Motion av Dan Kareliusson (SD) m.fl. om att utreda möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion av Dan Kareliusson (SD) m.fl. om att utreda möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik

Stockholms Läns Landsting                                               Motion 2016-11-15

Motion av Dan Kareliusson (SD) m.fl. om möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik.

Lungcancer är en svårbehandlad sjukdom. En anledning är naturligtvis att behandlingen ofta sätts in alltför sent. Endast en av fyra lungcancrar upptäcks så tidigt att det är möjligt att försöka ett kurativt ingrepp genom kirurgi. Alltså borde uppmärksamhet riktas mot att få en tidigare diagnos. En sådan möjlighet är någon form av screening. Försök har gjorts med lungröntgenscreening. En betydande nackdel med denna form av screening är att många falskt positiva fynd görs. Dessa måste då utredas för att utesluta cancer. Det orsakar oro hos patienten och belastning på sjukvården.

Ett annat sätt att försöka hitta en bra screening vore att utnyttja det faktum att bröst – såväl som lungcancer visar ett mönster av biokemiska markörer i utandningsluften som går att skilja från kontrollpatienters mönster. Kemisk analys av utandningsluften har inte visat sig fungera och därmed kan man inte patentera analysapparaturen och tjäna pengar på detta.

Ett bättre sätt att identifiera dessa cancerpatienter är att använda sig av tränade hundar, som får lukta på utandningsluften. Någon månads träning räcker för att utbilda lämpliga hundar till fullfjädrade markörhundar. Utbildning av hundar kan man inte ta patent på och därmed saknas intresse att ekonomiskt stötta en utveckling av tekniken.

Här har Stockholms läns landsting en given plats att gå in som finansiär med några miljoner kronor.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi

att landstingsfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med markörhundar skulle kunna organiseras samt kostnaden för densamma.

 

Stockholm 15 november 2016

 

Dan Kareliusson (SD)

Per Carlberg (SD)

Arnold Boström (SD)