Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – Oktober 2017 | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – Oktober 2017

Nyhetsbrevet skickades ut den 20/10 2017Landstingsfullmäktige – 2017-10-17

Denna gång var det väldigt få beslutsärenden i ett fullmäktigesammanträde som för det mesta bestod av interpellationer. En av punkterna på dagordningen var Sverigedemokraternas interpellation om det eskalerande våldet i Stockholms län. Samtidigt hölls en manifestation utanför landstingshuset om den försämrade kvaliteten inom färdtjänsten och dessutom blev Sveriges dyraste sjukhus nyligen färdigt.

Dialog med de Synskadades Riksförbund och DHR om färdtjänstfrågan.
Under förmiddagen höll de Synskadades Riksförbund en manifestation som berörde frågan om; enligt deltagarna på manifestationen har färdtjänstens verksamhet försämrats markant under den senaste tiden och många menar på att man inte kan lita på färdtjänsten och att bilarna inte kommer i tid.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons anser att problemen med färdtjänsten i stort beror på den allmänna trafiksituationen i Stockholm. Samtidigt hävdar deltagare på manifestationen att de får kalla på vanlig taxi som nödlösning och att trafikproblemen då inte verkar finnas längre.

I samband med manifestationen deltog Sverigedemokraternas vice gruppledare och ansvarig för trafikfrågor Per Carlberg i en diskussion med representanter för de synskadade. De menar på att monopolsituationen ligger bakom problemen, då det i princip är ett enda företag med låga ersättningsnivåer för chaufförerna som utgör all färdtjänst i Stockholms län. Vi lyssnade på deras synpunkter och vi delar problembeskrivningen i mångt och mycket, det blir något som vi tar med oss i vårt trafikpolitiska arbete.

I våras vann vi tillsammans med de rödgröna en omröstning i landstingsfullmäktige som innebar att krav på kollektivavtalsliknande villkor ska gälla för förarna inom färdtjänsten, just för att förbättra situationen. Dock blev förändringen tyvärr aldrig av då den borgerliga alliansen i trafiknämnden kort därpå röstade igenom en förlängning av nuvarande avtal. Frågan ska naturligtvis fortsätta att drivas.

Interpellation om det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser.

Det råder nya bistra tider i Sverige med skjutningar, attacker på blåljuspersonal och kriminella som stormar akutmottagningarnas väntrum. Dessa företeelser var någonting otänkbart för bara några år sedan, 2017 är det en realitet.

Det som idag sker i Malmö sker imorgon i Stockholm och i Malmö har man sedan en tid tillbaka rutiner i samband med skjutningar vid sjukhus. Där spärrar polisen av området kring akutmottagningen när någon blivit skjuten, just för att offrets vänner och familj inte ska kunna ta över akutmottagningens väntrum och skrämma de patienter och den personal som finns där.

I vårt län har situationen på sistone eskalerat och var tionde anställd på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vittnar om våld och hot på arbetsplatsen. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt.

Trots alla rapporter om hur våldet och hoten mer och mer tar sig in på våra akutmottagningar och även drabbar ambulanspersonal ute på fältet, ägnar sig vissa åt relativisering och försöker påskina att situationen inte är så allvarlig. För den som jobbar i de utsatta arbetsmiljöerna ter sig sådana resonemang som direkt hånfulla och verklighetsfrånvända.

Med anledning av ovanstående ställde vice gruppledare för SD i landstinget Per Carlberg följande frågor:

  • Vad kommer landstinget att göra för att säkerställa tryggheten för personalen och patienterna på akutmottagningarnas väntrum?
  • Har landstinget en dialog med regeringen om den ohållbara situationen, där kriminella brer ut sig och förstör för skötsamma medborgare och landstingspersonal?
  • Har SLL besökt Malmö och MAS för att se över deras rutiner vid skjutningar?
  • Kan SLL garantera säkerheten för patienter och personal på länets akutmottagningar?

Moderaternas sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött svarade att hon ser mycket allvarligt på det eskalerande våldet, att förebygga hot- och våld inom landstinget har högsta prioritet. Dock menade hon på att det är en omöjlighet att lämna några garantier för att hotfulla situationer aldrig kommer uppstå. Hon påpekade att landstinget är en del av den negativa samhällsutvecklingen där hotbilder är mer komplexa och oförutsägbara. Ett steg i rätt riktning är att chefer och säkerhetschefer inom vården fortsätter att utveckla verktyg och metoder för att förebygga och utveckla det samarbete som inletts med polismyndigheten. Ytterst är detta dock en fråga för staten menade hon.

Som vanligt kan man konstatera fagra ord från de styrande i landstinget men rent konkret sker inte mycket. Sverigedemokraterna som varnat för denna utveckling i många år kommer fortsätta ta upp och lyfta fram frågan om såväl landstingets personal som övriga medborgare säkerhet och trygghet.

Nya Karolinska Solna färdigbyggt
Karolinska sjukhuset invigdes år 1940. Nästan 80 år senare, anses sjukhuset vara omodernt och dessutom utspritt på ett 40-tal byggnader inom ett stort område som ungefär motsvarar Gamla Stan. Detta är bakgrunden till det omtalade och omdebatterad projektet Nya Karolinska Solna(NKS), Sveriges dyraste sjukhus, som nu är färdigt.

Sjukhuset är tänkt att ha ett tydligare fokus på specialiserad och högspecialiserad sjukvård. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten. NKS ska vara nordens mest moderna sjukhus, det är ett ambitiöst projekt som har fått stor kritik under hela processen.

Projektet var redan från början väldigt kostsamt och skulle genomföras för 14,5 miljarder kronor, men därefter har ytterligare beslut tagits som att sjukhuset ska ha eget tillagningskök, fler vårdplatser och upprustade fastigheter intill. Sedan tillkommer kostnader för medicinteknisk utrustning som i regel upphandlas så sent som möjligt för att få tillgång till den senaste teknologin. Med tilläggsavtal, medicinteknisk utrustning och övriga bygginvesteringar blir kostnaden för NKS 22,8 miljarder kronor.


Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting besökte NKS under konstruktionen

Vad får då patienten för pengarna? Sjukhuset ska ha 550 vårdplatser i huvudbyggnaden, 79 vårdplatser i behandlingsbyggnaden samt 100 dagvårdsplatser. Patienterna får enkelrum med egen dusch och toalett, i duschrummet finns också en spoldesinfektor vilket innebär att exempelvis bäcken som tidigare burits ut i korridoren nu kan rengöras inne på rummet. Den som är patient på NKS kommer att kunna ha en anhörig på plats med sig, en extrasäng finns i varje enkelrum. Sjukhuset utrustas med 36 operationssalar och åtta strålbehandlingsrum. Sjukhuset är även byggt för att hålla i 100 år och för att kunna vara flexibelt och förändras i takt med den medicinska utvecklingen. Till exempel kan ny utrustning lyftas in genom perspektivfönster i änden på korridorerna.

Beslutet om att bygga det nya sjukhuset togs innan Sverigedemokraterna hade mandat i landstingsfullmäktige, vi hoppas verkligen att NKS är värt pengarna och ger goda resultat.

Följ oss på Facebook! 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook

Besök vår hemsida

E-post

2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11