Motion om att upphöra med omskärelse/könsstympning av minderåriga pojkar inom Stockholms läns landsting | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion om att upphöra med omskärelse/könsstympning av minderåriga pojkar inom Stockholms läns landsting

Omskärelse av pojkar utan medicinsk indikation förekommer av kulturella eller rituella skäl. Stockholms läns landsting har valt att erbjuda omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder och tusentals omskärelser utförs varje år inom Stockholms län.

Europarådets parlamentariska församling antog 1 oktober 2013 en resolution om barnets rätt till fysisk integritet där omskärelse på icke-medicinsk grund tagits med. Barnombudsmannen, Vårdförbundet, Barnkirurgerna, Barnläkarna och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik är alla emot manlig könsstympning/omskärelse. Medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet ska alltid beaktas.

Operationen innebär ett oåterkalleligt avlägsnande av frisk vävnad från barns kroppar. Barnen som utsätts har inte möjlighet att värja sig eller invände gentemot sina föräldrars beslut. Det är inte rimligt att Stockholms läns landsting sponsrar denna typ av rena övergrepp på och mot barn.

Alla former av rituell könsstympning/omskärelse av person bör först ske när en myndig person kan ge sitt medgivande och det bör då också helt bekostas av personen ifråga. Manlig omskärelse innebär att en mycket känslig del av penis, förhuden skärs bort. Att skära bort denna del av förhuden handlar om ett smärtsamt oåterkalleligt ingrepp som också kan medföra allvarliga komplikationer. I Sverige finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar i de fall medicinsk indikation saknas. Omskärelse får endast ske när medicinska skäl föreligger. Religiösa eller kulturella skäl är inte medicinska, därför ska omskärelse inte ske inom Stockholms läns landsting av personer under 18 år.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag därför:

att Stockholms läns landsting snarast möjligt upphör med könsstympning/omskärelse av minderåriga barn både i sin verksamhet och av inhyrd aktör.
att i de fall Stockholms läns landsting beslutar att erbjuda omskärelse till myndiga personer ska detta endast ske till självkostnadspris.

 

Per Carlberg

Sverigedemokraterna