Interpellation angående dieselförbud och elbussar | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation angående dieselförbud och elbussar

Interpellation av Ulf Landström (SD) till miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming (C) om hur kommer RUFS att behandla dieselförbud och elbussar?

 

Miljömålsberedningen – med representation från alla partier för ovanlighetens skull – kom i våras överens om att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2030. Med hänsyn till kravet är detta en mycket kort tid kvar. Eftersom vårt landsting är en viktig aktör i sammanhanget är det viktigt att få en uppfattning om var vi står. Eftersom Sverigedemokraterna inte är representerade i regionplanenämnden tar vi upp frågan här.

 

Utsläppsfrågorna har bäring mot miljöfrågor men också mot hälsovården eftersom miljöfarliga utsläpp påverkar människor och framför allt då barn.

Regionplanen har en planeringshorisont långt bort medan tekniska genombrott kan komma snabbt och påverka utvecklingen på ett oförutsägbart sätt. Denna motsägelse måste trots svårigheten hanteras. Vi lever i en tid när tekniska genombrott redovisas mycket ofta.

 

Under senare år har dieselfordon diskuterats flitigt och insikten att de medför miljöproblem har blivit spridd. Även om dieslarna är effektiva medför de miljöproblem som är kostsamma och tekniskt svåra att hantera. Därom vittnar bland annat den så kallade W-skandalen där man genom manipulation av tester fiktivt löste miljöproblem.

 

I USA har man redan nu strängare avgaskrav än i Sverige. En siffra som ofta nämns är sex gånger strängare. Därför tvingades Volkswagen köpa tillbaka ett antal manipulerade bilar medan man i Sverige slapp skadestånd och återköp på grund av de lägre kraven när det gäller kväveoxid.

 

Under 2016 fattade några storstäder förbud för dieslar. Detta medför små problem när det gäller mindre bilar. De kan lätt ersättas med t ex elbilar. När det gäller tunga fordon är det svårare. Det anses omöjligt att ha enbart batteridrivna långtradare som lastar exempelvis 40 ton. En lösning kan vara att ha elledningar vissa sträckor t ex i uppförsbackar för laddning och drift.

 

Den tyska fordonstillverkaren Scania har bedrivet ett omfattande forskningsarbete när det gäller tunga fordon såsom lastbilar och bussar. De förefaller ha tekniska ellösningar för dessa grupper. En två kilometer lång elväg har anlagts nära Gävle på vilken tester bedrivs med landstinget som en av huvudintressenterna.

 

Enligt uppgift har Scania satsat 20 miljarder på att ta fram en ny generation dieslar och en del bedömare anser att dieslarna inte kan utvecklas så mycket mer.

 

Ett problem i sammanhanget är infrastrukturen i form av elledningar eller motsvarande lösningar för induktans eller ”ledningar” i vägen. En tänkbar lösning är att staten tar ansvaret och bygger elledningar i storstäder och motorvägar för eldrift. Detta ligger dock långt fram i tiden och regeringen förefaller upptagen med andra viktiga frågor såsom försvaret. En tänkbar möjlighet är att landstinget tar någon form av initiativ eller planerar för en fossilfri framtid.

I vanlig ordning ligger Los Angeles långt framme. De har antagit hårda bestämmelser och börjat projektera en elväg till downtown. Denna kommer sannolikt att kombineras med krav på hybridteknik för att få köra i centrum.

 

Stockholm hade trådbussar mellan 1941 och 1964. Det har också funnits trådlastbilar för mjöltransporter. Mjölkcentralen hade batteridrivna lastbilar t o m 1950-talet. Dessa lösningar fungerade men i tider utan miljötänk uppfattades de som omoderna.

 

En tänkbar lösning om man snabbt vill fasa ut dieslarna är att stora städer och landstinget satsar på infrastrukturen. Detta skulle ju i så fall kunna innebära elbussar inom stora områden och man skulle kunna fasa ut den dyra 1800-talstekniken med spårvagnar när det gäller nya satsningar.

 

Givetvis kan man tänka sig andra lösningar i stället för eldrift, exempelvis vätgas men där har man så vitt jag vet inte samma erfarenheter i dag. Ett alternativ med rysk gas förefaller heller inte sannolikt i dag.

 

En annorlunda lösning i stället för spårvagnar och tunnelbana är Skytrain som inte finns i Sverige idag men som finns i storstäder som Bangkok samt i USA. För att spara mark och skapa trafikseparering borde också detta övervägas i RUFS.

 

En rimlig teori är att man i framtiden satsar på eldrift för personbilar, elvägar och hybriddrift för lastbilar och bussar och tillsvidare sparar dieseln för arbetsmaskiner som skogsmaskiner och grävskopor.

 

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga Gustav Hemming följande:

 

  1. Kommer RUFS att beakta konsekvenserna av att stora städer kan förbjuda dieslar av miljöskäl liksom att staten med en miljövänlig regering i framtiden kan tänkas övergå till samma krav som i USA?
  2. Kommer RUFS att analysera behovet av en elinfrastruktur för tunga fordon?
  3. Anser du att landstinget ska bejaka utvecklingen mot eldrivna bussar i stället för dyra spårvagnar?
  4. Anser du att det går att mäta och förklara miljövinster som görs genom dieselförbud i hälsotermer eller på annat sätt?
  5. Hur bedömer du möjligheten att en kommun inom landstinget kommer att besluta om dieselförbud inom den närmaste tioårsperioden?
  6. Är du beredd att försöka inspirera staten att satsa på infrastruktur för elbussar i t ex sverigeförhandlingarna?

 

Stockholm 9 februari 2017

 

 Ulf Landström