Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 15

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Motion av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter.

  Av fredrik.lindahl den 17 februari 2016
  0

  Motion av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter.

  Under flera år har Ambulansförbundet slagit larm om hur deras medlemmar upplever en kraftigt förvärrad arbetsmiljö. Man rapporterar om hur ambulanssjukvårdare möts av skjutvapen, blir frihetsberövade och hotade till livet.

  För ett drygt år sedan sade Ambulansförbundets dåvarande ordförande Henrik Johansson följande till tidningen Dagens Medicin:
  ”Nu har det varit så många incidenter. Det har varit allt från skjutningar till folk med machete och folk som slår sönder ambulanser eller försöker att ge sig på ambulanspersonal.”

  Till Aftonbladet har han sagt följande:
  ”Det handlar om ambulanspersonal som blivit beskjutna, personal som blivit jagade med kniv och yxa. Vi ser också en oroande tendens att många kollegor som utsätts för hot och våld inte vill vittna inför domstol.”

  Den senaste incidenten i skrivande stund inträffade i Tensta kvällen den 6 februari då en ambulans fick rutorna sönderslagna under tiden ambulanspersonalen befann sig i en lägenhet för att hjälpa en patient. I det här fallet kunde situationen lösas genom att en färdtjänstbuss körde patienten till sjukhus. Det är lätt insett att nästa gång kan det innebära livsfara.

  Ett skäl till att politikerna varit långsamma med att reagera kan vara att företeelsen som sådan framstår som närmast overklig. För de allra flesta svenskar är det svårt att förstå varför man skulle vilja skada ambulanspersonal eller hindra dem i deras arbete.
  Attackerna förekommer bara i våra mest invandrartäta förorter. Även brandkåren utsätts. Yrkesgrupper som i majoritetssamhället betraktas med respekt och tacksamhet kan i det mångkulturella parallellsamhället behandlas som fiender och ett hot. Det finns starka skäl att vara kritisk mot de politiker som låtit det mångkulturella projektet pågå år efter år trots det många gånger katastrofala resultatet. Det är också viktigt att påpeka att kommuner och landsting tvingas dra ett tungt lass med att hantera följderna av en ansvarslös invandringspolitik.

  För att minska riskerna för ambulanspersonal och för att möjliggöra insatser i de värsta områdena har Ambulansförbundet föreslagit att Stockholms läns landsting ska utforma så kallade taktiska enheter. Man beskriver dem på följande sätt:

  ”Akutsjukvårdare som är förberedda att åka in i en het zon. De har kravallhjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning. De har en utrustning som är anpassad för att kunna jobba i en sådan miljö.”
  I väntan på att man på nationell nivå genomför åtgärder för att stävja följderna av massinvandringen behöver Stockholms läns landsting på kort sikt tillse att alla invånare får den vård de behöver. Vi måste också så långt det är möjligt med de medel som står oss till buds värna säkerheten för de som arbetar inom ambulanssjukvården.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag
  att:
  landstingsstyrelsen snarast utreder Ambulansförbundets förslag om att införa så kallade taktiska enheter.

  Stockholm den 16 februari 2016

  Henrik Vinge (SD)

 • Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M)

  Av fredrik.lindahl den 17 februari 2016
  0

  Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Under en längre tid har Stockholm drabbats av ett nytt inslag i gatubilden; tiggare utanför matbutiker, ingångar samt inte minst vid kollektivtrafikens hållplatser, tunnelbana samt pendeltåg.

  Som huvudman för SL är det landstingets skyldighet att i så stor utsträckning som möjligt arbeta för att säkerställa ordningen, tryggheten och lugnet för våra betalande resenärer.

  Många pendlare vittnar om att de trots trängselavgifterna på våra infartsleder hellre betalar dessa än åker med tunnelbana eller pendeltåg på grund av det utbredda, och stundtals aggressiva, tiggeriet. Enligt SLs egna undersökning uppfattar 79% av resenärerna tiggeriet som ett irritationsmoment. Det är också många anställda inom kollektivtrafiken som upplever tiggeriet som ett arbetsmiljöproblem.

  Det är glädjande att man nu kan konstatera att Moderaterna på senare tid svängt i frågan om tiggeriförbud och numera förordar lokala tiggeriförbud vid specifika platser.

  Vi har också nyligen fått ta del av regeringens tiggeriutredning, som uppmanar oss att inte skänka pengar till tiggare eftersom detta inte på något sätt hjälper personer ur fattigdom.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Kristoffer Tamsons:

  Finns det planer på att i SLs hallar och fordon införa ett tiggeriförbud?

  Stockholm 16 februari 2016

  Lotta Nordfeldt (SD)

 • Henrik Vinge (SD) – ”Ambulanspersonalens larm måste tas på allvar”

  Av fredrik.lindahl den 11 februari 2016
  0

  Ambulans, polis och brandkår attackeras när de genomför utryckningar i invandrartäta förorter. Det senaste exemplet skedde i Tensta i helgen då en ambulans fick rutorna sönderslagna medan sjukvårdspersonalen befann sig i en lägenhet hos en patient.

  Lyckligtvis fanns i det här fallet tid att tillkalla en färdtjänstbuss för att sköta transporten till sjukhus. Nästa gång har man kanske inte samma tur. Ska politikerna vänta tills någon dör innan man agerar?

  Ambulansförbundet har på senare år slagit larm om en kraftigt förvärrad arbetssituation för personalen.

  I dag kräver Sverigedemokraterna att landstingsstyrelsen snarast utreder behovet av och förutsättningarna för att så snabbt som möjligt möta Ambulansförbundets krav att forma så kallade taktiska enheter.

  Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

 • Interpellation av Per Carlberg ( SD ) om nolltolerans gentemot oskuldskontroller

  Av fredrik.lindahl den 11 februari 2016
  0

  Interpellation av Per Carlberg ( SD ) om nolltolerans gentemot oskuldskontroller

  Det har framkommit att det utförs så kallade oskuldskontroller på unga kvinnor mot deras vilja och i vissa fall verkar det även vara barn som blivit utsatta för detta.

  Att bli utsatt för en gynekologisk undersökning mot sin vilja är ett övergrepp som kan jämställas med tortyr eller våldtäkt. Det är en oerhörd kränkning mot kvinnan, och de som blivit utsatta beskriver det just som en våldtäkt eller tortyr. Human Rights Watch fördömer dessa övergrepp och menar att det är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och även ett brott mot FN:s kvinnokonvention samt brott mot FN:s barnkonvention.

  Sverige har haft en ledande roll i kampen för kvinnors rättigheter och att dessa oskuldskontroller nu sker i vårt land ser vi med stor oro på. Att det sker på verksamheter som finansieras av Stockholms läns landsting gör att vi politiker måste agera. Det går inte att rättfärdiga dessa övergrepp med att skylla på kulturella traditioner. Dessutom säger den moderna vetenskapen att det inte går att se om en kvinna är oskuld eller ej.

  Det är glädjande att se att Ella Bohlin samt Anna Starbrink tar denna fråga på stort allvar men vi vill ändå passa på att ställa följande frågor till berörd/berörda landstingsråd:
  – vilka åtgärder kommer Stockholms läns landsting vidta för att förhindra att sådana här kränkande övergrepp sker igen?
  – om det trots allt sker igen kommer Stockholms läns landsting då att överväga att bryta kontraktet med vårdgivaren om denna är en privat aktör?
  – på vilket sätt kommer Stockholms läns landsting följa upp och erbjuda stöd till de flickor /unga kvinnor som utsatts för dessa övergrepp?

  Stockholm den 9 oktober 2015
  Per Carlberg

 • Motion av Ulf Landström m.fl. (SD) om att underlätta personalrekryteringen.

  Av fredrik.lindahl den 27 oktober 2015
  0

  Motion av Ulf Landström m.fl. (SD) om att underlätta personalrekryteringen.

  Sjukvården i dag befinner sig i kris. En orsak är att det är svårt att rekrytera personal. Personer som är intresserade av att flytta till Stockholm för ett arbete inom sjukvården har mycket svårt att hitta en lägenhet.

  Bostadsmarknaden karaktäriseras av en stor brist och mycket höga priser på hus och lägenheter. Bostadskön är rekordlång. Bostadsregleringen gör att svarthandeln med hyresrätter blomstrar. Priserna på svarta lägenheter är också mycket dyra och marknaden styrs av yrkeskriminella. Rättsväsendet klarar inte av att förhindra svarthandeln.

  Inget tyder på att bostadsmarknaden i närtid kommer att förändras till det bättre. Tvärtom kan den stora inflyttningen till regionen göra att situationen förvärras. I dagsläget är bostadsproduktionen inte så hög att den parerar inflyttningen.

  Landstinget och kommunerna har ambitiösa planer för utbyggnad av trafik och bostäder. Dessa kan – åtminstone teoretiskt – på sikt hantera balansen mellan bostäder och inflyttning. Tillgången på pengar och byggarbetskraft kan dock göra att det tar lång tid att förverkliga planerna.

  Sjukvårdens kris är uppenbar redan nu. Mer än 300 vårdplatser kan inte användas till följd av personalbrist, stabslägen förekommer för ofta, personalen sliter och kan inte ta semester på samma sätt som andra grupper i samhället och kostnaderna för inhyrd dyr personal är höga och ger effektförluster.

  NKS väntas också medföra behov av ytterligare personal och andra personalgrupper. Det kan exempelvis röra sig om forskare och läkare som behöver rekryteras från andra länder.

  Sverigedemokraterna föreslår att man överväger att bygga personalbostäder för att lättare kunna rekrytera personal. När situationen på bostadsmarknaden har normaliseras om uppskattningsvis 15 – 20 år kan man sälja bostäderna.

  Vi föreslår att man börjar blygsamt med cirka 1000 lägenheter. Får man goda erfarenheter av verksamheten kan en utvidgning övervägas.

  I första hand bör befintlig landstingsägd mark användas, t ex stora sjukhustomter, mark som frigörs när SL-depåer flyttar mm. Ett samarbete med kommunerna bör också eftersträvas.

  Mot personalbostäder kan ideologiska skäl anföras men vi vill hävda att i en krissituation bör man överväga kraftfulla och målinriktade lösningar vilka man sedan kan avveckla i ett normalläge.

   

  I anledning av vad ovan anförts föreslår vi därför

  att landstinget utreder frågan om behovet av personalbostäder med inriktningen att bygga 1000 bostäder som försöksverksamhet.

  Stockholm den 20 oktober 2015

   

  Ulf Landström                                           Dan Kareliusson