Motion om nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion om nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation

Tullinge är en kommundel som befinner sig i en expansiv fas och detta ställer följaktligen ökade krav på infrastrukturen. I dagsläget har Tullinge station endast en entré, vid den södra delen av perrongen. Samtidigt expanderar kommundelen även norrut vilket resulterar i att allt fler Tullingebor hamnar i ett ofördelaktigt läge i förhållande till kollektivtrafiken.

Eftersom att Citybanan nu är i drift med fler tåg, skip stop-turer och fler som får möjlighet att resa med pendeltåg blir behovet av en ökad kapacitet vid stationerna större. Situationen förvärras i och med att entrén vid Tullinge station redan nu är överbelastad. Om en nordlig entré inte byggs kommer en ombyggnad av den befintliga södra entrén krävas vilket skulle göra renoveringarna från 2015 och 2017 förgäves, och samtidigt utan alla fördelar som en nordlig entré skulle medföra.

Den sydliga entrén upplevs vara otillräcklig av berörda resenärer och det är tydligt att Tullinge station är i behov av ytterligare en entré. En nordlig entré skulle avlasta den nuvarande entrén markant och ett stort men också snabbt växande antal Tullingebor skulle få en underlättad vardag.

Vi är medvetna om den avgörande roll som trafikverket spelar i frågor som denna och därför anser vi att en utredning som innefattar kontakt med trafikverket är mest lämplig.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

att Trafiknämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för en nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation.

 

 

Mats Arkhem                                                                                 Per Carlberg

Sverigedemokraterna                                                                  Sverigedemokraterna