Interpellation av Ulf Landström (SD) till landstingsråd Gustav Hemming ang. havsvattennivåer och dess miljöpåverkan. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation av Ulf Landström (SD) till landstingsråd Gustav Hemming ang. havsvattennivåer och dess miljöpåverkan.

Interpellation av Ulf Landström (SD) till landstingsråd Gustav Hemming ang. havsvattennivåer och dess miljöpåverkan.

Hur handskas Alliansen med miljöfrågorna?

Under senare år har miljöfrågorna tilldragit sig ett allt större intresse. Bland de viktigare frågorna är smältningen av polarisarna och glaciärer mycket uppmärksammade eftersom de medverkar till att havsvattennivåerna förväntas öka och ge upphov till stora problem om nuvarande utveckling fortsätter. FN tog fram en rapport i ämnet 2007. En del länder t ex Maldiverna riskerar att försvinna till stor del.

För Sveriges del sker också en höjning av vattennivåerna men denna hämmas av den pågående landhöjningen. Enligt en rapport från SMHI – Faktablad nr 41 – behöver Sverige dock redan nu ta hänsyn till höjningen av vattennivåerna i samband med byggnation. Utvecklingen påverkas av t ex densitet, vindar, tidvatten etc. SMHI pekar också på att haven runt Sverige väntas stiga mer än det globala medelvärdet.

I andra sammanhang har påpekats att Golfströmmen ser ut att försvagas och att också detta kan påverka Sveriges och landstingets situation.

Länsstyrelsen pekar i sin rapport 2014:14 – en skrivelse till regeringen – Ett robust samhälle – Regional handlingsplan för klimatanpassning i Stockholms län på att de anpassningar som krävs framstår som dramatiska och dyrbara.

Man diskuterar t ex att Mälaren blir en havsvik om man inte gör något. Ett annat alternativ är att Mälaren succesivt höjs till samma nivå som Saltsjön. Ett tredje alternativ är att bygga barriärer och vallar i skärgården så att också Saltsjön blir en insjö.

Landstinget har ett mycket ambitiöst och omfattande investeringsprogram framför sig. Givetvis är alla investeringar osäkra i betydelsen att dagens beslutsfattare inte vet med säkerhet hur länge som investeringarna kommer att användas. Dock förefaller det som livslängden på vitala spårinvesteringar är över ett sekel. Därför framstår det som rimligt att ta hänsyn till havsvattenhöjningarna.

När det gäller skärgården har landstinget ett speciellt ansvar och vid en vattenhöjning på t ex 50 cm förefaller en avsevärd påverkan komma att ske på skärgården och dess bebyggelse.

Mot bakgrund av det anförda vill jag rikta följande frågor till Gustav Hemming:

  1. I vilken omfattning deltar landstinget i statliga myndigheters arbete med att analysera effekterna av de troliga miljöförändringarna och i vilka delar av landstinget görs detta?
  2. Hur påverkas planeringen av de pågående investeringarna fysiskt och ekonomiskt?
  3. Vad i den befintliga landstingsägda strukturen kommer först att påverkas fysiskt och ekonomiskt?
  4. Anser du att Alliansen har tillräckligt fokus på de här miljöfrågorna?
  5. Hur bedömer du att landstingets verksamhet i skärgården kommer att påverkas av miljöfrågorna?

 

Stockholm 28 april 2015

Ulf Landström