Interpellation angående patientsäkerhet i samband med s.k. reservnummer | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation angående patientsäkerhet i samband med s.k. reservnummer

Ett okänt antal människor uppehåller sig illegalt i Sverige efter avslutad asylprocess med avslag på ansökan och gruppen brukar av vissa benämnas papperslösa eller gömda. I gruppen ingår också personer som vistas i landet utan vare sig genomgången asylprocess eller annan form av uppehållstillstånd. Då vistelsen under dessa omständigheter dessvärre kan bli relativt långvarig uppstår olika former av behov av hälso- och sjukvård och hur denna vård ska ges kan ofta tyckas oklart.

Det förekommer regelbundet att personer som vistas illegalt i Sverige och som tas emot inom den offentliga sjukvården inte vill uppge sin identitet. I brist på tillgång till personnummer eller annan personidentifikation får journaler i dessa fall föras med hjälp av s.k. reservnummer. Socialstyrelsen påpekar dock i sin rapport Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd från 2014 att: ”En säkrare identifiering av patienter i vården är en nödvändig förutsättning för att kunna upprätthålla patientsäkerheten. Idag finns ingen heltäckande lösning på behovet att kunna identifiera patienter i den aktuella målgruppen. En systematisk användning av samordningsnummer för samtliga asylsökande kan vara en framkomlig väg för gruppen asylsökande och för dem som i framtiden väljer att gömma sig.”

Idag används reservnummer för samtliga patienter för vilka identiteten inte direkt kan fastställas och som saknar identitetshandlingar vid ankomsten till en vårdinrättning. Ett problem är att många i målgruppen har flera reservnummer

Det är svårt att åstadkomma en ändamålsenlig dokumentation och möjligheten att följa upp vårdinstanser och annan vårdhistorik är i det närmaste obefintlig. Det visar sig att inget befintligt system är användbart nationellt för vårdens behov av identifiering av patienter utan personnummer.

Sjukvårdshuvudmannen har ett ansvar att se till att det finns rutiner som säkrar att en patientjournal innehåller uppgifter om en och samma patient, även vid de tillfällen när patienten inte säkert kan identifieras. Till Patientnämnden har det inkommit ett antal anmälningar då ”fel” patient har behandlats på grund av flera reservnummer.

Med anledningen av ovanstående vill jag fråga berört landstingsråd:

Hur många patienter per år berörs av detta i Stockholms läns landsting?

Hur säkerställer man att patientsäkerheten upprätthålls för patienter utan personnummer inom Stockholms läns landsting?

 

Lotta Nordfeldt

Sverigedemokraterna