Motion om att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion om att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter

Motion av Ulf Landström (SD) och Lotta Nordfeldt (SD) om att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter.

Sjukvården i dag befinner sig i kris. Ett av många problem är att personalen har svårt att hinna med patienterna och den mänskliga kontakten. För att göra patientupplevelsen mer positiv vill vi satsa på mer kultur i vården.

Landstingen satsar årligen stora summor på kultur oftast utan att fundera speciellt mycket över hur den kommer invånarna till del. Snarast handlar det om att fördela pengarna ”rättvist” mellan komiker, orkestrar, diktare etc. Politiska intressen har också ett inflytande

Vi har övervägt hur landstingen skulle kunna få ut mer av kultursatsningarna genom att använda dem till sjukhusens patienter i större utsträckning. Bakgrunden är att av den totala kulturbudgeten på 460 miljoner kr är endast 14,2 miljoner kronor avsatta för kultur i vården. Detta motsvarar endast 3%.

Alla patienter behöver uppmuntras och piggas upp i olika situationer. Vi vill dock hålla fram några grupper som ligger oss extra varmt om hjärtat.

Det är väl känt sedan länge, att barn på sjukhus kan tillfriskna snabbare om de kan göras mer positiva och levnadsglada. Socialstyrelsen tog redan på 70-talet fram rapporter om detta. Det finns t ex barn som genomgår omfattande operationer och cytostatikabehandlingar som är mycket svåra att uthärda. Låt oss ta cancer, trafikskador och gomspaltoperationer som exempel.

Sjuka barn bortom all räddning och deras föräldrar är en annan grupp som verkligen behöver positiva upplevelser under barnets sista tid i livet.

Även om vårdtiderna numera är relativt korta finns det trots allt patienter med sjukdomar, som kräver långa sjukhusvistelser. Exempel på detta är patienter på psykiatriska kliniker och trafikskadade samt geriatrisk vård. Dessa patientgrupper skulle också säkert uppskatta kultursatsningar. Ytterligare en patientgrupp som kan inräknas i denna grupp är patienter med kroniska sjukdomar som kräver sjukhusvård.

Vuxna människor i livets slutskede behöver som vi ser det mer kultur än friska människor men har svårt att komma åt den om de är för sjuka för att gå på teater, konserter etc.

Vi har motiverat varför vi anser att kultursatsningarna bör styras över mot sjuka människor och vilka effekter detta skulle kunna ge. Det förtjänar att påpekas, att vi vill göra en omfördelning inom ramen för befintliga resurser men använda pengarna på ett effektivare och mänskligare sätt.

Vi anser att det i dag ges orimligt lite resurser för kultur till de sjuka i vårt landsting. Varje vårdenhet kan göra upp till åtta subventionerade beställningar per år. Det är orimligt lite kultur till de sjuka i jämförelse med hur mycket kulturbidrag som ges till friska kulturutövare. Som ett exempel kan nämnas att hela 11 miljoner satsas till endast en blåsorkester.

Vi vill skapa en situation som gör alla till vinnare. Kulturarbetarna kan försörja sig och patienterna får ta del av kulturen.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att:

att

Stockholms läns landsting utreder i vilken omfattning vi kan styra kultursatsningarna i större utsträckning mot våra allra sjukaste patienter

 

Stockholm den 13 december 2016

Ulf Landström                                                                     Lotta Nordfeldt