Nyhetsbrev – Februari 2017 | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Nyhetsbrev – Februari 2017Landstingsfullmäktige 2017-02-14

Årets första landstingsfullmäktige blev i vanlig ordning ett intensivt sådant. 12 timmar av politisk debatt där Sverigedemokraterna bland annat lyfte viktiga ämnen som ambulanspersonalens säkerhet samt tog ställning mot manlig omskärelse och (som vanligt) bemötte underliga påhopp från politiska motståndare.

Sverigedemokraternas motion om att införa taktiska enheter 

Vi Sverigedemokrater vet mycket väl hur situationen ser ut för vår ambulans- och brandkårspersonal. Människor som offrar sin egen tid och säkerhet för medborgarens och samhällets väl blir idag utsatta för trakasserier, hot och våld. Detta har blivit ett så pass vanligt problem att man kan läsa om olika brott mot blåljuspersonal på nästan daglig basis. Attackerna förekommer i våra mest invandrartäta förorter, detta är naturligtvis en konsekvens av de övriga partiernas ansvarslösa politik, och lika naturligt är det för Sverigedemokraterna att finna en lösning.

För att minska riskerna för ambulanspersonal och för att möjliggöra insatser i de mest problemtyngda områdena föreslår Sverigedemokraterna att Stockholms läns landsting ska införa så kallade taktiska enheter. Ambulansförbundet ställer sig bakom ett sådant förslag och beskriver taktiska enheter på följande sätt: ”Akutsjukvårdare som är förberedda att åka in i en het zon. De har kravallhjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning. De har en utrustning som är anpassad för att kunna jobba i en sådan miljö.”

I väntan på att man på nationell nivå genomför åtgärder för att stävja följderna av massinvandringen behöver Stockholms läns landsting på kort sikt tillse att alla invånare får den vård de behöver. Vi måste också så långt det är möjligt, med de medel som står oss till buds, värna säkerheten för dem som arbetar inom ambulanssjukvården. Personalen på ambulans och brandkår är människor som offrar sig själva när vi är i nöd; det minsta vi kan göra är att skapa de bästa förutsättningarna för deras säkerhet.

Vårt förslag löd konkret: att landstingsstyrelsen snarast utreder Ambulansförbundets förslag om att införa så kallade taktiska enheter.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraternas Henrik Vinge

Läs mer om våld mot ambulanspersonal:
Var femte ambulanssköterska drabbad av våld
Ambulans sönderslagen under utryckning till Tensta
Våld en del av vardagen för ambulanspersonal

Ställningstagande mot könsstympning och omskärelse

Sverigedemokraterna är emot alla former av rituell könsstympning och omskärelse av personer som inte är myndiga. Manlig omskärelse innebär att man skär bort en mycket känslig del av penis, nämligen förhuden, vilket utan medicinska skäl inte ska ske inom Stockholms läns landsting.

Europarådets parlamentariska församling antog den 1 oktober 2013 en resolution om barnets rätt till fysisk integritet som innefattade omskärelse på ickemedicinsk grund. Utöver det är barnombudsmannen, vårdförbundet, barnkirurgerna, barnläkarna och läkarsällskapets delegation för medicinsk etik emot manlig könsstympning/omskärelse.

Sverigedemokraterna yrkade dock avslag på Rickard Walls motion ”Stopp för manlig omskärelse före 13 års ålder”, där att-satserna var följande:
att Stockholms läns landsting icke medverkar till omskärelse av pojkar utifrån religiösa skäl innan dess att gossebarnet fyllt 13 år
att familjer som omfattar den mosaiska trosbekännelsen beviljas tills vidare dispens från denna nedre åldersgräns

Problembeskrivningen med omskärelse kvarstår även när personen i fråga har fyllt 13 år och vi ser ingen godtagbar anledning till varför landstinget skulle göra undantag för familjer som tillhör en viss tro.
Sverigedemokraterna anser att medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet alltid ska beaktas och prioriteras och därför kunde vi inte ställa oss bakom Rickard Walls motion.

Stöd åt motion om hjärtstartare

Hundratusentals människor reser dagligen med Stockholms kollektivtrafik och rör sig i stadens och länets offentliga miljöer. Mitt i detta kan vi plötsligt ställas inför en verklighet som handlar om liv eller död. Plötsligt hjärtstopp drabbar mer än 10 000 personer i Sverige varje år. Den allra vanligaste orsaken är ett elektriskt kaos i hjärtat, ett så kallat kammarflimmer. Hjärtat kan startas igen genom elchock med hjälp av en hjärtstartare. Elektroderna kopplas då upp på patienten och apparaten gör en analys av hjärtrytmen för att sedan ge hjärtat en omstart vilket gör att det kan få normal rytm igen.

Med anledning av detta lämnade Vänsterpartiet in en motion som Sverigedemokraterna instämmer i:
att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att i samråd med berörda kommuner genomföra en översyn och ta fram en strategi för bättre tillgång till hjärtstartare (inklusive förstahjälpen-utbildning) inom Stockholms län

Sverigedemokraterna nyttjade sin vågmästarroll för att få igenom denna motion (då vi till skillnad från andra partier ser till motionernas egna meriter och inte vilket parti som lägger dem) men tyvärr valde Miljöpartiet av någon outgrundlig anledning att lägga ned sina röster och därför gick motionen dessvärre inte igenom.

Delvis stöd åt motion om kartläggning av anledningarna till deltidssysselsättning inom Stockholm läns landsting. 

Att öka antalet heltidsanställda är generellt sett gynnsamt för både arbetsgivare och anställd. Därför är det bra om vi som arbetsgivare vet orsakerna till varför våra anställda på landstinget väljer att göra som de gör när det gäller deras anställning. Med rätt kunskap kan vi optimera förutsättningarna för våra anställda så att de inte ska behöva välja deltidsarbete av annan anledning än personlig preferens.

Vi Sverigedemokrater ser alltid positivt på ökad kunskap i form av statistik. Därför beslutade vi att bifalla den första att-satsen och anse de andra att-satserna vara besvarade. Att-satserna var följande:

att landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsen att kartlägga och sammanställa anledningen till att personal inom Stockholms läns landsting arbetar deltid
att med kartläggningen som underlag förutsättningslöst analysera vad som skulle krävas för att dessa individer ska välja att arbeta heltid
att utarbeta en handlingsplan för att minska såväl den ofrivilliga som den frivilliga deltiden till ett absolut minimum

Notera att i den tredje att-satsen vill Socialdemokraterna minska såväl den ofrivilliga som den frivilliga deltiden till ett absolut minimum. Denna mentalitet är anledningen till varför vi endast godkände den första att-satsen. Sverigedemokraterna värnar om individens frihet och anser att varken vi eller Socialdemokraterna ska inskränka på valfriheten hos landstingets anställda.

Med vår vågmästarposition beviljade vi den första att-satsen medan att-sats två och tre förblir som Socialdemokratiska önskemål.

Stöd åt motion om stopp för utförsäljning av landstingsparken

Sverigedemokraterna arbetar ambitiöst på både kommunalnivå och landstingsnivå för att bevara natur i Stockholmsområdet. Detta är extra viktigt nu, när de andra partierna som i årtionden stått för en ansvarslös invandringspolitik, ska kompensera genom ett lika ansvarslöst byggande.

Landstingsparken utgör en av de få gröna oaser som kvarstår i Stockholms innerstad.
Ingrepp på naturen är svåra att åtgärda. Det är värdefullt av miljöhänsyn, och för vår hälsa, att storstäderna behåller sina grönområden som ger vila, rekreation och även hjälper till att rena luften från avgaser och andra gifter.

Den före detta Sverigedemokratiske landstingsledamoten Rickard Wall lämnade därför en motion som Sverigedemokraterna ställer sig bakom med följande att-satser:
att inga delar av Landstingsparken ska säljas.
att all eventuell planering för en sådan försäljning omedelbart avbryts.

Motionen ansågs vara besvarad.

Enkel fråga angående påståenden om registrering vid länets vårdinrättningar.

I tidningen Dagens Nyheter svarade Sverigedemokraternas gruppledare Dan Kareliusson på frågan ”Hur vill politikerna lösa sjukhuskrisen?”. Dan uttalade då att en av flera anledningar kan vara att många besökare i första hand borde ha sökt sig till vårdcentral eller närakuten. Ytterligare en anledning kan vara den stora befolkningsökningen. Vidare påtalade han att invandrare ofta behöver tolkservice, vilket kan ha en fördröjande effekt för andra besökare. Vid ett senare tillfälle poängterade vår gruppledare att vi får information från olika håll gällande situationen inom sjukvården och vid detta tillfälle användes ordet ”bevakning”, som flitigt misstolkades av våra politiska motståndare.

Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink var en av de som medvetet passade på att misstolka Dans uttalande och påstod att det var oetiskt av Sverigedemokraterna att ägna sig åt registrering av etnisk bakgrund och att detta i sin förlängning innebär att vi inte vill ge invandrare vård.

Självklart vill Sverigedemokraterna ha ett förtydligande kring detta och vår fråga löd:
Anser Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet att hon fått belägg för sina påståenden om att Sverigedemokrater registrerar besökare på länets vårdinrättningar?

Svaret från Anna Starbrink var som vanligt diffust undvikande för att inte säga ignorant. Hon menade att detta var en fråga som Sverigedemokraterna själva skulle besvara, trots våra upprepade klargöranden av situationen. Dan Kareliusson tog tillfället i akt och förklarade återigen situationen. Det står dock klart för oss att ett svar från Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet kommer att utebli.

Ny Facebooksida! 

Nu har vi lanserat en Facebooksida för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Här får ni snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Glöm inte att gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post
2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11