Fråga från Rickard Wall (SD) om Värtabanan. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga från Rickard Wall (SD) om Värtabanan.

Fråga från Rickard Wall (SD) om Värtabanan.

Bakgrund:

Landstinget har på ett tidigt stadium funderat och planerat för kollektivtrafikförsörjningen av de framväxande områdena i den nordöstra delen av Stockholms innerstad, och då framför allt för Hagastaden, Albano-området och Norra Djurgårdsstaden. En gång i tiden lär man ha haft tankar på att låta spårvagnen gå i en båge genom/norr om Gasklocksområdet för att sedan fortsätta västerut. Aktuellt idag är låta buss (tex en förlängning av linje 201) trafikera sträckan från Ropsten och vidare västerut. Gemensamt för dessa trafikeringsuppslag är att de löper något sånär parallellt med den existerande Värtabanan – som för närvarande endast trafikeras med ett dussintal godståg per dygn.

Trafikverket – och dessförinnan Banverket – har sedan ett antal år tillbaka i tiden varit öppen för persontrafik på Värtabanan. Dock krävs att den idag huvudsakligen enspåriga järnvägen byggs ut till en tvåspårig. Hittills har emellertid ingen kommersiell aktör varit intresserad av att starta upp trafik på Värtanbanan – sannolikt skulle en sådan inte vara företagsekonomiskt bärkraftig. För Landstinget som har ett kollektivförsörjningsansvar är utgångsläget ett annat.

I ett liggande förslag till detaljplan för Hagastaden tänker man sig ge Värtabanan utrymme för endast ett spår ut på stambanan. Två spår kräver att en yttre vägg på ett P-hus flyttas några meter norrut. Här är det alltså ont om tid innan fönstret för eventuell framtida persontrafik på Värtabanan stängs. Vad gäller markexploatering och liknande utmed järnvägens sträckning i övrigt tycks tidsramarna för planeringen inte vara snävare än för andra jämförbara projekt.

I sitt Tjänsteutlåtande av den 13 aug 2015 (TN 2015 2015-0627) skriver Trafikförvaltningen om ovan-stående problemställning bla: ”Trafikförvaltningen bedömer det ändå som intressant att bevaka möjligheten att i framtiden trafikera Värtabanan med persontrafik”.

Fråga till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons:

Avser Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons att med anledning av Trafikförvaltningens försiktigt positiva svar nyligen på en Skrivelse från Sverigedemokraterna till Trafiknämnden i frågan ta några initiativ för att bevara de fysiska möjligheterna för att driva persontrafik på Värtanbanan i framtiden?