Interpellation av Rickard Wall (SD) om planerade elbussprojekt | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation av Rickard Wall (SD) om planerade elbussprojekt

Interpellation av Rickard Wall (SD) om planerade elbussprojekt

Under senare tid tycks trafikering med eldrivna bussar kommit lite grand i ropet inom Stockholms läns landsting. Ett tecken på detta är elbusslinje 73 mellan Ropsten och Karolinska som startades upp i mars 2015. Ett annat exempel är idéerna om att trafikera den så kallade Stockholmsbågen – trafik mellan Haninge och Täby via den blivande Förbifarten – med elbussar. Så rapporterades i alla fall tex i Stockholmstidningen i somras. Sverigedemokraterna är inte motståndare till en elektrifiering av busstrafiken – snarare tvärtom. Dock ställer vi oss bakom Trafikförvaltningens resonemang om ” … att en övergång till eldriven busstrafik genomförs med fokus på kostnadseffektivitet, snarare än ett snabbt införande”, Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande av 2015-05-05, SL 2014-2911, sid 1(5).

I Bussmagasinet från den 14 april 2015 (http://www.bussmagasinet.se/2015/04/elbussar-i-innerstan-storsta-insatsen-for-stockholmsmiljon) säger Socialdemokraterna: ” … det vore bra om vi kunde dela den ekonomiska risken med staten … ”. En sådan ansats leder lätt till samhällsekonomisk suboptimering, men under rådande förutsättningar kan det vara en second-best väg att gå för Stockholms läns landsting. Här kan man tänka sig ett batteri med åtgärder från SLL:s sida – medfinansiering via alla tänkbara kanaler men sådana åtgärder som att se över dagens energi-beskattning av elbussar (en fråga som förvisso inte ligger inom landstingets kompetensområde, men landstinget är ju likväl oförhindrat att göra sin röst hörd i frågan).

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

1. Avser Trafiklandstingsrådet att vidta några särskilda åtgärder för att förbättra utfallet för SLL:s ekonomi för pågående – och eventuellt också kommande – elbussprojekt som vi driver?
2. Har Trafiklandstingsrådet några andra tankar gällande elbuss i Stockholms län som han vill delge fullmäktige?

Stockholm den 9 september 2015

Rickard Wall (SD)