Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 16

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Motion av Ulf Landström (SD) m.fl. om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

  Av fredrik.lindahl den 17 mars 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting

  Motion 2016-02-16
  Motion av Ulf Landström m.fl. om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

  Landstinget har för närvarande en mycket stor tillströmning av människor som inte kan prata svenska och i många fall inte heller engelska. De som kommer hit kommer från vitt skilda språkområden. Detta kommer att påverka förutsättningarna för sjukvården. Det förefaller uppenbart att behovet av duktiga tolkar kommer att öka. Detta gäller inte minst inom det statliga området t ex inom asylprövning och rättstolkning. För att förebygga bristen på tolkar krävs effektiviseringar inom främst sjukvården. I samband med upphandlingar bör en kvalitetssäkring ske att det finns tillräckligt antal tolkar och att alla tolkar kan hantera tolkning per telefon och video.

  För att kunna ställa rätt diagnoser och utforma en korrekt behandling är läkarna beroende av att kunna samtala med patienterna. Inte minst gäller detta barn och deras föräldrar. I dag sker det ofta genom att tolk tillkallas och bokas in. Det händer att patienten har krav på att tolken ska tillhöra viss religion eller kön.

  Vi sverigedemokrater vill att landstinget satsar på telefon och/eller videotolkning. Fördelarna är uppenbara:
  • Tolkarna kan jobba effektivare och slipper restider mellan olika uppdrag.
  • En telefon/video tolk kan snabbt gripa in, och inställda läkarbesök pga utebliven tolk minimeras.
  • Också när det gäller mindre vanliga språk kan en tolk ge service via telefon/video över hela landet.
  • Tolkar kan lättare utnyttjas under hela dygnet.

  Vi ser en fara i att dagens situation medför att tolkarna inte kommer att räcka till och att kostnaderna kommer att öka markant.
  Det är viktigt att föra en ansvarsfull tolkpolitik.

  Detta vill vi göra och föreslår därför:
  att telefon- och videotolkning ska vara förstahandsalternativet i Stockholms läns landstings verksamhet när tolk krävs.
  Stockholm den 16 februari 2015
  Ulf Landström

  Per Carlberg

  Lotta Nordfeldt

  Monica Tedestam Berglöw

 • Motion av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter.

  Av fredrik.lindahl den 17 februari 2016
  0

  Motion av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter.

  Under flera år har Ambulansförbundet slagit larm om hur deras medlemmar upplever en kraftigt förvärrad arbetsmiljö. Man rapporterar om hur ambulanssjukvårdare möts av skjutvapen, blir frihetsberövade och hotade till livet.

  För ett drygt år sedan sade Ambulansförbundets dåvarande ordförande Henrik Johansson följande till tidningen Dagens Medicin:
  ”Nu har det varit så många incidenter. Det har varit allt från skjutningar till folk med machete och folk som slår sönder ambulanser eller försöker att ge sig på ambulanspersonal.”

  Till Aftonbladet har han sagt följande:
  ”Det handlar om ambulanspersonal som blivit beskjutna, personal som blivit jagade med kniv och yxa. Vi ser också en oroande tendens att många kollegor som utsätts för hot och våld inte vill vittna inför domstol.”

  Den senaste incidenten i skrivande stund inträffade i Tensta kvällen den 6 februari då en ambulans fick rutorna sönderslagna under tiden ambulanspersonalen befann sig i en lägenhet för att hjälpa en patient. I det här fallet kunde situationen lösas genom att en färdtjänstbuss körde patienten till sjukhus. Det är lätt insett att nästa gång kan det innebära livsfara.

  Ett skäl till att politikerna varit långsamma med att reagera kan vara att företeelsen som sådan framstår som närmast overklig. För de allra flesta svenskar är det svårt att förstå varför man skulle vilja skada ambulanspersonal eller hindra dem i deras arbete.
  Attackerna förekommer bara i våra mest invandrartäta förorter. Även brandkåren utsätts. Yrkesgrupper som i majoritetssamhället betraktas med respekt och tacksamhet kan i det mångkulturella parallellsamhället behandlas som fiender och ett hot. Det finns starka skäl att vara kritisk mot de politiker som låtit det mångkulturella projektet pågå år efter år trots det många gånger katastrofala resultatet. Det är också viktigt att påpeka att kommuner och landsting tvingas dra ett tungt lass med att hantera följderna av en ansvarslös invandringspolitik.

  För att minska riskerna för ambulanspersonal och för att möjliggöra insatser i de värsta områdena har Ambulansförbundet föreslagit att Stockholms läns landsting ska utforma så kallade taktiska enheter. Man beskriver dem på följande sätt:

  ”Akutsjukvårdare som är förberedda att åka in i en het zon. De har kravallhjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning. De har en utrustning som är anpassad för att kunna jobba i en sådan miljö.”
  I väntan på att man på nationell nivå genomför åtgärder för att stävja följderna av massinvandringen behöver Stockholms läns landsting på kort sikt tillse att alla invånare får den vård de behöver. Vi måste också så långt det är möjligt med de medel som står oss till buds värna säkerheten för de som arbetar inom ambulanssjukvården.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag
  att:
  landstingsstyrelsen snarast utreder Ambulansförbundets förslag om att införa så kallade taktiska enheter.

  Stockholm den 16 februari 2016

  Henrik Vinge (SD)

 • Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M)

  Av fredrik.lindahl den 17 februari 2016
  0

  Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Under en längre tid har Stockholm drabbats av ett nytt inslag i gatubilden; tiggare utanför matbutiker, ingångar samt inte minst vid kollektivtrafikens hållplatser, tunnelbana samt pendeltåg.

  Som huvudman för SL är det landstingets skyldighet att i så stor utsträckning som möjligt arbeta för att säkerställa ordningen, tryggheten och lugnet för våra betalande resenärer.

  Många pendlare vittnar om att de trots trängselavgifterna på våra infartsleder hellre betalar dessa än åker med tunnelbana eller pendeltåg på grund av det utbredda, och stundtals aggressiva, tiggeriet. Enligt SLs egna undersökning uppfattar 79% av resenärerna tiggeriet som ett irritationsmoment. Det är också många anställda inom kollektivtrafiken som upplever tiggeriet som ett arbetsmiljöproblem.

  Det är glädjande att man nu kan konstatera att Moderaterna på senare tid svängt i frågan om tiggeriförbud och numera förordar lokala tiggeriförbud vid specifika platser.

  Vi har också nyligen fått ta del av regeringens tiggeriutredning, som uppmanar oss att inte skänka pengar till tiggare eftersom detta inte på något sätt hjälper personer ur fattigdom.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Kristoffer Tamsons:

  Finns det planer på att i SLs hallar och fordon införa ett tiggeriförbud?

  Stockholm 16 februari 2016

  Lotta Nordfeldt (SD)

 • Henrik Vinge (SD) – ”Ambulanspersonalens larm måste tas på allvar”

  Av fredrik.lindahl den 11 februari 2016
  0

  Ambulans, polis och brandkår attackeras när de genomför utryckningar i invandrartäta förorter. Det senaste exemplet skedde i Tensta i helgen då en ambulans fick rutorna sönderslagna medan sjukvårdspersonalen befann sig i en lägenhet hos en patient.

  Lyckligtvis fanns i det här fallet tid att tillkalla en färdtjänstbuss för att sköta transporten till sjukhus. Nästa gång har man kanske inte samma tur. Ska politikerna vänta tills någon dör innan man agerar?

  Ambulansförbundet har på senare år slagit larm om en kraftigt förvärrad arbetssituation för personalen.

  I dag kräver Sverigedemokraterna att landstingsstyrelsen snarast utreder behovet av och förutsättningarna för att så snabbt som möjligt möta Ambulansförbundets krav att forma så kallade taktiska enheter.

  Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

 • Interpellation av Per Carlberg ( SD ) om nolltolerans gentemot oskuldskontroller

  Av fredrik.lindahl den 11 februari 2016
  0

  Interpellation av Per Carlberg ( SD ) om nolltolerans gentemot oskuldskontroller

  Det har framkommit att det utförs så kallade oskuldskontroller på unga kvinnor mot deras vilja och i vissa fall verkar det även vara barn som blivit utsatta för detta.

  Att bli utsatt för en gynekologisk undersökning mot sin vilja är ett övergrepp som kan jämställas med tortyr eller våldtäkt. Det är en oerhörd kränkning mot kvinnan, och de som blivit utsatta beskriver det just som en våldtäkt eller tortyr. Human Rights Watch fördömer dessa övergrepp och menar att det är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och även ett brott mot FN:s kvinnokonvention samt brott mot FN:s barnkonvention.

  Sverige har haft en ledande roll i kampen för kvinnors rättigheter och att dessa oskuldskontroller nu sker i vårt land ser vi med stor oro på. Att det sker på verksamheter som finansieras av Stockholms läns landsting gör att vi politiker måste agera. Det går inte att rättfärdiga dessa övergrepp med att skylla på kulturella traditioner. Dessutom säger den moderna vetenskapen att det inte går att se om en kvinna är oskuld eller ej.

  Det är glädjande att se att Ella Bohlin samt Anna Starbrink tar denna fråga på stort allvar men vi vill ändå passa på att ställa följande frågor till berörd/berörda landstingsråd:
  – vilka åtgärder kommer Stockholms läns landsting vidta för att förhindra att sådana här kränkande övergrepp sker igen?
  – om det trots allt sker igen kommer Stockholms läns landsting då att överväga att bryta kontraktet med vårdgivaren om denna är en privat aktör?
  – på vilket sätt kommer Stockholms läns landsting följa upp och erbjuda stöd till de flickor /unga kvinnor som utsatts för dessa övergrepp?

  Stockholm den 9 oktober 2015
  Per Carlberg