Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – September 2017 | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – September 2017Landstingsfullmäktige – 2017-09-12

Det första landstingsfullmäktigesammanträdet efter sommaruppehållet har nu ägt rum. Som vanligt fick Sverigedemokraterna spela en avgörande roll och som vanligt lyftes många intressanta diskussioner, bland annat fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa, markörhundar för cancerdiagnostik och en motion om ambulansbåtar.

Fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa är ett stort problem i Sverige och det är ett problem som växer bland barn och ungdomar. Detta visar bland annat Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om skolbarns hälsovanor, Socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa bland unga och även en studie baserad på Stockholms läns landstings vårdregister. Med dessa alarmerande slutsatser är det tydligt att större insatser krävs för att förbättra situationen för länets barn och ungdomar.

Därför valde Sverigedemokraterna att stötta den motion som Socialdemokraterna presenterade i Stockholms läns landsting som just berör detta växande problem. Motionen handlar om att inrätta fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa och är helt i linje med Sverigedemokraternas satsning på 50 miljoner kronor till just barn- och ungdomspsykiatrin.

Förslaget löd konkret:

 • att Stockholms läns landsting ges i uppdrag att utreda hur landstinget tillsammans med kommunerna i länet kan starta liknande verksamheter som Horisonten barn och unga
 • att särskilt prioritera etablering av liknande verksamheter som Horisonten barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Sverigedemokraterna har stöttat detta förslag genom hela den parlamentariska processen och det är glädjande att motionen blev bifallen i landstingsfullmäktige tack vare oss.

Små socialdemokratiska lögner 
När motionen om fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa gick igenom tack vare Sverigedemokraterna, bestämde sig det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Dag Larsson att i en lokaltidning låta förvånad och förklara hur detta var första gången som Sverigedemokraterna röstade ja till ett av deras förslag, han skriver: ”Det är första gången vi får genom en motion med SD:s hjälp. Vi har inga diskussioner med SD överhuvudtaget, men vi är glada att förslaget gick igenom, eftersom vi ser ett stort behov.

Antingen ljuger Dag Larsson medvetet eller så har han ett extremt dåligt minne. Exempelvis fick han själv igenom en motion den 15 november 2016 om att utreda kostnaden för slopad avgift som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården. Även den motionen gick igenom tack vare Sverigedemokraterna.

Motion om markörhundar för cancerdiagnostik
Överlevnadsgraden för många cancerformer har ökat men lungcancer är undantaget, idag har vi stora brister för speciellt lungcancerdiagnostik i tidigt skede. Enligt cancerfondens rapport för 2017 dör åtta av tio lungcancerpatienter i sin sjukdom. I detta läge är det därför av största vikt att alla möjligheter till att kunna förbättra lungcancerdiagnostiseringen utforskas.

En möjlighet som inte har utforskats tillräckligt är det faktum att bröst – såväl som lungcancer visar ett mönster av biokemiska markörer i utandningsluften som går att skilja från kontrollpatienters mönster. Kemisk analys av utandningsluften har inte visat sig fungera men däremot har hundar med korrekt träning visat sig kunna identifiera dessa markörer. Då utbildning av hundar inte kan patenteras finns det dock litet ekonomiskt intresse i att stötta utvecklingen från privat håll, och därför har Stockholms läns landsting en given roll att spela i att utreda möjligheterna för markörhundar.

Sverigedemokraternas förslag var således:

 • att landstingsfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med markörhundar skulle kunna organiseras samt kostnaden för densamma.

Landstingsrådsberedningen valde dessvärre att avslå motionen med motiveringen att det finns risk för överdiagnostik som leder till ökad belastning på sjukvården utan att man kunnat påvisa någon minskning av mortaliteten i lungcancer. Samt att det är svårt att hitta och träna hundar för uppdraget.

Motionen lämnades in av Dan Kareliusson (SD), Per Carlberg (SD) och Arnold Boström (SD)

Motion om samvetsfrihet för barnmorskor
Lotta Nordfeldt lyfte genom sin motion frågan om samvetsfrihet för barnmorskor inom Stockholms läns landsting. I det här fallet innebär det att barnmorskor av religiösa eller ideologiska skäl kan avstå från att utföra abort. Motionens syfte är att bidra med en pusselbit i det stora pusslet av personalbrist inom vården. Förlossningsvården saknar i dagsläget barnmorskor och alla förslag är relevanta att diskutera.

Motionen blev snabbt mycket kontroversiell, framförallt för att meningsmotståndare valde att direkt dra parallellen till inskränkt aborträtt, vilket motionen rent sakligt inte alls berör. Lotta Nordfeldt understryker tvärt om att ingen kvinna nekas abort i Stockholms län men många kvinnor nekas barnmorskor. Det finns brist på barnmorskor inom förlossningsvården men inte specifikt för utförandet av aborter, ett möjligt alternativ blir således att inrätta en tjänst som endast berör förlossningen. Tittar man på situationen idag är det 59 % av alla barnmorskor som aldrig assisterar vid abort, alltså finns möjligheten för att dela upp den nuvarande tjänsten i två kategorier som i många andra länder.

Lotta Nordfeldt motion bestod av följande två förslag:

 • att Stockholms läns landsting undersöker möjligheten att införa två olika typer av barnmorsketjänster inom SLL (en med samvetsfrihet och en utan samvetsfrihet)
 • att de som åberopar samvetsfrihet ska kunna arbeta/söka tjänst i förlossnings- och mödravård.

Efter en lång debatt blev motionen avslagen men debatten fortsätter utanför landstingssalen, läs mer om Lotta Nordfeldts förslag här: dn.se/sthlm/sd-vill-ha-samvetsfrihet-for-barnmorskor/ 

Stöd till motion om hemgångsteam
Idag upplever många sjuka äldre osäkerhet vid hemgång till ordinärt boende efter vård. Alltför ofta följs inte vården upp på rätt sätt efter utskrivning och detta leder till att många sjuka äldre måste göra återkommande besök på akutmottagningar och inom slutenvården, vilket naturligtvis kan vara en stor belastning. Där finns möjligheter för förbättring med ett så kallat hemgångsteam.

Metoden går ut på att landstingets vårdgivare tillsammans med kommunens utförare, med gemensamma krafter och god samordning av resurser möter upp brukaren och är ett stöd i övergången från sjukhus till hemtjänst. Målgruppen är personer över 65 år som genom sjukdom eller trauma hamnat inom slutenvården och är utskrivningsklara, och som bedöms ha ett stort omsorgsbehov men framförallt en uttalad oro inför hemgång till ordinärt boende.

Metoden kan innebära en bättre vårdupplevelse för många äldre och därför valde Sverigedemokraterna att stötta Socialdemokraternas motion som just handlar om att starta en verksamhet med hemgångsteam inom Stockholms läns landsting. Motionens förslag till beslut var:

 • att Stockholms läns landsting tar initiativet till att starta teamverksamhet för en trygg och säker hemgång i samarbete med fler kommuner i Stockholms län.

Motionen hade bifallits med Sverigedemokraternas stöd men dessvärre vek sig Miljöpartiet för alliansens vilja och det resulterade i att motionen blev avslagen. Detta är inte första gången som miljöpartiet i Stockholms läns landsting överger principer och av väldigt vaga anledningar röstar emot sitt eget block.

Interpellation om bättre möjligheter för bloddonation
Vi sverigedemokrater lägger ett stort värde i att så många medborgare som möjligt värnar om våra gemensamma intressen. Ett sätt att bidra är exempelvis genom att donera blod. För att underlätta detta kan företag och organisationer låta sina medarbetare lämna blod på betald arbetstid. Det är glädjande att så många företag har insett detta men tyvärr når landstingets medarbetare inte upp till samma nivåer som många privata företag när det gäller att donera blod.

En undersökning från Blodcentralen i Stockholms läns landsting visar att idag ger endast var femte blodgivare blod på arbetstid, och av dem vet en tredjedel inte ens om deras arbetsgivare tillåter besök på Blodcentralen under arbetstid eller inte. Faktum är att ingen av kommunerna i Stockholms län har en uttalad eller dokumenterad policy om blodgivning på arbetstid, det har inte Stockholms läns landsting heller.

Samtidigt är behovet av blod stort. Varje dag används 100 liter blod i länet vid blödningar vid operationer, olycksfall, förlossningar eller som del i behandling av svår sjukdom hos såväl nyfödda som hos den äldre befolkningen, ändå är bara tre av hundra stockholmare blodgivare. Att låta sina anställda ge blod på arbetstid är alltså ett sätt att bidra till att Stockholm får behålla ett stabilt blodlager.

Sverigedemokraternas Lotta Nordfeldt ställde därför följande frågor till Forskning- och personallandstingsrådet Peter Carpelan:

 • Vad avser SLL göra för att underlätta för landstingets medarbetare att ge blod?
 • Kommer SLL att ta fram en tydlig policy rörande blodgivning på arbetstid året om?
 • Vad avser Peter Carpelan att vidtaga för åtgärder för att säkerställa att Stockholms läns landsting blir självförsörjande på blod och därmed slippa köpa blod från utlandet?

Peter Carpelan svarade att detta var en angelägen och viktig fråga men att det inte finns någon ambition från landstinget att ta fram en policy som berör bloddonation. Carpelan menar även på att varje avdelning inom landstinget själv får avgöra vad deras personal får och inte får göra.

Motion om att införa ambulansbåt
Stockholms skärgård är utspridd över ett stort geografiskt område med ca 14 000 fastboende invånare som under framförallt sommarmånaderna mångdubblas när turismen i skärgården ökar. Den nuvarande ambulansverksamheten i skärgården förlitar sig i stort på sjöräddningssällskapets ideella verksamhet och ett bra väder för helikopternas tillgänglighet. Dessutom kommer helikoptern som var placerad i Mölnvik att flyttas till Norrtälje vilket försvårar situationen ytterligare.

Därför vill Sverigedemokraterna sätta en ambulansbåt på prov inom Stockholms skärgård. Sverigedemokraterna föreslår att en ambulansbåt placerad i Stavsnäs, Värmdö kommun som ett mycket bra komplement till ambulanshelikoptern då den av olika anledningar inte finns tillgänglig för uppdrag i Stockholms skärgård. Båtens basplacering medför hög tillgänglighet i både norra och södra skärgården men framförallt i mellersta skärgårdsbandet då demografiska uppgifter redovisade i en utredning av SLL visar på att skärgårdsbefolkningen till stor del är koncentrerad i det området.

För övrigt anser vi att en ambulansbåtsverksamhet skulle kunna vara en mycket attraktiv arbetsplats och kunna locka tillbaka ambulanssjukvårdare och specialistutbildade sjuksköterskor som valt att lämna ambulansverksamheten. Genom att exempelvis införa rotationsmöjligheter skulle även den vägburna ambulanssjukvården kunna dra nytta av detta personaltillskott. Det borde även bland befintlig personal finnas kompetens för att framföra vissa typer av båtmodeller (utifrån utbildning från bland annat försvarsmakten) som skulle kunna användas som ambulansbåt.

Motionen som Sverigedemokraternas Per Carlberg och Dan Kareliusson lämnade in hade följande att-satser:

 • att på prov införa ambulansbåt med utgångspunkt från Stavsnäs i Värmdö kommun under perioden maj till och med september
 • att om provverksamhet utfaller väl överväga att införa verksamheten permanent.

Motionen avslogs dessvärre med hänvisning till en utredning som gjordes inför upphandling av den prehospitala sjukvården för åren 2017-2025. Utredningen kom fram till att en eller flera ambulansbåtar i Stockholms skärgård inte är lämpligt främst utifrån skärgårdens geografiska utformning och kostnader jämfört med befintlig ambulanshelikopterverksamhet. Detta är dock något som Sverigedemokraterna i förväg bemötte i motionen.

Tryck här för att läsa motionen i sin helhet.

Följ oss på Facebook! 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

Box 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11