Interpellation om läkemedelsförsäkringen | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation om läkemedelsförsäkringen

De flesta läkemedel som distribueras på apotek i Stockholms läns landsting täcks av den så kallade läkemedelsförsäkringen. Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB för att få sin sak prövad. Om utredningen konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning. Årligen lämnar cirka 1 000 personer in anmälan om läkemedelsskada.

Många gånger när en patient ska hämta sitt receptbelagda läkemedel så erbjuds patienten ett billigare, likvärdigt alternativ – ett så kallat generiskt utbyte. Den läkemedelsförsäkrade medicin kan då bytas ut mot en som saknar läkemedelsförsäkring och detta sker utan att man upplyses om den eventuella avsaknaden av försäkring.

Den information patienten kan få i form av en broschyr ”Ett tryggt byte på apotek-likvärdigt läkemedel till lägst pris” informerar bara om att det generiska bytet är likvärdigt och likaså informerar apotekspersonalen bara om att läkemedlen är likvärdiga.

Naturligtvis kan man som patient alltid avböja det generiska bytet/den billigare föreslagna medicinen men då får man själv stå för mellanskillnaden i kostnad. I en sådan situation bör patienten få ett tydligare val. Byter man bort en försäkrad medicin mot en oförsäkrad? Då kanske patienten tycker det är värt att betala mellanskillnaden.

Det optimala skulle dock vara att generiskt utbyte inte får ske från ett försäkrat läkemedel till ett oförsäkrat.  En annan problematik är att vissa läkemedelsföretag avstår från att teckna läkemedelsförsäkringen vilket ger dem en ekonomisk konkurrenssituation på patienternas bekostnad.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till berört landstingsråd:

Avser Stockholms läns landsting genomföra några åtgärder för att verka för att patienten får information då försäkrad receptbelagd medicin byts bort mot en medicin som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen?

 

Lotta Nordfeldt

Sverigedemokraterna