Motion om upplösning av Mälardalsrådet | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion om upplösning av Mälardalsrådet

Till Mälardalsrådets rådsmöte den 18 maj 2018.

Mälardalsrådet bildades 1992, då politiker från olika delar av Stockholm-Mälarregionen såg ett behov av större samverkan för att möta den tilltagande urbaniseringen och befolkningstillväxten i regionen. Mälardalsrådet ursprungliga roll var då att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling och mötesplatsen för politik, akademi och näringsliv.

Sen bildandet har ett flertal kommuner lämnat Mälardalsrådet främst på grund av att Mälardalsrådets roll har urvattnats och fokusområdena har inte legat i medlemskommunernas intressen.

Sverigedemokraterna har i ett flertal kommuner motionerat om ett utträde från Mälardalsrådet. Vi anser att Mälardalsrådet saknar idag relevans, legitimitet och att Mälardalsrådet har ett begränsat verksamhetsområde i jämförelse med andra alternativ så som RUFS – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Medlemskapet innebär även en kostnad som varje enskild medlemskommun får årligen erlägga till Mälardalsrådet. Det ekonomiska stödet används främst av Mälardalsrådet för sociala sammankomster mellan inbjudna rådsmedlemmar, politiska representanter, statstjänstemän och inbjudna ickestatliga intresseorganisationer. Sverigedemokraterna anser att kommunala skattemedel ska användas i bättre syfte än det görs i Mälardalsrådets regi.

RUFS – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som alternativ till Mälardalsrådet har en lagstadgad förankring. RUFS är en del av regionplanering som bedrivs enligt plan- och bygglagen (PBL), kap 7 (2010:900). Den regionala utvecklingsplanen ligger till grund för bland annat kommunernas strategiska planering, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplaner.

RUFS formella status som regionplan innebär att den är vägledande för efterföljande kommunal fysisk planering i länet. Den regionala utvecklingsplanen ligger också till grund för det regionala tillväxtarbetet vilket innebär att den är ett viktigt strategiskt dokument för bland annat kommunernas och landstingets strategiska planering, regionala strukturfondsprogram och regionala infrastrukturplaner.

RUFS har också det långsiktiga perspektivet och en helhetssyn över komplexa frågor som hållbarhet, befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna:
att rådsmötet i enhetlighet med stöd i Mälardalsrådet stadgar § 31 omedelbart upplöser Mälardalsrådet.

 

Sebastian Lindqvist – Sverigedemokraterna Botkyrka

Magnus Dahlberg – Sverigedemokraterna Järfälla

Henrik Mellström – Sverigedemokraterna Tyresö

Msciwoj Swigon – Sverigedemokraterna Solna

Rune Öhlund – Sverigedemokraterna Sigtuna

Peter Wihlner – Sverigedemokraterna Österåker

Fredrik Lindahl – Sverigedemokraterna Vallentuna