Interpellation av Dan Kareliusson ( SD ) om följdverkan i sjukvården | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation av Dan Kareliusson ( SD ) om följdverkan i sjukvården

Interpellation av Dan Kareliusson ( SD ) om följdverkan i sjukvården beroende på den stora årliga inflyttningen till länet.

Som regel ses den stora inflyttningen till länet som något mycket positivt. Uppskattningsvis handlar det om minst sextio tusen personer. En sådan tillströmning av människor ställer stora krav på kommuner och landstinget. För landstinget är det då en ökad tillströmning till de olika sjukvårdsinrättningarna inklusive förlossningsvården. Flera olika personalgrupper har informerat om att de pressas i sitt arbete av en ständigt hög eller för hög arbetssituation som oftast försvåras ytterligare av svårigheter i kommunikationen mellan personal och patient beroende på att patienterna inte kan göra sig förstådda annat än genom tolk. Detta försenar också bedömning av patientens tillstånd väsentligt och tar stor tid för personalen.

Med anledning av personalens utsatta situation frågar jag landstingsrådet Anna Starbrink om landstingsrådet har uppmärksammat personalens problem och vilka åtgärder hon tänker vidtaga för att stödja och underlätta personalens arbete?

Jag vill också fråga landstingsrådet hur hon möter de ökade kostnaderna tillströmningen av vårdsökande medför?

Stockholm den 9 februari 2015

Dan Kareliusson SD