Motion om kameraövervakning på infartsparkeringar i landstingets regi | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion om kameraövervakning på infartsparkeringar i landstingets regi

Parkeringsplatser är ofta mål för kriminalitet. 2017 var ett rekordår i bildelsstölder och 4208 incidenter rapporterades in under året enligt statistik från branschorganisationen Larmtjänst. Sverigedemokraterna anser att landstinget kan utöka det brottsförebyggande arbetet med mer omfattande kameraövervakning på de infartsparkeringar som landstinget idag ansvarar för.

Vi har goda belägg för kameraövervakningens effektivitet när det gäller brottsprevention. Hösten 2007 genomförde Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en metaanalys som omfattade 41 studier om kameraövervakningens brottsförebyggande effekter. När studierna vägdes samman syntes en signifikant minskning i de kameraövervakade försöksområdena och framförallt på parkeringsplatser och i kollektivtrafik.

Infartsparkeringar är en viktig del i det regionala trafiksystemet och inte minst för att möjliggöra ett smidigt byte från bil till kollektivtrafik. Länets invånare ska inte känna oro inför att parkera sin bil, i synnerhet inte på de platser som de själva medfinansierar med skattepengar.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

att Stockholms läns landsting utreder möjligheterna till utökad kameraövervakning på infartsparkeringar i landstingets regi.

 

 

Per Carlberg                                                                  Sebastian Lindqvist

Sverigedemokraterna                                                    Sverigedemokraterna