Interpellation av Per Carlberg (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink om de ambulerande läkarbilarna. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation av Per Carlberg (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink om de ambulerande läkarbilarna.

Interpellation av Per Carlberg (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink om de ambulerande läkarbilarna.

Då trycket på den akuta sjukvården i regionen är stor, framförallt på akutmottagningarna, har en investering gjorts i de ambulerande läkarbilarna för vård i hemmet. En upphandling genomfördes och förväntningarna var stora. Den investerade bilflottan har tyvärr inte levt upp till sin potential då de endast nått ut till knappt 4000 hembesök 2014. År 2013 gjorde dåvarande sjukvårdslandstingsrådet ett utspel och lovade att det skulle bli minst dubbelt så många hembesök av läkarbilarna.

Vi kan idag konstatera att verkligheten ser annorlunda ut med en misslyckad upphandling (32 000 000 kr) som betalades ut i förskott istället för som mera normalt är efter utfört uppdrag och ett system som gör att de läkare som varit avsatta att köra hem till de behövande istället fått agera i annan roll än den tilltänkta. En jämförelse kan göras med Region Skåne där man under förra året hade 24 000 hembesök med ambulerande läkarbilar. Detta är siffror som Stockholms läns landsting också borde klara av.

De ambulerande läkarbilarna ska underlätta för medborgarna att få den hjälp de behöver, framförallt äldre och barnfamiljer. Läkarbilarna kommer som en positiv bieffekt att avlasta de redan hårt ansatta akutmottagningarna i Stockholms län.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga landstingsrådet Anna Starbrink följande:

  • Kommer du inför de nya upphandlingarna i höst utreda om möjligheterna för ett nytt och bättre avtal för att få fart på de ambulerande läkarbilarna för vård i hemmet?
  • Kommer du verka för att det i det nya avtalet skrivs in att betalning till vinnande anbudsgivare ske mot prestation och inte som nu ett förskott på 32 000 000 kr?
  • Kommer du verka för att det i uppdraget som ges ingå ett tillstånd att få utnyttja den så kallade bussfilen, så att läkarbilarna på ett smidigt och snabbt sätt kan ta sig fram i trafiken?
  • Kommer du verka för att landstinget se över läkarnas roll i de ambulerande läkarbilarna, så att de jobbar med just det de är ämnade för?
  • Kommer du verka för att läkarbilarna kan vara behjälpliga i samband med skrivande av dödsattester vilket skulle innebära besparingar för landstinget?
  • Kommer du verka för att läkarbilarna utrustas med blåljus, då de kan vara närmast en olycka och kan på så sätt rädda liv?

 

Stockholm 6 maj 2015

Per Carlberg