Nyhetsbrev | Sverigedemokraterna i Stockholms landsting

Nyhetsbrev

2018

 

Bästa/bäste medlem, nedan följer lite nyheter från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Vi skickar ut detta nyhetsbrev efter varje landstingsfullmäktigesammanträde med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
Vi önskar er en trevlig läsning och en trevlig helg.


Landstingsfullmäktige 2018-06-12

Mandatperiodens sista landstingsfullmäktige har nu ägt rum. Under sammanträdet ställde Sverigedemokraterna två frågor, behandlade en interpellation och lämnade in tre motioner som kommer behandlas under nästa mandatperiod. Utöver detta har vi lanserat vårt nya regionpolitiska program, närvarat på invigningen av Nya Karolinska Solna, publicerat två debattartiklar och deltagit i en radiodebatt om kollektivtrafiken.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050)

Under fullmäktigesammanträdet antogs den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050). Det är tänkt att vara en långsiktig plan för hur Stockholmsregionen ska utvecklas. I planen återfinns bland annat landsbygds- och skärgårdsstrategi samt kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Sverigedemokraterna ser både fördelar och nackdelar med planen men valde att inte delta i beslutet av flera anledningar. Dels har vi ännu inte fått tillfälle att vara delaktiga i utvecklandet av planen och dels sätter planen vissa enligt oss orealistiska mål. I planen talar man om värnandet av miljö men samtidigt ser man en stor befolkningstillväxt som mestadels positivt trots att det bland annat innebär exploateringar av grönområden, ökade klimatpåverkande utsläpp och en ökad påfrestning på infrastrukturen.

I klimatfärdsplanen 2050 som är ett relaterat dokument förespråkas väldigt hårda klimatmål vars genomförande med stor sannolikhet skulle innebära en ökad beskattning av bilism genom trängselavgifter. Enligt Sverigedemokraterna kan en sådan politik resultera i större samhällsklyftor då exempelvis bilägande blir en klassfråga. Beslutsärendet om klimatfärdsplan 2050 återremitterades.

Debatt i P4 om kollektivtrafiken i Stockholms län
Sverigedemokraternas ledamot i trafiknämnden Mats Arkhem deltog tillsammans med Centerpartiets och Miljöpartiets representanter i debatt hos Sveriges radio under politikerveckan i Järva. Ämnet var kollektivtrafik och efter kommentarer från en utomstående panel samt åsikter från länets invånare började politikerna utfrågas.

Efter några personliga frågor fick Mats svara på vad den viktigaste åtgärden är för att förbättra kollektivtrafiken i Stockholms län. Från en lista av alternativ valde vår representant skärpta biljettkontroller som en av de viktigaste åtgärderna. Dels för att det skulle innebära en intäktsförstärkning för SL då fuskåkande kostar skattebetalarna en kvarts miljard varje år. Men också för att stärka samhällskontraktet och skapa en kultur där det är naturligt att göra rätt för sig och inte åka på andras bekostnad.

Enligt statistik från Sveriges Radio önskar 27 % av stockholmarna se en utbyggd tunnelbana. Då utökad tunnelbanetrafik alltid innebär dyra investeringar ställdes frågan om det överhuvudtaget är värt kostnaden. Mats svarade att dyra kollektivtrafiklösningar riskerar att ge dyra kollektivtrafikpriser för resenärerna och/eller höjd skatt. Samtidigt är utbyggnaden av tunnelbanan redan planerad idag med en ny gul linje till Arenastaden och en förlängning av den blåa linjen till Nacka och Barkarby.

24 % av stockholmarna ville även se sänkta priser i kollektivtrafiken och följdfrågan blev därför om Sverigedemokraterna tycker att dagens priser är rimliga. Idag betalas hälften av biljettpriset med skattemedel och Mats menade på att om man skulle vilja sänka biljettpriset för den individuella resenären hade man behövt höja skatten för att få budgeten att gå ihop, alternativt ta ekonomiska medel från den redan pressade hälso- och sjukvården. Ett sätt att hålla priserna nere är naturligtvis att alla faktiskt betalar för sina biljetter.

Slutligen ville 10 % av Stockholmarna se en tätare busstrafik och det är helt i linje med Sverigedemokraternas politik då vi ser bussen som den mest kostnadseffektiva, flexibla och framtidsorienterade kollektivtrafiklösningen.


Tryck här för att lyssna på debatten
(politikerna kommer till tals 17 minuter in i inspelningen)

Sverigedemokraterna lanserar sitt regionalpolitiska program för Stockholm läns landsting
Sverigedemokraternas regionalpolitiska program är ett resultat av fyra års arbete i Stockholms läns landsting och är ett inriktningsprogram för kommande mandatperioden. Programmet belyser aktuella problem och åtgärder i Stockholms läns landstings verksamhet och verkar som politisk grund i utformningen av vår regionala politik för Stockholms län.

Programmet är indelat i fyra ämnesområden och berör ett flertal underpunkter:

 • Hälso- och sjukvård: bl.a. sjukvårdpersonalens trygghet, Nya Karolinska Solna och Gamla Karolinska.
 • Kollektivtrafik: bl.a. plankning/fuskåkande, tiggeri, trygghet i kollektivtrafiken och färdtjänst.
 • Regionalpolitik: bl.a. byggnation, trängselskatt, infartsparkeringar, länets flygplatser och Österleden.
 • Kultur: bl.a. kulturen inom sjukvården och främjandet av det lokalhistoriska arvet.

Fråga om säkerheten för biljettkontrollanter och ordningsvakter
Den senaste tiden har vi kunnat ta del av medial rapportering som säger att SL:s trygghetscentral har gjort bedömningen att Rinkeby och Tenstas tunnelbanestationer utgör ett s.k. ”sällsynt säkerhetsläge” vilket innebär att SL:s personal inte kan utföra sina arbetsuppgifter utan polisiärt stöd. Ytterligare två tunnelbanestationer försätts regelbundet i samma säkerhetsläge; Rissne och Hjulsta.

Därför ställde Sverigedemokraternas vice gruppledare i landstinget Per Carlberg följande fråga till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons:
Finns det en åtgärdsplan för att säkerställa personalens säkerhet på dessa stationer utan att behöva förlita på polisiärt stöd?

Kristoffer Tamsons svarade först med att instämma med vår problembeskrivning men han menade sedan på att trygghetsinsatserna från landstinget inte kan ersätta polisen. Polisens frånvaro är i sin tur regeringens fel och Tamsons sa att svaret på vår fråga är en ny regering. Där kan vi till stor del hålla med trafiklandstingsrådet men Sverigedemokraterna har nog en annan regering i åtanke. Samtidigt anser Sverigedemokraterna att Stockholms läns landsting skulle kunna göra mer för tryggheten i kollektivtrafiken, inte minst med ökad kameraövervakning och mer närvarande personal. Detta är ett område som vi hoppas se gott samarbete i under nästa mandatperiod.

Fråga om kompetensförsörjning av busschaufförer inom Stockholms läns landsting
Kollektivtrafiken är en essentiell del i en fungerande region och bussen spelar i sin tur en nyckelroll i en fungerande kollektivtrafik. Dessvärre har det rått stor brist på busschaufförer runt om i landet och inte minst har Stockholm haft svårigheter med personalrekryteringen.

Därför ställde Sverigedemokraternas Per Carlberg följande fråga till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons:
Har landstinget en konkret plan för att säkra kompetensförsörjningen av busschaufförer inom Stockholms läns landsting?

Kristoffer Tamsons svarade att frågan är aktuell men hänvisade ännu en gång till regeringen som problemets grund som enligt Tamsons misslyckades med upphandlingen av yrkesutbildningen för bland annat nya bussförare. Sedan menade han på att man kan göra bussföraryrket mer attraktivt genom exempelvis högre lönepåslag och möjligheten till vidareutbildning. Alliansen har alltså inte någon konkret plan för att säkra kompetensförsörjningen av busschaufförer men vi kan i alla fall återigen instämma i att Sverige behöver en ny regering.

Interpellation om adekvat vård och behandling i tid för diabetes inom Stockholms läns landsting
Diabetes är en av våra större folksjukdomar. En vanlig uppskattning, enligt olika studier de senaste tio åren, är att 4 % av den svenska befolkningen har diabetes och i Stockholms län har cirka 6 % av den vuxna befolkningen sjukdomen. Risken att insjukna i typ 2-diabetes ökar vid inflyttning från ett annat land och inflyttade personer insjuknar dessutom ofta tidigare än svenskfödda enligt Svenska Diabetesförbundet.

Det är oerhört viktigt att komma in tidigt med bra behandling avseende alla riskfaktorer och att lära sig sköta sin sjukdom är A och O för att slippa följdsjukdomar som både är kostsamma för sjukvården, och plågsamma för den drabbade.

Tidigare kunde typ 2-diabetiker gå på dagvård på både SÖS och Danderyd samt Karolinska. Numera har de styrande i SLL stängt dagvården på SÖS och Danderyd. Nydiagnostiserade typ 2-diabetiker förväntas erbjudas vård i primärvården. Det gäller 20 000 nyupptäckta diabetiker/år men i primärvården finns sällan eller aldrig dagvård eller garanterad specialistkunskap kring diabetes.

Patienter med nyupptäckt typ 2-diabetes inom SLL vittnar om att de fått vänta upp emot ett år innan de fått träffa en diabetesläkare.

Sverigedemokraternas Lotta Nordfelt ställde därför följande frågor i sin interpellation:

 • Varför stänger ni ner fungerande diabetesdagvård innan primärvården mobiliserat motsvarande omhändertagande?
 • Kan man som diabetiker vara säker på att bli behandlad av diabeteskunnig läkare och eller diabetessjuksköterska?
 • Kommer SLL ge resurser så att diabetes typ 2-patienter kan lära sig att hantera sin sjukdom för att slippa följdsjukdomar?

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin svarade på första frågan och menade att det är inte ett politiskt beslut att avveckla diabetesdagvården på en del av länets akutsjukhus. Till och med 2019 lyder akutsjukhusen under Omställningsavtalen, vilket ger sjukhusledningen stort utrymme att fördela resurserna mellan sina olika enheter.

På andra frågan svarade hon att det åligger respektive vårdgivare att säkerställa att personalen har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna fullgöra uppdraget och att arbeta efter evidens och beprövad erfarenhet.

På sista frågan svarade hon att Södersjukhuset hade 120 patienter i diabetesskola år 2017, och Danderyds sjukhus drygt 300. För varje enskild vårdcentral är det totala antalet patienter för litet för att det ska gå att bedriva verksamhet med den kvalitén som krävs. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen undersöker möjligheterna för att inom ramen för de akademiska vårdcentralerna skapa uppdrag rörande detta och säkerställa att det blir geografiskt rimligt för patienterna.

Sverigedemokraterna är nöjda med informationen men kommer naturligtvis at väcka frågorna igen om problem uppstår inom området.

Invigning av Nya Karolinska 

Den 25 maj invigdes äntligen det omdebatterade sjukhuset Nya Karolinska Solna och Sverigedemokraterna närvarade. Entrésalen var fylld med representanter från bland annat landstinget och sjukhusledningen. På övervåningarna stod vårdpersonal och patienter för att ta del av ceremonin.

Innan kung Carl XVI Gustaf klippte bandet sa han: ”Herr sjukhusdirektör, medarbetare vid Karolinska universitetssjukhuset och patienter som vi hoppas inte behöver vara här allt för länge – eller hur, det är ju hela poängen.”

Under nästa rubrik kan ni läsa om Sverigedemokraternas syn på det omdiskuterade och rekorddyra sjukhuset.


Tryck här för att se invigningen av Nya Karolinska Solna

Debattartikel: omvärdera Nya Karolinska 
Byggandet av Nya Karolinska visar på oaktsamhet med skattepengar, åsidosättande av regler samt brist på uppföljning och ledarskap. Nödvändiga åtgärder behöver nu vidtas

Läs debattartikeln om Nya Karolinska som våra toppkandidater till landstingsvalet publicerade i nättidningen Altinget. Där presenterar vi konkreta åtgärder för att förbättra situationen och vår artikel är även bland de mest lästa på sidan.


Våra toppkandidater till landstingsvalet 2018, Fredrik Lindahl, Per Carlberg och Gabriel Kroon.
Tryck här för att läsa artikeln

Debattartikel: Bortom allt förnuft att sälja Gamla Karolinska
I nyhetsbrevet för maj månad presenterade vi tre starka argument för att inte sälja Gamla Karolinska, nämligen:

 • Att byggnaden kommer behövas i framtiden. Stockholms län växer och med det även kraven på sjukvården. Hittills har verksamheten på Karolinska sjukhuset växt ända från början och det finns inga tecken på att den inte kommer växa även i framtiden.
 • Byggnaden skulle kunna förbättra personalens arbetsmiljö. Den idag bristfälliga administrativa verksamheten skulle kunna flyttas till Gamla Karolinska som på flera sätt redan är en välanpassad byggnad.
 • Utan Gamla Karolinska bortprioriteras bassjukvården till förmån för den relativt smala specialistsjukvården.

Nu har vår gruppledare i landstinget, Dan Kareliusson, fört debatten vidare i sin artikel där han uppmanar till att lyssna på professionen och avsluta alla tankar på en försäljning av Gamla Karolinska. Redan idag råder stor brist på vårdplatser och om Gamla Karolinska säljs försvinner ytterligare 900.


Tryck här för att läsa artikeln

Sverige ska inte offra sin välfärd för illegal invandring – succékampanj på sociala medier

Idag får en person som vistas i Sverige illegalt bland annat:

Detta är kraftigt subventionerade priser och det är du som betalar mellanskillnaden.

Kostnaden för vård av illegala inom Stockholms läns landsting uppgick år 2017 till 127 miljoner kronor, vilket är en ökning med hela 27,6 procent jämfört med föregående år. Utöver den subventionerade vården har illegala även rätt till språktolk som också betalas med svenska skattepengar.

Samtidigt har var femte vuxen i Sverige inte råd att gå till tandläkaren och andelen svenska pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns har nästan fördubblats på 10 år. Många av dessa har inte ens råd med mat, utan tvingas uppsöka hjälporganisationer som Stadsmissionen för att stilla den värsta hungern. Detta är enligt oss en helt skandalös orättvisa.

Sverigedemokraterna gjorde ett Facebook-inlägg med ovanstående budskap och nådde ut till nästan 66 000 personer, varav tusentals även reagerade på inlägget och delade budskapet. Det är väldigt glädjande att se hur allt fler blir intresserade av politik och vi ska naturligtvis fortsätta leverera innehållsrika inlägg.

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL 

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post

2018 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11

 

 

Bästa/bäste medlem, nedan följer lite nyheter från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Vi skickar ut detta nyhetsbrev efter varje landstingsfullmäktigesammanträde med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
Vi önskar er en trevlig läsning och en trevlig helg.


Landstingsfullmäktige 2018-05-08

Årets tredje fullmäktigesammanträde har nu ägt rum och denna gång behandlades den omdiskuterade årsredovisningen för Stockholms läns landsting, nästan hundra anföranden hölls på denna punkt. På sammanträdet lyfte vi även två frågor om E-hälsa och skyddsutrustning för ambulanspersonal. Utöver det har Sverigedemokraterna besökt gamla karolinska och utfört en lyckad kampanj på sociala medier.

Landstingets årsredovisning 2017

Under detta landstingsfullmäktige diskuterades årsredovisningen för 2017. Moderaternas finanslandstingsråd Irene Svenonius presenterade årsredovisningen och en väldigt lång debatt följde. Av årsredovisningen kan man kan dra slutsatsen att Stockholms läns landsting är en starkt expanderande region på alla områden. Stora investeringar har därför gjorts och görs fortlöpande. Befolkningen ökade med 39 000 invånare vilket kräver en långsiktig och noggrann planering för medborgarnas bästa. Men precis som förra året är Sverigedemokraterna mycket tveksamma till att se den snabbt växande befolkningen i Stockholms län som något enbart positivt och drivande. Redan idag råder det en stor belastning på landstingets verksamhet och med den nuvarande befolkningsökningen är det viktigt att också förutse ytterligare komplikationer som kommer till följd.

Vi kan konstatera att mycket skulle se annorlunda ut med Sverigedemokraternas politik i landstinget.
Vår vice gruppledare Per Carlberg framförde partiets mening under själva sammanträdet och lyfte bland annat följande:

Olika ekonomiska beslut fattade av de övriga partierna har haft stora konsekvenser för landstinget och skattebetalarna. Ett exempel är naturligtvis Nya Karolinska Solna som har blivit ett betydligt dyrare projekt än vad det hade behövt vara. Där kan man ifrågasätta kostnaderna men även ställa frågan: till vem sjukhuset är byggt? Som specialiserat universitetssjukhus som dessutom är tänkt att erbjuda vård för hela norra Europa, borde sjukhuset kanske falla under statlig administration.

Ett annat exempel är Sverigeförhandlingen, som är en rikstäckande plan för bland annat höghastighetståg. Det är ett mycket dyrt projekt vars kostnad är tänkt att uppgå till ca 230 miljarder kronor och vi anser att dessa resurser behövs på andra håll i Sverige. Dessutom görs ständiga tekniska landvinningar så som exempelvis elektrifierade motorvägar och autonoma, självkörande fordon. Detta i kombination med att flyget får mer miljövänliga bränslen, riskerar att höghastighetståget, när det väl är på plats i en svåröverskådlig och avlägsen framtid, blir omodernt, förlegat och utan större funktion för samhällsnyttan.

Naturligtvis finns det även moment som fungerar väl inom Stockholms läns landsting och om dessa kan ni läsa nedan.


Läs en sammanfattning av årsredovisningen här

Fråga om skyddsutrustning till ambulanspersonal
För ungefär ett år sedan i landstingsfullmäktige presenterade Sverigedemokraternas Henrik Vinge sin motion om att införa så kallade taktiska enheter. Förslaget innebar att akutsjukvårdare ska få den utrustning som behövs för att ingripa i en het zon. Att personal bland annat ska bli utrustad med kravallhjälm, skottsäker väst och benskydd för att säkert kunna utföra sitt arbete i en farlig och tyvärr, allt mer vanlig miljö.

Tisdagen den 25 oktober 2016 röstade Moderaterna för att avslå vårt förslag i landstingsstyrelsen, och sedan detsamma i landstingsfullmäktige den 14 februari 2017. Idag är de tillbaka med ”ett eget förslag” som överraskande nog handlar om att ambulansens medarbetare ska få skyddsutrustning.

Vi ser naturligtvis positivt på att vår politik får genomslag och att personalens förutsättningar förbättras men vi vill också se att detta inte endast är tomma löften från Alliansens sida, därför ställde Henrik Vinge följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött:
Kommer skyddsutrustning för ambulanspersonal att finnas på plats före valet?

Sjukvårdslandstingsrådets svarade och tyckte att Sverigedemokraternas förslag om att införa taktiska enheter var en helt annan sak från att erbjuda skyddsutrustning till personalen (trots att motionstexten klart och tydligt beskriver att vårt förslag just handlade om skyddsutrustning). Sedan menade hon att ambulanspersonalen inte ska behöva skydda sig själva och att det istället ska vara polisens jobb.

Henrik Vinge påpekade att det inte var svar på hans fråga och lämnade över ordet till Sjukvårdslandstingsrådet igen. Då svarade hon att det idag finns direktiv som säger att landstingets ambulanspersonal ska ha tillgång till ändamålsenliga kläder och tillräckligt skydd. För att försöka svara på frågan mer konkret sa hon sedan att skyddsvästar borde finnas tillgängliga innan valet om nu personalen vill det.

Sverigedemokraterna kommer inte att släppa frågan om ambulanspersonalens trygghetdärför återkommer vi med en interpellation som berör samma ämne och utreder frågan på djupet.

Besök på Gamla karolinska 
I april var Sverigedemokraterna på besök i Gamla Karolinska sjukhuset där ett öppet möte anordnades angående den eventuella försäljningen av just Gamla karolinska. Vi var det enda politiska partiet från Stockholms läns landsting men även utan de övriga partiernas närvaro framfördes många intressanta synpunkter.

Sammanträdet stärkte våra tvivel kring försäljningen av Gamla Karolinska, med informationen vi har idag blir det allt mer uppenbart att en försäljning skulle vara ett misstag till beslut och med stor sannolikhet lägga grunden för stora problem i framtiden. Här följer några goda argument:

 • Byggnaden kommer behövas i framtiden. Stockholms län växer och med det även kraven på sjukvården. Hittills har verksamheten på Karolinska sjukhuset växt ända från början och det finns inga tecken på att den inte kommer växa även i framtiden.
 • Byggnaden skulle kunna förbättra personalens arbetsmiljö. Den idag bristfälliga administrativa verksamheten skulle kunna flyttas till Gamla Karolinska som på flera sätt redan är en välanpassad byggnad.
 • Utan Gamla Karolinska bortprioriteras bassjukvården till förmån för den relativt smala specialistsjukvården. Bassjukvården är essentiell och för att Karolinska ska vara ett universitetssjukhus behöver även studenterna ha möjlighet att praktisera inom bassjukvården.

Vi vill tacka alla som deltog på mötet och bidrog till en intressant och givande diskussion.

Uttalande om ny styrelse för Nya Karolinska
I april presenterades en ny styrelse för Nya Karolinska Solna efter att varenda person i den gamla styrelsen avgick. Detta i sin tur efter att bland annat höga konsultkostnader och jävsituationer lyftes fram medialt. Sverigedemokraternas gruppledare i landstinget kommenterade det hela och följande är ett extrakt från Dagens Nyheters artikel om ämnet:
Dan Kareliusson, gruppledare för SD i landstinget, välkomnar beskedet om att styrelsen för Karolinska byts ut.
– Det kanske var ett bra beslut av dem. När det varit så mycket, oavsett om de har gjort ett bra jobb, det tror jag att de gjort, är det för mycket belastning på styrningen av Karolinska som varit.

Vilka kompetenser bör finnas i styrelsen?

– Det är viktigt att lyssna till professionen, personalen och anpassa hela verksamheten så att de känner att de har del i den och inflytande. Där har det brustit hela tiden från landstingets sida, säger han.

Fråga om utvecklingen av E-hälsa

E-hälsa innebär att digitala verktyg och information används för att uppnå och bibehålla hälsa. Det kan i praktiken innebära tidsbokning via nätet, virtuella läkarbesök, e-recept och olika applikationer på mobiltelefonen som bevakar fysisk aktivitet.

Förra året fick vi information om att Alliansen skulle inkomma med en redovisning av planeringen och utvecklingen av E-hälsoverksamheten. Nu har vi kommit långt in i det nya året och någon sådan redovisning har vi inte fått ta del av. Vi undrar hur det ligger till med landstingets E-hälsa, har den utvecklats eller finns utvecklingen bara på ett planeringsstadium? Därför frågade Sverigedemokraternas gruppledare Dan Kareliusson innovationslandstingsrådet Daniel Forslund följande:
Sker någon utveckling av E-hälsan inom Stockholms läns landsting?

Svaret från innovationslandstingsrådet blev att utvecklingen går framåt, som exempel gav han att användningen av 1177-vårdguiden har ökat, att fler vårdenheter erbjuder webbokningar till följd av att landstinget ställer krav på digitalisering, samt att appen ”Alltid Öppet” som bland annat låter en patient ha videosamtal med läkare, nu finns tillgänglig.

Dan Kareliusson svarade att det var var glädjande att utvecklingen går framåt men han poängterade också man ännu inte har sett någon avlastande effekt på primärvården till följd av E-hälsosatsningarna samt att den nya tekniken riskerar att medföra en överkonsumtion av vården som i sin tur drabbar skattebetalarna. Man ska heller inte underskatta vikten av verklig personkontakt mellan patient och läkare, något som kan kompromissas till följd av fokus på just E-hälsa, enligt Dan Kareliusson. Daniel Forslund menade då att E-hälsan på längre sikt förmodligen kommer att avlasta mer och höll sedan med om att mer forskning i området behövs för att säkra den personliga kontakten mellan patient och läkare.

Vår kulturpolitik – succé på sociala medier
Idag kan vi runt om i Stockholms kollektivtrafik se SL:s ”konstväxling” där exempelvis minimalistiskt ritade bilder på kvinnor med synligt mens återfinns. Just de bilderna finns i Slussen som är Stockholms näst populäraste knutpunkt för kollektivtrafik och konsten man väljer att framföra där visas för ca 138 000 människor varje dag. Många av dessa människor är turister/besökare och då man kan fråga sig: vilken bild vill vi ge av Stockholm?

Sverigedemokraterna vill istället se konst som tilltalar allmänheten och strävar efter mer än normkritik, därför lämnade vi in en motion som går ut på att främja det lokalhistoriska arvet och där konsten kommer att spela en stor roll. Vi följde upp motionen med ett Facebook-inlägg som slog igenom rejält. Förutom att nå ut till nästan 90 000 stockholmare fick vi även medial uppmärksamhet i bland annat Dagens Nyheter och Sveriges Radio.

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL 

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2018 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11

 

 

 

Bästa/bäste medlem, nedan följer lite nyheter från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Vi skickar ut detta nyhetsbrev efter varje landstingsfullmäktigesammanträde med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
Vi önskar er en trevlig läsning och en trevlig helg.


Landstingsfullmäktige 2018-03-13

Årets andra fullmäktigesammanträde har nu ägt rum och denna gång lyfte vi frågan om tryggheten i Stockholms kollektivtrafik och kommenterade även situationen med Nya Karolinska. Utöver det har Sverigedemokraterna besökt E-hälsomyndigheten, Audika hörselklinik och SKL:s demokratidag.

Interpellation om tryggheten i kollektivtrafiken

Trafikförvaltningens statistik om upplevd kvalitet av kollektivtrafiken för hösten 2017 visar att 45-52 % av alla kvinnor som reser ensamma med pendeltåg och tunnelbana kvälls- och nattetid känner sig otrygga. Denna uppenbara och ytterst allvarliga brist i kollektivtrafikens miljö är fullständigt oacceptabel.

Att verka för att kollektivtrafiken ska bli ett mer attraktivt resealternativ samtidigt som dess mest betydande konsumentgrupp i så stor utsträckning upplever otrygghet är en paradoxal situation att förhålla sig till. Frågan om trygghet för resenärer är grundläggande för att uppnå alla andra mål som involverar ett ökat kollektivt resande bland länets invånare.

Sverigedemokraterna ansåg att det var på tiden att officiellt lyfta frågan i landstingsfullmäktige för att finna kraftfulla åtgärder så snart som möjligt och därför ställde Sverigedemokraternas Mats Arkhem följande frågor:

 • Vad är orsaken till otryggheten inom kollektivtrafiken hos Stockholms kvinnor?
 • Vilka åtgärder avser Stockholms läns landsting att vidta för att minska otryggheten inom Stockholms kollektivtrafik?
 • Vilka ekonomiska och personella resurser är Stockholms läns landsting villigt att avsätta för att skyndsamt öka tryggheten i Stockholms kollektivtrafik?

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) svarade genom att hålla med om Sverigedemokraternas problembeskrivning. Vi fick höra hur många ordningsvakter och annan trygghetspersonal som rör sig i kollektivtrafiken idag samt att många av felen ligger hos regeringen. Vad den upplevda otryggheten faktiskt beror på och vilka resurser som man är redo att avsätta förblir dock oklart från Alliansens sida, och statistiken kan tyvärr konstatera att de nuvarande trygghetsåtgärderna från både Alliansens och regeringens sida inte är tillräckliga.

Sverigedemokraterna ser positivt på att andra partier till slut också inser allvaret i situationen. Nu utgår vi ifrån att Alliansen i framtiden inte ska kunna skylla på okunskap och istället vara samarbetsvilliga när vi Sverigedemokrater kommer med konkreta förslag för att lösa trygghetsproblematiken.

Om skandaler och problem med Nya Karolinska

Nya Karolinska Solna har inte utan anledning blivit en av de mest omtalade landstingspolitiska frågorna i modern tid. Det har blivit nordens mest moderna men även mest kostsamma sjukhus för skattebetalarna. Projektet var redan från början väldigt dyrt och skulle genomföras för 14,5 miljarder kronor, men därefter har ytterligare beslut tagits som att sjukhuset ska ha eget tillagningskök, fler vårdplatser och upprustade fastigheter intill. Sedan tillkom kostnader för medicinteknisk utrustning som i regel upphandlas så sent som möjligt för att få tillgång till den senaste teknologin. Med tilläggsavtal, medicinteknisk utrustning och övriga bygginvesteringar blev kostnaden för NKS 22,8 miljarder kronor.

Genom alla fördelar och problem som är kopplade till Nya Karolinska Solna hålls debatten vid liv för att de övriga partierna kontinuerligt ska kunna plocka politiska poäng. De rödgröna kritiserar Alliansens beslut och Alliansen menar på att de rödgröna är lika skylldiga till problemen som har uppstått och att situationen inte alls är så dålig som man kan tro. Sverigedemokraterna var ännu inte invalda i landstinget när beslutet om Nya Karolinska togs men vi ansåg att det var på sin plats att kommentera den oändliga diskussionen som förs i princip under varje fullmäktigesammanträde.

Se Sverigedemokraternas kommentar här:

Ny huvudman för Berga naturbruksgymnasium

Berga naturbruksgymnasium ligger i Västerhaninge och ägs av Stockholms läns landsting. Förutom en gymnasieskola är Berga även ett fullt fungerande lantbruk med tillhörande stall, ladugård, ridhus och internat. Sedan 1921 har ungdomar utbildat sig inom lantbruk på Berga, även om gårdens historia sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så.

På Berga naturbruksgymnasium utbildas nästa generation lantbrukare för Stockholms län, som i dagens globaliserade samhälle måste ses som en ovärderlig tillgång. Om skolan och elevernas kunskap tas tillvara så visar vi även att vi på fullt allvar satsar på närodlat och närproducerat i landstingets regi. Vi tror att med rätt stöd från landstinget så kan skolan och området utvecklas till något mycket mer än enbart skola. Här finns utrymme för utveckling av exempelvis särskolan, möjlighet till rehabilitering och många fler verksamhetsområden, inte minst miljöstudier.

Sverigedemokraterna ser Berga Naturbruksgymnasium, det enda av sitt slag i länet, som inte endast en gymnasieskola utan även som en del av vårt kulturella arv och därför yrkade vi på följande:

 • att Stockholms läns landsting fortsätter vara huvudman för Berga Naturbruksgymnasium.

Alliansen å andra sidan, föreslog en försäljning utan några garantier för att Berga även forsättningsvis ska drivas som ett naturbruksgymnasium. Den eventuella köparen har bara skyldighet att bedriva skolverksamhet i två års tid och därefter kan köparen välja att lägga ned skolan för att istället bebygga området.

Nu röstades tyvärr alliansens förslag igenom och vi får helt enkelt hoppas att detta inte kommer kommer att leda till naturbruksgymnasiets nedläggning.

Interpellation om Läkemedelsförsäkringen
Läkemedelsförsäkringen kan man vända sig till om man anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel. Dock är läkemedelsförsäkringen frivillig för olika läkemedelsföretag att ansluta sig till och därför kan man ibland bli erbjuden medicin som inte täcks av försäkringen.

Många gånger när en patient ska hämta sitt receptbelagda läkemedel så erbjuds patienten ett billigare, likvärdigt alternativ, som dock kan sakna lakemedelsförsäkring. Detta kan ske utan att patienten informeras om just detaljen gällande försäkring. Naturligtvis kan man som patient alltid avböja bytet till den billigare föreslagna medicinen men då får man själv stå inför ett ekonomiskt val eftersom man själv får betala mellanskillnaden. I en sådan situation bör patienten få ett tydligare val: försäkrad medicin eller oförsäkrad medicin.

Därför ställde Sverigedemokraternas Lotta Nordfeldt den högst relevanta frågan:

 • Avser Stockholms läns landsting genomföra några åtgärder för att verka för att patienten får information då försäkrad receptbelagd medicin byts bort mot en medicin som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen?

Sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) svarade att man självklart ska bli informerad om man får ett oförsäkrat läkemedel, men samtidigt kontaterade hon följande: ”Apoteksutredningen föreslog år 2013 att apoteken skulle vara skyldiga att informera patienten när hen får ett läkemedel utan försäkring och att patienten i sådana fall kostnadsfritt skulle kunna byta till ett annat försäkrat läkemedel. Det borde inte vara något problem att hålla reda på oförsäkrade läkemedel i de datasystem som finns på apoteken. Förslaget har dock inte genomförts”. Hon tillade att man inte kan göra så mycket från landstingets håll och att hon istället vill driva opinion mot regeringen.

Sverigedemokraterna anser att det är vårt ansvar att se till att våra invånare får rätt information och Lotta Nordfeldt informerade om att hon kommer driva frågan vidare i Sveriges Kommuner och Landsting.

Interpellation angående patientsäkerhet i samband med s.k. reservnummer

Det förekommer regelbundet att personer som vistas illegalt i Sverige och som tas emot inom den offentliga sjukvården inte vill uppge sin identitet. I brist på tillgång till personnummer eller annan personidentifikation får journaler i dessa fall föras med hjälp av s.k. reservnummer. Socialstyrelsen påpekar dock i sin rapport Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd från 2014 att: ”En säkrare identifiering av patienter i vården är en nödvändig förutsättning för att kunna upprätthålla patientsäkerheten. Idag finns ingen heltäckande lösning på behovet att kunna identifiera patienter i den aktuella målgruppen.”

Idag används reservnummer för samtliga patienter för vilka identiteten inte direkt kan fastställas och som saknar identitetshandlingar vid ankomsten till en vårdinrättning. Ett problem är att många i målgruppen har flera reservnummer. Det är svårt att åstadkomma en ändamålsenlig dokumentation och möjligheten att följa upp vårdinstanser och annan vårdhistorik är i det närmaste obefintlig.

Sverigedemokraternas Lotta Nordfeldt frågade därför:

 • Hur många patienter per år berörs av detta i Stockholms läns landsting?
 • Hur säkerställer man att patientsäkerheten upprätthålls för patienter utan personnummer inom Stockholms läns landsting?

Sjukvårdslandstingsrådet Anna Sstarbrink svarade på frågorna och informerade att det användes 54 060 reservnummer inom vården år 2017 varav 22 702 var asylsökande med reservnummer. Dessa uppgifter avser inte antalet personer eftersom en person kan ha flera reservnummer. Patientsäkerheten säkerställs av olika rutiner där utgångspunkten är att alla som söker vård har rätt till en akut bedömning och vård. Ingen kan nekas akutvård på grund av att personen saknar legitimation eller att vårdgivaren misstänker att id-uppgifterna är falska. Om det råder tveksamheter om personens identitet upprättas en journal med reservnummer.

Besök på Audika hörselklinik, E-hälsomyndigheten och SKL:s demokratidag

Den 6 mars besökte Sverigedemokraterna Audika som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Där kan man genomföra hörseltest, hörselvård göra hörapparatutprovningar och arbetsplatsanpassningar. Vi fick även se moderna hörapparater och hörselhjälpmedel.

Veckan efter besökte vi Ehälsomyndigheten som förutom att ansvara för elektroniska recept även ansvarar för den nationella läkemedelsstatistiken och leder regeringens satsningar på e-hälsa. Här fick vi höra hur man planerar att använda elektroniska tjänster för att skapa och upprätthålla hälsa.

Strax därpå besökte vi demokratidagen som anordnades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Temat var naturligtvis årets allmänna val och konferensen besöktes bland annat av demokratiministern Alice Bah Kuhnke och valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson.

Alla besök medförde nyttiga samtal och intressanta diskussioner som kommer dra nytta av framöver.

 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL 

 

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post

 

2018 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11

 

 

Bästa/bäste medlem, nedan följer lite nyheter från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Vi skickar ut detta nyhetsbrev efter varje landstingsfullmäktigesammanträde med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
Vi önskar er en trevlig läsning och en trevlig helg.


Landstingsfullmäktige 2018-02-13

Årets första landstingsfullmäktige avslutades tidigare än vanligt men den tunga frågan om försäljning av gamla karolinska behandlades under sammanträdet. Utöver det har Sverigedemokraterna deltagit på två invigningar, Moderaternas Irene Svenonius hamnat i blåsväder och väktare i tunnelbanan börjat bära videokameror med ljudinspelning.

Frågan om att sälja det gamla Karolinska sjukhuset återremitteras. 

Landstingsfullmäktige beslutade att skjuta upp försäljningen av gamla Karolinska. Detta var sammanträdets kanske viktigaste punkt och att samtliga oppositionspartier var för en återremiss var känt sedan tidigare. För att undvika ett nederlag i en eventuell omröstning anslöt sig även Alliansen till kravet på återremiss i ärendet.

Sverigedemokraterna anser att man måste beakta de brister som idag finns i nya Karolinska innan man tar beslut om att sälja det gamla Karolinska. Verkligheten visar idag på en mycket sämre situation med nya Karolinska än när man först planerade försäljningen av det gamla. Vi vet till exempel att administrativa ytor och omklädningsrum i stor utsträckning saknas, att kringverksamheten och personalen saknar utrymmen. Då det nya Karolinska sjukhuset ligger i anslutning till det gamla, blir det gamla ett utmärkt komplement till det nya.

Utöver de logistiska problemen ökar även personalbristen. Om all verksamhet ska flyttas till nya Karolinska med alla dess brister finns risken att ännu fler söker sig till en annan arbetsgivare och då kommer landstinget få en situation som vi inte är redo att hantera. Den här frågan handlar i slutändan om människor i behov av vård, med hänsyn till det och med hänsyn till personalen anser vi att man inte ska sälja gamla Karolinska i detta skede.

Irene Svenonius misstänkta jävsituation

Den kontroversiella projektet Nya Karolinska Solna (NKS) har fått ännu en dimension. Utöver projektets stora kostnader och att det har tagit längre tid att slutföra än planerat, har det nu kommit till kännedom att upphandlingschefen på NKS är gift med Moderaternas finanslandstingsråd Irene Svenonius, som även har varit emot en extern granskning av konslut- och fakturahanteringen på Karolinska. Irene Svenonius blir således misstänkt för släktskapsjäv och backar nu från beslutet om granskningen av NKS efter att uppgifterna om hennes potentiella jävsituation har kommit fram. På ett extrainsatt landstingsstyrelsesammanträde beslutade samtliga partier om att tillsätta en extern utredning om NKS.

Sverigedemokraterna räddar den speciella stressmottagningen.

Landets enda stressmottagning för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom blir nu kvar efter att Sverigedemokraterna satte press på Alliansen. Med Sverigedemokraterna, den övriga oppositionen och över 2000 underskrifter blev pressen för stor för Liberalernas sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink som konstaterade ”Vi har tagit till oss av kritiken och den oro som planerna på en stängning skapade”.

Vi anser att om man på allvar inser hur viktig personalens välmående är för en fungerande vård, inser man också vikten av att bevara stressmottagningen på Erstakliniken.

Tryck här för att läsa mer

SD deltog på invigningen av nya närakuten på Danderyds sjukhus samt Akademiskt specialistcentrum i anknytning till nya Karolinska
Danderyd har nu fått länets sjunde närakut som öppnade den 1 februari. Närakuten fungerar som en mindre akutmottagning med röntgen, laboratorium och ambulansintag. Den ligger intill sjukhusets akutmottagning och beräknas på sikt kunna ta hand om 30 000 patienter per år. Sverigedemokraterna närvarade under invigningen där man istället för att klippa bandet valde att knyta ihop det.

 

Veckan efter invigdes Akademiskt specialistcentrum som centraliserar specialistsjukvård genom att kombinera Centrum för diabetes, Centrum för neurologi och Centrum för reumatologi. Ett stort fokus ligger på grupper med stora och komplexa vårdbehov. Det kan till exempel vara patienter med samtidig kroppslig och psykisk ohälsa, äldre med olika typer av sjukdomar och unga som behöver extra stöd vid övergången från barnhälsovård till vård för vuxna. Även vid denna ceremoni valde man att symboliskt knyta banden.

Väktare i tunnelbanan kommer kameraövervaka
Nu har SL implementerat kroppsburna övervakningskameror på 40 ordningsvakter som verkar i tunnelbanan. Till skillnad från kamerorna som sitter på bussar och tåg tar den kroppsburna kameran även upp ljud i sin omgivning. Materialet som spelas in är krypterat och kan inte spelas upp av den som bär kameran, inte heller av tredje part vid eventuell händelse av tillgrepp eller om kameran tappas bort. Kostnaden för kamerorna är cirka 800 000 kronor.

Den ökade upplevda otryggheten är ett enormt problem som Sverigedemokraterna har påpekat under årtionden. Det återstår att se om denna åtgärd kommer att ge någon effekt.

Sverigedemokraternas prioriteringar för sjukvården- svar till tidningen Sjukhusläkaren.

Tidningen Sjukhusläkaren kontaktade Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting för att höra våra ställningstaganden i sjukvårdsfrågor som berör vårt landsting. Sverigedemokraternas gruppledare Dan Kareliusson svarade på frågorna som följer.

Vilken/vilka anser du är de viktigaste sjukvårdsfrågorna avseende ditt landsting under nästa mandatperiod?

Det är en självklarhet att personalfrågor är avgörande för landstingets verksamhet. Utan personal ingen vård. Problem med nedstängda vårdplatser beskrivs som något ofrånkomligt, något man arbetar för att lösa men inte vet hur. Så har det rullat på år efter år och där det ännu inte skett någon förändring. Vill man komma till rätta med att personal inom vården söker sig från landstingen måste man ställa sig frågan varför?

Vilken/vilka insatser/åtgärder/beslut på riksnivå skulle underlätta ert arbete i landstinget?

Beror det på att landstingets politiker och byråkrater inte förmår att omstrukturera verksamheten och möta nutid? Man är inte lyhörd för personalens behov av en arbetsmiljö som är givande och inte tärande. Tyvärr är det så att politiska beslut över personalens huvuden många gånger ger en arbetsbeskrivning som inte är förankrad i verkligheten.

Vilken/vilka insatser/åtgärder/beslut på riksnivå skulle försvåra ert arbete i landstinget?

Primärvården – första linjens vårdmottagning har en ytterst viktig funktion i att rätt omhänderta och vid bedömning slussa vårdbehövande vidare till rätt mottagning. Allt för att inte patienten ska fastna i en vårdcirkulation. Om patienten inte bedöms rätt i tidigt stadium medför det personligt lidande men även ökade vårdkostnader i det att sjukdomstillståndet kan förvärras och då förorsaka komplikationer som kan komma att kräva ytterligare vård. Primärvården måste effektiviseras och vara mer tillgänglig för medborgarna.

Stora delar av sjukvården tampas med allt färre vårdplatser, sjukare inneliggande patienter och tyngre vård. Detta skapar etisk stress för vårdpersonalen, vilket bland annat syns genom ökade sjukskrivningar. Hur tänker ni vända den nedåtgående spiralen?

När politiken för många år sedan i ett skarpt tänk kom fram till att man inte behövde undersköterskor i någon större omfattning och absolut inga sjukvårdsbiträden eller egna lokalvårdare, lade man grunden till nuvarande problem där nästan allt skulle skötas av sjuksköterskor. Dessutom ökade man byråkratin för både sköterskor och läkare. Professionen trängdes tillbaka och byråkratin flyttades fram. Politiken och byråkratin har sedan dess sett sig som bäst vetande i frågan om hur vården som andra utför ska skötas. Hög personalomsättning är både dyrbar och ger ineffektiv vård. Dessa sammantagna faktorer har skapat det systemfel som vi kan se idag och som vi måste komma till rätta med.

LOV, Lagen om valfrihet kom till för att ge medborgarna möjlighet till fritt val av vårdgivare. Den skulle också ge förutsättning för konkurrens mellan vårdgivarna vilket i sin tur skulle gynna medborgarna, bästa vårdgivare blir kvar. Riktigt så blev det inte av olika skäl, men ändå en fördel för medborgarna. Lagen bör kanske ändras så att landstingen kan begränsa etablering när bedömning görs att vårdbehov är uppfyllt på viss plats.

Det är viktigt att landstingen utifrån sina förutsättningar får verka självständigt gentemot riksdagen. En mer övergripande styrning från riksdagen kan ha en negativ inverkan. De olika landstingen/regionerna har inte samma förutsättningar och behöver därför lösa sin verksamhet efter egna behov och möjligheter.

 

 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL 

 

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2018 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11

 

2017

 

Bästa/bäste medlem, nedan följer lite nyheter från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Vi skickar ut detta nyhetsbrev efter varje landstingsfullmäktigesammanträde med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
Vi önskar er en trevlig läsning och en trevlig helg.


Landstingsfullmäktige 2017-12-05

Årets sista fullmäktigesammanträde blev storskaligt med hela 60 punkter på dagordningen, där bland annat två sverigedemokratiska motioner behandlades och ämnen som landstingets upphandlingar och sexistisk reklam diskuterades.

Motion om att Stockholms läns landsting ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten 

Den prehospitala vården i Stockholms län har under de senaste tio åren utvecklats snabbt från att vara en ren transportorganisation till att bli en första linjens akutsjukvård. Kompetensen inom verksamheten har höjts avsevärt, utrustningen har förbättrats och förstärkts, riktlinjerna har vidareutvecklats och flera direktstyrningsspår för olika patientgrupper har tillkommit under åren. Kravet på en obruten vårdkedja har ökat avsevärt genom den utveckling som skett och sker inom den prehospitala vården nationellt men även inom landstinget. Tyvärr har inte prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) alls utvecklats i samma takt.

SOS-Alarm har genom åren varit den aktör som i de flesta län haft avtal om driften av prioritering- och dirigering av de prehospitala resurserna. Under de senaste åren har dock en förändring skett och i ett antal län har SOS-Alarm valts bort. En förstudierapport i Sörmlands, Västmanlands och Uppsalas landsting kom fram till att SOS-Alarm inte är tillräckligt följsamma när det gäller landstingens vilja att utveckla den prehospitala vården och därmed också prioriterings- och dirigeringstjänsten.

Ambulansdirigeringen behöver utvecklas till att vara den första länken i sjukvården och precis som ambulanssjukvården anses vara en integrerad del av sjukvården. Att ha en larmcentral som enbart dirigerar ambulanser är inte tidsenligt. En larmcentral borde i stället användas som ett nav för sjukvården med kunskap om och möjligheter till styrning av patienter och ledning av sjukvårdens resurser, både i vardagen och i krissituationer. Genom att driva PoD-tjänsten i landstingets egen regi kan man säkerställa denna nödvändiga utveckling.

Därför föreslog Sverigedemokraternas Per Carlberg och Dan Kareliusson i sin motion:

 • att Stockholms läns landsting verkar för att införa PoD-tjänst i egen regi enligt modell Sjukvårdens Larmcentral
 • att införa aktiv rotationstjänstgöring mellan landstingens akutsjukvårdsverksamhet och PoD-tjänsten om SLL startar drift av PoD-tjänsten i egen regi.

Marie Ljungberg Schött bemötte motionen och menade på att SOS-Alarm gör mycket mer än att svara på anrop om ambulans, att de har kontakt med räddningstjänst och polis samt att de är en del av den svenska krisberedskapen, vilket enligt Schött inte landstinget skulle vara kapabelt till. Slutligen konstaterade hon att de är nöjda med 112 och SOS-Alarm efter att ha utfört en egen utredning på om man ska driva PoD-tjänsten i egen regi eller inte och att utredningen visade att det skulle vara möjligt men svårt och opraktiskt. Motionen ansågs därför tyvärr vara besvarad

Per Carlberg förklarade bristen i det påståendet, se kommentaren här:

Motion om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.

En uppföljning av Lotta Nordfeldts (SD) tidigare interpellation som behandlades av landstingsfullmäktige i september. Då svarade forskning- och personallandstingsrådet Peter Carpelan att detta var en angelägen och viktig fråga men att det inte finns någon ambition från landstinget att ta fram en policy som berör bloddonation. Carpelan menade även på att varje avdelning inom landstinget själv får avgöra vad deras personal får och inte får göra.

I motionen lyfte Sverigedemokraterna två huvudsakliga argument, nämligen den stora bristen på blod som tvingar oss att köpa från andra regioner och landsting samt Blodcentralens undersökning som visar på eterfrågan för arbetsgivare att tillåta bloddonation under arbetstid.

Motionens konkreta förslag löd:

 • att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en tydlig policy för Stockholms läns landsting som uppmuntrar och beviljar blodgivning under arbetstid året om för landstingets anställda.

Precis som i september var det Peter Carpelan som bemötte motionen och menade på att policyreglerad rättighet att donera blod under arbetstid skulle kunna inskränka på den frihet som landstingets olika verksamheter har, att viktig personal mitt i sin arbetsuppgift lämnar för att donera blod ansåg Carpelan vara problematiskt.

Lotta Nordfeldt betonade då att en policy kan vara mer nyanserad och ställa kriterier på när och under vilka omständigheter bloddonation kan förekomma under arbetstid, exempelvis att man i förväg ska anmäla sin avsikt att donera blod under en viss tid. Tyvärr ansågs motionen ändå vara besvarad trots att landstinget i dagsläget inte har någon policy gällande bloddonation under arbetstid.

Årets bemötandepris

Det årliga bemötandepriset lyfter fram goda exempel och förebilder i arbetet för delaktighet, tillgänglighet och god service för människor med funktionsnedsättning. Årets pris gick till Astma- och allergiskolan på Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, som arbetar med att sprida kunskap genom Youtube-filmer och direktkontakt. Exempelvis anordnas en lägervecka i fjällen där måltiderna planeras långt i förväg och alla barn kan delta på samma villkor utan att känna oro inför sina allergier.

Debatt om landstingets ”misslyckade” upphandlingar
Stockholms läns landsting har skapat många tidningsrubriker och tyvärr handlar det ofta om upphandlingar som inte har gått som man har tänkt. Det senaste kända exemplet är upphandlingen av det nya signalsystemet till tunnelbanans röda linje som vi skrev om i föregående nyhetsbrev, ett fall som i denna stund har kostat landstingets skattebetalare en halv miljard kronor.

Miljöpartiets Tomas Eriksson väckte genom sin interpellation en debatt om just landstingets misslyckade upphandlingar, han frågade om SLL har den kompetens som behövs för att kunna genomföra upphandlingar med tillfredsställande resultat. Moderaternas Irene Svenonius svarade att hon aldrig kommer att acceptera att landstingets leverantörer inte lever upp till de krav som vi ställer i våra upphandlingar och att påståendet om att landstinget gör dåliga upphandlingar får stå för Tomas Eriksson själv.

Sverigedemokraternas Per Carlberg deltog i debatten och riktade uppmärksamhet mot den prehospitala läkartjänstupphandlingen som nyligen blev klar och menade på att varningsklockorna ringer i och med att Curera AB som vann upphandlingen skiljde sig hela 30 miljoner från resterande bolag som Falck Ambulans och Samariten. Om något verkar för bra för att vara sant är så förmodligen fallet, framtiden får visa om detta blir ännu en rubrik för Stockholms läns landsting.

Budget för 2018 antogs

Under detta fullmäktigesammanträde antogs budgeten som förhandlades fram i juni. Budgeten för 2018 omsluter cirka 100 miljarder kronor och under 2018 investeras totalt 17 miljarder kronor, varav 8,8 miljarder inom hälso- och sjukvård och cirka 8,2 miljarder inom kollektivtrafiken.

Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet med hänvisning till det budgetalternativ som vi själva sammanställde där man bland annat finner:

 • 100 miljoner mer än Alliansen till psykiatri.
 • 60 miljoner mer än Alliansen till förlossning och geriatrik.
 • 30 miljoner mer än Alliansen till avancerad sjukvård i hemmet.
 • Stopp för det organiserade tiggeriet i kollektivtrafiken.
 • Ambulansbåt i Stockholms skärgård.
 • Utredning av möjligheten till att fakturera utländska ambassader för vård given till deras medborgare.

Sverigedemokraternas Per Carlberg framförde diskussionens sista anförande och konstaterade att han ser fram emot att se olika satsningar inom sjukvården bli genomförda, men naturligtvis passade han på att poängtera hur Sverigedemokraternas inställning skiljer sig från de övriga partiernas.

Kostnadsfri resa för asylsökande som ska på hälsoundersökning?

Socialdemokraterna lämnade en motion där de menar på att alla asylsökande i Sverige har rätt till en hälsoundersökning och därför borde få sin resa till sådan undersökning bekostad. För trots att hälsoundersökningarna är viktiga är det få asylsökande som tar del av dem, vilket naturligtvis medför en långsiktig risk för den övriga befolkningen i Sverige. Socialdemokraterna anser att det kan vara långt för vissa asylsökande att ta sig till en hälsoundersökning och att det därför faller på landstinget att bekosta den resan om man på allvar vill öka antalet genomförda hälsoundersökningar.

Sverigedemokraterna har en annan syn på problemet, se Lotta Nordfeldts (SD) kommentar till motionen här:

Landstingsfullmäktige röstade avslag till motionen med Sverigedemokraternas stöd.

Debatt kring Vänsterpartiets motion om sexistisk reklam

Det är inte förstå gången och förmodligen inte den sista gången som de rödgröna lyfter frågan om ”sexistisk reklam” i Stockholms läns landsting. Denna gång var det två representanter från Vänsterpartiet som lyfte frågan och menar på att ”sexistiska” annonser har visats upp i tunnelbanan och på busshållplatser, att landstinget på så vis bidrar till sexualiseringen av det offentliga rummet och att detta är oerhört allvarligt. Vänsterpartiet menar på att reklamen spelar på könsfördomar och könsroller som strider mot principen om kvinnors och mäns lika värde. Exempel på vad Vänsterpartiet menar konkret saknas men deras företrädare passade på att knyta sin motion (som lämnades in i maj) till Metoo-rörelsen som i Sverige tog fart under oktober.

Vänsterpartiet föreslog i sin motion:
att revidera reklampolicyn med etiska riktlinjer i syfte att motverka sexistisk reklam i det offentliga rummet

Sverigedemokraternas vice gruppledare Per Carlberg kommenterade motionen och påpekade först att något praktiskt genomförande av motionen omöjliggörs på grund av förslagets väldigt subjektiva grundfunktion, nämligen att avgöra vilken reklam som ska anses sexistisk och inte. Detta leder i slutändan till att reklam antingen godtyckligt förbjuds eller att genomförandet av motionen inte har någon verklig effekt.

Sedan poängterade Carlberg att genomförandet av motionen skulle kunna innebära en stor förlust av reklaminkomst för SL, just för att en så stor del av reklamen skulle hindras om man utgår från en vänsterideologisk syn på sexism samt motionens problembeskrivning som är mycket svår att konkretisera vilket som tidigare sagt antingen drabbar en stor del av reklamen eller inte påverkar något alls.

Slutligen är det som förvaltningen poängterar i sitt yttrande, att det i dagsläget redan finns ett etiskt råd som granskar reklamkampanjer av tvivelaktig karaktär samt att SL:s riktlinjer redan hindrar diskriminering och stötande innehåll i reklam i kollektivtrafiken. Detta är enligt oss en betydligt bättre väg för att fastställa ett etiskt förhållningssätt till reklam än vad Vänsterpartiets motion förespråkar.

Exakt hur reklampolicyn ska revideras och vem som ska sätta gränsen för sexism förblir oklart, motionen ansågs vara besvarad men vi är säkra på att något av de rödgröna partierna kommer att lämna en liknande motion igen.


Fullmäktigesammanträdet avslutades med en fin julhälsning till alla närvarande och så vill vi även avsluta detta nyhetsbrev. 2017 har varit ett väldigt händelserikt år och mer lär vänta när vi går in i valåret 2018. Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, 2018 är det dags för mer politik!


Följ oss på Facebook! 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11
 


 Landstingsfullmäktige 2017-11-07

Detta fullmäktigesammanträde kan ses som del två av försöket till att behandla så många interpellationer som möjligt innan årets slut. Nästan hela dagordningen bestod av interpellationer där en av dem var från Sverigedemokraterna.

Interpellation om säkerheten inom biljettkontrollverksamheten

SL har utökat och kommer fortsätta att utöka antalet biljettkontrollanter inom kollektivtrafiken, detta ser Sverigedemokraterna som mycket positivt och de utökade biljettkontrollerna har visats sig ge betydande effekt i de områdena där de har implementerats.

Ett problem som har uppstått är dock att biljettkontrollanter blir utsatta för hot och våld, i synnerhet över röda linjen. Detta har resulterat i att polisens närvaro har blivit nödvändig för att återuppta biljettkontrollerna, något som trafikförvaltningen känner till och som även har uppmärksammats i lokal media.

Det är glädjande att man nyttjar polisens stöd istället för att överge vissa områden till de grovt kriminella individerna, men det är på lång sikt inte rimligt att SL:s personal ska behöva polisens insatser för att utföra sitt vardagliga arbete. Polisen lyckas nu gripa illegala invandrare inom Stockholms län i och med sin närvaro inom kollektivtrafiken vilket naturligtvis är positivt, däremot anser vi inte att detta ska behöva möjliggöras med biljettkontrollanternas otrygghet som anledning.

Sverigedemokraternas vice gruppledare Per Carlberg ställde därför följande fråga till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons: Har Stockholms läns landsting en handlingsplan för att långsiktigt försäkra god arbetsmiljö och säkerhet för personal som verkar för SL?

Kristoffer Tamsons delade helt och hållet Sverigedemokraternas problembeskrivning och informerade att man nu kommer upprätta en särskild handlingsplan för att förbättra situationen. Det är glädjande att vi är överens i denna fråga och det skapar bättre förutsättningar för Stockholms läns landsting att tackla det växande problemet. Vi ser fram emot att under nästa mandatperiod få ännu mer inflytande och på riktigt ta tag i problemen

Vänsterpartiet vill ta bort spärrarna i tunnelbanan

Vänsterpartiet är inte nöjda med spärrsystemet i Stockholms kollektivtrafik och menar på att risken för skada är för allvarlig. Vänsterpartiet frågade i en interpellation om vad man tänker göra för att få bort skadorna som är orsakas av spärrarna. De konstaterar även i sitt första anförande att de vill se en öppen spärrlinje vilket Miljöpartiet ställer sig bakom och menar att spärrarna skapar otrygghet.

Varje dag reser 1,2 miljoner människor med tunnelbanan och under detta år har 24 personincidenter inträffat i samband med spärrsystemet, vilket är en minskning från föregående års 76 incidenter. Risken att skadas av när man passerar en spärr i Stockholms kollektivtrafik är 0.00003 %. Hur man tänker finansiera en spärrfri linje enligt Vänsterpartiets och Miljöpartiets vision förblir ett mysterium.

Sverigedemokraternas Per Carlberg yttrade sig i frågan. Sverigedemokraterna menar att miljön och otryggheten som orsakas av stökiga resenärer är ett betydligt större problem än spärrar.

Efter Per Carlbergs anförande svarade vänsterpartiets Micaela Kedhammar: ”Nu är jag en sådan här vänsterflummare, men jag tycker att det är mer obehagligt med poliser och ordningsvakter”. Inte ett särskilt förvånande uttalande från Vänsterpartiet anser vi.

Landstinget säger upp kontrakt för röda linjens nya signalsystem

Ett nytt signalsystem för röda linjen skulle ha varit färdigt redan 2014. Så blev inte fallet och nu efter tre års uppskjutningar beslutade trafiknämnden i Stockholms läns landsting att bryta avtalet med leverantören Ansaldo. En halv miljard har investerats i detta projekt och nu kräver man 300 miljoner tillbaka från det italienska företaget. Medan landstinget har förlorat allt förtroende för leverantören anser Ansaldo att kravet på återbetalning är grundlöst.

Kapaciteten för den röda linjen ska ändå öka och landstinget ska åstadkomma det med bland annat bygget av en ny depå, upprustning av befintliga tåg och inköp av nya tåg. Det nuvarande signalsystemet förväntas fungera i minst tio år till.

Länets befolkning ökar med 330 000 invånare fram till 2026

Befolkningen i Stockholms län beräknas öka från dagens 2 269 000 till 2 603 000 personer fram till 2026. Det är en ökning med 15 procent. Invandringen spelar en betydande roll i denna prognos.

Den största relativa befolkningstillväxten väntas för Sundbybergs kommun som förmodligen växer med 45 procent. Järfälla kommun väntas öka sin befolkning med 30 procent och ytterligare fyra kommuner väntas öka sin folkmängd med över 20 procent, nämligen Upplands-Bro, Värmdö, Nykvarn och Vallentuna. Danderyds kommun och Södertälje förväntas få den relativt sett minsta befolkningsökningen, 6 procent.

Totalt planeras ett tillskott av 341 000 bostadslägenheter i länet under perioden 2017–2030 och antalet väntas bli högst i Stockholm där 109 000 bostäder planeras, Nacka där 25 000 bostäder planeras och Järfälla där 20 000 bostäder planeras.

 

 

Följ oss på Facebook! 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

 

 

 

 

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post

 

 

2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11

 

 

 

 

 

 Landstingsfullmäktige – 2017-10-17

Denna gång var det väldigt få beslutsärenden i ett fullmäktigesammanträde som för det mesta bestod av interpellationer. En av punkterna på dagordningen var Sverigedemokraternas interpellation om det eskalerande våldet i Stockholms län. Samtidigt hölls en manifestation utanför landstingshuset om den försämrade kvaliteten inom färdtjänsten och dessutom blev Sveriges dyraste sjukhus nyligen färdigt.

 

Dialog med de Synskadades Riksförbund och DHR om färdtjänstfrågan.
Under förmiddagen höll de Synskadades Riksförbund en manifestation som berörde frågan om; enligt deltagarna på manifestationen har färdtjänstens verksamhet försämrats markant under den senaste tiden och många menar på att man inte kan lita på färdtjänsten och att bilarna inte kommer i tid.Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons anser att problemen med färdtjänsten i stort beror på den allmänna trafiksituationen i Stockholm. Samtidigt hävdar deltagare på manifestationen att de får kalla på vanlig taxi som nödlösning och att trafikproblemen då inte verkar finnas längre.I samband med manifestationen deltog Sverigedemokraternas vice gruppledare och ansvarig för trafikfrågor Per Carlberg i en diskussion med representanter för de synskadade. De menar på att monopolsituationen ligger bakom problemen, då det i princip är ett enda företag med låga ersättningsnivåer för chaufförerna som utgör all färdtjänst i Stockholms län. Vi lyssnade på deras synpunkter och vi delar problembeskrivningen i mångt och mycket, det blir något som vi tar med oss i vårt trafikpolitiska arbete.I våras vann vi tillsammans med de rödgröna en omröstning i landstingsfullmäktige som innebar att krav på kollektivavtalsliknande villkor ska gälla för förarna inom färdtjänsten, just för att förbättra situationen. Dock blev förändringen tyvärr aldrig av då den borgerliga alliansen i trafiknämnden kort därpå röstade igenom en förlängning av nuvarande avtal. Frågan ska naturligtvis fortsätta att drivas.

 

Interpellation om det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser. 

Det råder nya bistra tider i Sverige med skjutningar, attacker på blåljuspersonal och kriminella som stormar akutmottagningarnas väntrum. Dessa företeelser var någonting otänkbart för bara några år sedan, 2017 är det en realitet.

Det som idag sker i Malmö sker imorgon i Stockholm och i Malmö har man sedan en tid tillbaka rutiner i samband med skjutningar vid sjukhus. Där spärrar polisen av området kring akutmottagningen när någon blivit skjuten, just för att offrets vänner och familj inte ska kunna ta över akutmottagningens väntrum och skrämma de patienter och den personal som finns där.

I vårt län har situationen på sistone eskalerat och var tionde anställd på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vittnar om våld och hot på arbetsplatsen. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt.

Trots alla rapporter om hur våldet och hoten mer och mer tar sig in på våra akutmottagningar och även drabbar ambulanspersonal ute på fältet, ägnar sig vissa åt relativisering och försöker påskina att situationen inte är så allvarlig. För den som jobbar i de utsatta arbetsmiljöerna ter sig sådana resonemang som direkt hånfulla och verklighetsfrånvända.

Med anledning av ovanstående ställde vice gruppledare för SD i landstinget Per Carlberg följande frågor:

 • Vad kommer landstinget att göra för att säkerställa tryggheten för personalen och patienterna på akutmottagningarnas väntrum?
 • Har landstinget en dialog med regeringen om den ohållbara situationen, där kriminella brer ut sig och förstör för skötsamma medborgare och landstingspersonal?
 • Har SLL besökt Malmö och MAS för att se över deras rutiner vid skjutningar?
 • Kan SLL garantera säkerheten för patienter och personal på länets akutmottagningar?

Moderaternas sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött svarade att hon ser mycket allvarligt på det eskalerande våldet, att förebygga hot- och våld inom landstinget har högsta prioritet. Dock menade hon på att det är en omöjlighet att lämna några garantier för att hotfulla situationer aldrig kommer uppstå. Hon påpekade att landstinget är en del av den negativa samhällsutvecklingen där hotbilder är mer komplexa och oförutsägbara. Ett steg i rätt riktning är att chefer och säkerhetschefer inom vården fortsätter att utveckla verktyg och metoder för att förebygga och utveckla det samarbete som inletts med polismyndigheten. Ytterst är detta dock en fråga för staten menade hon.

Som vanligt kan man konstatera fagra ord från de styrande i landstinget men rent konkret sker inte mycket. Sverigedemokraterna som varnat för denna utveckling i många år kommer fortsätta ta upp och lyfta fram frågan om såväl landstingets personal som övriga medborgare säkerhet och trygghet.

 

Nya Karolinska Solna färdigbyggt
Karolinska sjukhuset invigdes år 1940. Nästan 80 år senare, anses sjukhuset vara omodernt och dessutom utspritt på ett 40-tal byggnader inom ett stort område som ungefär motsvarar Gamla Stan. Detta är bakgrunden till det omtalade och omdebatterad projektet Nya Karolinska Solna(NKS), Sveriges dyraste sjukhus, som nu är färdigt.Sjukhuset är tänkt att ha ett tydligare fokus på specialiserad och högspecialiserad sjukvård. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten. NKS ska vara nordens mest moderna sjukhus, det är ett ambitiöst projekt som har fått stor kritik under hela processen.Projektet var redan från början väldigt kostsamt och skulle genomföras för 14,5 miljarder kronor, men därefter har ytterligare beslut tagits som att sjukhuset ska ha eget tillagningskök, fler vårdplatser och upprustade fastigheter intill. Sedan tillkommer kostnader för medicinteknisk utrustning som i regel upphandlas så sent som möjligt för att få tillgång till den senaste teknologin. Med tilläggsavtal, medicinteknisk utrustning och övriga bygginvesteringar blir kostnaden för NKS 22,8 miljarder kronor.
Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting besökte NKS under konstruktionenVad får då patienten för pengarna? Sjukhuset ska ha 550 vårdplatser i huvudbyggnaden, 79 vårdplatser i behandlingsbyggnaden samt 100 dagvårdsplatser. Patienterna får enkelrum med egen dusch och toalett, i duschrummet finns också en spoldesinfektor vilket innebär att exempelvis bäcken som tidigare burits ut i korridoren nu kan rengöras inne på rummet. Den som är patient på NKS kommer att kunna ha en anhörig på plats med sig, en extrasäng finns i varje enkelrum. Sjukhuset utrustas med 36 operationssalar och åtta strålbehandlingsrum. Sjukhuset är även byggt för att hålla i 100 år och för att kunna vara flexibelt och förändras i takt med den medicinska utvecklingen. Till exempel kan ny utrustning lyftas in genom perspektivfönster i änden på korridorerna.Beslutet om att bygga det nya sjukhuset togs innan Sverigedemokraterna hade mandat i landstingsfullmäktige, vi hoppas verkligen att NKS är värt pengarna och ger goda resultat. 

 

Följ oss på Facebook! 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

 

 

Gilla oss på Facebook

Besök vår hemsida

E-post

 

2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11

 

 Landstingsfullmäktige – 2017-09-12

Det första landstingsfullmäktigesammanträdet efter sommaruppehållet har nu ägt rum. Som vanligt fick Sverigedemokraterna spela en avgörande roll och som vanligt lyftes många intressanta diskussioner, bland annat fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa, markörhundar för cancerdiagnostik och en motion om ambulansbåtar.

Fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är ett stort problem i Sverige och det är ett problem som växer bland barn och ungdomar. Detta visar bland annat Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om skolbarns hälsovanor, Socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa bland unga och även en studie baserad på Stockholms läns landstings vårdregister. Med dessa alarmerande slutsatser är det tydligt att större insatser krävs för att förbättra situationen för länets barn och ungdomar.Därför valde Sverigedemokraterna att stötta den motion som Socialdemokraterna presenterade i Stockholms läns landsting som just berör detta växande problem. Motionen handlar om att inrätta fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa och är helt i linje med Sverigedemokraternas satsning på 50 miljoner kronor till just barn- och ungdomspsykiatrin.Förslaget löd konkret: 

 • att Stockholms läns landsting ges i uppdrag att utreda hur landstinget tillsammans med kommunerna i länet kan starta liknande verksamheter som Horisonten barn och unga
 • att särskilt prioritera etablering av liknande verksamheter som Horisonten barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Sverigedemokraterna har stöttat detta förslag genom hela den parlamentariska processen och det är glädjande att motionen blev bifallen i landstingsfullmäktige tack vare oss.

Små socialdemokratiska lögner 
När motionen om fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa gick igenom tack vare Sverigedemokraterna, bestämde sig det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Dag Larsson att i en lokaltidning låta förvånad och förklara hur detta var första gången som Sverigedemokraterna röstade ja till ett av deras förslag, han skriver: ”Det är första gången vi får genom en motion med SD:s hjälp. Vi har inga diskussioner med SD överhuvudtaget, men vi är glada att förslaget gick igenom, eftersom vi ser ett stort behov.”Antingen ljuger Dag Larsson medvetet eller så har han ett extremt dåligt minne. Exempelvis fick han själv igenom en motion den 15 november 2016 om att utreda kostnaden för slopad avgift som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården. Även den motionen gick igenom tack vare Sverigedemokraterna.
Motion om markörhundar för cancerdiagnostik
Överlevnadsgraden för många cancerformer har ökat men lungcancer är undantaget, idag har vi stora brister för speciellt lungcancerdiagnostik i tidigt skede. Enligt cancerfondens rapport för 2017 dör åtta av tio lungcancerpatienter i sin sjukdom. I detta läge är det därför av största vikt att alla möjligheter till att kunna förbättra lungcancerdiagnostiseringen utforskas. 

En möjlighet som inte har utforskats tillräckligt är det faktum att bröst – såväl som lungcancer visar ett mönster av biokemiska markörer i utandningsluften som går att skilja från kontrollpatienters mönster. Kemisk analys av utandningsluften har inte visat sig fungera men däremot har hundar med korrekt träning visat sig kunna identifiera dessa markörer. Då utbildning av hundar inte kan patenteras finns det dock litet ekonomiskt intresse i att stötta utvecklingen från privat håll, och därför har Stockholms läns landsting en given roll att spela i att utreda möjligheterna för markörhundar.

Sverigedemokraternas förslag var således:

 • att landstingsfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med markörhundar skulle kunna organiseras samt kostnaden för densamma.

Landstingsrådsberedningen valde dessvärre att avslå motionen med motiveringen att det finns risk för överdiagnostik som leder till ökad belastning på sjukvården utan att man kunnat påvisa någon minskning av mortaliteten i lungcancer. Samt att det är svårt att hitta och träna hundar för uppdraget.

Motionen lämnades in av Dan Kareliusson (SD), Per Carlberg (SD) och Arnold Boström (SD)

Motion om samvetsfrihet för barnmorskor
Lotta Nordfeldt lyfte genom sin motion frågan om samvetsfrihet för barnmorskor inom Stockholms läns landsting. I det här fallet innebär det att barnmorskor av religiösa eller ideologiska skäl kan avstå från att utföra abort. Motionens syfte är att bidra med en pusselbit i det stora pusslet av personalbrist inom vården. Förlossningsvården saknar i dagsläget barnmorskor och alla förslag är relevanta att diskutera.Motionen blev snabbt mycket kontroversiell, framförallt för att meningsmotståndare valde att direkt dra parallellen till inskränkt aborträtt, vilket motionen rent sakligt inte alls berör. Lotta Nordfeldt understryker tvärt om att ingen kvinna nekas abort i Stockholms län men många kvinnor nekas barnmorskor. Det finns brist på barnmorskor inom förlossningsvården men inte specifikt för utförandet av aborter, ett möjligt alternativ blir således att inrätta en tjänst som endast berör förlossningen. Tittar man på situationen idag är det 59 % av alla barnmorskor som aldrig assisterar vid abort, alltså finns möjligheten för att dela upp den nuvarande tjänsten i två kategorier som i många andra länder.Lotta Nordfeldt motion bestod av följande två förslag: 

 • att Stockholms läns landsting undersöker möjligheten att införa två olika typer av barnmorsketjänster inom SLL (en med samvetsfrihet och en utan samvetsfrihet)
 • att de som åberopar samvetsfrihet ska kunna arbeta/söka tjänst i förlossnings- och mödravård.

Efter en lång debatt blev motionen avslagen men debatten fortsätter utanför landstingssalen, läs mer om Lotta Nordfeldts förslag här: dn.se/sthlm/sd-vill-ha-samvetsfrihet-for-barnmorskor/ 

Stöd till motion om hemgångsteam
Idag upplever många sjuka äldre osäkerhet vid hemgång till ordinärt boende efter vård. Alltför ofta följs inte vården upp på rätt sätt efter utskrivning och detta leder till att många sjuka äldre måste göra återkommande besök på akutmottagningar och inom slutenvården, vilket naturligtvis kan vara en stor belastning. Där finns möjligheter för förbättring med ett så kallat hemgångsteam.Metoden går ut på att landstingets vårdgivare tillsammans med kommunens utförare, med gemensamma krafter och god samordning av resurser möter upp brukaren och är ett stöd i övergången från sjukhus till hemtjänst. Målgruppen är personer över 65 år som genom sjukdom eller trauma hamnat inom slutenvården och är utskrivningsklara, och som bedöms ha ett stort omsorgsbehov men framförallt en uttalad oro inför hemgång till ordinärt boende.Metoden kan innebära en bättre vårdupplevelse för många äldre och därför valde Sverigedemokraterna att stötta Socialdemokraternas motion som just handlar om att starta en verksamhet med hemgångsteam inom Stockholms läns landsting. Motionens förslag till beslut var: 

 • att Stockholms läns landsting tar initiativet till att starta teamverksamhet för en trygg och säker hemgång i samarbete med fler kommuner i Stockholms län.

Motionen hade bifallits med Sverigedemokraternas stöd men dessvärre vek sig Miljöpartiet för alliansens vilja och det resulterade i att motionen blev avslagen. Detta är inte första gången som miljöpartiet i Stockholms läns landsting överger principer och av väldigt vaga anledningar röstar emot sitt eget block.

Interpellation om bättre möjligheter för bloddonation
Vi sverigedemokrater lägger ett stort värde i att så många medborgare som möjligt värnar om våra gemensamma intressen. Ett sätt att bidra är exempelvis genom att donera blod. För att underlätta detta kan företag och organisationer låta sina medarbetare lämna blod på betald arbetstid. Det är glädjande att så många företag har insett detta men tyvärr når landstingets medarbetare inte upp till samma nivåer som många privata företag när det gäller att donera blod. 

En undersökning från Blodcentralen i Stockholms läns landsting visar att idag ger endast var femte blodgivare blod på arbetstid, och av dem vet en tredjedel inte ens om deras arbetsgivare tillåter besök på Blodcentralen under arbetstid eller inte. Faktum är att ingen av kommunerna i Stockholms län har en uttalad eller dokumenterad policy om blodgivning på arbetstid, det har inte Stockholms läns landsting heller.

Samtidigt är behovet av blod stort. Varje dag används 100 liter blod i länet vid blödningar vid operationer, olycksfall, förlossningar eller som del i behandling av svår sjukdom hos såväl nyfödda som hos den äldre befolkningen, ändå är bara tre av hundra stockholmare blodgivare. Att låta sina anställda ge blod på arbetstid är alltså ett sätt att bidra till att Stockholm får behålla ett stabilt blodlager.

Sverigedemokraternas Lotta Nordfeldt ställde därför följande frågor till Forskning- och personallandstingsrådet Peter Carpelan:

 • Vad avser SLL göra för att underlätta för landstingets medarbetare att ge blod?
 • Kommer SLL att ta fram en tydlig policy rörande blodgivning på arbetstid året om?
 • Vad avser Peter Carpelan att vidtaga för åtgärder för att säkerställa att Stockholms läns landsting blir självförsörjande på blod och därmed slippa köpa blod från utlandet?

Peter Carpelan svarade att detta var en angelägen och viktig fråga men att det inte finns någon ambition från landstinget att ta fram en policy som berör bloddonation. Carpelan menar även på att varje avdelning inom landstinget själv får avgöra vad deras personal får och inte får göra.

Motion om att införa ambulansbåt
Stockholms skärgård är utspridd över ett stort geografiskt område med ca 14 000 fastboende invånare som under framförallt sommarmånaderna mångdubblas när turismen i skärgården ökar. Den nuvarande ambulansverksamheten i skärgården förlitar sig i stort på sjöräddningssällskapets ideella verksamhet och ett bra väder för helikopternas tillgänglighet. Dessutom kommer helikoptern som var placerad i Mölnvik att flyttas till Norrtälje vilket försvårar situationen ytterligare. 

Därför vill Sverigedemokraterna sätta en ambulansbåt på prov inom Stockholms skärgård. Sverigedemokraterna föreslår att en ambulansbåt placerad i Stavsnäs, Värmdö kommun som ett mycket bra komplement till ambulanshelikoptern då den av olika anledningar inte finns tillgänglig för uppdrag i Stockholms skärgård. Båtens basplacering medför hög tillgänglighet i både norra och södra skärgården men framförallt i mellersta skärgårdsbandet då demografiska uppgifter redovisade i en utredning av SLL visar på att skärgårdsbefolkningen till stor del är koncentrerad i det området.

För övrigt anser vi att en ambulansbåtsverksamhet skulle kunna vara en mycket attraktiv arbetsplats och kunna locka tillbaka ambulanssjukvårdare och specialistutbildade sjuksköterskor som valt att lämna ambulansverksamheten. Genom att exempelvis införa rotationsmöjligheter skulle även den vägburna ambulanssjukvården kunna dra nytta av detta personaltillskott. Det borde även bland befintlig personal finnas kompetens för att framföra vissa typer av båtmodeller (utifrån utbildning från bland annat försvarsmakten) som skulle kunna användas som ambulansbåt.

Motionen som Sverigedemokraternas Per Carlberg och Dan Kareliusson lämnade in hade följande att-satser:

 • att på prov införa ambulansbåt med utgångspunkt från Stavsnäs i Värmdö kommun under perioden maj till och med september
 • att om provverksamhet utfaller väl överväga att införa verksamheten permanent.

Motionen avslogs dessvärre med hänvisning till en utredning som gjordes inför upphandling av den prehospitala sjukvården för åren 2017-2025. Utredningen kom fram till att en eller flera ambulansbåtar i Stockholms skärgård inte är lämpligt främst utifrån skärgårdens geografiska utformning och kostnader jämfört med befintlig ambulanshelikopterverksamhet. Detta är dock något som Sverigedemokraterna i förväg bemötte i motionen.

Tryck här för att läsa motionen i sin helhet.

Följ oss på Facebook! 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11

 

 Landstingsfullmäktige – Budgetförhandlingarna 2017

Budgetförhandlingarna kan ses som årets höjdpunkt för landstingspolitiken. Inget annat sammanträde inom landstinget behandlar så pass många ärenden och gör anspråk på så mycket tid som budgetförhandlingarna. Sverigedemokraterna spelade en avgörande roll i sammanträdet.

Nej till införandet av vårdval reumatologi.
Införande av vårdval innebär att ett vårdområde (exempelvis reumatologi eller hudsjukvård) styckas av från den landstingsdrivna vården och görs till föremål för lagen om valfrihetssystem. Det betyder att privata vårdbolag får fri etableringsrätt inom området. Genom vårdvalet kommer vård som tidigare drevs av landstinget att istället drivas av privata vårdbolag. Patienten kan välja hos vilket av bolagen inom vårdvalet han eller hon vill få vård, och kostnaderna betalas av landstinget.

En biverkning av vårdvalet är att det är omöjligt att styra den geografiska spridningen av vårdgivare, detta kan bidra till en överetablering av privata vårdgivare i ekonomiskt starka områden, vilket i sin tur kan leda till en sämre jämlikhet inom vården.

Utöver ovanstående har Reumatikerförbundet även följande att tillägga: ”För reumatologin är riskerna än större för en utveckling mot en oetisk prioritering, eftersom det är så stora pengar inblandade och eftersom det är en brist på reumatologer i hela landet. Det blir lätt frestande för en vårdentreprenör att satsa på att ta emot patienter som bara har behov av korta besök – och utan komplicerade behov av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och teamvård – och där man nu får möjlighet att förskriva dyra läkemedel utan att behöva prioritera mellan olika behov.”

När det gäller vårdvalet är det generellt sett bra att fler aktörer får möjlighet att agera och att konkurrensen ökar, men innan landstinget ger tillstånd för att driva ett nytt vårdval måste kontrollen vara minutiös. Det ska inte råda någon som helst tveksamhet om att vårdkvalitén inte kompromissas på grund av allt för optimistiska kalkyler och dåliga kontrakt. Uppföljningen är också essentiell för att kontrollera att den alternativa aktören faktiskt fullföljer sitt uppdrag.


Vi har inhämtat en hel del information och vi stöder inte vårdval inom reumatologin, så vi kommer att rösta för att behålla vården i egen regi. Vi har tagit till oss av synpunkter från professionen där det finns ett kompakt motstånd mot förslaget och vi tycker att det väger tungt.” – Sverigedemokraternas gruppledare i Stockholms läns landsting, Dan Kareliusson, innan budgetförhandlingarna.

Reumatikerförbundet, för specialisterna i reumatologi, Svensk reumatologisk förening och för forskning och utbildning inom reumatologi, Karolinska Institutet, delar Sverigedemokraternas ställningstagande i denna fråga.

Då övriga opposition också är av samma åsikt kunde därmed Alliansens förslag om vårdval reumatologi röstas ner i landstingsfullmäktige med siffrorna 75 mot 72.

Personalen är vår viktigaste resurs
Den viktigaste resursen för en fungerande sjukvård såväl nationellt som för oss i Stockholms läns landsting är personalen. Våra medarbetare som jobbar långa pass, flyttar sina planerade semestrar, avstår från raster och tvingas stressa igenom sina arbetsdagar. Vår skyldighet som politiker är att ge personalen alla de verktyg de behöver för att fortsätta utvecklas, trivas och glädjas på sina arbetsplatser.Tyvärr har utvecklingen de senaste åren gått i motsatt riktning. Istället för att lockas till landstinget och sjukvården väljer istället utbildad sjukvårdspersonal att söka sig till andra arbetsplatser även i grannländer där arbetsvillkoren är bättre och möjligheterna att växa i sin yrkesroll är större.Stockholms läns landsting måste bli en attraktiv arbetsgivare och för att möjliggöra detta vill vi Sverigedemokrater genomföra följande: 

 • Rätt till heltid – om man arbetat sex månader efter att en provanställning lett till en tillsvidareanställning ska kunna söka och få en heltidsanställning.
 • Delade turer – Sverigedemokraterna vill att landstinget vid upphandling av tjänster från privata aktörer tar detta i beaktande och att delade turschema inte ska förekomma.
 • Slopad karensdag – Vårdpersonalen utsätts i hög grad för risken att själv smittas av sjukdomar. Det, i kombination med att det är extra viktigt att sjukvårdspersonal inte går till arbetet med en misstänkt infektion, gör att vårdpersonal kan ha mer sjukfrånvaro än andra yrkesgrupper. För att detta inte ska påverka vårdpersonalens inkomst vill vi att landstinget strävar efter att möjliggöra för smittad personal att vara hemma utan karensdagar.

Därför glädjer vi oss åt att vi tillsammans med övrig opposition har fått igenom ett förslag om stärkt grundkompetens inom vård och omsorgsutbildningen.

Sociala krav inom färdtjänsten.
Efter många års rapportering kring dåliga villkor för taxichaufförer inom färdtjänsten kom äntligen beslutet, goda villkor inom färdtjänsten ska bli verklighet. För de som arbetar inom färdtjänsten, både inom Stockholms län och i andra delar av Sverige, har villkoren tidigare successivt pressats nedåt i upphandlingar som gått efter lägsta möjliga pris. Vissa hävdar att ersättningen har pressats till nivåer som knappt går att försörja sig på. 

Nu blir det en förändring i Stockholms län eftersom Sverigedemokraterna valde att stödja förslaget om sociala krav inom färdtjänsten. Med den knappa röstmarginalen 73-71 fick vi igenom förslaget och nu ska det ställas krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar av färdtjänst.

Landstinget ska inte syssla med lönedumpningspolitik.

4 miljoner extra till Patientnämnden.
Patientnämnden fyller en viktig funktion i landstingets verksamhet som ett forum dit patienter kan vända sig när man upplevt problem i kontakten med den offentligt finansierade vården. I nämnden samlas mycket kunskap som grundar sig i de erfarenheter som inkommer och som därmed på sikt leder till en
ökad patientsäkerhet.Sverigedemokraterna föreslog därför att satsa ytterligare fem miljoner kronor till Patientnämnden utöver det Alliansen budgeterade. Då övriga oppositionspartier av princip aldrig kan rösta på ett sverigedemokratiskt förslag bestämde vi oss istället för att slutändan rösta igenom ett förslag som åtminstone gav Patientnämnden ytterligare fyra miljoner kronor. För SD är det inte viktigt vem avsändaren av förslag är utan det är vem som mottager resurserna. Därför kan vi, såsom i detta fall, rösta med övrig opposition för att se till att genomföra förslag som gynnar invånarna i länet.
Förslag att stoppa det organiserade tiggeriet i kollektivtrafiken. 

Den omfattande mängd tiggeri som finns på Centralen, kring stationer och ombord på pendeltågen är för flertalet av kollektivtrafikresenärerna ett irriterande, obehagligt och trygghetsminskade inslag. I det organiserade tiggeriets spår följer kriminalitet, människohandel, utpressning, hot, våld, prostitution och misär. De som ger pengar till tiggarna möjliggör denna brottslighet.

Tiggeriet i Sverige kommer inte långsiktigt att bli någonting annat än en fattigdomsfälla. Regeringen vill därför att färre tiggare ska komma hit. Vi håller med om denna slutsats och tycker att som ett led i detta är en naturlig åtgärd att sluta tillhandahålla attraktiva ytor för att bedriva tiggeri.

Det är inte ovanligt att städer totalförbjuder tiggeriet. Så har skett med framgång i bland annat Haag, Rotterdam, Amsterdam samt Köpenhamn. Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att göra insamling av pengar tillståndspliktigt enligt 14 § i ordningsstadgan. Mycket tyder på att bestämmelsen sällan efterföljs eller beivras.

I Stockholm finns tiggare på det stora flertalet tunnelbane- och pendeltågsstationer. I en undersökning som SvD publicerat uppger 79 % av resenärerna tiggeriet som irriterande.

I Stockholms kollektivtrafik rör sig många människor och där finns många attraktiva ytor för tiggeri. Hänsynslösa människosmugglare utnyttjar fattiga romer att använda dessa ytor för att tigga och tar sedan ut ockerhyra. Genom att tillåta detta tillhandahåller Stockholms läns landsting en stadig och därför viktig inkomstkälla för grova brottslingar och bidrar aktivt till att den internationella organiserade kriminaliteten får fotfäste och kan öka i vårt land.

Tidigare har man ifrån representanter för landstingsstyrelsen hört invändningar om att ett tiggeriförbud skulle vara ogenomförbart på grund av att det saknar stöd i lag. Detta stämmer inte i sak. Det gick utmärkt att genomföra rökförbud i tunnelbanan. Stockholms stad lyckades göra tiggeri tillståndspliktigt på allmän plats genom att föra in en sådan bestämmelse i ordningsstadgan. Det är möjligt för Stockholms läns landsting att stoppa tiggeriet i sina lokaler.

Av dessa anledningar la Sverigedemokraterna följande förslag:
att uppdra åt trafiknämnden att säkerställa att SL förses med resurser för att stoppa det organiserade tiggeriet på stationer, tunnelbanevagnar och pendeltåg

Tyvärr bifölls inte förslaget av något av de övriga partierna i landstingsfullmäktige.

Nej till Sverigeförhandlingen. 

Sverigeförhandlingens paradnummer, höghastighetståg, har Sverigedemokraterna
ytterst svårt att se realiserat. Kostnaderna för byggandet av höghastighetståget ter sig
alltför höga i förhållande till samhällsnytta och ekonomisk verklighet. Den stora
kostnaden som ett höghastighetståg innebär behövs på andra håll i Sverige.

I och med att det dessutom ständigt görs tekniska landvinningar så som exempelvis
elektrifierade motorvägar och autonoma, självkörande fordon samt mer miljövänliga
bränslen för flyget riskerar ett höghastighetståg, när det väl är på plats i en
svåröverblickbar och avlägsen framtid, vara omodernt, förlegat och utan större funktion
för samhällsnyttan.

Sverigeförhandlingen innebär i övrigt för Stockholms län följande:

 • Förlängning av Roslagsbanan till city.
 • Tunnelbana mellan Fridhemsplan till Älvsjö.
 • Spårväg Syd.

Sverigedemokraterna är tveksamma till samtliga ovanstående projekt. Det av olika
skäl men framför allt ekonomiska. Får vi verkligen mesta och bästa möjliga
kollektivtrafik per satsad krona i dessa projekt? Sverigedemokraterna tvivlar på att så
är fallet.

Tyvärr bifölls inte Sverigedemokraternas förslag mot Sverigeförhandlingen.

Nej till omskärelse utan medicinsk grund.
Sverigedemokraterna är emot alla former av rituell könsstympning/omskärelse av personer som inte är myndiga. Manlig omskärelse innebär att en mycket känslig del av penis, förhuden skärs bort. Att skära bort denna del av förhuden handlar om ett smärtsamt oåterkalleligt ingrepp som också kan medföra allvarliga komplikationer. Det finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar i de fall medicinsk indikation saknas. Omskärelse får endast ske när medicinska skäl föreligger. Religiösa eller kulturella skäl är inte medicinska, därför anser Sverigedemokraterna att omskärelse inte ska ske inom Stockholms Läns Landsting.Europarådets parlamentariska församling antog 1 oktober 2013 en resolution om barnets rätt till fysisk integritet där omskärelse på icke-medicinsk grund också tagits med. Barnombudsmannen, Vårdförbundet, Barnkirurgerna, Barnläkarna och Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik är alla emot manlig könsstympning/omskärelse. Medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet ska alltid beaktas.Av den anledningen lade Sverigedemokraterna två förslag som löd:
att avtalet med externa aktörer om upphandling av omskärelse snarast sägs upp
att inga avtal ska förnyas med externa aktörer om upphandling av omskärelse.
Sverigedemokraternas budgetalternativ
I Sverigedemokraternas budgetalternativ finner ni bland annat: 

 • 100 miljoner mer än Alliansen till psykiatri.
 • Bryta upp Sverigeförhandlingen kring tunnelbanan, Roslagsbanan och Spårväg Syd.
 • Ambulansbåt i Stockholms skärgård.
 • 60 miljoner mer än Alliansen till förlossning och geriatrik.
 • Utreda möjligheten att fakturera utländska ambassader för vård given till deras medborgare.

Följ oss på Facebook! 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11

 

 Landstingsfullmäktige 2017-05-09

Under detta landstingsfullmäktige behandlades den omdiskuterade årsredovisningen för Stockholms läns landsting, över hundra anföranden hölls på denna punkt. På mötet behandlades även Sverigedemokraternas motion om att lättare kunna utföra hälsokontroller på nyanlända migranter samt len motion om att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter. Utöver detta ställde SD ledamöter även frågor gällande vaccination och dieselförbud.

Årsredovisning för Stockholms läns landsting 2016.

Stockholms län har under flera års tid haft en stor befolkningsökning och tillväxt vilket ställt ökade krav på en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Landstinget befinner sig i en expansiv fas med stora investeringar de kommande åren. Tillväxten för Stockholms län fortsätter och befolkningsökningen i Stockholm län är högst i landet. Ökande drifts- och kapitalkostnader innebär att verksamheternas kostnadsökningar måste begränsas för att ekonomin ska vara i balans.

Detta landstingsfullmäktige diskuterades årsredovisningen för 2016. Moderaternas finanslandstingsråd Irene Svenonius presenterade årsredovisningen och en debatt som varade cirka två timmar följde.


Läs en sammanfattning av årsredovisningen här

Sverigedemokraternas gruppledare i landstinget, Dan Kareliusson, framförde partiets mening i frågan.
Dan påpekade att vi Sverigedemokrater är mycket tveksamma till att se den snabbt växande befolkningen i Stockholms län som något  enbart positivt och drivande, vilket är det som uttrycks i redovisningen. Redan idag råder det en stor belastning på landstingets verksamhet och med den nuvarande befolkningsökningen är det viktigt att också förutse ytterligare komplikationer som kommer till följd.

Det ska inte ses som en självklarhet att de nyanlända som utgör en stor del av befolkningsökningen kommer bidra till ökade skatteintäkter.Tvärtom har Sveriges moderna migrationspolitiska historia visat på motsatsen. Inte heller den personalbrist som bland annat råder inom sjukvården kommer inte kunna lösas av de nyanlända.

Sverigedemokraterna ser positivt på hur ägarstyrningen har stramats åt väsentligt, att beslutsfattandet har centraliserats och att uppföljning av tagna beslut och verkställda beslut har skärpts betydligt. Dessa åtgärder kommer förbättra landstingets verksamhet framöver.

Se Dan Kareliussons anförande nedan

Motion om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända asylsökande/flyktingar.

I dag utför Sveriges landsting hälsokontroller på nyanlända flyktingar och asylsökande samt papperslösa. Dessa hälsokontroller är frivilliga. Trots stora insatser gör endast 40-50% dessa viktiga kontroller. Viktiga för individen och viktiga för att inte ta in och sprida sjukdomar i Sverige och dess population.

I dag är dessa hälsokontroller väldigt omfattande och tar stor tid i anspråk samt kräver tolk. Hälsosamtalen går även in på personernas psykiska hälsa och tidigare anamnes. Hälsokontrollerna innefattar även hälsosamtal där man informerar om den svenska sjukvården samt ger information om Folktandvården som de kan få ta del av för 50 kr. Dessa hälsosamtal kräver också oftast tolk.

Genom förenklade undersökningar, som bör vara obligatoriska, såsom blodprov och test för TBC, frigörs tid till att klara av fler undersökningar samt att låta sjuksköterskor hantera provtagningen i stället för läkare.

Sverigedemokraterna lämnade därför ett förslag som konkret löd:
att Stockholms läns landsting uppdrar till landstingsstyrelsen att utreda möjligheten att förenkla en del i hälsokontrollerna.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraternas Lotta Nordfeldt och Ulf Landström.
Motionen blev tyvärr avslagen.

Enkel fråga om föräldrars villighet att vaccinera sina barn.

I Tensta och Rinkeby vaccineras nu så få barn att det finns risk för dödliga epidemier av polio och difteri inom ett år om vaccinationsmotståndet fortsätter. Föräldrar är rädda att vaccinationssprutor ska ge deras barn autism, vilket tyder på dålig information. Vaccinationen i fråga ges vid ett års ålder och motverkar stelkramp, difteri, polio, kikhosta och Haemophilus influenzae.

I riket är vaccinationstäckningen cirka 97 procent. I Stockholms län 95,6 procent.
I vissa delar av Järna är vaccinationsgraden cirka fem procent.

Med anledning av ovanstående ställde därför Sverigedemokraternas Lotta Nordfeldt följande fråga till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink:
Avser hälso- och sjukvårdslandstingsrådet vidta några åtgärder för att öka villigheten bland föräldrar att vaccinera sina barn?

Interpellation angående dieselförbud och elbussar

Under senare år har dieselfordon diskuterats flitigt och insikten att de medför miljöproblem har blivit spridd. Även om dieslarna är effektiva medför de miljöproblem som är kostsamma och tekniskt svåra att hantera.

Sverigedemokraternas Ulf Landström valde därför att ställa följande frågor till Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming:

Fråga: Kommer RUFS att beakta konsekvenserna av att stora städer kan förbjuda dieslar av miljöskäl liksom att staten med en miljövänlig regering i framtiden kan tänkas övergå till samma krav som i USA?
Svar: Ja, om man ska utgå från tjänstemännens arbete.

Fråga: Kommer RUFS att analysera behovet av en elinfrastruktur för tunga fordon?
Svar: Ja, vi är medvetna om elektrifieringens fördelar när det gäller luft och buller.

Fråga: Anser du att landstinget ska bejaka utvecklingen mot eldrivna bussar i stället för dyra spårvagnar?
Svar:  Det pågår redan i viss utsträckning.

Fråga: Anser du att det går att mäta och förklara miljövinster som görs genom dieselförbud i hälsotermer eller på annat sätt?
Svar:  Ja, både när det gäller hälsa och stadsmiljö, det finns många undersökningar som tyder på detta.

Fråga: Hur bedömer du möjligheten att en kommun inom landstinget kommer att besluta om dieselförbud inom den närmaste tioårsperioden?
Svar: Ja, det är sannolikt och vi behöver ha en viss beredskap för att det kan hända.

Fråga: Är du beredd att försöka inspirera staten att satsa på infrastruktur för elbussar i t.ex. Sverigeförhandlingarna?
Svar: Ja, landstinget har fört fram vissa förslag men de har avslagits av Sverigeförhandlingarna.

Motion om att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter.

Sjukvården i dag befinner sig i kris. Ett av många problem är att personalen har svårt att hinna med patienterna och den mänskliga kontakten. För att göra patientupplevelsen mer positiv vill vi satsa på mer kultur i vården.

Landstingen satsar årligen stora summor på kultur oftast utan att fundera speciellt mycket över hur den kommer invånarna till del. Snarast handlar det om att fördela pengarna ”rättvist” mellan komiker, orkestrar, diktare etc. Politiska intressen har också ett inflytande över detta.

Vi har övervägt hur landstingen skulle kunna få ut mer av kultursatsningarna genom att använda dem till sjukhusens patienter i större utsträckning. Bakgrunden är att av den totala kulturbudgeten på 460 miljoner kr är endast 14,2 miljoner kronor avsatta för kultur i vården. Med andra ord endast tre procent.

Sverigedemokraternas lämnade därför följande förslag:
att Stockholms läns landsting utreder i vilken omfattning vi kan styra kultursatsningarna i större utsträckning mot våra allra sjukaste patienter

Motionen lämnades in av Sverigedemokraternas Ulf Landström och Lotta Nordfeldt.
Motionen blev tyvärr även den avslagen.

Följ oss på Facebook! 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11

 

 Landstingsfullmäktige 2017-03-14

Årets andra landstingsfullmäktige hade en något unik dagordning i och med att det endast fanns fyra beslutspunkter. Detta hindrade naturligtvis inte mötet från att förbruka sina 10 timmar eftersom det hade samlats en mängd interpellationer som skulle besvaras. Sverigedemokraterna deltog i flera debatter och en av interpellationerna som behandlades var SD:s vice gruppledare Per Carlbergs.

Interpellation om spridning av Tuberkulos. 

Sedan 2003 har antalet fall av tuberkulos enligt Folkhälsomyndigheten mer än fördubblats i Sverige. Aktiv tuberkulos är en mycket allvarlig sjukdom, som tidigare i Sverige varit så gott som utrotad och som vi därför slutade att vaccinera mot 1975.

Ökningen av tuberkulos det senaste decenniet beror enligt Folkhälsomyndigheten nästan enbart på ökad invandring från länder där sjukdomen fortfarande är vanlig. Detta innebär att ansträngningarna att fånga upp de som har sjukdomen självklart koncentreras till asylhälsovårdens hälsoundersökningar. Problemet där är att man även implementerar en ansvarslös smittskyddspolitik som om invandringspolitiken inte var tillräcklig. Alla nyanlända migranter blir inte undersökta och det leder naturligtvis till att många fall av tuberkulos inte blir upptäckta. Detta för att inte tala om människor som vistas här illegalt, det finns ingen möjlighet för landstinget att hälsoundersöka dem vilket självklart leder till ökad smittspridning.

I diskussionen kring ökningen av tuberkulos framhävs ofta den stora skillnaden mellan den latenta och aktiva formen av sjukdomen. Latent tuberkulos smittar inte och är inte heller anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Dessvärre är det ett faktum att ca 10 % av de personer som har den latenta formen också någon gång senare i livet utvecklar den aktiva. Hälften av dessa får sjukdomen inom två år efter smitta. Risken att utveckla aktiv tuberkulos efter smitta är dessutom större hos små barn och tonåringar än hos vuxna. När den smittade väl har utvecklat den aktiva formen kan sjukdomen även spridas till andra personer.

Därför ställde Sverigedemokraterna några frågor till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink som löd: 

 • Hur många personer, inklusive asylsökande personer, med konstaterad latent respektive aktiv TB är för närvarande bosatta i Stockholms Läns Landsting?
 • Vad kommer du att göra för att försäkra att samtliga personer med aktiv TB också fångas upp av sjukvården?
 • Hur agerar du för att försäkra att inte TB sprids ytterligare i vårt län?
 • Hur agerar du för att skydda den personal inom sjukvården som är särskilt exponerad för personer som har eller kan ha aktiv TB?

Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink påstod att det inte finns några tecken på ökad spridning av tuberkulos utanför riskgrupperna. Enligt henne är den största riskgruppen i Sverige personer som kommer från områden där tuberkulos fortfarande är vanligt.  Antalet fall har ökat från 400 år 2013 till över 800 år 2015. De flesta har smittats i ett annat land och därför ansåg Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet att siffrorna inte är särskilt alarmerande.

Hon förklarade sedan att det inte finns någon uppgift om hur många personer i Stockholms län som har latent tuberkulos, det sker ingen rutinmässig rapportering. Samtidigt menade hon på att Folkhälsomyndigheten följer aktivt utvecklingen av tuberkulos i samhället, samt att smittrisken fortfarande är låg.

När det gäller människor som vistas utan folkbokföring i Sverige så erbjuds kostnadsfri diagnostisering och vård vid tuberkulos. I Stockholms län är det cirka 20 personer per år som nyttjar detta. Slutligen konstaterade Anna Starbrink att det finns väl utarbetade rutiner för att skydda personal och medpatienter inom Stockholms läns landsting.

Läs mer om tuberkulosspridningen i Sverige:
Minskad invandring leder till färre fall av tuberkulos
Nästan utrotad sjukdom tillbaka
Anställda på flyktingboenden smittade av tuberkulos

Yttrande på interpellation från Vänsterpartiet om landstingets ansvar för utsatta områden.

Polisen har inlett operation MARELD för att strukturerat inleda ett massivt arbete mot de särskilt utsatta områdena som vi har inom Stockholmsregionen. De särskilt utsatta områdena är Södertälje, Norra Botkyrka samt Järvafältet. Polisen i region Stockholm utreder för närvarande 100 skjutningar, 60 mordförsök samt 40 mord varav de flesta skett i dessa områden. För oss Sverigedemokrater är detta ingen överraskning då dessa områden har präglats av en ansvarslös invandring som vi länge har påpekat konsekvenserna av.

MARELD är Brottsförebyggande rådets metod där geografiska områden indelas i fas 1,2 och 3. Fas 3 är normalläge medan fas 1 innebär att området har ”tagits över” av vissa grupper. I dessa områden ses brandkår, ambulans och polis som fienden och därför agerar man aggressivt och ofta med våld mot de människor som dagligen offrar sin egen säkerhet för samhällets skull.

Vänsterpartiets Gunilla Roxby Cromvall tycker att landstinget ska göra mer för dessa områden och ställde därför följande frågor i sin interpellation:

 • Vad kommer den högsta politiska ledningen att göra för att satsa på dessa utsatta områden?
 • Hur kommer Ni att involvera trafiknämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden så att även de involveras i deras verksamheter i detta viktiga arbete?

Sverigedemokraterna delar inte vänsterpartiets infallsvinkel i denna fråga; vi anser inte att ambulans och brandkår ska lägga ner dyrbar tid på att hantera kriminella nätverk. Däremot borde polisen få fler behörigheter och mer resurser för att successivt lösa problemen i de utsatta områdena.

Se nedan vad Sverigedemokraternas Per Carlberg hade att säga.

Yttrande på interpellation om färdtjänsten. 

Larmrapporterna om den bristfälliga kvaliteten i färdtjänsten har varit många under åren. Förare som får köra på ackord utan grundlön, utan inkomstpension, utan försäkring och med orimliga arbetstider är mer regel än undantag.

Under hösten 2016 har problemen i färdtjänsten hopats: det nya färdtjänstavtalet har medfört pressade arbetsvillkor för chaufförerna, brukare vittnar om långa väntetider och uteblivna bilar, enligt senaste mätningarna är bara 81 procent av kunderna nöjda jämfört med målet på 90 procent och landstinget tvingas kräva taxibolagen på tio miljoner kronor i vite. Som förväntat har extrem prispress och dåliga arbetsförhållanden inte lett till ökad kvalitet för brukarna, tvärtom. Taxichaufförerna och alla de som behöver färdtjänst för att leva och arbeta drabbas.

Med anledning av ovanstående ställde Socialdemokraterna följande frågor till det moderata trafiklandsrådet Kristoffer Tamsons:
 • Anser du fortfarande att det var rätt att inte ställa kollektivavtalsliknande krav vid den förra upphandlingen?
 • Kan du se att det finns ett samband mellan avsaknaden av kollektivavtalsliknande villkor och den bristande kvaliteten som drabbar de människor som är beroende av en välfungerande färdtjänst?
 • Kan du garantera att en förlängning av nuvarande avtal inte sker och att en ny upphandling med kollektivavtalsenliga villkor kan ske i god tid innan nuvarande avtal löper ut?

Kristoffer Tamsons svar var att i förfrågningsunderlaget, som fastställdes av Trafiknämnden, fanns det inga krav på sociala krav enligt kollektivavtal. De rättsliga instanser som prövat frågan, liksom flertalet myndigheter och Trafikförvaltningens egna juridiska expertis, sade samstämmigt att ett sådant krav inte var förenligt med svensk lagstiftning.

Sedan påpekade Tamsons att vi i dag kan konstatera att de leverantörer i färdtjänstverksamheten som står för en överväldigande majoritet av alla körningar själva har initierat en process för att ha kollektivavtalsliknande villkor för sina förare. I transportörsavtalen har processen för att åkare ska ha kollektivavtal inletts.

Slutligen sa han att det inte finns fastslagna belägg för att frånvaron av ett olagligt krav på sociala krav enligt kollektivavtal skulle haft menlig påverkan på kvaliteten, att det i färdtjänstupphandlingen ställdes flertalet krav för att säkerställa en utveckling av färdtjänstverksamheten och att nuvarande avtal gäller inom den period som är beslutad, till annat meddelas.

Sverigedemokraterna instämmer i stort med interpellationens problembeskrivning och frågeställningar. Se nedan vad Sverigedemokraternas Dan Kareliusson hade att säga.

Yttrande på interpellation om jourläkarbilar
År 2012 upphandlades tjänsten jourläkarbilar i Stockholms läns landsting. Jourläkarbilarna ska åka till patienter som är i behov av att träffa en läkare men inte nödvändigtvis behöver akutsjukhusets resurser. Ofta är det äldre personer eller sjuka med små barn hemma. Jourläkarna ska avlasta akuterna och ge akutvård när vårdcentraler och närakuter inte är öppna.

I Stockholms län är det vårdföretaget Legevisitten AB (tidigare Curera) som sköter jourläkarbilarna. Landstinget betalar varje år cirka 25 miljoner kronor till företaget. Tyvärr är jourläkarbilarna extremt underutnyttjade. Förra året gjordes endast 2 270 hembesök trots att avtalet omfattar 6 000 besök. Besöken som genomförs är alltså endast en tredjedel av vad landstinget både kräver och betalar för. Endast 360 av besöken var till sjuka barn. Men trots att vårdföretaget gör betydligt färre hembesök än vad landstinget hoppats på så får de ändå samma fasta ersättning. Det prognostiserade antalet läkarbesök för 2016 är cirka 3200 läkarbesök.

Det är svårt att förstå hur besöken kan bli så få när behoven är så stora. I Stockholms län uppskattas det totala vårdbehovet vara mellan 25-30 000 besök per år. I Region Skåne lyckas man göra 16 000 hembesök årligen med motsvarande tjänst och en befolkning hälften så stor som Stockholm län. Det är därför anmärkningsvärt att landstinget inte följer upp och ser till att Stockholms invånare får full valuta för den beställning som är lagd. Under hösten 2016 har det enligt förvaltningen pågått ett arbete med att ta fram nya upphandlingsunderlag inför kommande avtalsperiod.

Sverigedemokraterna lyfte dessa frågor i en interpellation för cirka ett år sedan och nu är vi glada att se socialdemokraterna fortsätter på vårt spår. De frågar sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött :

 • Vad är förklaringen till att det ansvariga vårdföretaget inte har utfört de 6 000 läkarbesök per år som gällande avtal är baserat på?
 • Vilka åtgärder har vidtagits för att öka antalet besök?
 • Varför har avtalet förlängts i dess nuvarande form trots att verksamheten inte lever upp till de krav som ställs på antalet hembesök?

Sjukvårdslandstingsrådets svar på dessa frågor finner ni här:

Följ oss på Facebook! 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11

 Landstingsfullmäktige 2017-02-14

Årets första landstingsfullmäktige blev i vanlig ordning ett intensivt sådant. 12 timmar av politisk debatt där Sverigedemokraterna bland annat lyfte viktiga ämnen som ambulanspersonalens säkerhet samt tog ställning mot manlig omskärelse och (som vanligt) bemötte underliga påhopp från politiska motståndare.

Sverigedemokraternas motion om att införa taktiska enheter 

Vi Sverigedemokrater vet mycket väl hur situationen ser ut för vår ambulans- och brandkårspersonal. Människor som offrar sin egen tid och säkerhet för medborgarens och samhällets väl blir idag utsatta för trakasserier, hot och våld. Detta har blivit ett så pass vanligt problem att man kan läsa om olika brott mot blåljuspersonal på nästan daglig basis. Attackerna förekommer i våra mest invandrartäta förorter, detta är naturligtvis en konsekvens av de övriga partiernas ansvarslösa politik, och lika naturligt är det för Sverigedemokraterna att finna en lösning.

För att minska riskerna för ambulanspersonal och för att möjliggöra insatser i de mest problemtyngda områdena föreslår Sverigedemokraterna att Stockholms läns landsting ska införa så kallade taktiska enheter. Ambulansförbundet ställer sig bakom ett sådant förslag och beskriver taktiska enheter på följande sätt: ”Akutsjukvårdare som är förberedda att åka in i en het zon. De har kravallhjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning. De har en utrustning som är anpassad för att kunna jobba i en sådan miljö.”

I väntan på att man på nationell nivå genomför åtgärder för att stävja följderna av massinvandringen behöver Stockholms läns landsting på kort sikt tillse att alla invånare får den vård de behöver. Vi måste också så långt det är möjligt, med de medel som står oss till buds, värna säkerheten för dem som arbetar inom ambulanssjukvården. Personalen på ambulans och brandkår är människor som offrar sig själva när vi är i nöd; det minsta vi kan göra är att skapa de bästa förutsättningarna för deras säkerhet.

Vårt förslag löd konkret: att landstingsstyrelsen snarast utreder Ambulansförbundets förslag om att införa så kallade taktiska enheter.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraternas Henrik Vinge

Läs mer om våld mot ambulanspersonal:
Var femte ambulanssköterska drabbad av våld
Ambulans sönderslagen under utryckning till Tensta
Våld en del av vardagen för ambulanspersonal

Ställningstagande mot könsstympning och omskärelse

Sverigedemokraterna är emot alla former av rituell könsstympning och omskärelse av personer som inte är myndiga. Manlig omskärelse innebär att man skär bort en mycket känslig del av penis, nämligen förhuden, vilket utan medicinska skäl inte ska ske inom Stockholms läns landsting.

Europarådets parlamentariska församling antog den 1 oktober 2013 en resolution om barnets rätt till fysisk integritet som innefattade omskärelse på ickemedicinsk grund. Utöver det är barnombudsmannen, vårdförbundet, barnkirurgerna, barnläkarna och läkarsällskapets delegation för medicinsk etik emot manlig könsstympning/omskärelse.

Sverigedemokraterna yrkade dock avslag på Rickard Walls motion ”Stopp för manlig omskärelse före 13 års ålder”, där att-satserna var följande:
att Stockholms läns landsting icke medverkar till omskärelse av pojkar utifrån religiösa skäl innan dess att gossebarnet fyllt 13 år
att familjer som omfattar den mosaiska trosbekännelsen beviljas tills vidare dispens från denna nedre åldersgräns

Problembeskrivningen med omskärelse kvarstår även när personen i fråga har fyllt 13 år och vi ser ingen godtagbar anledning till varför landstinget skulle göra undantag för familjer som tillhör en viss tro.
Sverigedemokraterna anser att medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet alltid ska beaktas och prioriteras och därför kunde vi inte ställa oss bakom Rickard Walls motion.

Stöd åt motion om hjärtstartare

Hundratusentals människor reser dagligen med Stockholms kollektivtrafik och rör sig i stadens och länets offentliga miljöer. Mitt i detta kan vi plötsligt ställas inför en verklighet som handlar om liv eller död. Plötsligt hjärtstopp drabbar mer än 10 000 personer i Sverige varje år. Den allra vanligaste orsaken är ett elektriskt kaos i hjärtat, ett så kallat kammarflimmer. Hjärtat kan startas igen genom elchock med hjälp av en hjärtstartare. Elektroderna kopplas då upp på patienten och apparaten gör en analys av hjärtrytmen för att sedan ge hjärtat en omstart vilket gör att det kan få normal rytm igen.

Med anledning av detta lämnade Vänsterpartiet in en motion som Sverigedemokraterna instämmer i:
att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att i samråd med berörda kommuner genomföra en översyn och ta fram en strategi för bättre tillgång till hjärtstartare (inklusive förstahjälpen-utbildning) inom Stockholms län

Sverigedemokraterna nyttjade sin vågmästarroll för att få igenom denna motion (då vi till skillnad från andra partier ser till motionernas egna meriter och inte vilket parti som lägger dem) men tyvärr valde Miljöpartiet av någon outgrundlig anledning att lägga ned sina röster och därför gick motionen dessvärre inte igenom.

Delvis stöd åt motion om kartläggning av anledningarna till deltidssysselsättning inom Stockholm läns landsting. 

Att öka antalet heltidsanställda är generellt sett gynnsamt för både arbetsgivare och anställd. Därför är det bra om vi som arbetsgivare vet orsakerna till varför våra anställda på landstinget väljer att göra som de gör när det gäller deras anställning. Med rätt kunskap kan vi optimera förutsättningarna för våra anställda så att de inte ska behöva välja deltidsarbete av annan anledning än personlig preferens.

Vi Sverigedemokrater ser alltid positivt på ökad kunskap i form av statistik. Därför beslutade vi att bifalla den första att-satsen och anse de andra att-satserna vara besvarade. Att-satserna var följande:

att landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsen att kartlägga och sammanställa anledningen till att personal inom Stockholms läns landsting arbetar deltid
att med kartläggningen som underlag förutsättningslöst analysera vad som skulle krävas för att dessa individer ska välja att arbeta heltid
att utarbeta en handlingsplan för att minska såväl den ofrivilliga som den frivilliga deltiden till ett absolut minimum

Notera att i den tredje att-satsen vill Socialdemokraterna minska såväl den ofrivilliga som den frivilliga deltiden till ett absolut minimum. Denna mentalitet är anledningen till varför vi endast godkände den första att-satsen. Sverigedemokraterna värnar om individens frihet och anser att varken vi eller Socialdemokraterna ska inskränka på valfriheten hos landstingets anställda.

Med vår vågmästarposition beviljade vi den första att-satsen medan att-sats två och tre förblir som Socialdemokratiska önskemål.

Stöd åt motion om stopp för utförsäljning av landstingsparken
Sverigedemokraterna arbetar ambitiöst på både kommunalnivå och landstingsnivå för att bevara natur i Stockholmsområdet. Detta är extra viktigt nu, när de andra partierna som i årtionden stått för en ansvarslös invandringspolitik, ska kompensera genom ett lika ansvarslöst byggande.

Landstingsparken utgör en av de få gröna oaser som kvarstår i Stockholms innerstad.
Ingrepp på naturen är svåra att åtgärda. Det är värdefullt av miljöhänsyn, och för vår hälsa, att storstäderna behåller sina grönområden som ger vila, rekreation och även hjälper till att rena luften från avgaser och andra gifter.

Den före detta Sverigedemokratiske landstingsledamoten Rickard Wall lämnade därför en motion som Sverigedemokraterna ställer sig bakom med följande att-satser:
att inga delar av Landstingsparken ska säljas.
att all eventuell planering för en sådan försäljning omedelbart avbryts.

Motionen ansågs vara besvarad.

Enkel fråga angående påståenden om registrering vid länets vårdinrättningar.

I tidningen Dagens Nyheter svarade Sverigedemokraternas gruppledare Dan Kareliusson på frågan ”Hur vill politikerna lösa sjukhuskrisen?”. Dan uttalade då att en av flera anledningar kan vara att många besökare i första hand borde ha sökt sig till vårdcentral eller närakuten. Ytterligare en anledning kan vara den stora befolkningsökningen. Vidare påtalade han att invandrare ofta behöver tolkservice, vilket kan ha en fördröjande effekt för andra besökare. Vid ett senare tillfälle poängterade vår gruppledare att vi får information från olika håll gällande situationen inom sjukvården och vid detta tillfälle användes ordet ”bevakning”, som flitigt misstolkades av våra politiska motståndare.

Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink var en av de som medvetet passade på att misstolka Dans uttalande och påstod att det var oetiskt av Sverigedemokraterna att ägna sig åt registrering av etnisk bakgrund och att detta i sin förlängning innebär att vi inte vill ge invandrare vård.

Självklart vill Sverigedemokraterna ha ett förtydligande kring detta och vår fråga löd:
Anser Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet att hon fått belägg för sina påståenden om att Sverigedemokrater registrerar besökare på länets vårdinrättningar?

Svaret från Anna Starbrink var som vanligt diffust undvikande för att inte säga ignorant. Hon menade att detta var en fråga som Sverigedemokraterna själva skulle besvara, trots våra upprepade klargöranden av situationen. Dan Kareliusson tog tillfället i akt och förklarade återigen situationen. Det står dock klart för oss att ett svar från Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet kommer att utebli.

Ny Facebooksida! 

Nu har vi lanserat en Facebooksida för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Här får ni snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Glöm inte att gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2016 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11

2016Landstingsfullmäktige 2016-12-13

Detta blev årets sista fullmäktigesammanträde och även sammanträdet då vi röstade om den väldigt omstridda frågan angående bildningen av region i Stockholms län där vi och moderaterna röstade emot förslaget. Utöver det behandlades vår motion om att underlätta personalrekryteringen inom sjukvården och sedan fick vi lite svar om säkerheten på de äldre tunnelbanevagnarna.

Sverigedemokraternas motion om att underlätta
personalrekryteringen.

Ett problem som sjukvården står inför idag är den brist på personal som blir tydligare och tydligare. Det är så illa att man i nuläget inte kan nyttja cirka 300 vårdplatser på grund av personalbristen.  Personalen löper hög risk att inte kunna ta ut sin semester till skillnad från andra grupper i samhället. Som den välfärdsstat vi är så bör detta problem tas på allvar.
För att dessa problem som rör personalbristen inte ska fortsätta öka vill Sverigedemokraterna göra följande:

 •  Påbörja byggnaden på cirka 1000 lägenheter som ska bli personalbostäder
 •  Vid en normaliserad bostadsmarknad kunna sälja vidare bostäderna

En av lösningarna som Sverigedemokraterna föreslår är: att landstinget utreder frågan om behovet av personalbostäder med inriktningen att bygga 1000 bostäder som försöksverksamhet

Motionen lämnades in av Ulf Landström och Dan Kareliusson.

Vi säger nej till regionbildning i Stockholms län.

En punkt som har varit i centrum den senaste tiden har varit frågan om storregioner. Detta är något som Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting ser positivt på överlag men ändå måste rösta nej till på grund av att man bland annat inte har fått med sig Stockholm stad på förslaget. Förslaget skulle alltså kunna resultera i en Stockholmsregion som inte innefattar huvudstaden.

Vi ställer oss även positiva till regionbildningen endast om dagens geografiska konstellation kvarstår. Vi anser att Gotland inte ska ingå i en regionbildning med Stockholms län då ön riskerar att uppslukas och förlora sin egen identitet. Vi tycker att gotlänningarna skulle gynnas av och är fullt kapabla att själva styra över sitt regionala område. Naturligtvis uppmanar vi till ett gott samarbete mellan våra framtida regioner.

Till skillnad från övriga partier delar moderaterna vår åsikt i denna fråga. Men det var dessvärre inte tillräckligt för att stoppa förslaget.

Enkel fråga om säkerheten på de äldre tunnelbanevagnarna.

Per Carlberg lämnade en enkel fråga till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) som löd:
Anser trafiklandstingsrådet att säkerheten på de äldre tunnelbanevagnarna är tillfredsställande vad gäller dess dörrar?”

Den senaste tiden har vi observerat att dörrarna slagit igen direkt utan den fördröjning som bör vara. En säkerhetsaspekt avseende dörrarna, är som vi har förstått det, att dessa nästan ska slå igen men lämna ett mellanrum för att sedan stängas helt. Det har tyvärr inte varit fallet då dörrarna går igen som en tvärgående giljotin med gummi i ändarna.

Kristoffer Tamsons svarade att alla de gamla vagnarna är på väg att bytas ut samt att det faktiskt finns en diskret säkerhetsspärr som man inte märker av.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Sammanträdet avslutades med att vår gruppledare Dan Kareliusson gav en fin julhälsning till alla närvarande och det vill vi också göra. Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, 2017 är det dags för mer politik!

Ny Facebooksida! 

Nu har vi lanserat en Facebooksida för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Här får ni snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Glöm inte att gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2016 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11
 

 Landstingsfullmäktige 2016-11-15

Fullmäktigesammanträdet varade från 10:00 ända till 22:00, ändå hann mötet inte allt som fanns på agendan. Under denna tid hann sammanträdet dock behandla två enkla frågor och en motion från Sverigedemokraterna. Med vår vågmästarroll röstades även en socialdemokratisk motion igenom.

Sverigedemokraternas motion om en förbättring av tolkverksamheten inom SLL
Landstinget likt Sverige i stort har en stor tillströmning av människor som inte kan tala svenska och i många fall inte heller engelska. Detta utgör naturligtvis en belastning på sjukvården och situationen kräver ett ökat antal duktiga tolkar. För att förebygga bristen på tolkar krävs effektiviseringar främst för tolkservice inom sjukvården men även inom asylprövning och rättstolkning.

Med detta behov av effektivisering vill Sverigedemokraterna att landstinget satsar på telefon och videotolkning. Vi har därför lämnat en motion om just detta. Fördelarna med en sådan satsning är bland annat följande:

 • Tolkarna kan jobba effektivare och slipper restider mellan olika uppdrag.
 • En tolk som arbetar via telefon eller video kan snabbt gripa in och inställda läkarbesök på grund av utebliven tolk minimeras.
 • Klienter som använder sig av mindre vanliga språk kan även få tolkservice över hela landet.
 • Tolkservicen blir mer tillgänglig under hela dygnet.

Vårt förslag löd konkret: att telefon- och videotolkning ska vara förstahandsalternativet i Stockholms läns landstings verksamhet när tolk krävs.

Detta är verkligen den sortens effektivisering som krävs för att vi ska kunna uppfylla detta ansvarsområde och se till att efterfrågan på tolkservice tillgodoses. Dessvärre röstades motionen inte igenom.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraternas Ulf Landström tillsammans med Per Carlberg, Lotta Nordfeldt och Monica Tedestam Berglöw.

Stöd åt motion om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården
Sverigedemokraterna använde sin vågmästarroll för att få igenom en socialdemokratisk motion om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården. Vi delar socialdemokraternas beskrivning i att avgifterna försvårar för redan utsatta personer. Det försvårar eftersom vårdtiderna kan bli mycket långa utan att patienten har något inflytande i saken, då kan även avgifterna bli mycket höga. Personer som då inte kan betala avgifterna hamnar lätt i skuld, vilket har visat sig indirekt försvåra patientens återhämtning. Denna skuldsättning som patienten i praktiken inte kan kontrollera försvårar utöver allt annat även möjligheten att få lägenhetskontrakt.

Denna utredning anser vi vara ett steg i rätt riktning och det är glädjande att den med vårt stöd ska genomföras.

Enkel fråga om obligatoriskt fyrhjulsdrift på ambulanser
Per Carlberg lämnade en enkel fråga till sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) som lyder: ”Kommer Stockholms läns landsting i fortsatta upphandlingar av ambulans ställa krav på att fyrhjulsdrift ska vara obligatoriskt?

I och med förra veckans snökaos i Stockholms län med allt vad det innebar för människor och trafik fick vi veta att räddningstjänsten inte kunde ta sig fram på Stockholms gator på grund av den bristfälliga snöröjningen.De flesta ambulanserna inom Stockholms läns landstings upptagningsområde är inte utrustade med fyrhjulsdrift, vilket man kan tycka är underligt då Stockholms län ligger högt uppe i Norden där snö och halka brukar vara ett vanligt förekommande inslag. Det kan även vara av vikt att ambulanserna kan ta sig fram ute i landsbygden på leriga och dåliga vägar utan att köra fast.

Ett rimligt krav från landstinget i fortsatta upphandlingar bör vara att ambulanser i vårt landsting utrustas med fyrhjulsdrift.

Enkel fråga om biblars bortplockade på sjukhus
Lotta Nordfelt lämnade en enkel fråga till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) som lyder: ”Stämmer det som patienter och anhöriga vittnat om att bibeln inte längre (som tidigare) finns tillgänglig i väntrum och på vårdavdelningar?”. Under -80 och -90 talet fanns det oftast biblar att tillgå på vårdavdelningar, vid sängplatsen i nattduksbordet samt i väntrum på Stockholms läns landstings sjukhus.

 

 

Ny Facebooksida! 

Nu har vi lanserat en Facebooksida för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Här får ni snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Var bland de första att gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

 

 

Gilla oss på Facebook

 

Besök vår hemsida

 

E-post

 

 

2016 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11