göra och föreslår därför:
  att telefon- och videotolkning ska vara förstahandsalternativet i Stockholms läns landstings verksamhet när tolk krävs.
  Stockholm den 16 februari 2015
  Ulf Landström

  Per Carlberg

  Lotta Nordfeldt

  Monica Tedestam Berglöw

 • Motion av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter.

  Av fredrik.lindahl den 17 februari 2016
  0

  Motion av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter.

  Under flera år har Ambulansförbundet slagit larm om hur deras medlemmar upplever en kraftigt förvärrad arbetsmiljö. Man rapporterar om hur ambulanssjukvårdare möts av skjutvapen, blir frihetsberövade och hotade till livet.

  För ett drygt år sedan sade Ambulansförbundets dåvarande ordförande Henrik Johansson följande till tidningen Dagens Medicin:
  ”Nu har det varit så många incidenter. Det har varit allt från skjutningar till folk med machete och folk som slår sönder ambulanser eller försöker att ge sig på ambulanspersonal.”

  Till Aftonbladet har han sagt följande:
  ”Det handlar om ambulanspersonal som blivit beskjutna, personal som blivit jagade med kniv och yxa. Vi ser också en oroande tendens att många kollegor som utsätts för hot och våld inte vill vittna inför domstol.”

  Den senaste incidenten i skrivande stund inträffade i Tensta kvällen den 6 februari då en ambulans fick rutorna sönderslagna under tiden ambulanspersonalen befann sig i en lägenhet för att hjälpa en patient. I det här fallet kunde situationen lösas genom att en färdtjänstbuss körde patienten till sjukhus. Det är lätt insett att nästa gång kan det innebära livsfara.

  Ett skäl till att politikerna varit långsamma med att reagera kan vara att företeelsen som sådan framstår som närmast overklig. För de allra flesta svenskar är det svårt att förstå varför man skulle vilja skada ambulanspersonal eller hindra dem i deras arbete.
  Attackerna förekommer bara i våra mest invandrartäta förorter. Även brandkåren utsätts. Yrkesgrupper som i majoritetssamhället betraktas med respekt och tacksamhet kan i det mångkulturella parallellsamhället behandlas som fiender och ett hot. Det finns starka skäl att vara kritisk mot de politiker som låtit det mångkulturella projektet pågå år efter år trots det många gånger katastrofala resultatet. Det är också viktigt att påpeka att kommuner och landsting tvingas dra ett tungt lass med att hantera följderna av en ansvarslös invandringspolitik.

  För att minska riskerna för ambulanspersonal och för att möjliggöra insatser i de värsta områdena har Ambulansförbundet föreslagit att Stockholms läns landsting ska utforma så kallade taktiska enheter. Man beskriver dem på följande sätt:

  ”Akutsjukvårdare som är förberedda att åka in i en het zon. De har kravallhjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning. De har en utrustning som är anpassad för att kunna jobba i en sådan miljö.”
  I väntan på att man på nationell nivå genomför åtgärder för att stävja följderna av massinvandringen behöver Stockholms läns landsting på kort sikt tillse att alla invånare får den vård de behöver. Vi måste också så långt det är möjligt med de medel som står oss till buds värna säkerheten för de som arbetar inom ambulanssjukvården.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag
  att:
  landstingsstyrelsen snarast utreder Ambulansförbundets förslag om att införa så kallade taktiska enheter.

  Stockholm den 16 februari 2016

  Henrik Vinge (SD)

 • Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M)

  Av fredrik.lindahl den 17 februari 2016
  0

  Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Under en längre tid har Stockholm drabbats av ett nytt inslag i gatubilden; tiggare utanför matbutiker, ingångar samt inte minst vid kollektivtrafikens hållplatser, tunnelbana samt pendeltåg.

  Som huvudman för SL är det landstingets skyldighet att i så stor utsträckning som möjligt arbeta för att säkerställa ordningen, tryggheten och lugnet för våra betalande resenärer.

  Många pendlare vittnar om att de trots trängselavgifterna på våra infartsleder hellre betalar dessa än åker med tunnelbana eller pendeltåg på grund av det utbredda, och stundtals aggressiva, tiggeriet. Enligt SLs egna undersökning uppfattar 79% av resenärerna tiggeriet som ett irritationsmoment. Det är också många anställda inom kollektivtrafiken som upplever tiggeriet som ett arbetsmiljöproblem.

  Det är glädjande att man nu kan konstatera att Moderaterna på senare tid svängt i frågan om tiggeriförbud och numera förordar lokala tiggeriförbud vid specifika platser.

  Vi har också nyligen fått ta del av regeringens tiggeriutredning, som uppmanar oss att inte skänka pengar till tiggare eftersom detta inte på något sätt hjälper personer ur fattigdom.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Kristoffer Tamsons:

  Finns det planer på att i SLs hallar och fordon införa ett tiggeriförbud?

  Stockholm 16 februari 2016

  Lotta Nordfeldt (SD)

 • Henrik Vinge (SD) – ”Ambulanspersonalens larm måste tas på allvar”

  Av fredrik.lindahl den 11 februari 2016
  0

  Ambulans, polis och brandkår attackeras när de genomför utryckningar i invandrartäta förorter. Det senaste exemplet skedde i Tensta i helgen då en ambulans fick rutorna sönderslagna medan sjukvårdspersonalen befann sig i en lägenhet hos en patient.

  Lyckligtvis fanns i det här fallet tid att tillkalla en färdtjänstbuss för att sköta transporten till sjukhus. Nästa gång har man kanske inte samma tur. Ska politikerna vänta tills någon dör innan man agerar?

  Ambulansförbundet har på senare år slagit larm om en kraftigt förvärrad arbetssituation för personalen.

  I dag kräver Sverigedemokraterna att landstingsstyrelsen snarast utreder behovet av och förutsättningarna för att så snabbt som möjligt möta Ambulansförbundets krav att forma så kallade taktiska enheter.

  Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle