Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting – Juni 2018 | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting – Juni 2018

 

Bästa/bäste medlem, nedan följer lite nyheter från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Vi skickar ut detta nyhetsbrev efter varje landstingsfullmäktigesammanträde med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
Vi önskar er en trevlig läsning och en trevlig helg.


Landstingsfullmäktige 2018-06-12

Mandatperiodens sista landstingsfullmäktige har nu ägt rum. Under sammanträdet ställde Sverigedemokraterna två frågor, behandlade en interpellation och lämnade in tre motioner som kommer behandlas under nästa mandatperiod. Utöver detta har vi lanserat vårt nya regionpolitiska program, närvarat på invigningen av Nya Karolinska Solna, publicerat två debattartiklar och deltagit i en radiodebatt om kollektivtrafiken.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050)

Under fullmäktigesammanträdet antogs den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050). Det är tänkt att vara en långsiktig plan för hur Stockholmsregionen ska utvecklas. I planen återfinns bland annat landsbygds- och skärgårdsstrategi samt kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Sverigedemokraterna ser både fördelar och nackdelar med planen men valde att inte delta i beslutet av flera anledningar. Dels har vi ännu inte fått tillfälle att vara delaktiga i utvecklandet av planen och dels sätter planen vissa enligt oss orealistiska mål. I planen talar man om värnandet av miljö men samtidigt ser man en stor befolkningstillväxt som mestadels positivt trots att det bland annat innebär exploateringar av grönområden, ökade klimatpåverkande utsläpp och en ökad påfrestning på infrastrukturen.

I klimatfärdsplanen 2050 som är ett relaterat dokument förespråkas väldigt hårda klimatmål vars genomförande med stor sannolikhet skulle innebära en ökad beskattning av bilism genom trängselavgifter. Enligt Sverigedemokraterna kan en sådan politik resultera i större samhällsklyftor då exempelvis bilägande blir en klassfråga. Beslutsärendet om klimatfärdsplan 2050 återremitterades.

Debatt i P4 om kollektivtrafiken i Stockholms län
Sverigedemokraternas ledamot i trafiknämnden Mats Arkhem deltog tillsammans med Centerpartiets och Miljöpartiets representanter i debatt hos Sveriges radio under politikerveckan i Järva. Ämnet var kollektivtrafik och efter kommentarer från en utomstående panel samt åsikter från länets invånare började politikerna utfrågas.

Efter några personliga frågor fick Mats svara på vad den viktigaste åtgärden är för att förbättra kollektivtrafiken i Stockholms län. Från en lista av alternativ valde vår representant skärpta biljettkontroller som en av de viktigaste åtgärderna. Dels för att det skulle innebära en intäktsförstärkning för SL då fuskåkande kostar skattebetalarna en kvarts miljard varje år. Men också för att stärka samhällskontraktet och skapa en kultur där det är naturligt att göra rätt för sig och inte åka på andras bekostnad.

Enligt statistik från Sveriges Radio önskar 27 % av stockholmarna se en utbyggd tunnelbana. Då utökad tunnelbanetrafik alltid innebär dyra investeringar ställdes frågan om det överhuvudtaget är värt kostnaden. Mats svarade att dyra kollektivtrafiklösningar riskerar att ge dyra kollektivtrafikpriser för resenärerna och/eller höjd skatt. Samtidigt är utbyggnaden av tunnelbanan redan planerad idag med en ny gul linje till Arenastaden och en förlängning av den blåa linjen till Nacka och Barkarby.

24 % av stockholmarna ville även se sänkta priser i kollektivtrafiken och följdfrågan blev därför om Sverigedemokraterna tycker att dagens priser är rimliga. Idag betalas hälften av biljettpriset med skattemedel och Mats menade på att om man skulle vilja sänka biljettpriset för den individuella resenären hade man behövt höja skatten för att få budgeten att gå ihop, alternativt ta ekonomiska medel från den redan pressade hälso- och sjukvården. Ett sätt att hålla priserna nere är naturligtvis att alla faktiskt betalar för sina biljetter.

Slutligen ville 10 % av Stockholmarna se en tätare busstrafik och det är helt i linje med Sverigedemokraternas politik då vi ser bussen som den mest kostnadseffektiva, flexibla och framtidsorienterade kollektivtrafiklösningen.


Tryck här för att lyssna på debatten
(politikerna kommer till tals 17 minuter in i inspelningen)

Sverigedemokraterna lanserar sitt regionalpolitiska program för Stockholm läns landsting
Sverigedemokraternas regionalpolitiska program är ett resultat av fyra års arbete i Stockholms läns landsting och är ett inriktningsprogram för kommande mandatperioden. Programmet belyser aktuella problem och åtgärder i Stockholms läns landstings verksamhet och verkar som politisk grund i utformningen av vår regionala politik för Stockholms län.

Programmet är indelat i fyra ämnesområden och berör ett flertal underpunkter:

  • Hälso- och sjukvård: bl.a. sjukvårdpersonalens trygghet, Nya Karolinska Solna och Gamla Karolinska.
  • Kollektivtrafik: bl.a. plankning/fuskåkande, tiggeri, trygghet i kollektivtrafiken och färdtjänst.
  • Regionalpolitik: bl.a. byggnation, trängselskatt, infartsparkeringar, länets flygplatser och Österleden.
  • Kultur: bl.a. kulturen inom sjukvården och främjandet av det lokalhistoriska arvet.

Fråga om säkerheten för biljettkontrollanter och ordningsvakter
Den senaste tiden har vi kunnat ta del av medial rapportering som säger att SL:s trygghetscentral har gjort bedömningen att Rinkeby och Tenstas tunnelbanestationer utgör ett s.k. ”sällsynt säkerhetsläge” vilket innebär att SL:s personal inte kan utföra sina arbetsuppgifter utan polisiärt stöd. Ytterligare två tunnelbanestationer försätts regelbundet i samma säkerhetsläge; Rissne och Hjulsta.

Därför ställde Sverigedemokraternas vice gruppledare i landstinget Per Carlberg följande fråga till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons:
Finns det en åtgärdsplan för att säkerställa personalens säkerhet på dessa stationer utan att behöva förlita på polisiärt stöd?

Kristoffer Tamsons svarade först med att instämma med vår problembeskrivning men han menade sedan på att trygghetsinsatserna från landstinget inte kan ersätta polisen. Polisens frånvaro är i sin tur regeringens fel och Tamsons sa att svaret på vår fråga är en ny regering. Där kan vi till stor del hålla med trafiklandstingsrådet men Sverigedemokraterna har nog en annan regering i åtanke. Samtidigt anser Sverigedemokraterna att Stockholms läns landsting skulle kunna göra mer för tryggheten i kollektivtrafiken, inte minst med ökad kameraövervakning och mer närvarande personal. Detta är ett område som vi hoppas se gott samarbete i under nästa mandatperiod.

Fråga om kompetensförsörjning av busschaufförer inom Stockholms läns landsting
Kollektivtrafiken är en essentiell del i en fungerande region och bussen spelar i sin tur en nyckelroll i en fungerande kollektivtrafik. Dessvärre har det rått stor brist på busschaufförer runt om i landet och inte minst har Stockholm haft svårigheter med personalrekryteringen.

Därför ställde Sverigedemokraternas Per Carlberg följande fråga till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons:
Har landstinget en konkret plan för att säkra kompetensförsörjningen av busschaufförer inom Stockholms läns landsting?

Kristoffer Tamsons svarade att frågan är aktuell men hänvisade ännu en gång till regeringen som problemets grund som enligt Tamsons misslyckades med upphandlingen av yrkesutbildningen för bland annat nya bussförare. Sedan menade han på att man kan göra bussföraryrket mer attraktivt genom exempelvis högre lönepåslag och möjligheten till vidareutbildning. Alliansen har alltså inte någon konkret plan för att säkra kompetensförsörjningen av busschaufförer men vi kan i alla fall återigen instämma i att Sverige behöver en ny regering.

Interpellation om adekvat vård och behandling i tid för diabetes inom Stockholms läns landsting
Diabetes är en av våra större folksjukdomar. En vanlig uppskattning, enligt olika studier de senaste tio åren, är att 4 % av den svenska befolkningen har diabetes och i Stockholms län har cirka 6 % av den vuxna befolkningen sjukdomen. Risken att insjukna i typ 2-diabetes ökar vid inflyttning från ett annat land och inflyttade personer insjuknar dessutom ofta tidigare än svenskfödda enligt Svenska Diabetesförbundet.

Det är oerhört viktigt att komma in tidigt med bra behandling avseende alla riskfaktorer och att lära sig sköta sin sjukdom är A och O för att slippa följdsjukdomar som både är kostsamma för sjukvården, och plågsamma för den drabbade.

Tidigare kunde typ 2-diabetiker gå på dagvård på både SÖS och Danderyd samt Karolinska. Numera har de styrande i SLL stängt dagvården på SÖS och Danderyd. Nydiagnostiserade typ 2-diabetiker förväntas erbjudas vård i primärvården. Det gäller 20 000 nyupptäckta diabetiker/år men i primärvården finns sällan eller aldrig dagvård eller garanterad specialistkunskap kring diabetes.

Patienter med nyupptäckt typ 2-diabetes inom SLL vittnar om att de fått vänta upp emot ett år innan de fått träffa en diabetesläkare.

Sverigedemokraternas Lotta Nordfelt ställde därför följande frågor i sin interpellation:

  • Varför stänger ni ner fungerande diabetesdagvård innan primärvården mobiliserat motsvarande omhändertagande?
  • Kan man som diabetiker vara säker på att bli behandlad av diabeteskunnig läkare och eller diabetessjuksköterska?
  • Kommer SLL ge resurser så att diabetes typ 2-patienter kan lära sig att hantera sin sjukdom för att slippa följdsjukdomar?

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin svarade på första frågan och menade att det är inte ett politiskt beslut att avveckla diabetesdagvården på en del av länets akutsjukhus. Till och med 2019 lyder akutsjukhusen under Omställningsavtalen, vilket ger sjukhusledningen stort utrymme att fördela resurserna mellan sina olika enheter.

På andra frågan svarade hon att det åligger respektive vårdgivare att säkerställa att personalen har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna fullgöra uppdraget och att arbeta efter evidens och beprövad erfarenhet.

På sista frågan svarade hon att Södersjukhuset hade 120 patienter i diabetesskola år 2017, och Danderyds sjukhus drygt 300. För varje enskild vårdcentral är det totala antalet patienter för litet för att det ska gå att bedriva verksamhet med den kvalitén som krävs. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen undersöker möjligheterna för att inom ramen för de akademiska vårdcentralerna skapa uppdrag rörande detta och säkerställa att det blir geografiskt rimligt för patienterna.

Sverigedemokraterna är nöjda med informationen men kommer naturligtvis at väcka frågorna igen om problem uppstår inom området.

Invigning av Nya Karolinska 

Den 25 maj invigdes äntligen det omdebatterade sjukhuset Nya Karolinska Solna och Sverigedemokraterna närvarade. Entrésalen var fylld med representanter från bland annat landstinget och sjukhusledningen. På övervåningarna stod vårdpersonal och patienter för att ta del av ceremonin.

Innan kung Carl XVI Gustaf klippte bandet sa han: ”Herr sjukhusdirektör, medarbetare vid Karolinska universitetssjukhuset och patienter som vi hoppas inte behöver vara här allt för länge – eller hur, det är ju hela poängen.”

Under nästa rubrik kan ni läsa om Sverigedemokraternas syn på det omdiskuterade och rekorddyra sjukhuset.


Tryck här för att se invigningen av Nya Karolinska Solna

Debattartikel: omvärdera Nya Karolinska 
Byggandet av Nya Karolinska visar på oaktsamhet med skattepengar, åsidosättande av regler samt brist på uppföljning och ledarskap. Nödvändiga åtgärder behöver nu vidtas

Läs debattartikeln om Nya Karolinska som våra toppkandidater till landstingsvalet publicerade i nättidningen Altinget. Där presenterar vi konkreta åtgärder för att förbättra situationen och vår artikel är även bland de mest lästa på sidan.


Våra toppkandidater till landstingsvalet 2018, Fredrik Lindahl, Per Carlberg och Gabriel Kroon.
Tryck här för att läsa artikeln

Debattartikel: Bortom allt förnuft att sälja Gamla Karolinska
I nyhetsbrevet för maj månad presenterade vi tre starka argument för att inte sälja Gamla Karolinska, nämligen:

  • Att byggnaden kommer behövas i framtiden. Stockholms län växer och med det även kraven på sjukvården. Hittills har verksamheten på Karolinska sjukhuset växt ända från början och det finns inga tecken på att den inte kommer växa även i framtiden.
  • Byggnaden skulle kunna förbättra personalens arbetsmiljö. Den idag bristfälliga administrativa verksamheten skulle kunna flyttas till Gamla Karolinska som på flera sätt redan är en välanpassad byggnad.
  • Utan Gamla Karolinska bortprioriteras bassjukvården till förmån för den relativt smala specialistsjukvården.

Nu har vår gruppledare i landstinget, Dan Kareliusson, fört debatten vidare i sin artikel där han uppmanar till att lyssna på professionen och avsluta alla tankar på en försäljning av Gamla Karolinska. Redan idag råder stor brist på vårdplatser och om Gamla Karolinska säljs försvinner ytterligare 900.


Tryck här för att läsa artikeln

Sverige ska inte offra sin välfärd för illegal invandring – succékampanj på sociala medier

Idag får en person som vistas i Sverige illegalt bland annat:

Detta är kraftigt subventionerade priser och det är du som betalar mellanskillnaden.

Kostnaden för vård av illegala inom Stockholms läns landsting uppgick år 2017 till 127 miljoner kronor, vilket är en ökning med hela 27,6 procent jämfört med föregående år. Utöver den subventionerade vården har illegala även rätt till språktolk som också betalas med svenska skattepengar.

Samtidigt har var femte vuxen i Sverige inte råd att gå till tandläkaren och andelen svenska pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns har nästan fördubblats på 10 år. Många av dessa har inte ens råd med mat, utan tvingas uppsöka hjälporganisationer som Stadsmissionen för att stilla den värsta hungern. Detta är enligt oss en helt skandalös orättvisa.

Sverigedemokraterna gjorde ett Facebook-inlägg med ovanstående budskap och nådde ut till nästan 66 000 personer, varav tusentals även reagerade på inlägget och delade budskapet. Det är väldigt glädjande att se hur allt fler blir intresserade av politik och vi ska naturligtvis fortsätta leverera innehållsrika inlägg.

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL 

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post

2018 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

Box 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11