Motion av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson SD om att SLL ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) i egen regi. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson SD om att SLL ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) i egen regi.

Den prehospitala vården i Stockholms län (SLL) har under de senaste tio åren utvecklat snabbt från att vara en ren transportorganisation till att bli en första linjens akutsjukvård. Kompetensen inom verksamheten har höjts avsevärt, utrustning förbättrats och förstärkts, riktlinjer vidareutvecklats samt flera direktstyrningsspår för olika patientgrupper har tillkommit under åren. Kravet på en obruten vårdkedja har ökat avsevärt genom den utveckling som skett och sker inom den prehospitala vården nationellt men även inom SLL. Tyvärr har inte prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) tillnärmelsevis alls utvecklats i samma takt.

SOS-Alarm har genom åren varit den aktör som i de flesta län haft avtal om driften av Prioritering- och Dirigering av de prehospitala resurserna. Under de senaste åren har dock en förändring skett och i ett antal än har SOS-A valts bort. Förstudien ”Ambulansdirigering – upphandling eller egen regi” i landstingen Sörmland, Västmanland och Uppsala har kommit fram till att SOS-A inte är tillräckligt följsamma när det gäller landstingens vilja att utveckla den prehospitala vården och därmed också PoD-tjänsten.

Samma förstudie visar även att SOS-A inte följer de krav som finns från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt Socialstyrelsen som säger att samtliga sjukvårdärenden som inkommer till PoD-tjänsten skall bedömas av legitimerad sjuksköterska. SOS-A använder dessutom ett eget beslutstöd som inte är lämpat för verksamheten. Det är utformat för att användas för icke-sjukvårdsutbildad personal. Det har visat sig att SOS-A inte är intresserad av att gå ifrån detta index och införa ett för verksamheten mer lämpligt beslutstöd.

Ambulansdirigeringen behöver utvecklas till att vara den första länken i sjukvården och precis som ambulanssjukvården anses vara en integrerad del av sjukvården. Att ha en larmcentral som enbart dirigerar ambulanser är inte tidsenligt. En larmcentral borde i stället användas som ett nav för sjukvården med kunskap om och möjligheter till styrning av patienter och ledning av sjukvårdens resurser, både i vardagen och i krissituationer.

Framgångsfaktorn är att ha fler upplärda sjuksköterskor än som behövs. För att få ekonomi i det krävs att det finns möjligheter till tjänstgöring inom andra verksamheter eller att ha andra uppgifter. Vid egen dirigering möjliggörs att ha personal cirkulerandes mellan larmcentralen och den övriga akutsjukvården inom landstinget.

Genom att driva PoD-tjänsten i landstingets egen regi kan man säkerställa denna nödvändiga utveckling. Det finns goda exempel från Sjukvårdens Larmcentral i Västerås och Uppsala där man ser en betydande fördel i tillgången till bland annat direktstyrning av patienter till andra vårdnivåer än ambulanssjukvård. Erfarenhet från Västmanland och Uppsala visar även på att handläggningstiden för 112-samtal som gäller ambulans kortats sedan dessa landsting tagit över driften. Man kan även se en betydande minskning av antalet ambulansuppdrag som i sin tur bidrar till minskade kostnader.

 

Med anledning av ovanstående så föreslår vi:

att Stockholms läns landsting verkar för att införa PoD-tjänst i egen regi enligt modell Sjukvårdens Larmcentral

att införa aktiv rotationstjänstgöring mellan landstingens akutsjukvårdsverksamhet och PoD-tjänsten om SLL startar drift av PoD-tjänsten i egen regi.

 

Per Carlberg                                                                              Dan Kareliusson

SD                                                                                                          SD