Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 17

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Interpellation av Rickard Wall (SD) om planerade elbussprojekt

  Av fredrik.lindahl den 17 september 2015
  0

  Interpellation av Rickard Wall (SD) om planerade elbussprojekt

  Under senare tid tycks trafikering med eldrivna bussar kommit lite grand i ropet inom Stockholms läns landsting. Ett tecken på detta är elbusslinje 73 mellan Ropsten och Karolinska som startades upp i mars 2015. Ett annat exempel är idéerna om att trafikera den så kallade Stockholmsbågen – trafik mellan Haninge och Täby via den blivande Förbifarten – med elbussar. Så rapporterades i alla fall tex i Stockholmstidningen i somras. Sverigedemokraterna är inte motståndare till en elektrifiering av busstrafiken – snarare tvärtom. Dock ställer vi oss bakom Trafikförvaltningens resonemang om ” … att en övergång till eldriven busstrafik genomförs med fokus på kostnadseffektivitet, snarare än ett snabbt införande”, Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande av 2015-05-05, SL 2014-2911, sid 1(5).

  I Bussmagasinet från den 14 april 2015 (http://www.bussmagasinet.se/2015/04/elbussar-i-innerstan-storsta-insatsen-for-stockholmsmiljon) säger Socialdemokraterna: ” … det vore bra om vi kunde dela den ekonomiska risken med staten … ”. En sådan ansats leder lätt till samhällsekonomisk suboptimering, men under rådande förutsättningar kan det vara en second-best väg att gå för Stockholms läns landsting. Här kan man tänka sig ett batteri med åtgärder från SLL:s sida – medfinansiering via alla tänkbara kanaler men sådana åtgärder som att se över dagens energi-beskattning av elbussar (en fråga som förvisso inte ligger inom landstingets kompetensområde, men landstinget är ju likväl oförhindrat att göra sin röst hörd i frågan).

  Med anledning av ovanstående vill jag fråga Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  1. Avser Trafiklandstingsrådet att vidta några särskilda åtgärder för att förbättra utfallet för SLL:s ekonomi för pågående – och eventuellt också kommande – elbussprojekt som vi driver?
  2. Har Trafiklandstingsrådet några andra tankar gällande elbuss i Stockholms län som han vill delge fullmäktige?

  Stockholm den 9 september 2015

  Rickard Wall (SD)

 • Alla nyanlända bör genomgå hälsokontroll

  Av fredrik.lindahl den 7 september 2015
  0

  I takt med att allt fler nyanlända invandrare ifrån olika länder kommer till Sverige påträffas numera personer som är smittade eller har insjuknat i sjukdomar som tidigare var okända eller utrotade i Sverige. Antalet fall av tuberkulos, som är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen, har ökat och var så många som 684 nya fall 2014. Under det första halvåret 2015 har antalet fall ökat med 6 procent, 342 fall, jämfört med första halvåret 2014 enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Av dessa fall var 89 procent födda utomlands. Det finns även rapporter om att flera barn på en förskola har drabbats av tuberkulos.

  Vi sverigedemokrater vill därför införa en obligatorisk hälsoundersökning för nyanlända. Detta för att bekämpa smittspridning och för att hjälpa de som har en smittsam sjukdom. Inom ramen för det svenska flyktingmottagandet ingår i dag ett erbjudande om hälsoundersökning. Det är landstingen som har till uppdrag att kontakta och erbjuda de nyanlända hälsoundersökning. Staten ersätter därefter landstingen för kostnaderna. I dagsläget är det helt frivilligt att välja att genomgå hälsokontrollen. Dessvärre är det långt ifrån alla, endast drygt 50 procent, som genomgår denna hälsokontroll. Eftersom hälsoundersökningen är frivillig leder det till att exempelvis skolor inte har någon rätt att kräva hälsokontroll och därmed inte kan upptäcka eller beivra smittspridning vilket är oerhört beklagligt.

  Läs hela insändaren på SvD.se

 • Sverigedemokraterna avgjorde viktig budgetfråga i Stockholms läns landsting

  Av fredrik.lindahl den 18 juni 2015
  0

  slaccess

   

  Sverigedemokraterna lyckades med sin vågmästarroll göra avgörande skillnad i vårens budgetförhandlingar i Stockholms läns landsting. Det har sedan tidigare uppmärksammats att Sverigedemokraterna tillsammans med de rödgröna stoppade Alliansens föreslagna höjning av priset på månadskort i kollektivtrafiken. Utöver detta förmådde Sverigedemokraterna också Alliansen att dra tillbaka sitt ursprungliga förslag om att ta ut en avgift på 1000 kronor för den som behöver hyra en elrullstol av landstinget. Sverigedemokraternas gruppledare Dan Kareliusson kommenterar:

  – Vi har förståelse för att landstinget behöver intäkter, men vi kan i det här läget inte stödja ytterligare pålagor för vanligt folk. Sverigedemokraterna väljer istället att frigöra resurser genom bland annat smartare kollektivtrafiksatsningar som dessutom blir bättre för resenärerna, samt rationalisering av den omfattande tolkverksamheten.

  – Sverigedemokraternas budget präglas av rationalitet sett exempelvis till att vi förordar flexibla busslösningar framför dyra och stelbenta spårbundna projekt. Det är också tydligt att vi motsätter oss kostnadshöjningar för vanligt folk, framförallt innan vi verkställt betydande rationaliseringar och besparingar på det invandringsrelaterade området.

  Fortsättning på ovanstående text finns i vårt pressmeddelande: SDs pressmeddelande angående landstingsbudgeten

 • Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting.

  Av henrikmellstrom den 12 maj 2015
  0

  Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting.

  På grund av kön blir flera vårdanställda bemötta på ett ytterst icke respektfullt sätt från patienter med hänvisning till sin religion och/eller kulturella bakgrund. Det kan vara alltifrån att patienter utvisa kvinnor eller män ur rummet, till att de kräver långarmad klädsel på personalen. Man hänvisar även till sin tro då man vägrar att dela rum eller efterbehandlingsrum med det motsatta könet.

  Det är hög tid att stå upp för våra demokratiska värderingar och jämställdhet samt vår svenska kultur i mötet med människor med bakgrund från andra delar av världen. Detta innebär att sjukvårdspersonal ska visa patienter och närstående respekt. I lika hög grad gäller det omvända att patienter och närstående ska visa respekt gentemot personalen inom vården. Hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen kräver att alla ska behandlas med respekt. Vidare slår HSL (1982:763) fast att man kan ha önskemål om vården, men inte krav av diskriminerande karaktär så som könstillhörighet, etniska ursprung, trosbekännelse eller liknande.

  Så länge man väljer att ta del av den offentligt finansierade vården måste man acceptera att läkaren inte alltid kan vara en medelålders man utan i nästan häften av fallen kan vara en kvinna.

  Att fritt få praktisera sin religion ska på inga sätt få inskränka på andra människors lika rätt inför lagen eller rätten till jämlik och jämställd behandling.

  Med den bakgrunden vill jag därför fråga Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink följande:

  • tillmötesgår Stockholms läns landsting vårdtagares krav på specifikt kön, klädsel, med hänvisning till religion eller kultur?
  • om Stockholms läns landsting tillmötesgår sådana krav som ovan nämnts, står då vårdgivaren för samtliga merkostnader i samband med vårdtillfället?
  • Om Stockholms läns landsting INTE tillmötesgår krav på kön och klädsel med hänvisning till sin religion eller kultur; hur säkerställer då SLL att dessa situationer inte uppstår?

   

  Stockholm den 11 maj 2015

  Lotta Nordfeldt