Motion om att införa ambulansbåt på försök | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion om att införa ambulansbåt på försök

Motion av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att införa ambulansbåt på prov.

Stockholms skärgård är utspridd över ett stort geografiskt område med ca 14 000 fastboende invånare som under framförallt sommarmånaderna mångdubblas när turismen i skärgården ökar. I dagsläget bygger den akuta sjukvårdsberedskapen i skärgården främst på ambulanshelikopterverksamheten med stöd av vägburen ambulanssjukvård som vid behov kan transporteras till och från öar utan väg eller broförbindelse av Sjöräddningssällskapets båtar.

Stockholms läns landsting (SLL) genomförde inför kommande upphandling av den prehospitala sjukvården för åren 2017-2025 en utredning ”Ambulanssjukvård i Stockholms skärgård” där man kom fram till att en eller flera ambulansbåtar i Stockholms skärgård inte är lämplig främst utifrån skärgårdens geografiska utformning och kostnader jämfört med befintlig ambulanshelikopterverksamhet. I utredningen framkommer det tydligt att ambulanshelikoptern inte bara har Stockholms skärgård som ansvarsområde utan används över hela Stockholms län.

Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting menar dock att SLL inte har tagit hänsyn till det faktum att ambulanshelikoptern i Stockholms län inte är tillgänglig vid exempelvis dimma och andra svårare väderförhållanden. I de fallen förlitar SLL sig på frivilliga insatser av Sjöräddningssällskapet och deras båtar för transport. Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting anser dessutom att det inte går att enbart förlita sig på frivilliga insatser av Sjöräddningssällskapet, utan i stället behöver SLL säkerställa tillgängligheten avseende ambulanssjukvård på annat sätt för de som befinner sig i Stockholms skärgård. Tilläggas bör att i de fall Sjöräddningssällskapet har rent sjöräddningsuppdrag kommer de att prioritera det framför ambulanssjukvårdens uppdrag.

I SLLs utredning tycks man även bortse från den rapport som Västra Götalandsregionen (VGR) delat med sig runt ambulansbåtsverksamheten och förlitar sig istället på uppgifter från koordinator på SOS-Alarm AB som anser att man skall utöka nyttjandet av de frivilliga insatserna från Sjöräddningssällskapet. Vidare gör SLLs utredare en kostnadsberäkning för en eventuell ambulansbåtsverksamhet i Stockholms skärgård baserad på VGRs nuvarande avtal.

Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting anser att utredningen därigenom inte ger en tillförlitlig bild av hur ambulansbåtsverksamhet i Stockholms skärgård skulle kunna utformas och kostnaderna för denna verksamhet. Det går att betydligt mer kostnadseffektivt bedriva ambulansbåtsverksamhet i Stockholms skärgård än på det sätt VGR bedriver sin verksamhet; det finns uppgifter som visar på halva kostnaden för en ambulansbåt jämfört med VGRs redovisade kostnader. VGRs verksamhet bygger på en färjeliknande båt med ambulansfordon ombord och fyra mans besättning samt reservbil tillgänglig. Utöver detta tillkommer bränslekostnader för båten vilket med tanke på dess storlek torde vara omfattande.

Vidare ser Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting en ambulansbåt placerad i Stavsnäs, Värmdö kommun som ett mycket bra komplement till ambulanshelikoptern då den av olika anledningar inte finns tillgänglig för uppdrag i Stockholms skärgård. Båtens basplacering medför hög tillgänglighet i både norra och södra skärgården men framförallt i mellersta skärgårdsbandet då demografiska uppgifter redovisade i SLLs utredning visar på att skärgårdsbefolkningen till stor del är koncentrerad i det området.

Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting tror också att en ambulansbåtsverksamhet skulle kunna vara mycket attraktiv som arbetsplats och kunna locka tillbaka ambulanssjukvårdare och specialistutbildade sjuksköterskor som valt att lämna ambulansverksamheten. Genom att exempelvis införa rotationsmöjligheter skulle även den vägburna ambulanssjukvården kunna dra nytta av detta personaltillskott. Det borde även bland befintlig personal finnas kompetens för att framföra vissa typer av båtmodeller (utifrån utbildning från bland annat försvarsmakten) som skulle kunna användas som ambulansbåt.

Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting ser även detta som ett sätt att säkerställa det som SLL skriver i sin egen ”Mål och budget 2017”:

”Oavsett ekonomiska villkor eller var i länet man bor skall alla ha tillgång till vård av samma höga kvalitet”

Vi Sverigedemokrater vill även tillägga följande:  Hela Stockholms län ska leva och utvecklas; stad, landsbygd samt skärgård.

 

 

Med anledning av ovanstående så föreslår vi:

att på prov införa ambulansbåt med utgångspunkt från Stavsnäs i Värmdö kommun under perioden maj till och med september.

att om provverksamhet utfaller väl överväga att införa verksamheten permanent.

 

Stockholm den 14 mars 2017

 

 

Per Carlberg                                                                                    Dan Kareliusson