Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – December 2017 | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – December 2017

 

Bästa/bäste medlem, nedan följer lite nyheter från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Vi skickar ut detta nyhetsbrev efter varje landstingsfullmäktigesammanträde med avsikt att ge insyn i det arbete som vi bedriver. Kontakta gärna oss om ni har några funderingar.
Vi önskar er en trevlig läsning och en trevlig helg.


Landstingsfullmäktige 2017-12-05

Årets sista fullmäktigesammanträde blev storskaligt med hela 60 punkter på dagordningen, där bland annat två sverigedemokratiska motioner behandlades och ämnen som landstingets upphandlingar och sexistisk reklam diskuterades.

Motion om att Stockholms läns landsting ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten 

Den prehospitala vården i Stockholms län har under de senaste tio åren utvecklats snabbt från att vara en ren transportorganisation till att bli en första linjens akutsjukvård. Kompetensen inom verksamheten har höjts avsevärt, utrustningen har förbättrats och förstärkts, riktlinjerna har vidareutvecklats och flera direktstyrningsspår för olika patientgrupper har tillkommit under åren. Kravet på en obruten vårdkedja har ökat avsevärt genom den utveckling som skett och sker inom den prehospitala vården nationellt men även inom landstinget. Tyvärr har inte prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) alls utvecklats i samma takt.

SOS-Alarm har genom åren varit den aktör som i de flesta län haft avtal om driften av prioritering- och dirigering av de prehospitala resurserna. Under de senaste åren har dock en förändring skett och i ett antal län har SOS-Alarm valts bort. En förstudierapport i Sörmlands, Västmanlands och Uppsalas landsting kom fram till att SOS-Alarm inte är tillräckligt följsamma när det gäller landstingens vilja att utveckla den prehospitala vården och därmed också prioriterings- och dirigeringstjänsten.

Ambulansdirigeringen behöver utvecklas till att vara den första länken i sjukvården och precis som ambulanssjukvården anses vara en integrerad del av sjukvården. Att ha en larmcentral som enbart dirigerar ambulanser är inte tidsenligt. En larmcentral borde i stället användas som ett nav för sjukvården med kunskap om och möjligheter till styrning av patienter och ledning av sjukvårdens resurser, både i vardagen och i krissituationer. Genom att driva PoD-tjänsten i landstingets egen regi kan man säkerställa denna nödvändiga utveckling.

Därför föreslog Sverigedemokraternas Per Carlberg och Dan Kareliusson i sin motion:

  • att Stockholms läns landsting verkar för att införa PoD-tjänst i egen regi enligt modell Sjukvårdens Larmcentral
  • att införa aktiv rotationstjänstgöring mellan landstingens akutsjukvårdsverksamhet och PoD-tjänsten om SLL startar drift av PoD-tjänsten i egen regi.

Marie Ljungberg Schött bemötte motionen och menade på att SOS-Alarm gör mycket mer än att svara på anrop om ambulans, att de har kontakt med räddningstjänst och polis samt att de är en del av den svenska krisberedskapen, vilket enligt Schött inte landstinget skulle vara kapabelt till. Slutligen konstaterade hon att de är nöjda med 112 och SOS-Alarm efter att ha utfört en egen utredning på om man ska driva PoD-tjänsten i egen regi eller inte och att utredningen visade att det skulle vara möjligt men svårt och opraktiskt. Motionen ansågs därför tyvärr vara besvarad

Per Carlberg förklarade bristen i det påståendet, se kommentaren här:

Motion om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.

En uppföljning av Lotta Nordfeldts (SD) tidigare interpellation som behandlades av landstingsfullmäktige i september. Då svarade forskning- och personallandstingsrådet Peter Carpelan att detta var en angelägen och viktig fråga men att det inte finns någon ambition från landstinget att ta fram en policy som berör bloddonation. Carpelan menade även på att varje avdelning inom landstinget själv får avgöra vad deras personal får och inte får göra.

I motionen lyfte Sverigedemokraterna två huvudsakliga argument, nämligen den stora bristen på blod som tvingar oss att köpa från andra regioner och landsting samt Blodcentralens undersökning som visar på eterfrågan för arbetsgivare att tillåta bloddonation under arbetstid.

Motionens konkreta förslag löd:

  • att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en tydlig policy för Stockholms läns landsting som uppmuntrar och beviljar blodgivning under arbetstid året om för landstingets anställda.

Precis som i september var det Peter Carpelan som bemötte motionen och menade på att policyreglerad rättighet att donera blod under arbetstid skulle kunna inskränka på den frihet som landstingets olika verksamheter har, att viktig personal mitt i sin arbetsuppgift lämnar för att donera blod ansåg Carpelan vara problematiskt.

Lotta Nordfeldt betonade då att en policy kan vara mer nyanserad och ställa kriterier på när och under vilka omständigheter bloddonation kan förekomma under arbetstid, exempelvis att man i förväg ska anmäla sin avsikt att donera blod under en viss tid. Tyvärr ansågs motionen ändå vara besvarad trots att landstinget i dagsläget inte har någon policy gällande bloddonation under arbetstid.

Årets bemötandepris

Det årliga bemötandepriset lyfter fram goda exempel och förebilder i arbetet för delaktighet, tillgänglighet och god service för människor med funktionsnedsättning. Årets pris gick till Astma- och allergiskolan på Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, som arbetar med att sprida kunskap genom Youtube-filmer och direktkontakt. Exempelvis anordnas en lägervecka i fjällen där måltiderna planeras långt i förväg och alla barn kan delta på samma villkor utan att känna oro inför sina allergier.

Debatt om landstingets ”misslyckade” upphandlingar
Stockholms läns landsting har skapat många tidningsrubriker och tyvärr handlar det ofta om upphandlingar som inte har gått som man har tänkt. Det senaste kända exemplet är upphandlingen av det nya signalsystemet till tunnelbanans röda linje som vi skrev om i föregående nyhetsbrev, ett fall som i denna stund har kostat landstingets skattebetalare en halv miljard kronor.

Miljöpartiets Tomas Eriksson väckte genom sin interpellation en debatt om just landstingets misslyckade upphandlingar, han frågade om SLL har den kompetens som behövs för att kunna genomföra upphandlingar med tillfredsställande resultat. Moderaternas Irene Svenonius svarade att hon aldrig kommer att acceptera att landstingets leverantörer inte lever upp till de krav som vi ställer i våra upphandlingar och att påståendet om att landstinget gör dåliga upphandlingar får stå för Tomas Eriksson själv.

Sverigedemokraternas Per Carlberg deltog i debatten och riktade uppmärksamhet mot den prehospitala läkartjänstupphandlingen som nyligen blev klar och menade på att varningsklockorna ringer i och med att Curera AB som vann upphandlingen skiljde sig hela 30 miljoner från resterande bolag som Falck Ambulans och Samariten. Om något verkar för bra för att vara sant är så förmodligen fallet, framtiden får visa om detta blir ännu en rubrik för Stockholms läns landsting.

Budget för 2018 antogs

Under detta fullmäktigesammanträde antogs budgeten som förhandlades fram i juni. Budgeten för 2018 omsluter cirka 100 miljarder kronor och under 2018 investeras totalt 17 miljarder kronor, varav 8,8 miljarder inom hälso- och sjukvård och cirka 8,2 miljarder inom kollektivtrafiken.

Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet med hänvisning till det budgetalternativ som vi själva sammanställde där man bland annat finner:

  • 100 miljoner mer än Alliansen till psykiatri.
  • 60 miljoner mer än Alliansen till förlossning och geriatrik.
  • 30 miljoner mer än Alliansen till avancerad sjukvård i hemmet.
  • Stopp för det organiserade tiggeriet i kollektivtrafiken.
  • Ambulansbåt i Stockholms skärgård.
  • Utredning av möjligheten till att fakturera utländska ambassader för vård given till deras medborgare.

Sverigedemokraternas Per Carlberg framförde diskussionens sista anförande och konstaterade att han ser fram emot att se olika satsningar inom sjukvården bli genomförda, men naturligtvis passade han på att poängtera hur Sverigedemokraternas inställning skiljer sig från de övriga partiernas.

Kostnadsfri resa för asylsökande som ska på hälsoundersökning?

Socialdemokraterna lämnade en motion där de menar på att alla asylsökande i Sverige har rätt till en hälsoundersökning och därför borde få sin resa till sådan undersökning bekostad. För trots att hälsoundersökningarna är viktiga är det få asylsökande som tar del av dem, vilket naturligtvis medför en långsiktig risk för den övriga befolkningen i Sverige. Socialdemokraterna anser att det kan vara långt för vissa asylsökande att ta sig till en hälsoundersökning och att det därför faller på landstinget att bekosta den resan om man på allvar vill öka antalet genomförda hälsoundersökningar.

Sverigedemokraterna har en annan syn på problemet, se Lotta Nordfeldts (SD) kommentar till motionen här:

Landstingsfullmäktige röstade avslag till motionen med Sverigedemokraternas stöd.

Debatt kring Vänsterpartiets motion om sexistisk reklam

Det är inte förstå gången och förmodligen inte den sista gången som de rödgröna lyfter frågan om ”sexistisk reklam” i Stockholms läns landsting. Denna gång var det två representanter från Vänsterpartiet som lyfte frågan och menar på att ”sexistiska” annonser har visats upp i tunnelbanan och på busshållplatser, att landstinget på så vis bidrar till sexualiseringen av det offentliga rummet och att detta är oerhört allvarligt. Vänsterpartiet menar på att reklamen spelar på könsfördomar och könsroller som strider mot principen om kvinnors och mäns lika värde. Exempel på vad Vänsterpartiet menar konkret saknas men deras företrädare passade på att knyta sin motion (som lämnades in i maj) till Metoo-rörelsen som i Sverige tog fart under oktober.

Vänsterpartiet föreslog i sin motion:
att revidera reklampolicyn med etiska riktlinjer i syfte att motverka sexistisk reklam i det offentliga rummet

Sverigedemokraternas vice gruppledare Per Carlberg kommenterade motionen och påpekade först att något praktiskt genomförande av motionen omöjliggörs på grund av förslagets väldigt subjektiva grundfunktion, nämligen att avgöra vilken reklam som ska anses sexistisk och inte. Detta leder i slutändan till att reklam antingen godtyckligt förbjuds eller att genomförandet av motionen inte har någon verklig effekt.

Sedan poängterade Carlberg att genomförandet av motionen skulle kunna innebära en stor förlust av reklaminkomst för SL, just för att en så stor del av reklamen skulle hindras om man utgår från en vänsterideologisk syn på sexism samt motionens problembeskrivning som är mycket svår att konkretisera vilket som tidigare sagt antingen drabbar en stor del av reklamen eller inte påverkar något alls.

Slutligen är det som förvaltningen poängterar i sitt yttrande, att det i dagsläget redan finns ett etiskt råd som granskar reklamkampanjer av tvivelaktig karaktär samt att SL:s riktlinjer redan hindrar diskriminering och stötande innehåll i reklam i kollektivtrafiken. Detta är enligt oss en betydligt bättre väg för att fastställa ett etiskt förhållningssätt till reklam än vad Vänsterpartiets motion förespråkar.

Exakt hur reklampolicyn ska revideras och vem som ska sätta gränsen för sexism förblir oklart, motionen ansågs vara besvarad men vi är säkra på att något av de rödgröna partierna kommer att lämna en liknande motion igen.


Fullmäktigesammanträdet avslutades med en fin julhälsning till alla närvarande och så vill vi även avsluta detta nyhetsbrev. 2017 har varit ett väldigt händelserikt år och mer lär vänta när vi går in i valåret 2018. Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, 2018 är det dags för mer politik!


Följ oss på Facebook! 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

Box 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11