Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 14

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L): Subventionering av tandvård för fattigpensionärer

  Av fredrik.lindahl den 19 maj 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting                                  

  Enkel fråga 2016-05-17

   Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L):

  Sveriges låginkomstpensionärer har hela sina arbetsföra liv arbetat med målsättningen att alla ska kunna leva ett värdigt liv i god ekonomisk trygghet.

  Många av dessa svenska pensionärer är kvinnor som vårdade familjen, var hemmaarbetande och tog hand om barnen. Denna, för samhället så viktiga insats, har inte värderats på samma sätt som arbete utanför hemmet. Därav har följt en lägsta pension som dessutom inte har fått en nödvändig uppräkning motsvarande prisstegringar i samhället.

  Vi vet genom personliga samtal, möten och medierapporteringar att många svenska låginkomstpensionärer lever på marginalen. En följdverkan av detta är bland annat att många låginkomstpensionärer inte har råd att upprätthålla en godtagbar tandhälsa.

  Sverigedemokraternas förslag som dramatiskt skulle förbättra denna situation är att även våra svenska låginkomstpensionärer får samma rätt som papperslösa att för 50 kronor få nödvändig tandvård.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Anna Starbrink:

  Kommer landstingsrådet arbeta för att Stockholms läns landsting som det första landstinget i Sverige subventionerar de svenska låginkomstpensionärerna på samma vis som statens subventionerar papperslösa?

  Stockholm 17 maj 2016

  Dan Kareliusson

 • Interpellation av Henrik Vinge (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) om hennes påstående att invandringen är ekonomiskt lönsam för Stockholms läns landsting.

  Av fredrik.lindahl den 11 maj 2016
  0

  Interpellation av Henrik Vinge (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink om hennes påstående att invandringen är ekonomiskt lönsam för Stockholms läns landsting.

  Inom sjukvården i Stockholms läns landsting arbetar många fantastiska människor, invandrare och svenskar som varje dag anstränger sig för att vi som bor här ska kunna få hjälp, vård och stöd när vi blir sjuka. Vi känner tacksamhet och respekt inför dessa människor.

  Den 20 maj 2014 publicerade hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink ett blogginlägg[1] där hon påstår att invandringen har varit ekonomiskt gynnsam för vården i Stockholms läns landsting. I inlägget återfinns bland annat följande passage: ”Ibland påstås det att vi inte har råd att ta emot flyktingar och invandrare. Jag skulle vilja säga tvärtom. Vi har inte råd att sluta oss mot omvärlden.”

  De senaste decenniernas mycket omfattande invandring har inneburit oerhörda påfrestningar för det svenska samhället. Som enskild satsning utgör den en kostnad som saknar motstycke. Trycket på välfärdsutövare och myndigheter är i många fall ohållbart. I samband med flyktingkrisen har framträtt en tydlig riksdagsmajoritet som oroar sig bland annat för detta och som en följd av delvis nya insikter verkar för att kraftigt minska antalet invandrare till Sverige.

  Mot bakgrund av allt detta framstår Anna Starbrinks uttalande som sensationellt.

  I samband med att hon beskrev massinvandringen som ekonomiskt lönsam framförde hälso- och sjukvårdslandstingsrådet uppgifter om att 25 % av de anställda inom sjukvården i Stockholms läns landsting har utländsk bakgrund. I blogginlägget leds man till att uppfatta detta som faktorn bakom det påstådda ekonomiska överskottet. Om siffran 25 % är korrekt tyder den emellertid på en tydlig underrepresentation emedan 35 % av personer i arbetsför ålder bosatta i Stockholms län enligt Statistiska centralbyrån har utländsk bakgrund.

  Färre än 6 av 10 utlandsfödda förvärvsarbetar. De som gör det har i genomsnitt drygt 40 % lägre inkomster än svenskfödda. Forskning pekar mot att den invandrade delen av befolkningen har för låg skattekraft för att bära de egna kostnaderna.[2]

  Jag vill be hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink redogöra för vilket underlag hon har för sitt påstående att vården i Stockholms läns landsting har gynnats ekonomiskt av invandringen till Sverige.

  Stockholm 16 februari 2016

  Henrik Vinge

  [1] http://annastarbrink.se/utan-invandrare-stannar-varden-2/
  [2] http://www.tino.us/2014/08/invandrares-inkomster-fran-arbete-och-foretagande-ar-41-procent-lagre-an-infoddas/

 • Fråga av Dan Kareliusson (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Av fredrik.lindahl den 17 mars 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting                                     Enkel fråga 2016-03-15

   

  Fråga av Dan Kareliusson (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Trafiklandstingsrådet Tamsons har i medier meddelat att han vill se en inventering av alla kommunala naturreservat för att kunna göra bedömning av om dessa är lämpliga att bebygga med bostäder. Han ser det också som önskvärt att man på riksnivå fattar beslut om att frånta kommunerna rätten att besluta om kommunala naturreservat.

  Tamsons gör därmed klart att han vill se en inskränkning av den kommunala självbestämmanderätten. Det innebär i så fall också att medborgarnas rätt att besluta om sin närmiljö upphör.

  Uttalandet speglar också en önskan från ett stort parti att det ska ha rätten att på riksnivå fatta beslut utan demokratisk förankring på den kommunala nivån.

  Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga trafiklandstingsrådet Tamsons om det är hans avsikt att verka för ett avskaffande av kommunernas rätt att införa naturreservat?

 • Motion av Henrik Vinge (SD) m.fl. om att införa tiggeriförbud

  Av fredrik.lindahl den 17 mars 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting

  Motion 2016-03-15

  Motion av Henrik Vinge (SD) m.fl. om att införa tiggeriförbud

  Myten om att det organiserade tiggeriet inte existerar uppstod i samband med att Sverigedemokraterna påtalade problemet under valåret 2014. Den spreds i media och av övriga politiska partier. När valåret var över tog Moderaterna och Socialdemokraterna steg för att återigen medge att det organiserade tiggeriet trots allt existerar, och behöver åtgärdas. Också svensk media har rapporterat i frågan.
  DN – ”Tiggare tvingas betala för platser”
  SVT – ”Den man och kvinna som i torsdags anhölls tillsammans häktades på fredagen vid Halmstad tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för människohandel kopplat till tiggeri.”

  Kalla Fakta i Tv4 har uppmärksammat det organiserade tiggeriet i ett program med titeln ”Slav i Sverige”.
  Då och då hörs arga röster som vill hävda att det organiserade tiggeriet inte längre existerar igen. Många har säkert funderat kring hur det kan komma sig att det organiserade tiggeriets vara eller icke vara har blivit så tätt knutet till om Sverigedemokraterna nyligen lyft frågan.
  Många kan säkert le i mjugg åt tiggeriförnekarnas krumbukter, men man ska samtidigt inte glömma att under tiden politikerna träter, fortsätter internationella ligor att hänsynslöst utnyttja fattiga människor till tiggeri. Det största sveket är att låtsas som att dessa människor inte finns. I ett dokument kallat ”Fakta om tiggeri” säger polisen följande: ”Erfarenheter från Sverige och andra länder visar att det främst är personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar samt barn som löper störst risk att falla offer för människohandel för tiggeriändamål.” Den som vägrar göra någonting åt tiggerifrågan väljer samtidigt att lämna dessa människor åt sitt öde.

  I september förra året uppmanade regeringen folk att sluta ge pengar åt tiggare. Enda sättet att höja den romska befolkningens levnadsstandard är genom arbete i deras hemländer. Tiggeriet i Sverige kommer inte långsiktigt att bli någonting annat än en fattigdomsfälla. Regeringen vill därför att färre tiggare ska komma hit. Vi håller med om denna slutsats och tycker att som ett led i detta är en naturlig åtgärd att sluta tillhandahålla attraktiva ytor för att bedriva tiggeri.

  Det är inte ovanligt att städer totalförbjuder tiggeriet. Så har skett med framgång i bland annat Haag, Rotterdam, Amsterdam samt Köpenhamn. Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att göra insamling av pengar tillståndspliktigt enligt 14 § i ordningsstadgan. Mycket tyder på att bestämmelsen sällan efterföljs eller beivras.

  I Stockholm finns tiggare på det stora flertalet tunnelbane- och pendeltågsstationer. I en undersökning som SvD publicerat uppger 79 % av resenärerna tiggeriet som irriterande.

  I Stockholms kollektivtrafik rör sig många människor och där finns många attraktiva ytor för tiggeri. Hänsynslösa människosmugglare utnyttjar fattiga romer att använda dessa ytor för att tigga och tar sedan ut ockerhyra. Genom att tillåta detta tillhandahåller Stockholms läns landsting en stadig och därför viktig inkomstkälla för grova brottslingar och bidrar aktivt till att den internationella organiserade kriminaliteten får fotfäste och kan öka i vårt land.

  I ett större perspektiv är det lätt att se hur man försvårar inkluderingen av romer i Rumänien när man låter dem hamna i fattigdomsfällan som utländska tiggare.

  Tidigare har man ifrån representanter för landstingsstyrelsen hört invändningar om att ett tiggeriförbud skulle vara ogenomförbart på grund av att det saknar stöd i lag. Detta stämmer inte i sak. Det gick utmärkt att genomföra rökförbud i tunnelbanan. Stockholms stad lyckades göra tiggeri tillståndspliktigt på allmän plats genom att föra in en sådan bestämmelse i ordningsstadgan. Det är möjligt för Stockholms läns landsting att stoppa tiggeriet i sina lokaler.

  Mot bakgrund av det ovanstående föreslår vi:
  att Landstingsstyrelsen fattar beslut om att inleda en utredning dels om ett totalförbud, dels om att införa tillståndsplikt för pengainsamling inom sina lokaler.

  Stockholm den 15 mars 2016

  Henrik Vinge
  Lotta Nordfeldt
  Per Carlberg
  Fredrik Lindahl

 • Motion av Ulf Landström (SD) m.fl. om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

  Av fredrik.lindahl den 17 mars 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting

  Motion 2016-02-16
  Motion av Ulf Landström m.fl. om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

  Landstinget har för närvarande en mycket stor tillströmning av människor som inte kan prata svenska och i många fall inte heller engelska. De som kommer hit kommer från vitt skilda språkområden. Detta kommer att påverka förutsättningarna för sjukvården. Det förefaller uppenbart att behovet av duktiga tolkar kommer att öka. Detta gäller inte minst inom det statliga området t ex inom asylprövning och rättstolkning. För att förebygga bristen på tolkar krävs effektiviseringar inom främst sjukvården. I samband med upphandlingar bör en kvalitetssäkring ske att det finns tillräckligt antal tolkar och att alla tolkar kan hantera tolkning per telefon och video.

  För att kunna ställa rätt diagnoser och utforma en korrekt behandling är läkarna beroende av att kunna samtala med patienterna. Inte minst gäller detta barn och deras föräldrar. I dag sker det ofta genom att tolk tillkallas och bokas in. Det händer att patienten har krav på att tolken ska tillhöra viss religion eller kön.

  Vi sverigedemokrater vill att landstinget satsar på telefon och/eller videotolkning. Fördelarna är uppenbara:
  • Tolkarna kan jobba effektivare och slipper restider mellan olika uppdrag.
  • En telefon/video tolk kan snabbt gripa in, och inställda läkarbesök pga utebliven tolk minimeras.
  • Också när det gäller mindre vanliga språk kan en tolk ge service via telefon/video över hela landet.
  • Tolkar kan lättare utnyttjas under hela dygnet.

  Vi ser en fara i att dagens situation medför att tolkarna inte kommer att räcka till och att kostnaderna kommer att öka markant.
  Det är viktigt att föra en ansvarsfull tolkpolitik.

  Detta vill vi göra och föreslår därför:
  att telefon- och videotolkning ska vara förstahandsalternativet i Stockholms läns landstings verksamhet när tolk krävs.
  Stockholm den 16 februari 2015
  Ulf Landström

  Per Carlberg

  Lotta Nordfeldt

  Monica Tedestam Berglöw